p34.pdf

(35 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p34 pozew o ustanowienie rozdzielno\234ci maj\271tkowej ma\263\277e\361sk\205)
Cz ħ stochowa, dnia ...................
S Ģ d Rejonowy w Cz ħ stochowie
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Powód(ka): ..............................., zam. ..............................................
(imi ħ i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)
Pozwany(a): ..............................., zam. ..............................................
(imi ħ i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)
POZEW
o ustanowienie rozdzielno Ļ ci maj Ģ tkowej
mi ħ dzy mał Ň onkami
Wnosz ħ o:
1) ustanowienie z dniem ................ rozdzielno Ļ ci maj Ģ tkowej powoda(ki) .....................................
i pozwanego(nej) ............................., wynikaj Ģ cej z zawarcia przez nich mał Ň e ı stwa w dniu
..................., przed kierownikiem Urz ħ du Stanu Cywilnego w ............................., nr aktu
mał Ň e ı stwa ........................;
2) zas Ģ dzenie od pozwanego(nej) na rzecz powoda(ki) kosztów procesu według norm
przepisanych.
Ponadto wnosz ħ o:
1) przeprowadzenie rozprawy tak Ň e pod nieobecno Ļę powoda;
2) wezwanie na rozpraw ħ Ļ wiadków: (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania Ļ wiadków) na
okoliczno Ļę ................................... (poda ę na jak Ģ okoliczno Ļę Ļ wiadek ma by ę przesłuchany).
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................
(własnor ħ czny podpis)
Zał Ģ czniki:
1) odpis pozwu,
2) odpis aktu mał Ň e ı stwa stron,
3) za Ļ wiadczenie o dochodach powoda(dki).
Zgłoś jeśli naruszono regulamin