Wychowanie dzieci i mlodziezy w Państwie Platona.pdf

(114 KB) Pobierz
Wychowanie dzieci i młodzieży w ,,Państwie” Platona
Jak wychować dzieci i młodzież na obywateli zdolnych do rozumienia i tworzenia
rzeczywistości? Takie pytanie stawiali sobie starożytni. Nikt jednak nie zaangażował
się w szukanie odpowiedzi z taką determinacją jak Platon.
W swoim dziele ,,Państwo” nakreślił cel do którego musi zmierzać społeczeństwo.
Opisał metody umożliwiające osiągnięcie tego celu. Był to program naprawy
wychowania Ateńczyków. Mimo iż powstał w IV w. p.n.e. to wytyczył tory
przyszłym wychowawcom, którzy ciągle odwołują się do paidei platońskiej.
W poniższej pracy starałem się przedstawić przyczyny które złożyły się na
powstanie ,,Państwa”. Opisałem wychowanie zaproponowane przez Platona.
Następnie pokrótce scharakteryzowałem epoki historyczne od średniowiecza po
oświecenie pod kątem wychowania dzieci i młodzieży. Na koniec spróbowałem
porównać wychowawczą koncepcję Platona ze współczesną i wykazać na ile jest ona
aktualna.
Platon- Aristokles żył w latach 428- 348 p.n.e. 1 Był synem Aristona z królewskiego
rodu Kodrydów i Periktione w żyłach której płynęła krew Solona 2 . Obdarzony
wieloma przymiotami fizycznymi, dzięki którym zwyciężał w igrzyskach ismijskich
odbywających się ku czci Posejdona. Posiadał także a może przede wszystkim
przymioty duchowe. Interesował się malarstwem, muzyką, śpiewem, teatrem, a także
filozofią. Znał poglądy Heraklita i Protagorasa. W wieku 20 lat przylgnął do
Sokratesa. Rozpoczęła się wtedy fascynacja jego osobą i filozofią. Znalazł cel życia.
Razem przebywali 7 lat. Poglądy Sokratesa stały się jego poglądami. Nie tylko je
utrwalał ale potrafił je także rozwinąć. Od śmierci Sokratesa z niechęcią spoglądał na
Ateny. Śmierć przyjaciela utwierdziła go w przekonaniu o tym że polis jest źle
zarządzane. Wtedy opuścił je i udał się do Megary Tam rozpoczął prace nad
dialogami czyniąc Sokratesa głównym bohaterem. Po 10 latach wyruszył do Afryki,
szczególnie owocny był pobyt w Egipcie. Następnie udał się na Sycylię do Syrakuz na
dwór Dionizosów 3 . Do Aten powrócił w 386 r. Mając 45 lat otworzył Akademię. Pisał
1 A. Roussel, G. Durozoi „Filozofia – słownik”, s. 206
2 Platon „Uczta”, s. 20
3 Ibid s. 631
1
i wykładał do 81 roku życia. W latach 389-369 spisał swe najważniejsze dzieło
,,Państwo” 4 .
Dwa wydarzenia wpłynęły na napisanie ,,Państwa”, oba ściśle ze sobą powiązane.
Pierwsze to wojny peloponeskie.
Przyczyną tych wojen był bezwzględny egoizm oraz nienawiść wśród Greków,
będąca początkiem rozkładu norm moralnych. Także dufność Ateńczyków w swoją
potęgę oraz strach i zazdrość które pchnęły Spartan do wojny . W pierwszej fazie
położenie Aten uległo pogorszeniu, gdyż o 1\3 zmniejszyła się populacja polis.
Miasto nawiedziła zaraza. Następne lata nie przyniosły poprawy sytuacji mimo, iż
Ateny podjęły starania podporządkowania polis greckich na Sycylii. Ostatecznie w
405 r. Spartanie zburzyli mury i odnieśli zwycięstwo. Ateny pogrążały się w chaosie.
W życiu publicznym zacierał się wzorzec arystokratyczny, żniwo zbierała panująca
powszechnie podejrzliwoś ć 5 .
Drugie wydarzenie związane było z osobą Sokratesa. Jego tragiczną śmiercią i
chęcią kontynuowania paidei 6 .
Po wojnach peloponeskich Sokrates popadł w konflikt z grupą sprawującą władzę.
Nawoływał do przebudowy dotychczasowej paidei, dla której najważniejsze były cele
praktyczne, przygotowujące do rządzenia państwem. Sokrates chciał przywrócić
równowagę pomiędzy kształceniem intelektu i charakteru. Sedno ludzkiego bytowania
upatrywał w moralnej postawie człowieka. Taki obywatel kierował się cnotami:
pobożnością, sprawiedliwością, męstwem, roztropnością. Posiadając te cnoty ,
posiadał wiedzę o tym czym jest dobro. Stąd celem ludzkiego życia i działania było
dobro. Wychowanie miało doprowadzić człowieka do tego celu, było dążeniem do
wiedzy o tym co dobre. Nie kończyło się na zdobyciu wyższego wykształcenia ale
trwało całe życie 7 .
Sokrates wskazał cel, a Platon podjął się trudu nakreślenia sposobów jak ten cel
osiągnąć.
„Filozofia – słownik”, op. cit. s. 208
5 J. Wolski „Historia starożytna”, W-wa 2002, s.192-199
6 Wernwr Jaeger „Paideia”, W-wa 2001, s. 629
7 Ibid s. 624 -625
2
4
Według Platona odrodzenie należało rozpocząć od naprawy sumienia, a nie
reorganizacji prawnej. Dlatego państwo porównał do człowieka , a człowiek to dusza
władająca ciałem. Duszę tworzą części: rozumna, zapalczywa i popędliwa, to
pragnienie wiedzy, czci, zysku. Tworząc więc idealnego człowieka, a więc dusze
tworzy się idealne państwo 8 . Dokonać tego można poprzez wychowanie. Dotychczas
było ono podporządkowane i kształtowane przez polis. Dlatego wychowanie różniło
się w poszczególnych państwach –miastach w zależności od ustroju. A każdemu
ustrojowi przyświecał inny cel. Efekt końcowy a więc ukształtowany obywatel był
różny. Dlatego Platon wymienił i opisał kilka z nich. Wskazał na wady wynikające z
błędnego nakreślenia celu przez poszczególne greckie polis oraz problemy powstałe w
procesie wychowania. W oparciu o te błędy stworzył własny model.
Platon rozpoczął opisywanie ustrojów od najlepszych do najgorszych.
Najbliższe ustrojowi idealnemu , także idealnemu wychowaniu były Sparta i Kreta.
Nazwał je Platon timokracją. Celem wychowania było męstwo, a także szacunek do
władzy. Spartanie wstrzymywali się od pracy zarobkowej. Swoje wyrobienie
żołnierskie zawdzięczali min. wspólnej gimnastyce i posiłkom. Tak wychowani
Spartanie charakteryzowali się : brakiem zaufania do kultury( przejawiało się ono w
nie powierzaniu stanowisk wyrobionym intelektualnie). Szacunkiem wobec człowieka
skłonnego do wojny, a nie pokoju. Czcią dla podstępu i chytrości. Dwulicowością
obywateli- skąpi wobec własnych pieniędzy i rozrzutni wobec zdobyczy wojennych.
Wychowanie spartańskie tworzyło obywateli: opanowanych, odnoszących się z
sympatią do kultury muzycznej , chociaż nie aktywnych,( przysłuchiwali się ale nie
tworzyli). Brutalnych wobec niewolników, życzliwych wobec wolnych. Posłusznych
wobec przełożonych. Żądnych zaszczytów i wyróżnień. Wychowanie opierało się na
tresurze i przymusie i dlatego było niewłaściwe . Element zapalczywy duszy
zwyciężał refleksyjny 9 .
Kolejnym był ustrój oligarchiczny. Tam pieniądz był najwyższą miarą
społecznej wartości jednostki i jej praw obywatelskich. Wychowanie tworzyło
obywateli oszczędnych, pracowitych, żądnych złota. Chętnych do zawłaszczania
8 Ibid s. 777
9 Platon „Państwo” W-wa 1999, s. 104 –111 t. II
3
cudzych dóbr, powstrzymujących się tylko z obawy przed karą Wykazywali się
ponadto brakiem zainteresowania tym co piękne. W oligarchii element pożądliwy
duszy zwyciężał refleksyjny i zapalczyw y 10 .
Ostatnimi modelami były demokracja i tyrania. W demokracji najwyższą
wartością była wolność, tzn. nie bycie skrępowanym żadnymi obowiązkami.
Wszystkie części duszy ze sobą walczyły 11 . Prowadziło to do anarchii.
Na koniec Platon scharakteryzował tyranię której istotą była
niesprawiedliwość i siła. Typ tyrański wyrastał z niegodziwych popędów i pragnień 12 .
Dzięki tej charakterystyce Platon znalazł odpowiedź na pytanie co leży
u podstaw pomyślności państwa i człowieka. Według niego była to sprawiedliwość.
Jednak inaczej ją rozumiał niż współcześni dla których była identyczna z
posłuszeństwem wobec prawa. Wcześniej prawo umożliwiło wyjście z chaosu i
dlatego miało być wieczne. Jednak czas pokazał że było to wyrazem życzeń grup
rządzących. Platońska sprawiedliwość była podstawą duszy lub miała swoją podstawę
w duszy. Dla Platona jeśli dusza była sprawiedliwa to człowiek był szczęśliwy 13 .
Sprawiedliwość była tak jak zdrowie, dobrem ze względu na nią samą i jej skutki.
Była tym dla duszy czym zdrowie dla ciała, stanem normalnym. Właściwe
wychowanie było jedyną szansą na osiągnięcie tej sprawiedliwości przez obywatela i
państwo. Według Platona człowiek mógł być szczęśliwy tylko w idealnym organizmie
społeczno- politycznym. Takie państwo stanie się źródłem norm określających treści
wychowania i tworzącym atmosferę którą miała oddychać jednostka.
Nie dąży ono do gromadzenia dóbr o ile nie przyczyniają się do rozwoju wewnętrznej
całości społeczeństwa. Najwyższym celem jest jedność całości.
Taki doskonały organizm tworzą trzy grupy: filozofowie, strażnicy i wytwórcy.
Dla Platona najistotniejsi byli strażnicy i filozofowie, gdyż ich praca wymagała
większej umiejętności i dbałości. Państwem kierować powinni filozofowie, to oni
wychowywać będą obywateli. Natomiast strażnicy zajmą się obroną polis. Na
wytwórców spadnie obowiązek utrzymania państwa. Platon przypisuje
Ibid s.113 – 118 t.II
11 Ibid s.122 – 123 t. II
12 Ibid s.130 – 133 t. II
13 Ibid s. 64 – 65 t. I
4
10
poszczególnym grupom cnoty. W zależności od stopnia w jakim każdy stan realizuje
swoją cnotę będzie zależała sprawiedliwość. Tak filozofom przypisuje cnotę
mądrości, w duszy odpowiada jej część rozumna. Strażnikom cnotę męstwa, w duszy
odpowiada jej część zapalczywa. Wytwórcom cnotę roztropnego panowania nad sobą,
w duszy odpowiadają jej popędy. Popędy wzbudzają pożądanie, rozum zakreśla im
granice ,a zapalczywość owym żądzom się przeciwstawia. Rozum rządzi,
zapalczywość go słucha i wspiera, natomiast popędy są nienasycone. Te zależności
odzwierciedlają strukturę społeczeństwa idealnego i zarazem szczęśliwego człowieka.
A zatem trzon idealnego społeczeństwa tworzą dwie grupy strażnicy i filozofowie.
Strażników należało według Platona dobierać bardzo starannie. Musieli wykazać się
niezbędnymi kwalifikacjami fizycznymi: bystrością w dostrzeganiu, rączością w
ściganiu, siłą w walce o zdobycz. Musieli znosić zmiany pogody, pokarmu i napoju.
Ospałość i pijaństwo oraz skargi nie przystawały strażnikom. Do walki było im
niezbędne męstwo, którego podstawą była zapalczywość. Dusza strażnika musiała
charakteryzować się: łagodnością wobec swoich i napastliwością wobec obcych.
Powinna mieć wrodzoną miłość mądrości 14 . Platon nie chce tak jak antyczne
wychowanie stworzyć tylko dobrych obywateli chce specjalistów. Specjalnością
strażnika jest służba państwu. Dlatego strażnik nie może zajmować się sztuką
pojmowaną jako przyjemność w naśladowaniu. Zmienia ona naturę ludzką. Może
jednak wzorować się na bohaterach by stać się takim jak oni. Musi jednak pozostać
samodzielny i znać swoją godność. Strażnik powinien wysławiać się prosto bez
kwiecistości i wyszukanego stylu.
Strażnikami mogły być także kobiet y 15 . Platon przyznaje im takie same prawa.
Dlatego podlegają szkoleniom fizycznym(trophe) i duchowym(paideia). Chociaż jeśli
nie osiągną pozycji strażników stają się nagrodą dla mężczyzn. Taka nagroda ma
konkretny cel. Służy doborowi naturalnemu 16 .
Filozofowie natomiast powinni być w miarę piękni, okazali, prawdziwie męscy,
obdarzeni dobrą pamięcią, łatwą pojętnością i żądzą wiedzy. Charakteryzujący się
14 Ibid s. 97 t. I
15 Ibid s. 222 t. I
16 Ibid s. 229 t. I
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin