Karlheinz Deschner - Opus Diaboli.pdf

(1412 KB) Pobierz
Ten zbiór piętnastu esejów o niesamowitych zbrodniach Kościoła katolickiego powinien stać się lekturą
obowiązkową dla każdego.
Hans Scheibnir, M ORGENPOST , Hamburg
Ta kompilacja faktograficzna służy nie tyle uzasadnieniu nowej wizji historii, ile podważeniu prezentacji
własnych dziejów przez Kościół. Przy takim rozumieniu książki jej efekt jest szokujący.
El Independiente, Madryt
We wszystkich esejach, także tych, które dotyczą współczesności, znajduje potwierdzenie sformułowana przez
Nietzschego definicja chrześcijaństwa jako „sztuki świątobliwego okłamywania". Dlatego też: czytajmy i
wyciągajmy wnioski.
Borshenblatt fur den Deutschen buchhandel
Kto jeszcze nie zna tego wielkiego krytyka Kościoła, w opinii Wolfganga Stegmiillera najwybitniejszego w tym
stuleciu, ma teraz okazję do zawarcia znajomości z jego dziełami. W Opus diaboli Karlheinz Deschner
przedstawia to, co stanowi podstawę jego krytyki, ogłasza fakty, straszne same przez się, ale też uwypuklone
zabiegami stylistycznymi — domyślamy się, że mimo błyskotliwości stylu autorowi nie chodzi o formę, lecz o
treść, że poruszony temat sprawia mu ból, że dręczy go owcza mentalność, która pozwala na trwanie tego
„monstrualnego trupa", tego „historycznego potwora".
Henry Gelhausen, D’latzeburger land, Luksemburg
Tyleż przekonujące, ile błyskotliwe.
Main-Echo, Ascheffenburg
Karlheinz Deschner napisał na ten temat ponad trzydzieści książek, a jego wywody nic tracą na ostrości: analiza
jest fascynująca, styl błyskotliwy, eseje śmiałe, dobitne, wciągające czytelnika, przy całej swej naukowości
zrozumiale i dla laika, a prócz tego trzymające w napięciu niczym powieść kryminalna.
Gunther Eischer, Muncher Stadt-Zeitung
To najwybitniejszy krytyk Kościoła w tym stuleciu albo diabeł we własnej osobie — zależnie od tego, czy jest
czytany przez stających na ambonie, czy przez ludzi słuchających kazań. Bezwzględna, ciągła krytyka Kościoła
ze strony Deschncra wyróżnia się bowiem tym, że pracuje on dla Pana, ale przeciw owym panom, którzy w
sposób haniebny obchodzą się z Jezusem i Maryją, którzy nadużywają kościelnych podatków i teologii moralnej
ku większej chwale swojej firmy. Nie powoduje nim nienawiść, lecz gniew w obliczu nieludzkich dziejów
owych sług Boga — w imię prawdy bezkompromisowo występuje tu autentyczny humanizm. A że Deschner
umie pisać porywająco, to przyznają nawet tacy w tym kraju, którzy nie mają swego zdania.
Unicum, Czasopismo studenckie, Bohum
54821096.001.png
Dr Karlheinz Deschner urodził się w 1924 r. w Hamburgu. Od zdania matury w 1942 r. do końca
wojny służył w wojsku. Po wojnie studiował prawo, teologię, filozofię, literaturoznawstwo i historię. Uznawany
jest za współczesnego Woltera i „najwybitniejszego krytyka Kościoła ostatnich stu lat". Jego pasją jest pisanie,
pracuje do ponad stu godzin tygodniowo. W ciągu czterdziestu lat odbył dwa i pół tysiąca odczytów i spotkał się
z półmilionową rzeszą słuchaczy. Ma tysiące gorących zwolenników i tyleż samo fanatycznych wrogów.
Oskarżony o blasfemię został przez sąd uniewinniony.
Deschner uprawia różne gatunki literackie; jest autorem powieści, pamfletów, aforyzmów, rozpraw
krytyczno-literackieh, historycznych, filozoficznych, a przede wszystkim dzieł krytykujących Kościół.
Powieścią Die Nacht steht um mein Haus (Noc spowiła mój dom) , wydaną w 1956 r. wywołał
olbrzymie poruszenie, które rok później, po ukazaniu się pracy polemicznej Kitsch, Konvention und Kunst
(Kicz, konwencja i sztuka) przerodziło się w skandal. Od 1958 r. Deschner publikuje swe demaskujące i
prowokujące dzieła historyczne z zakresu krytyki religii i Kościoła, m.in.: Aber-mals krachte der Hahn (1962),
Mit Gott und den Faschisten (1965), Kirche und Faschismus (1968), Kirche und Krieg (1970), Das Kreutz mit
der Kirche (1974), Opus Diaboli (1987) . Od 1970 r. pracuje nad zakrojonym na wielką skalę opus magnum:
Kriminalgeschichte des Christentums (Historia kryminalna chrześcijaństwa).
W 1988 r. za swe racjonalistyczne zaangażowanie i dokonania literackie — po Kocppenie,
Wollschlagerze, Ruhmkorfie — zostaje wyróżniony nagrodą im. Arno Schmidta, w czerwcu 1993 r. — po
Walterze Jensie, Dieterze Hildebrandtcie, Gerhardzie Zwerenzu — Alternatywną Nagrodą im. Buchnera, a w
lipcu 1993 r. — po Andrieju Sacharowie i Aleksandrze Dubćeku jako pierwszy Niemiec — otrzymuje
International Humanist Award.
54821096.002.png
KARLHEINZ
DESCHNER
Opus diaboli
PIĘTNAŚCIE BEZKOMPROMISOWYCH ESEJÓW O PRACY W
WINNICY PAŃSKIEJ
Przełożył Norbert Niewiadomski
Tytuł oryginału: Opus Diaboli
Fiinfzehn unversóhnliche Essays uber die Arbeit im Weinberg des Herrn
Copyright © 1987 by Rowohlt Yerlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © for the Polish edition and translation by Agencja Wydawnicza URAEUS, Gdynia 1995
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Norbert Niewiadomski
Opracowanie graficzne: MBS studio
Maciej Boguszewski Martin Makarewicz
Skład komputerowy: Lech Chańko
Druk i oprawa: Łódzka Drukarnia Dziełowa S.A. 90-215 Łódź ul. Rewolucji 1905 r. nr 45
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna cześć tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń
elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez uprzedniego wyrażenia zgody przez właściciela
praw.
ISBN 83-85732-16-0
Wydawnictwo URAEUS składa serdeczne podziękowanie Panu H. R. Gigerowi za udostępnienie i
wyrażenie zgody na wykorzystanie w niniejszej książce Jego obrazu „Szatan I"
Poświęcam Katji, Barbel i Thomasowi (2.2.1959-20.10.1984)
Przedmowa
Ta książka zawiera piętnaście krytycznych rozpraw o dziejach chrześcijaństwa.
Niektóre z nich ukazały się wcześniej, lecz od wielu lat są niedostępne; niemal codziennie napływają
zapytania o nie.
Dzięki opublikowanej w wydawnictwie Heyne książce Kirche des Un-Heils (Kościół
pozbawienia) pięć spośród tych szkiców zyskało sobie większą poczytność niż inne; następna piątka
— tych, które ukazały się dawniej — nie była szerzej znana; pięć dalszych wychodzi drukiem po raz
pierwszy.
Z wyjątkiem wygłoszonej w 1969 roku w norymberskiej Meistersingerhalle mowy Ecrasez
l'infame..., która stała się powodem wytoczonego mi w roku 1971 procesu sądowego, wszystkie
rozprawy opracowałem na nowo pod względem formy, to i owo bardzo znacznie poszerzyłem,
zarówno pewne fragmenty sformułowałem zwięźlej, jak też usunąłem większość powtórzeń —
świadomie nie wszystkie, nigdy bowiem dość przypominania faktów szczególnie znamiennych.
Esej Pierwszy ukłon w stronę rzeczników postępu przedstawia pokrótce nadzieje środowisk
katolickich i innych wiązane z II soborem watykańskim i w zwięzły sposób wprowadza w
problematykę niniejszego zbioru.
Rozprawa To się nazywa dziejami zbawienia stanowi dość obszerne omówienie
średniowiecznych wojen prowadzonych przez Kościół, dokonanej przezeń zagłady pogan, polowania
na „kacerzy", czarownice i Żydów, a ponadto przedstawia — w konfrontacji z ukazanym równolegle
przepychem dworu papieskiego — wyzysk, jakiego dopuszczano się wobec wiernych: od
chrześcijańskich niewolników i chłopów aż po dziewiętnastowieczny proletariat przemysłowy.
Szkic Wypasaj moje owieczki!" omawia fatalne przeobrażenie, mającego trzechsetletnią
tradycję, pacyfizmu najdawniejszego chrześcijaństwa w zainicjowane w 313 roku duszpasterstwo
polowe, pokrętne argumenty teologów moralistów, zdumiewającą propagandę wojenną kleru nawet w
czasie pierwszej i drugiej wojny światowej oraz postawę duchowieństwa po roku 1945.
Seksualizm a chrześcijaństwo to rozprawa przedstawiająca dany problem historycznie, od
Jezusa i świętego Pawła po współczesność, a jej przedmiotem są: osobliwości kultu Chrystusa i
Maryi w klasztorach męskich i żeńskich; celibat i jego rażąco ujemne skutki; budzące oburzenie
poniżanie kobiet, które trwa już bez mała dwa tysiące lat; obrażanie uczuć małżonków; walka
Kościoła z przerywaniem ciąży; „grzeszny seks" i manipulowanie tym pojęciem przez
duchownych; aggiomamento współczesnej teologii moralnej; pesymizm seksualny ostatnich
papieży.
Ecrasez 1'infame albo O potrzebie wystąpienia z Kościoła mowa, która sprawiła, że
stanąłem przed sądem — nakreśla skorumpowanie Kościoła (katolickiego), jego umyślną
nieudolność w sferze socjalnej, ogromne profity, jakie czerpie ze światowej produkcji
wielkoprzemysłowej, a także wypaczanie, pozorowanie i fałszowanie zasad wiary oraz, nie
rokujący żadnych nadziei na rozwiązanie, problem „reformy".
Esej Dar Konstantyna omawia tło historyczne, motywację i trudne do przecenienia skutki
owego największego fałszerstwa w dziejach świata.
Polityka papieży w XX wieku unaocznia współodpowiedzialność Kurii rzymskiej za
pierwszą i drugą wojnę światową, zarówno decydującą pomoc Watykanu w umacnianiu reżimów
faszystowskich we Włoszech, w Niemczech i Jugosławii, jak i jego ryzykowną politykę
powojenną.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin