Wielki Stach.DvDRip-FxM 2008.txt

(61 KB) Pobierz
{1}{1}25.000
{111}{195}T�umaczenie: d3s0l4ti0n i globus25(zpy)
{234}{329}<<Korekta: omickal>>|<<<<KinoMania SubGroup>>
{399}{473}{Y:i}Niech pani pomy�li.|Jest pani na pla�y,
{477}{561}{Y:i}bryza znad oceanu,|b��kitne niebo, mewy.
{565}{649}{Y:i}- Wszystko jest dla pani.|- To wsp�dzielony domek letniskowy.
{653}{728}{Y:i}C�, nazywa si� to wsp�w�asno�ci�,
{732}{806}ale prawda jest taka, �e przez te|dwa tygodnie w kondomium,
{810}{850}nie dzieli si� pani niczym.
{854}{939}Ani �azienk�, ani tosterem.|Niczym.
{945}{999}Dos�ownie niczym.
{1003}{1087}Jest pani pani� wszystkich analiz.
{1125}{1219}M�j bratanek sprawdzi�|okolic� w komputerze.
{1225}{1284}Bratanek?
{1323}{1350}Panno Darby.
{1354}{1441}Powiedzia�, �e kondomium|jest w z�ej okolicy.
{1445}{1502}Czarni.
{1588}{1652}Ma pani racj�.
{1698}{1780}Znajduje si� w raczej biednej,|murzy�skiej okolicy.
{1784}{1863}Wie pani co? Ciesz� si�,|�e pani o tym wspomnia�a.
{1867}{1912}{Y:i}Naprawd�.
{1916}{2026}Inaczej, m�g�bym zrobi� co�,|czego bym si� p�niej wstydzi�.
{2036}{2130}By�a by to sprzeda�|tego domku letniskowego.
{2151}{2229}- Nie czu�aby si� pani tam bezpiecznie.|- Nie.
{2233}{2319}No pewnie, �e nie.|Jakby pani mog�a?
{2349}{2389}{Y:i}Wszyscy wiemy...
{2393}{2493}M�wi� to chocia� mo�e|zabrzmie� lekko rasistowsko.
{2504}{2593}...�e murzyni uwielbiaj�|bia�e kobiety.
{2610}{2705}Kochaj� je. Nie wiem czy to jest|genetyczne, czy spo�eczne.
{2709}{2801}Mo�emy ca�y dzie� dyskutowa� o naturze,|ale jest to naukowo udowodnione,
{2805}{2894}�e czarni nie maj� do��|bia�ych kobiet.
{2898}{2978}Nie my�l�, by kobieta w pani wieku|unika�a ich zalot�w.
{2982}{3019}Nie, prosz� pani.
{3023}{3075}Tych czarnych mi�niak�w nie obchodzi
{3079}{3141}czy jest pani stara czy m�oda,|chuda czy gruba.
{3145}{3252}Czy chodzi pani czy mo�e ma|dwa pniaki zaraz pod kolanami.
{3256}{3349}{Y:i}Oni chc� pani bia�ego cia�ka.|Bardzo go chc�.
{3353}{3448}Prawd� m�wi�c, po cz�ci|te� jestem murzynem.
{3455}{3534}Gdyby nie moja �ona,|opar�bym pani� o biurko
{3538}{3609}i grzmoci� na pieska.
{3615}{3729}Mog� sobie tylko wyobrazi� pani�,|samotn� w tym wielkim kondomium,
{3733}{3819}otoczon� morzem murzy�skich penis�w.
{3850}{3868}Wezm� je.
{3872}{3962}Dobre posuni�cie. Prosz� podpisa� si�|na kropkowanej linii.
{3966}{4018}- Nie mo�esz tam wej��.|- Prosz� bardzo.
{4022}{4078}- Stan Minton.|- Za chwil� b�d� wolny.
{4082}{4107}Dalej, podpisz.
{4111}{4168}Stan Minton, jeste�|aresztowany za oszustwo.
{4172}{4235}Wszystko, co powiesz mo�e zosta�|u�yte przeciwko tobie w s�dzie.
{4239}{4296}To tylko ma�e nieporozumienie.|Podpisz.
{4300}{4358}- Podpisz, bia�a rozpustnico!|- Zadzwoni� do Mal!
{4362}{4451}{Y:i}Po�a�ujesz tego!|Zadzwo� do adwokata!
{4531}{4595}Panno Foreman, ustalili�cie werdykt?
{4599}{4698}- Tak, Wysoki S�dzie.|- Prosz� poda� stra�nikowi.
{4736}{4808}{Y:i}Oskar�ony mo�e wsta�?
{4817}{4872}Panno Foreman,|mo�e pani przedstawi� wyrok?
{4876}{4967}{Y:i}Zdecydowali�my, �e oskar�ony jest winny.
{4994}{5059}{Y:i}- Co?|- Dzi�kuj�, panno Foreman.
{5063}{5125}- A to suka!|- Stanley, prosz�, b�d� cicho.
{5129}{5218}Wyrok zostanie og�oszony|jutro o 10.00.
{5227}{5252}WIELKI STAN
{5256}{5336}- Co, do kurwy, w�a�nie si� sta�o?|- Przegrali�my, Stanley.
{5340}{5400}Nie ja. Ty jeste� prawnikiem,|to ty przegra�e�.
{5404}{5444}Serdecznie przepraszam.
{5448}{5507}Cholera!|Jestem bogaty!
{5511}{5558}Chcia�em takiej sprawiedliwo�ci|jak mia� O.J.
{5562}{5630}Mo�e s�dzia da ci nadz�r kuratora.
{5634}{5757}Nie. W tym stanie, za oszustwo|pierwszego stopnia dostaje si� 3 do 5 lat.
{5782}{5812}Mam!
{5816}{5882}- Przekupimy s�dziego.|- Nie przekupi� go.
{5886}{5931}- Przekup.|- Nie przekupi�.
{5935}{5976}- Przekup!|- Prosz� ci�.
{5980}{6020}- Przekup!|- Nie!
{6024}{6088}Nie praktykuj� takiego prawa|i nigdy nie b�d�.
{6092}{6147}Chcesz przekupi� s�dziego?|Prosz� bardzo.
{6151}{6273}Na pewno jaki� bezwzgl�dny adwokat z ulicy|z ch�ci� zrobi to dla ciebie.
{6480}{6573}{Y:i}- ZROBI� WSZYSTO!|- Mal? Jeste� zwolniony.
{6610}{6683}{Y:i}Panie Popper, oskar�ony jest gotowy?
{6687}{6739}Tak, Wysoki S�dzie.
{6743}{6830}{Y:i}Chcia�by pan co� powiedzie�|przed og�oszeniem wyroku?
{6834}{6956}Wysoki S�dzio, m�j klient zosta� skazany|za oszustwo pierwszego stopnia.
{6989}{7077}Przest�pstwo, kt�remu nie jest winien.
{7100}{7206}Nawet, gdyby by� winny,|a jego klienci zostali oszukani,
{7231}{7336}czy nie by�oby lepiej dla Pana Mintona,|gdyby jako mieszka�ca Los Angeles,
{7340}{7425}otrzyma� pieni�dze, tym samym|utrzymuj�c je w spo�ecze�stwie,
{7429}{7518}w przeciwie�stwie do Cygan�w|czy podr�uj�cych Meksykan�w.
{7522}{7622}kt�rzy zabraliby te pieni�dze|poza spo�ecze�stwo?!
{7664}{7740}Prosz� wzi�� to pod uwag�.
{7766}{7884}Panie Minton, zosta� pan skazany|na sp�dzenie co najmniej trzech lat
{7903}{7969}w zak�adzie karnym|w stanie Verlaine.
{7973}{8048}Normalnie, uda�by si� pan tam|w trybie natychmiastowym.
{8052}{8159}Jednak�e, zamierzam przesun��|pana uwi�zienie o miesi�cy,
{8172}{8273}aby m�g� pan...|rozpocz�� dzia�alno�� charytatywn�,
{8280}{8381}kt�r� b�dzie nauka muzyki|niedorozwini�tych dzieci.
{8415}{8482}Dzi�kuj�, s�dzio.
{8526}{8580}Koniec rozprawy.
{8584}{8681}- Uczy� muzyki niedorozwini�te dzieci?|- Wtedy brzmia�o dobrze.
{8685}{8738}- My�la�em, �e go przekupisz.|- Tak zrobi�em.
{8742}{8807}Z stoma tysi�cami w Krugerrandach|daleko teraz nie zajdziesz.
{8811}{8853}- Wygrali�my?|- Nie! Nie rozumiem tego.
{8857}{8908}Przekupi�e� s�dziego|i nadal dosta�em 3 lata?
{8913}{8961}Obligatoryjnie.|S�dzia nie m�g� nic zrobi�.
{8965}{9027}Teraz masz 6 miesi�cy,|by uporz�dkowa� swoje sprawy.
{9031}{9099}Wszystko jest na swoim miejscu.
{9104}{9221}Wed�ug mnie powiniene� pojecha�|na wakacje do Brazylii i nie wraca�.
{9235}{9289}Brzmi nie�le.
{9294}{9331}Nie mog� tego zrobi�.
{9335}{9397}Mia�em tylko te Krugerrandy.
{9402}{9452}Reszta forsy jest zamro�ona w banku.
{9456}{9518}Nie zamierzam uciec|i zostawi� 7 milion�w.
{9522}{9595}Stan, m�j staruszek|mia� takie powiedzenie:
{9600}{9701}"Przechodz�c przez szatni�,|zobaczysz kilka kutas�w."
{9716}{9758}Co to mia�o znaczy�?
{9763}{9873}�e je�li okradniesz wystarczaj�co ludzi,|to w ko�cu p�jdziesz siedzie�.
{9878}{9946}Dzi�ki, pocieszaj�ce.
{9951}{10031}Jestem przekupnym prawnikiem.|Te� kiedy� p�jd� do wi�zienia.
{10035}{10129}Jako� nie widzisz,|�ebym si� tym przejmowa�.
{10376}{10444}Stan, zwolnij.|Ud�awisz si�.
{10449}{10541}Musz� je�� teraz, bo podobno|wi�zienne jest do dupy.
{10546}{10632}Bardzo si� ciesz�, �e mamy 6 miesi�cy,|zanim b�dziesz musia� i�� do...
{10637}{10681}- Wiesz....|- Nie musisz m�wi�.
{10686}{10792}Mog�em ju� by� w wi�zieniu.|Dobry prawnik z tego Poppera.
{10807}{10885}B�d� bardzo samotna,|gdy ci� nie b�dzie.
{10890}{10980}Wiem, kochanie. Ale my�l�,|�e b�dziemy mieli prywatne spotkania.
{10985}{11032}Pewnie raz w miesi�cu|b�d� m�g� ci wsadzi�.
{11037}{11101}- Ca�kiem nie�le.|- Jasne, by�oby wspaniale.
{11105}{11146}My�la�am, �e...
{11151}{11265}Mo�e zrobiliby�my co� teraz,|�ebym nie by�a taka samotna p�niej.
{11292}{11323}Znaczy si�, co?
{11327}{11403}Na przyk�ad... dzidziusia.
{11512}{11549}Mindy, oszala�a�?
{11553}{11605}- Ja tylko...|- Nie b�dzie mnie trzy lata.
{11609}{11687}Maksymalnie pi��.|Co zrobisz z dzieckiem, jak wyjd�?
{11692}{11739}Oddasz do adopcji?|To okropne.
{11744}{11816}My�la�am, �e m�g�by� je zatrzyma�.
{11821}{11871}Mindy, ile razy to wa�kowali�my?
{11876}{11932}To samolubne urodzi�|dziecko w tych czasach.
{11936}{12004}W �wiecie pe�nym cierpienia,|g�odu i wojny.
{12008}{12074}- To jest samolubne!|- Wiem.
{12079}{12145}Do tego dziecko ograniczy�oby|nasz styl �ycia.
{12149}{12246}Nie mogliby�my jecha� na wakacje,|kiedy chcemy, one krzycz� i rozwalaj� rzeczy.
{12251}{12311}Dosta�aby� zmarszczek.
{12315}{12379}Zgadza si�, zmarszczek.
{12384}{12436}Straszne rzeczy, nie?
{12441}{12522}W�a�nie pozwoli�am ci|wej�� mi na g�ow�.
{12526}{12574}Mindy, daj spok�j.
{12578}{12633}{Y:i}Kupi� ci pieska.
{12637}{12707}Po tym, jak p�jd� do wi�zienia!
{12711}{12773}Pa�ski stek.
{13502}{13602}- Co ci poda�, laleczko?|- Nalej troch� szkockiej.
{13608}{13701}- Mamy whiskey.|- Nie tak dobra, ale wezm�.
{13719}{13776}Dobrze.
{13782}{13846}To b�dzie 75 cent�w.
{13850}{13906}Dobra cena.
{13910}{13976}Zachowaj reszt�.
{14091}{14165}Nalej mi jeszcze, z�otko.
{14380}{14436}W�ASNO�� WI�ZIENIA STANOWEGO
{14441}{14509}Masz jaki� problem?
{14520}{14562}Nie.
{14566}{14662}Tylko zastanawia�em si�...|By�e� w wi�zieniu, nie?
{14667}{14709}Jednak masz problem.
{14713}{14787}Nie.|Ja id� do wi�zienia.
{14794}{14906}Nie by�em tam nigdy i pomy�la�em,|�e mo�e da�by� mi kilka rad?
{14945}{15035}- Zap�ac� 100 dolc�w.|- Tylko za rozmow�?
{15113}{15168}- Ile dosta�e�?|- Trzy do pi�ciu.
{15173}{15229}- Gdzie?|- Verlaine.
{15233}{15344}Verlaine? Masz przejebane, Stan.|Stra�nik�w nic nie obchodzi.
{15359}{15445}Pozwalaj� wi�niom t�uc si�|ca�ymi dniami.
{15449}{15486}Jak mi tam b�dzie?
{15491}{15583}Jakby� mnie zobaczy�,|spu�ci�by� mi wpieprz?
{15610}{15681}Prawdopodobnie zgwa�ci�bym ci�.
{15686}{15758}- Zgwa�ci� mnie?|- Tak.
{15778}{15868}Wi�c to prawda, co?|Wielu facet�w staje si� tam gejami?
{15872}{15961}Zawsze by�em gejem.|Gwa�ci�em ludzi tylko w wi�zieniu.
{15965}{16055}- Jeste� gejem?|- Tak. To bar dla gej�w.
{16124}{16194}Zr�bmy ma�e co nieco.
{16274}{16372}Gwa�t nie jest aktem seksu,|lecz aktem przemocy.
{16376}{16452}W spo�ecze�stwie wi�ziennym,|chodzi tylko o przemoc.
{16456}{16512}Jeste� s�dzony po tym|jak bardzo inni si� ciebie boj�.
{16516}{16590}Gwa�cenie kolesia jest ostatnim|sposobem pobicia go.
{16594}{16644}Oznacza, �e jeste� strasznym skurwielem.
{16648}{16719}Wi�c gwa�ci�e� ludzi?
{16750}{16800}Teraz nie jestem z tego dumny.
{16804}{16896}Nie toleruj� tego, szczerze m�wi�c,|ale to robi�em,
{16900}{16995}�e �y� tak, jak inni.|Wiesz, co mam na my�li.
{17000}{17074}Taki...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin