Wyznania Zakupoholiczki 2009.txt

(48 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{2410}{2460}Jak d�ugo Ci� nie b�dzie?.
{2683}{2713}Ju� wychodz�,
{2739}{2788}ale z Ciebie z�amas!
{3435}{3460}Hey, American.
{3462}{3511}Jestem tutaj, robie manicure.
{3538}{3612}Wszystko w porz�dku?.
{3633}{3686}Opalanko?. �eby� sie nie przypali�!
{3711}{3758}Bruno te� jest?
{3761}{3811}Ale z Ciebie chuchro!
{3839}{3889}Gdzie Bruno?.
{3910}{3937}Tam jest.
{4112}{4162}Lampy?.
{5833}{5861}2000 jest.
{5863}{5935}Ile mia�e� dosta� w tym tygodniu?.
{5937}{5964}9,200.
{5985}{6059}Na pewno?. By�o mniej w tamtym tygodniu.
{6086}{6135}Tak, Don Ciro 9,200.
{6184}{6235}Kolejne 2000 euro i kwita.
{6260}{6309}Don Ciro, �ciemnia si� ju�
{6311}{6358}Wolny jest.
{6385}{6436}Po�piesz si�, abym m�g� i�� do domu.
{6485}{6534}Wszystko w porz�dku?.
{6536}{6564}Miej oczy otwarte.
{6834}{6863}To jest to.
{6988}{7037}Wsad� papierowe kubeczki.
{7159}{7189}Papier toaletowy.
{7361}{7433}- i co , mamo?.|- Szampon.
{7485}{7513}Mozzarella...
{7634}{7685}Szampon, nie p�yn do k�pieli!
{7688}{7759}Poganiasz mnie!
{7761}{7811}A Ty mnie do sza�u doprowadzasz!
{7934}{8009}Pospiesz si�,|jest wi�cej zakup�w do dostarczenia .
{8011}{8059}- Co� jeszcze?.|- Nie.
{8163}{8237}- Wr�c� p�niej.|- Uwa�aj na siebie.
{8513}{8564}- Simone.|- Toto, co jest?.
{8585}{8659}- Co si� dzieje?.|- Pracuje, nie widzisz'.
{8688}{8763}S�ysza�e� co si� sta�o?.|Aresztowali Vitale i Bon Bon.
{8783}{8810}Powa�nie?.
{8812}{8887}- Masz co� do jedzenia?.|- Tak ale to nie dla mnie.
{8890}{8937}Cze�� trzymaj si�.
{9338}{9385}Carmela,!
{9536}{9564}Hi, Boxer.
{10236}{10285}Dwie porcje, Dwie porcje!
{10310}{10360}Daj�e dzia�k�!
{10486}{10534}Gaetano, sprawd�!
{11360}{11409}Jeden, dwa, trzy...
{11512}{11538}Dowidzenia.
{11589}{11638}Don Ciro, b�d� punktualny.
{11661}{11709}Przeka��.
{11909}{11936}Jedena�ci i dwana�cie.
{11959}{12009}Spytaj si� czy chce kawy.
{12011}{12062}Nie, ale dzi�kuje....
{12064}{12111}Oprowadz� Ci�.
{12114}{12160}Mi�ego dnia.
{12365}{12410}Czterysta...
{12513}{12539}Pi��set.
{12560}{12611}Tyle samo co ostatnio?.
{12637}{12711}Powtarza�em tysi�c razy|Nie daje rady.
{12734}{12761}Don Carlo...
{12837}{12933}M�wi�e� im, �e nie daj� rady|na tym ja�omu�nym?.
{12938}{13009}P�ace czynsz, pr�d , wod�.
{13035}{13108}Nie wyda�am,|D�ugi mnie dobijaj�.
{13112}{13187}- Przeka��.|- Zawsz� tak m�wisz!
{13188}{13259}Okradasz mnie?.
{13286}{13314}Nie rozumiem!
{13334}{13364}Pos�uchaj,
{13385}{13436}Pomagam synowi,
{13438}{13512}Przez 40 lat|trzyma�em go zdala od ulicy,
{13537}{13586}jest bezrobotny.
{13588}{13662}Co ja mam zrobi� i�� na drug� stron�?.
{13686}{13785}Przecie� wiedz�, s�u�y�em uczciwie|przez 40 lat.
{13786}{13862}Moja �ona jest w wi�zieniu,|i tak mnie dzi�kuj�?.
{13884}{13958}Zwariowali?.|Mam rozp�ta� piek�o?.
{14036}{14062}Silvana!
{14264}{14309}Mog�?.
{14363}{14390}Wchod�!
{14411}{14436}Maria!
{14489}{14534}A rachunek?.
{14536}{14587}Rozmawiaj z matk�.
{14740}{14785}Masz tu za fatyg�.
{14789}{14835}Dzi�kuj�.
{15161}{15211}Policja na ulicy!
{15464}{15513}Wychodzi!
{15963}{16034}Jestem najlepszy, numer jeden!
{16036}{16063}I?.
{16085}{16111}Dawaj, Marco!
{16114}{16214}- Zniszcz� te karaluchy!|- Na kogo si� porywasz?.
{16233}{16308}Jestem najlepszy! Tony Montana!
{16312}{16362}�wiat jest nasz!
{16365}{16436}Nie wiesz |z kim zaczynasz!
{16437}{16487}Jestem Tony Montana!
{16490}{16560}- Jestem mega!|- Tak!
{16562}{16588}Chod� tu.
{16635}{16685}Pieprzeni Kolumbijczycy,
{16687}{16735}s� wsz�dzie.
{16739}{16809}Patrz, Kolumbijczycy s� wsz�dzie.
{16890}{16959}Naprawd� podobny jeste� do Scarface'a.
{17211}{17259}By�e� dobry.
{17261}{17315}Teraz wszystko b�dzie nasze,|ca�y �wiat.
{17339}{17386}Miami, wszy�ciutko.
{17736}{17788}M�j przyjacielu, dobry towar masz?.
{18035}{18064}Masz towar?.
{18190}{18261}- Masz dobry towar?.|- Masz pieni�dze?.
{18264}{18359}- Proste, masz kok�?.|- Ile masz.
{18362}{18413}Ja?. 50.
{18460}{18539}- 55, dasz rade?.|- Nie, 55 to za du�o, 50.
{18565}{18614}Na pewno?.
{18637}{18685}Poczekaj.
{18911}{18940}Gdzie Smarty?.
{19387}{19413}Ej, ch�opaczku!
{19736}{19784}Daj mu pieni�dz.
{19915}{19986}- Jest tyle ile ma by�?.|- No.
{20366}{20434}- Okay?.|- Tak.
{20514}{20587}- Chcesz zobaczy�?.|- Chce skosztowa�.
{20636}{20665}Da�em Ci pieni�dze!
{20686}{20713}Ju�!
{20840}{20888}Otw�rz r�k�.
{20985}{21011}Dobre.
{21085}{21115}Dawaj wszystko!
{21337}{21384}Bierz pieni�dze!
{23060}{23111}Giovanni, przyprowadzi�em ch�opak�w.
{23113}{23139}Wejd�cie.
{23234}{23289}Wiecie czemu tu jeste�cie.
{23310}{23390}Za du�o ha�asu si� u mnie dzieje,|a ja tu jestem szefem.
{23410}{23441}Skoro tak m�wisz.
{23485}{23540}Je�li tu jeste�cie, wiem.|Nie przerywa�
{23561}{23614}albo st�uk� Wam ryja!
{23637}{23715}- Co si� sta�o?.|- Teraz, nic.
{23738}{23765}Rozumiecie mnie?.
{23786}{23887}Nie mog� �le wygl�da�|przez takich dw�ch jak Wy.
{23890}{23964}Nast�pnym razem|nie b�dzie nast�pnego razu,
{23985}{24014}Odstrzel� Wasze g�owy.
{24036}{24110}- Skoro tak m�wisz...|- Zamknij mord� jak m�wi�.
{24112}{24163}A je�li sobie uzmys�owi�|
{24187}{24238}�e jeste�cie cos warci
{24240}{24310}maj�c na to dowody |to wtedy zdecyduj�,
{24314}{24384}�e mo�ecie dla mnie pracowa�.
{24388}{24438}Czy to jasne?.
{24465}{24510}Wyprowad� ich.
{24662}{24711}"St�uk� Wam ryja!"
{24713}{24764}A ja poci�gn� Cie za brod�!
{24787}{24835}Ubra�by si�.
{24837}{24888}"Sweet Pea", ale ciota.
{24914}{24939}Prawdziwa ciota.
{24962}{25039}Jest ciot� widzia�e�|kogo po nas przys�a�?.
{25064}{25113}Je�li on mo�e by� szefem
{25115}{25164}My te� nimi mo�emy by�.
{25210}{25287}Skoro on tu jest szefem,|to wszystko b�dzie nasze!
{25311}{25360}B�d� �y� 30 lat |je�li jest tu szefem.
{25389}{25460}Proste, on jest cofni�ty!
{25465}{25563}Rozumiesz?. B�d� �y� 30 lat.
{25566}{25634}Ale m�g�by sie ogoli�!
{25637}{25664}Og�l si�!
{25688}{25737}"St�uk� Wam ryja!"
{25761}{25814}Zabawmy si� z nim.
{25837}{25911}Mamy wszystko|mo�emy robi� co chcemy.
{25990}{26061}Tak czy siak| to zasrany grubas.
{26065}{26112}Podpad� Ci?.
{26114}{26164}K�pie si� raz na tydzie�!
{26264}{26313}"Odstrzel� Wasze g�owy! "
{26915}{26941}Roberto!
{27187}{27236}Cho�, jest za ma�e.
{27239}{27336}- Ale to jest du�e.|- Nie jest ma�e.
{27340}{27439}- Mog� sko�czy� pomiary?.|- Nie tracimy tylko czas.
{27514}{27611}- Musz� porobi� zdj�cia.|- Ale masz z tymi zdj�ciami!
{27615}{27660}Chod�!
{27791}{27837}Popatrz tylko na to.
{27864}{27911}Jest okropne.
{28135}{28164}Tu jest idealnie.
{28189}{28235}Wspania�e.
{28239}{28315}Blisko autostrady,|ci�ar�wki maj� blisko,
{28336}{28410}Wyrzucimy to tu|i zalejemy wod�.
{28414}{28439}Idealnie.
{28490}{28541}Franco, 85 metr�w.
{28561}{28609}Zmierz te� d�ugo��.
{28664}{28710}Chod� tu.
{28785}{28811}Dante.
{28814}{28863}Cze��, wszystko w porz�dku?.
{28916}{28965}To jest Roberto.
{29037}{29115}- Czas na m�odzie�.|- Potrzeba �wie�ej krwi.
{29116}{29165}Zr�b jeszcze par� zdj��.
{29213}{29262}S�ysza�e�?.
{29264}{29314}Pod�o�yli mi bomb�,
{29316}{29363}- Co Ty nie powiesz | -W cementowni.
{29391}{29440}zawali�a si� �ciana,
{29461}{29487}w efekcie.
{29491}{29538}Uwa�aj na Siebie.
{29540}{29588}Zio to rozwi�za�.
{29610}{29685}Zapomnia�em zap�aci�|za ziemi� jak� kupi�em.
{29689}{29761}- Jaka� wymiana za zap�at�?.|- OK!
{29765}{29816}- Co my�lisz?.|- Jest dobre.
{29837}{29937}- Mo�emy sko�czy� robot�?.|- Proste.
{29939}{29988}Powiedz Zio �e jest w porz�dku.
{29990}{30089}Pami�taj, wszystko czyste:|zabezpieczenia, ekipa budowlana...
{30114}{30189}albo agencja zagospodarowania|urwie Nam jaja.
{30211}{30290}Nie b�j si�,|Wszystko pod kontrol�.
{30516}{30613}Wszystkie kawa�ki musz� by� r�wno poci�te|trzebaby pobra� wymiary.
{30663}{30712}Chc� ich 120.
{31014}{31064}Sze�� i siedem s� jak oryginalne.
{31163}{31214}Tu jest dobrze �ci�te.
{31216}{31264}Wszystko r�cznie wyko�czone.
{31266}{31313}Trudno b�dzie?.
{31315}{31389}Kolekcja nie jest trudna,|Dam rad�.
{31461}{31516}800 sztuk w dwa miesi�ce,|takie s� ��dania.
{31536}{31610}Pami�tajcie|zaczneimy od 50 euro za sztuk�.
{31639}{31713}Widzia�em modele,|cena jest odpowiednia,
{31717}{31786}oszacujcie i podajcie swoje oferty.
{31816}{31866}30 euro, w trzydzie�ci dni?.
{31887}{31936}Nie schod� ni�ej.
{31939}{31989}To moda na poziomie,|nie jakie� byle g�wno.
{31990}{32039}45, w dwa miesi�ce.
{32088}{32139}- Ms. Zamarion!|- Tak?.
{32141}{32191} 38, 40.
{32211}{32262}Ciekawa propozycja.
{32264}{32312} 35 ,w 35 dni,
{32314}{32388}dobrze|i dotrzymamy terminu.
{32416}{32464} 30 w 30 dni!
{32660}{32689}Uspok�jcie si�,
{32692}{32760}Bo nic nie zarobimy!
{32786}{32837}Czyli 30 w 30,tak?.
{32866}{32913}W taki razie
{32916}{32963} 28, w 30 !
{33064}{33112}30, 25!
{33162}{33213}Nie mog� tego straci�.
{33241}{33291}Chod�cie , na b�belki!
{33363}{33411}Id�?.
{33413}{33466}- Chyba nie.|- Czemu?.
{33539}{33610}5 dni mniej na dostaw�,
{33612}{33685}b�dzie trzeba robi� nadgodziny,| i w nocy te�...
{33687}{33737}No i co?.
{33739}{33788}Chc� pieni�dze za nadgodziny.
{33791}{33840}Dostan� je!
{33841}{33915}Boisz sie troch� tych nadgodzin?.
{33964}{34012}Jak ostatnio?.
{34013}{34064}Nie b�j si�,|Tym razem to jest pewne.
{34141}{34213}- Straci�e� ich zaufanie.|-Wiem.
{34215}{34313}- Prosz� Ci� by� z Nimi pogada�.|- Ty to zr�b, prosz� .
{34315}{34389}Jeste� bli�ej ich,|szanuj� Ci�.
{34414}{34463}Zr�b to dla mnie .
{34490}{34540}Nie odmawiaj, id� do nich porozmawia�.
{34566}{34614}Wiesz �e wierz� w Ciebie,
{34616}{34665}Powinienem |da� Ci medal!
{34666}{34736}Id� po pieni�dze do ksi�gowego.
{34866}{34936}Przepraszam, ile tu jest?.
{34960}{34989}10 tysi�cy.
{35038}{35089}Za ma�o potrzeba mi wi�cej.
{35112}{35140}Dwa razy tyle na oko.
{35161}{35212}Mr. Enzo,|strasznie pan komplikuje.
{35214}{35264}Tak , ale to sprawy wewn�trzne.
{35266}{35337}Do pracy mi trze...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin