Yes.Man. 2008 TS.XViD-PreVail.txt

(60 KB) Pobierz
{581}{618}NUMER PRYWATNY
{630}{655}Nie.
{845}{891}Powiedzia�em: nie!
{1151}{1245}- Bonjour.|- Carl, wiem, �e to ty.
{1246}{1271}Siemasz.
{1288}{1344}Zabawne, w�a�nie chcia�em|do ciebie dzwoni�.
{1345}{1399}Wybra�em numer i ju� mia�em|nadusi� "dzwo�".
{1400}{1553}- Zastrzeg�e� sw�j numer?|- Tak, inaczej by� nie odebra�.
{1558}{1639}- Co porabiasz?|- Szwendam si� po domu.
{1640}{1721}- Czyta�e� mojego SMSa?|- SMSa? Jakiego?
{1722}{1761}Mieli�my si� spotka�.
{1762}{1908}Chcia�bym do was do��czy�,|ale jestem tu, kapujesz, udupiony.
{1909}{2027}- Nie kapuj�. Ani troch�.|- Musz� porobi� par� rzeczy.
{2028}{2104}�e to akurat dzi� musia�o by�...
{2105}{2179}- "To"? Jakie to?|- No "to".
{2180}{2288}Gdybym mia� to "to" przed sob�,|to bym ci powiedzia�, co "to" jest.
{2289}{2396}K�amiesz, nie ma �adnego "tego"|w twoim zmy�lonym kalendarzu.
{2397}{2440}Nieprawda, du�o rzeczy w nim jest.
{2441}{2532}Jak ustawianie si� w kolejce|w wypo�yczalni?
{2533}{2636}Co ty wygadujesz?|Nie jestem w wypo�yczalni.
{2637}{2752}- Jestem w domu.|- Widz� ci� przez szyb�.
{2788}{2838}- To nie ja.|- Nie?
{2839}{2988}To pewnie m�j sobowt�r.|Cz�sto przychodzi do tej wypo�yczalni.
{2989}{3035}Pewnie jego teraz widzisz.
{3036}{3157}Niesamowite. Nawet m�wi|to samo, co ty teraz.
{3185}{3242}Nie udawaj, �e co� m�wisz.
{3243}{3298}Carl, wyjd� na zewn�trz.
{3299}{3336}- Wiem, �e nic nie m�wisz.|- Co?
{3337}{3394}- Carl!|- No dobra!
{3468}{3530}Patrzcie, kto przyszed�.
{3608}{3638}Nie wierz�.
{3642}{3701}- Kirby.|- Carl Allen.
{3719}{3786}Nie s�dzi�em, �e ci� tu zobacz�.
{3787}{3928}- Co� ty taki zabiegany?|- Mam sporo spraw na g�owie.
{3976}{4001}Rozumiem.
{4021}{4151}Cieszymy si�, �e tu jeste�,|bo chcemy co� og�osi�.
{4152}{4245}Poka� im. Sami widzicie.|Zar�czona!
{4315}{4368}- Ekstra!|- No nie?
{4377}{4467}- Wielki krok.|- �eby� wiedzia�. Ogromny.
{4468}{4569}Szybko dzia�acie.|Ile min�o, p� roku?
{4570}{4620}- Nie.|- Dwa lata.
{4623}{4648}Ano tak.
{4688}{4792}Tak czy siak, 21. robimy imprez�.|Darmowe drinki.
{4793}{4856}Wiesz, jak mnie przekona�.
{4857}{4954}- Pasuje ci, Carl?|- Co� wykombinuj�.
{4957}{5027}- Wykombinujesz?|- Patrzcie, kto przyszed�.
{5028}{5136}- Carl, co masz do wykombinowania?|- Przecie� drinki b�d� darmowe.
{5137}{5212}M�wi� serio.|Stephanie jest przy barze.
{5213}{5305}- Ta Stephanie?|- Tak, moja by�a �ona.
{5306}{5391}- Stephanie, Bo�e.|- Chyba te� ma towarzystwo.
{5392}{5497}I chyba si� nie�le bawi�.|No i dobrze.
{5537}{5661}Patrzcie, macaj� si�.|Fajnie, �e tu przyszed�em.
{5662}{5752}- Wiecie co, czas na mnie.|- Nie, zosta�.
{5753}{5803}Min�y 3 lata. Nie uciekaj|zawsze, jak j� widzisz.
{5804}{5886}To nie ma z ni� nic wsp�lnego.
{5887}{5922}Carl.|Peter.
{5944}{6009}- Patrzcie, to Stephanie!|- Cze��!
{6010}{6074}- To Ted, m�j ch�opak.|- Cze��.
{6075}{6161}- Chyba si� nie...|- Chyba masz racj�.
{6162}{6218}- Wychodzisz?|- Niestety tak.
{6219}{6356}- A szkoda, bo dopiero co przysz�a�.|- Tak jak i ty.
{6357}{6467}- Ale ma "co�" na g�owie.|- Tak, w�a�nie.
{6477}{6538}I to "co�" mnie wzywa.
{6582}{6643}Zadzieram kiec� i lec�.
{6721}{6789}Chyba nie uda� si� kawa�.
{7061}{7087}Na razie.
{7603}{7684}- Cze��, g�uptasko.|- Dzie� dobry.
{7685}{7802}- Wpadniesz do mnie na �niadanie?|- Brzmi wspaniale, ale nie mog�.
{7803}{7890}- Mam p�atki i jogurt.|- Nie, dzi�kuj�.
{7891}{7990}- A tosty?|- Praca wzywa. Przepraszam.
{8010}{8081}Przyjd� na dzisiejszy koncert!
{8082}{8141}Zdr�wka �ycz�.|Hej, ty, chcia�by�...
{8142}{8200}- To ty. Niech zgadn�: nie?|- Tak.
{8201}{8305}- Tak?|- Nie. Przytakiwa�em na twoje "nie".
{8306}{8331}Dobra.
{8371}{8410}PerskieZony.com
{8434}{8471}Nie, dzi�kuj�.
{8483}{8571}Bal przebiera�c�w.|Jasne, �e nie.
{8627}{8664}Zaczyna si�...
{8715}{8752}Zn�w to samo.
{8761}{8875}- Carl Allen got�w do s�u�by?|- Nie jestem �o�nierzem.
{8876}{8966}Jeste� �o�nierzem|na finansowym froncie.
{8967}{9026}Norman, pierwsza linia.
{9041}{9198}- Odbierz u siebie, b�dzie dyskretniej.|- A co tam. Odbior� tu.
{9199}{9224}Norman.
{9280}{9344}Na pewno, bo...|Dobrze.
{9356}{9384}Naturalnie.
{9465}{9540}Pami�tasz o tym awansie,|o kt�rym rozmawiali�my?
{9541}{9623}Nic z tego.|Jak s�ysza�e�, stara�em si�.
{9624}{9679}Jednak wybrali Dimco.
{9695}{9727}Nic si� nie sta�o.
{9728}{9772}Wcale nie zale�y mi na tej posadzie.
{9773}{9853}Pomy�la�em sobie, �e po pi�ciu latach|mi si� nale�y, ale co tam.
{9854}{9938}Ale chocia� nie wypieprzyli ci�.
{9942}{9989}Wiesz, co to znaczy?
{9990}{10015}Zwolnili?
{10050}{10118}Sk�d wiedzia�e�?|Pewnie s�ysza�e� ode mnie wcze�niej.
{10119}{10243}- Nie, to pospolite okre�lenie.|- W moim �wiecie, ja je wymy�li�em.
{10244}{10295}No to jest chwytliwe.
{10296}{10366}Wpadnij do mnie,|to si� rozchmurzysz.
{10367}{10471}Robi� imprez� z dziwnymi|kapeluszami i perukami.
{10472}{10584}- Wyje�d�am.|- Ale nie wiesz, kiedy j� robi�.
{10585}{10657}- Kiedy? - W pi�tek.|- Nie ma mnie.
{10658}{10706}Powiedzia�e� to r�wno ze mn�.
{10707}{10806}Jakby� mia� z g�ry ustalon� odpowied�.
{10888}{10949}Przyznaj�, interesy id� s�abo.
{10950}{11042}�y�worolki to raczej|w�ski biznes,
{11077}{11165}ale moje pomys�y zrewolucjonizuj�|przemys� �y�worolkowy.
{11166}{11300}Z pewno�ci�, ale nie ma pan kapita�u|w�asnego, a zdolno�� kredytowa...
{11301}{11471}S�aba... Nie chc� wyj�� na desperata,|ale nie pozostaje mi nic innego.
{11472}{11497}ODRZUCONY
{11511}{11548}NUMER PRYWATNY
{11715}{11756}Carl! Kop� lat!
{11792}{11845}Nick Lane?|Siemasz.
{11864}{12017}- Wci�� pracujesz w banku?|- Wyszed�em na drugie �niadanie.
{12046}{12105}Po tylu latach pewnie|jeste� tu prezesem.
{12106}{12200}Mia�em par� propozycji,|ale to nie dla mnie.
{12201}{12295}- Co u Stephanie?|- Niech j�... B�g b�ogos�awi.
{12296}{12370}U niej wszystko dobrze.|A co u ciebie?
{12371}{12443}Zwiedza�em �wiat.|�y�em pe�ni� �ycia.
{12444}{12532}Wspi��em si� na Kilimand�aro.|Jad�em nietoperze.
{12533}{12616}Zastrzeli�em krow� z bazooki.|Cho� nie jestem z tego dumny.
{12617}{12691}- Ale zrobi�em to!|- Brzmi wystrza�owo.
{12692}{12766}Chcesz pozna� moj� tajemnic�?
{12767}{12806}Jestem na tak!
{12813}{12865}S�owo "tak" zmieni�o moje �ycie.
{12866}{12917}- Trzymaj.|- Nie, dzi�ki. Spoko.
{12918}{13011}- Spoko. Dupa, nie spoko.|- No dobra.
{13012}{13100}- Nie chcesz tu pracowa�.|- Chc�.
{13136}{13166}Nie chcesz.
{13212}{13322}We� ten kamie� i rzu� nim|w okno banku.
{13337}{13432}- Nie, dzi�ki.|- Wi�c zaproponuj to mi.
{13433}{13550}- Chcesz rzuci� tym kamieniem w bank?|- Tak!
{13560}{13655}- Oszala�e�?|- Przyjd� na seminarium.
{13657}{13682}Sta�!
{13818}{13910}Korzystaj z �ycia.|Nie po�a�ujesz!
{14242}{14328}- Chcesz pos�ucha� mojej kapeli?|- Nie.
{14329}{14359}Przykro mi.
{14400}{14447}- Cze��.|- Stephanie?
{14448}{14501}- Carl.|- Zgad�a�.
{14504}{14585}Tak pomy�la�em, �e zadzwoni�.|St�skni�em si� za tob�.
{14586}{14649}- Dziwne, no nie?|- Tak.
{14650}{14774}- Ted zabiera mnie na rejs.|- Spoko. Gratuluj�.
{15083}{15138}Pete, nie mam czasu.
{15332}{15393}No odetnij j� wreszcie.
{15627}{15732}- Pete? Cze��. A ty tu sk�d?|- Nie odbierasz telefonu.
{15733}{15774}Co? Bro� Bo�e.
{15789}{15903}- Nie wiem, gdzie mam telefon.|- �ciemniasz.
{15904}{15930}Znalaz�em.
{15963}{15989}Znalaz�e�!
{15998}{16078}Nie przyszed�e� na moj�|imprez� zar�czynow�.
{16079}{16147}Nie �artuj. To by�o dzi�?
{16190}{16287}Sorka, zapomnia�em.|Wynagrodz� ci to.
{16299}{16389}Obiecuj�, wybierz dzie�|i idziemy na bawim bawim.
{16390}{16456}- Co to w og�le znaczy?|- Nie wiem.
{16457}{16559}To nie mia�o by� picie w barze,|tylko impreza zar�czynowa.
{16560}{16639}- Cz�owiek �eni si� tylko raz.|- Nie powt�rzy�bym tego.
{16640}{16746}Wiem, �e Stephanie ci� zostawi�a,|i wiem, �e jeste� z�y o to.
{16747}{16833}Ale tu nie chodzi o ciebie,|tylko o mnie.
{16834}{16906}Kiedy ostatnio byli�my si� zabawi�?|Zawsze masz jakie� wym�wki.
{16907}{16978}"Nie chc� si� anga�owa�".|"Nie chc�, by co� mnie ogranicza�o".
{16979}{17037}Wiesz chocia�, jak moja narzeczona|ma na nazwisko.
{17038}{17100}Jasne. Fisher.|Fishman.
{17116}{17162}Czekaj.|Fishwald.
{17184}{17246}Fishwald? Lucy Fishwald?
{17287}{17310}Nie.
{17311}{17359}Burns! Lucy Burns!
{17424}{17444}I zgadnij co.
{17445}{17501}Nie lubi mojego najlepszego kumpla.
{17502}{17568}My�la�em, czemu powinna,|ale wiesz co?
{17569}{17620}- Nic nie przysz�o mi do g�owy.|- Pete, ja...
{17621}{17701}Sko�cz z tymi wym�wkami!|R�b, co chcesz.
{17702}{17795}Ale je�li si� nie zmienisz,|sko�czysz jako samotny.
{17796}{17835}Sam jak palec!
{18056}{18089}Cze��, Carl.
{18196}{18238}Rooney, podejd�.
{18321}{18471}Czy Carl nie wydaje ci si� dziwny?|Zdaje mi si� czy on nie �yje?
{18472}{18511}On tak zawsze.
{18529}{18668}Coraz bardziej sk�ania�bym si�|ku temu, �e nie �yje.
{18685}{18769}Ma�o co si� z nim widzia�em,|wi�c ci�ko mi powiedzie�.
{18770}{18800}Masz racj�.
{18838}{18876}S�abo si� stara�.
{18877}{18929}Nie by� dobrym kumplem.
{18930}{18981}W niczym nie by� dobry.
{18982}{19072}- S� jeszcze piwka?|- To ostatnie.
{19096}{19133}Wkurzy�em si�.
{19280}{19312}Co to by�o?
{19980}{20044}"TAK!" TWOJE NOWE "NIE"!
{20410}{20463}Za chwil� zaczynamy!
{20491}{20548}Prosimy zaj�� miejsca.
{20592}{20620}Carl? Hej!
{20670}{20743}- Carl, hej!|- Cze��, Nick.
{20777}{20836}- Przyszed�e�!|- Chcia�by� mo�e...
{20837}{20892}Usi���? Jasne.|Wiedzia�em, �e przyjdziesz.
{20893}{20948}Pozna�em po twoich oczach.|To ci si� spodoba.
{20949}{21039}Terrence to geniusz.|Zaszokuje ci�.
{21040}{21120}- Kole� jest jak umys�owy granat.|- Tego bym nie chcia� raczej.
{21121}{21212}Ale potrzeba ci tego.|Dlatego tu przyszed�e�.
{21213}{21303}Musisz sko�czy� z m�wieniem "nie"|i to na dobre!
{21304}{21337}Zaczyna si�.
{21365}{21462}�ycie. Wszyscy jeste�my|jego cz�ci�.
{21478}{21540}- Czy mo�e je stanowimy?|- To by�o mocne.
{21541}{21620}Zmiany tworzy nasza �wiadomo��.
{21633}{21704}Ale co tworzy nasz� �wiadomo��?
{21705}{21831}Otoczenie. Czym mo�emy z...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin