Gabriela Czajkowska - Słownik dyferencyjny gwary Draganowej kolo Dukli - praca magisterska (2002).pdf

(1098 KB) Pobierz
377269338 UNPDF
Wydziaþ Filologiczny
Gabriela Czajkowska
SÿOWNIK DYFERENCYJNY
GWARY DRAGANOWEJ
KOÿO DUKLI
Praca magisterska
napisana
pod kierunkiem
prof. dr hab. Haliny Kurek
Krakw 2002
4
377269338.002.png
Pani Profesor Halinie Kurek
5
377269338.003.png
Motto:
Na mowie stojĢ nauki,
Mowa stoi na sþowach,
A zbiorami sþw sĢ sþowniki.
6
377269338.004.png
SPIS TREŀCI
........................................................................4
1. Cel, przedmiot i metody pracy ...................................................4
2. Dotychczasowy stan badaı ......................................................5
............................14
1. Praktyka leksykograficzna ........................................................14
2. Rodzaje sþownikw ....................................................................15
3. Istota dyferencyjnoĻci ...............................................................17
4. Struktura artykuþu hasþowego ..................................................18
4.1. Ukþad hasþa sþownikowego ....................................................................... 19
4.2. Kwalifikatory ..................................................................................19
4.3. Sposoby okreĻlania znaczeı wyrazw hasþowych ............................ 20
4.4. Typy definicji sþownikowych ...................................................................... 21
..........................................................24
1. PoþoŇenie .....................................................................................24
2. Warunki klimatyczno Î krajobrazowe ....................................25
3. Historia .........................................................................................25
4. Nazwa ...........................................................................................26
5. Zabytki ..........................................................................................27
7
377269338.005.png
6. Warunki spoþeczno Î ekonomiczno Î kulturalne .................29
................................................................. 33
1. Wstħp .......................................................................................... 33
2. System fonologiczny ................................................................ 33
3. System fonetyczny ................................................................... 35
4. System fleksyjny ........................................................................36
5. Wnioski .........................................................................................37
.......................................... 38
1. Wstħp ........................................................................................... 38
2. Wykaz kwalifikatorw ............................................................... 39
3. Podstawa materiaþowa ............................................................. 40
4. Wnioski ........................................................................................ 85
8
377269338.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin