Aviva Petrie, Caroline Sabin - Statystyka Medyczna w Zarysie. Tłumaczenie Jerzy Mroczko.pdf

(2207 KB) Pobierz
113403934 UNPDF
113403934.019.png
Medical Statistics
at a Glance
Aviva Petrie
Head of Biostatistics Unit and Senior Lecturer
Eastman Dental Institute
University College London
256 Grays Inn Road
London WC1X 8LD and
Honorary Lecturer in Medical Statistics
Medical Statistics Unit
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Keppel Street
London WC1E7HT
Caroline Sabin
Prof essor of Medical Statistics and Epidemiology
Department of Primary Care and Population Sciences
Royal Free and University College Medical School
Rowland Hill Street
London NW3 2PF
Second edition
113403934.020.png
Aviva Petrie, Caroline Sabin
Statystyka
medyczna
Ttumaczenie prof. dr hab. Jerzy Moczko
w zarysie
113403934.021.png 113403934.022.png
© Copyright by Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006
Tłumaczone z Aviva Petrie, Caroline Sabin, Medical Statistics at a Glance, Second edition
© 2005 Aviva Petrie and Caroline Sabin
Published by Blackwell Publishing Ltd
Blackwell Publishing, Inc., 350 Main Street, Malden, Massachusetts 02148-5020, USA
Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford 0X4 2DQ, UK
Blackwell Publishing Asia Pty Ltd, 550 Swanston Street, Carlton, Victoria 3053, Australia
The right of the Authors of this Work has been asserted in accordance with the Copyright, Design and Patents Act 1988.
This edition is published by arrangement with Blackwell Publishing Ltd, Oxford. Translated by Wydawnictwo Lekarskie
PZWL from the original English language version.
Responsibility of the accuracy of the translation rests solely with the Wydawnictwo Lekarskie PZWL and is not the respon-
sibility of Blackwell Publishing Ltd.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości bądź części książki
bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.
Redaktor ds. publikacji medycznych: Anna Plewa
Redaktor merytoryczny: Anna Nowosielska-Tiuryn
Redaktor techniczny: Małgorzata Chmielewska
Korekta: Zespół
Projekt okładki i stron tytułowych: Magdalena Kaczmarczyk
ISBN 83-200-3312-8
Wydanie I
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10
tel. +48(22) 695-40-33
Księgarnia wysyłkowa:
tel. +48(22) 695-44-80
infolinia: 0-801-142-080
e-maił: promocia@pzwl.pi
Skład i łamanie: Mater, Warszawa
Druk i oprawa: Drukarnia Narodowa S.A., Kraków
113403934.001.png
SPIS TREŚCI
Przedmowa tłumacza
6
24 Dane kategorialne: dwie proporcje
64
Wstęp
8
25 Dane kategorialne: więcej niż dwie kategorie .
66
Opracowywanie danych
1 Rodzaje danych
10
Regresja i korelacja
26 Korelacja
69
2 Wprowadzanie danych
12
27 Teoria regresji liniowej . . . .,
72
3 Kontrola błędów i wartości odskakujące ...
14
28 Przeprowadzanie analizy regresji liniowej . .
74
4 Graficzna prezentacja danych
16
29 Wielokrotna regresja liniowa
78
5 Opis danych: wartość przeciętna
18
30 Wyniki binarne i regresja logistyczna
....
81
6 Opis danych: rozproszenie
20
31 Częstości i regresja Poissona
84
7 Rozkłady teoretyczne: rozkład normalny ...
22
32 Uogólnione modele liniowe
88
8 Rozkłady teoretyczne: inne rozkłady
24
33 Zmienne wyjaśniające w modelach
statystycznych
9 Transformacje
26
90
Próbkowanie i estymacja
10 Próbkowanie i rozkłady próbkowania
34 Zagadnienia związane z modelowaniem
statystycznym
93
28
11 Przedziały ufności
30
Ważne zagadnienia
35 Sprawdzanie założeń
96
Planowanie badania
12 Planowanie badania I
36 Wyznaczanie wielkości próby
98
32
37 Prezentacja wyników
101
13 Planowanie badania II
34
Zagadnienia dodatkowe
38 Narzędzia diagnostyczne
14 Eksperymenty kliniczne
36
15 Badania kohortowe
39
104
16 Badania przypadek-kontrola
42
39 Szacowanie zgodności
107
40 Medycyna poparta dowodami
110
Testowanie hipotez
17 Testowanie hipotez
41 Metody dla danych klasteryzowanych ....
112
44
42 Metody regresji dla danych klasteryzowanych
115
18 Błędy w testowaniu hipotez
46
43 Przeglądy systematyczne i metaanaliza ....
118
44 Analiza przeżycia
121
Podstawowe techniki analizy danych
Dane numeryczne
19 Dane numeryczne: pojedyncza grupa
45 Metody Bayesowskie
124
48
Dodatki
A Tablice statystyczne
20 Dane numeryczne: dwie grupy powiązane . .
51
126
21 Dane numeryczne: dwie grupy niepowiązane .
54
B Nomogram Altmana do obliczeń wielkości
próby
22 Dane numeryczne: więcej niż dwie grupy . .
57
133
C Typowe wydruki komputerowe
134
Dane kategorialne
23 Dane kategorialne: pojedyncza proporcja ...
D Słowniczek terminów statystycznych
146
60
E Skorowidz
156
5
113403934.002.png 113403934.003.png 113403934.004.png 113403934.005.png 113403934.006.png 113403934.007.png 113403934.008.png 113403934.009.png 113403934.010.png 113403934.011.png 113403934.012.png 113403934.013.png 113403934.014.png 113403934.015.png 113403934.016.png 113403934.017.png 113403934.018.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin