ABC.fotografii.cyfrowej.pdf

(822 KB) Pobierz
C:\Andrzej\PDF\ABC nagrywania p³yt CD\1 strona.cdr
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
ABC fotografii
SPIS TRECI
cyfrowej
KATALOG KSI¥¯EK
Autor: £ukasz Oberlan
ISBN: 83-7361-287-4
Format: B5, stron: 184
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Fotografia cyfrowa to rewelacja. Mo¿liwoci pstrykania tysiêcy zdjêæ bez martwienia siê
o koszty obróbki filmów i zamawiania „po jednym z udanych” spowodowa³y, ¿e liczba
amatorów robienia zdjêæ gwa³townie wzros³a. Niestety, równoczenie nie wzrós³ poziom
wiedzy o fotografowaniu. Dzieci z czerwonymi oczami, zdjêcia lasu z widoczn¹ w rogu
figurk¹ babci, linia horyzontu przebiegaj¹ca po przek¹tnej, zdjêcia na których widaæ
jedynie nogi uwiecznionej postaci — oto tylko niektóre przyk³ady „dzie³” autorstwa tych,
którym wydaje siê, ¿e odpowiednio drogi sprzêt sam zrobi zdjêcie, a jakikolwiek inny
przycisk lub pokrêt³o poza spustem migawki to co, czego lepiej nie ruszaæ, bo mo¿na
zepsuæ aparat. Na pewno nie chcesz, aby zaliczano Ciê do tej grupy „fotografów”.
Wiadomoci zawarte w niniejszej ksi¹¿ce to gwarancja tego, ¿e nigdy nie bêdziesz
wstydzi³ siê wykonanych przez siebie zdjêæ. Poznasz tutaj rodzaje aparatów cyfrowych,
dowiesz siê, jak s¹ skonstruowane i do czego s³u¿¹ poszczególne elementy regulacyjne.
Nauczysz siê korzystaæ z programów tematycznych i samodzielnie dobieraæ parametry
ekspozycji. Poznasz zasady komponowania ujêæ i fotografowania ró¿nych obiektów.
Dowiesz siê, w jaki sposób obrabiaæ fotografie cyfrowe i jak je drukowaæ.
Poruszane w tekcie zagadnienia to:
• Podstawowe wiadomoci o aparatach cyfrowych.
• Wykorzystywanie mo¿liwoci sprzêtu.
• Regu³y kompozycji zdjêæ.
• Ekspozycja — wiat³o naturalne i lampa b³yskowa.
• Fotografowanie natury, ludzi i architektury.
• Prostowanie i kadrowanie zdjêæ cyfrowych.
• Korekcja kolorystyki i b³êdnego nawietlenia.
• Retuszowanie portretów.
• Drukowanie zdjêæ.
Chcesz fotografowaæ z g³ow¹? Tutaj znajdziesz wszystkie informacje, które s¹
do tego niezbêdne.
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
9777709.001.png 9777709.002.png 9777709.003.png
Spis treci
Wstp ............................................................................................... 7
Cz I Technologia .....................................................................9
Rozdział 1. Cyfrowy aparat fotograficzny ............................................................ 11
Budowa cyfrowego aparatu fotograficznego ....................................................................12
Matryca .......................................................................................................................12
Obiektyw.....................................................................................................................13
Ekran LCD i wizjer.....................................................................................................14
Karta pami#ci..............................................................................................................14
Lampa błyskowa.........................................................................................................15
Obsługa cyfrowego aparatu fotograficznego ....................................................................16
Podstawowe elementy steruj*ce .................................................................................18
Zaawansowane elementy steruj*ce.............................................................................19
Podsumowanie: dziesi#/ dobrych rad dla kupuj*cych aparat cyfrowy.............................20
Rozdział 2. Zaczynamy fotografowa ................................................................. 25
Programy tematyczne........................................................................................................26
Program zdj#/ krajobrazowych...................................................................................26
Program zdj#/ portretowych.......................................................................................27
Program zdj#/ nocnych...............................................................................................28
Program zdj#/ sportowych..........................................................................................29
Program zdj#/ makro..................................................................................................30
R#czne ustawianie parametrów ekspozycji.......................................................................31
Przysłona i gł#bia ostro5ci ..........................................................................................31
Czas na5wietlania i efekt ruchu...................................................................................33
Kombinacje parametrów ekspozycji...........................................................................34
Ogniskowa obiektywu i ostro5/ ........................................................................................35
Twórcze u7ycie obiektywu .........................................................................................36
Zoom cyfrowy — dlaczego nie u7ywa/ .....................................................................38
ISO, czyli czuło5/..............................................................................................................38
Balans bieli........................................................................................................................39
Format zdj#cia i kompresja obrazu ...................................................................................41
Podsumowanie ..................................................................................................................42
4
ABC fotografii cyfrowej
Cz II Szkoła fotografowania ....................................................43
Rozdział 3. Kompozycja ..................................................................................... 45
Podstawowe reguły kompozycji........................................................................................46
Reguła trójpodziału.....................................................................................................46
Obramowanie..............................................................................................................51
Linie prowadz*ce........................................................................................................53
Inne reguły kompozycji.....................................................................................................54
Czytelno5/ tematu.......................................................................................................54
Czytelno5/ obiektu pierwszoplanowego.....................................................................54
Wypełnianie kadru......................................................................................................55
Gł#bia obrazu..............................................................................................................55
Podsumowanie ..................................................................................................................55
Rozdział 4. Ekspozycja ...................................................................................... 57
Ekspozycja i jej pomiar.....................................................................................................57
Pomiar 5wiatła: 5wiatłomierz wbudowany w aparat...................................................58
Metody pomiaru 5wiatła .............................................................................................60
Kompensacja ekspozycji.............................................................................................64
Fotografowanie przy u7yciu lampy błyskowej .................................................................67
Tryby pracy lampy błyskowej ....................................................................................67
Kompensacja błysku...................................................................................................69
Podsumowanie ..................................................................................................................70
Rozdział 5. Fotografowanie ró'nych obiektów..................................................... 73
?wiat natury.......................................................................................................................74
Przydatne wskazówki..................................................................................................75
Zwierz#ta...........................................................................................................................75
Przydatne wskazówki..................................................................................................77
Architektura.......................................................................................................................78
Przydatne wskazówki..................................................................................................79
Ludzie................................................................................................................................80
Przydatne wskazówki..................................................................................................84
Podsumowanie ..................................................................................................................85
Cz III Cyfrowa ciemnia fotograficzna........................................87
Rozdział 6. Organizacja pracy w cyfrowej ciemni fotograficznej ........................... 89
Przenoszenie zdj#/ z aparatu do komputera......................................................................90
Katalogowanie zdj#/ .........................................................................................................95
Elektroniczny album na fotografie..............................................................................96
Podsumowanie ................................................................................................................103
Rozdział 7. Edycja cyfrowych fotografii: operacje podstawowe .......................... 105
Przygotowanie fotografii do edycji.................................................................................105
Zmiana orientacji ......................................................................................................106
Prostowanie i kadrowanie.........................................................................................108
Edycja fotografii: bł#dy na5wietlenia..............................................................................111
Korekcja prze5wietlonych zdj#/ ...............................................................................112
Korekcja niedo5wietlonych zdj#/ .............................................................................115
Selektywne rozja5nianie lub przyciemnianie zdj#cia ...............................................117
Edycja fotografii: bł#dy zwi*zane z kolorem..................................................................119
Usuwanie efektu czerwonych oczu...........................................................................119
Korekcja globalna.....................................................................................................121
Spis treci
5
Zwi#kszanie nasycenia kolorów ...............................................................................127
Zmniejszanie nasycenia kolorów..............................................................................129
Edycja fotografii: wyostrzanie ........................................................................................130
Edycja fotografii: usuwanie szumów..............................................................................132
Podsumowanie ................................................................................................................133
Rozdział 8. Retuszowanie portretów................................................................. 135
Korekcja wygl*du skóry..................................................................................................135
Usuwanie drobnych niedoskonało5ci skóry..............................................................136
Usuwanie odblasków z powierzchni skóry...............................................................137
Poprawianie wygl*du oczu..............................................................................................140
Rozja5nianie oczu .....................................................................................................140
Podkre5lanie linii brwi i rz#s.....................................................................................143
Korekcja obszaru ust.......................................................................................................146
Wybielanie z#bów.....................................................................................................146
Podsumowanie ................................................................................................................149
Rozdział 9. Drukowanie i optymalizowanie fotografii cyfrowych ......................... 151
Przygotowanie fotografii do druku .................................................................................151
Okre5lanie wielko5ci i rozdzielczo5ci obrazu...........................................................153
Zmiana wielko5ci obrazu: ponowne próbkowanie i interpolacja .............................156
Wybór wła5ciwej rozdzielczo5ci...............................................................................157
Ustawienia drukarki..................................................................................................160
Przygotowanie fotografii do dystrybucji elektronicznej (Internet, e-mail).....................163
Im plik mniejszy, tym lepszy....................................................................................163
Podsumowanie ................................................................................................................166
Dodatki .......................................................................................167
Dodatek A Słowniczek poj ........................................................................... 169
Skorowidz...................................................................................... 177
Rozdział 7.
Edycja cyfrowych
fotografii:
operacje podstawowe
Zdjcia wykonane aparatem cyfrowym nie musz by od razu doskonałe, podobnie
zreszt jak i te tradycyjne. Nie zawsze uda Ci si skomponowa ujcie w taki sposób,
aby zachowa idealne uło"enie linii w obrazie — czy to poziomych, czy pionowych.
Niekiedy zdarza si, "e przeoczymy obecno$ w kadrze jakiego$ niechcianego ele-
mentu, który potem nagle o"ywa na fotografii ogldanej na ekranie monitora i spra-
wia, "e zdjcie przestaje wyglda profesjonalnie. .
Przedstawione sytuacje niekoniecznie jednak musz wyprowadza Ci z równowagi,
bowiem naprawianie takich uchybie( jest stosunkowo łatwe. Prostowanie obrazu lub
zmiana jego orientacji, a tak"e kadrowanie to naprawd podstawowe operacje edycyjne,
jakim poddaje si cyfrowe fotografie. Niewiele trudniejsze s czynno$ci, które wyko-
nuje si w celu usunicia przebarwie( lub wyostrzenia obrazu. By mo"e wymagaj
one troch wikszego nakładu pracy ni" przenoszenie zdj z karty pamici aparatu
do komputera, ale z pewno$ci nie s to rzeczy, których powiniene$ si ba. Po prostu
uruchom swój ulubiony program graficzny, a nastpnie wykonaj prezentowane w tym
rozdziale wiczenia.
Przygotowanie fotografii do edycji
Tak jak tradycyjna ciemnia ma swoje tajemnice, tak te" w ciemni cyfrowej czekaj na
odkrycie ró"ne sztuczki, za pomoc których do$wiadczony fotograf mo"e sprawi, "e
jego zdjcia bd wyglda na papierze lepiej, ni" wskazywałby na to obraz na kliszy
(lub dysku). Jako miło$nicy cyfrowych technologii przetwarzania obrazu mamy jednak
t przewag, "e w naszym przypadku korygowanie zdj nie jest wcale tak trudne, jak
mogłoby si wydawa. Przede wszystkim dlatego, "e nie musimy uczy si obsługi
Zgłoś jeśli naruszono regulamin