Szwagierka.txt

(3 KB) Pobierz
Ciekawe, czy ka�da szwagierka potrafi�a by zdoby� si� na tak� odwag� jak Marta. Z pewno�ci� wsp�lne mieszkanie pod jednym dachem doda�o jej odwagi - ciekawe tylko co powiedzia�aby jej siostra, gdyby dowiedzia�a si�, �e jej m�� przelecia� jej siostr�.

Zaraz po �lubie wprowadzili�my si� do te�ci�w, niestety rzeczywisto�� naszego kraju jest bezlitosna. W czteropokojowym mieszkaniu gnie�dzili�my si� w pi�tk�. Opr�cz te�ci�w mieszka�a z nami siostra �ony. Mia�a 19 lat i by�a strasznie energiczn� osob�.
�ycie p�yn�o nam niezbyt ciekawie, ci�g�e k��tnie i brak prywatno�ci. Nic nie zapowiada�o tego, co spotka�o mnie pewnego sobotniego wieczoru. Ot� �ona musia�a wyjecha� na szkolenie i zosta�em sam w jaskini lwa. Kiedy wr�ci�em do domu po�o�y�em si� w pokoju, kt�ry zajmowali�my i czyta�em gazet�. Potem kr�ci�em si� po mieszkaniu. Przez ca�y wiecz�r, kiedy szed�em czy to do �azienki czy te� do kuchni w pobli�u przewija�a si� Marta, moja szwagierka.
Przez ca�y czas niby to przypadkiem ociera�a si� o mnie. To czu�em jak przesuwa swoimi m�odymi i niezwykle j�drnymi piersiami po moim torsie a to zn�w czu�em jak jej ty�eczek ociera si� o moje krocze. Wszystko to wygl�da�o jakby sprawione przypadkiem. W zagraconym mieszkaniu i ciasnym przedpokoju nie by�o to takie niesamowite. Jednak ja czu�em �e nie jest to taki przypadek. Jej spojrzenia i falowanie ty�eczkiem by�y dla mnie zach�t�. Trudno tutaj powiedzie� �e jestem taki twardy i po nied�ugim czasie moje podniecenie zacz�o budzi� do �ycia penisa.
Marta ubra�a fartuszek kt�ry zawsze mnie podnieca u kobiet. Wida� w nim te rozkoszne upi�te piersi, zgrabny ty�eczek i biodra. Kiedy szed�em przez przedpok�j i oczywi�cie ona si� pojawi�a postanowi�em zaryzykowa�.
Mijali�my si� i wtedy z�apa�em j� za po�ladek. Nie by�o �adnego protestu a wr�cz przeciwnie, zwolni�a kroku i lekko wypi�a si� w moj� stron�. Wtedy ja wsun��em d�o� mi�dzy jej po�ladki i zauwa�y�em, �e nie ma na sobie majteczek. Szepn�a do mnie
- Chcesz mnie przelecie�? - Da�em jej znak, �eby wesz�a do mojego pokoju. Kiedy wsun�a si� do �rodka zamkn��em za ni� drzwi po cichutku i od razu przywar�em do niej, a ona opar�a si� o szyb� w drzwiach. Wsun��em r�k� pod fartuszek i z�apa�em jej cipk� bez ceregieli. By�a g�adka jakby dopiero, co si� depilowa�a. Zacz��em t�amsi� jej cipk� w d�oni a drug� ugniata�em jej cycuszki. Ca�owali�my si� jak dwoje nastolatk�w, szybko i zach�annie. Strasznie byli�my podnieceni. Za drzwiami s�ysza�em g�osy te�ci�w jak rozmawiali przy grze w domowego pokera. Marta rozpi�a rozporek i wyj�a mojego ptaka na wierzch, pie�ci�a go g�aska�a i masowa�a moje j�dra.
- We� go do buzi suko - szepn��em jej do ucha a ona pos�usznie ukl�k�a i po�kn�a bez ceregieli ca�ego. Zacz�a obci�ga� go z takim zapami�taniem, �e a� zawirowa�o mi w g�owie.
Jak ona potrafi�a robi� lask� to jest niesamowite. Mia�em wra�enie, �e dotykam jej migda�ek. Wczepi�em palce w jej kruczoczarne w�osy i zacz��em porusza� jej g�ow�. Pieprzy�em jej usta jakby to by�a cipka. Po pi�ciu minutach spu�ci�em si� jej do buzi a ona bez protestu po�kn�a wszystko. Wtedy po�o�y�em si� na pod�odze i kaza�em jej usi��� na mojej twarzy. Obj�a mnie udami i zacz��em liza� jej mokr� dziurk�. Ssa�em j� jak tylko potrafi�em. Smakowa�em m�odej cipki mojej szwagierki. Kiedy ju� mia�em do�� lizanka nabi�em j� na swojego fiuta z ogromn� si��.
J�kn�a, ale widzia�em jak na jej ustach maluje si� rozkosz. W pewnej chwili us�ysza�em kroki tu� przy drzwiach do pokoju, zamarli�my w bezruchu, ja nagi le��cy na pod�odze a ona siedz�ca na mnie z fiutem w cipce. Ogarn�o mnie przera�enie, j� chyba te�, bo nie by�a w stanie wykona� �adnego ruchu. Jednak po chwili kroki si� oddali�y i wr�ci�em do posuwania Marty. Pieprzy�em j� w takiej pozycji jakie� dziesi�� minut i spu�ci�em si� w jej mokr� pochw� bardzo obficie. Zesz�� ze nie i poprawi�a sobie fartuszek.
- Wiedzia�am, �e dobrze si� pieprzysz, mam nadziej�, �e jeszcze kiedy� dasz swojej szwagierce troch� miodu. - Oczywi�cie zapewni�em j�, �e zawsze mo�e na mnie liczy�.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin