Jóźwiak Karol - Poradnik bioenergoterapeuty.pdf

(818 KB) Pobierz
PORTAL - Poradnik bioenergoterapeuty - a4 - 01.p65
PORADNIK
BIOENERGOTERAPEUTY
Karol JóŸwiak
5720708.001.png
2
5720708.002.png
S PIS TREŒCI
BIOENERGOTERAPEUTA KAROL ....................................... 5
I TAJEMNICE ¯YCIA CZ£OWIEKA ...................................... 5
Ile cz³owiek mo¿e znieœæ .................................................... 7
SI£A ROZPACZY ............................................................... 7
Uff, jak gor¹co! ................................................................. 8
Zimno .............................................................................. 8
Bez powietrza ................................................................... 9
Bez jedzenia i bez picia ....................................................... 9
Zmêczenie ........................................................................ 9
WysokoϾ ....................................................................... 10
G³êbokoœæ ...................................................................... 10
Twarz prawdê powie ........................................................ 10
Takie zmarszczki jaki los .................................................. 11
Takie oczy jakie cia³o ....................................................... 12
Brwi i rzêsy ..................................................................... 13
Kiedy oczy wzywaj¹ pomocy... .......................................... 14
Proszê o rêkê .................................................................. 15
Linie papilarne ................................................................ 15
Co mówi¹ twoje... paznokcie? ........................................... 16
Rêce i choroby ................................................................ 17
Tajemnice w³osów ........................................................... 17
Posiwieæ w jedn¹ noc... .................................................... 18
W³osy, nerwy i zdrowie .................................................... 19
Krew .............................................................................. 20
Ciœnienie krwi ................................................................. 21
Tajemnice krwinek .......................................................... 21
Dobrze byæ zerem ............................................................ 22
Jak oddychaæ .................................................................. 23
Dobroczynna gor¹czka ..................................................... 24
Ziewaj – to zdrowo ! ........................................................ 25
Z nosem – delikatniej ....................................................... 25
Jak nosiæ dziecko ............................................................. 25
Jak kaszleæ? .................................................................... 26
S³oñce i okulary... ........................................................... 26
Gdzie siê opalaæ? ............................................................ 27
Jak siê opalaæ? ................................................................ 27
Kolczyki zdrowsze ni¿ klipsy ............................................. 27
Czy wycieraæ naczynia ..................................................... 28
Sposób na zêby ............................................................... 28
Chrapanie niebezpieczne .................................................. 28
Jeœli ju¿ palisz... .............................................................. 29
Jak nie mieæ kaca? ........................................................... 30
Po chwa³a g³odówki ......................................................... 30
Wiernoœæ pop³aca... ......................................................... 31
Pop³acz sobie .................................................................. 31
P³acz p³aczowi nierówny .................................................. 32
Kiedy p³acze serce... ........................................................ 33
3
 
Czy warto mówiæ o jedzeniu? ............................................ 34
JeϾ musimy РjeϾ lubimy ................................................ 35
Szeœæ lat za sto³em .......................................................... 36
Po co jemy? .................................................................... 37
Od jedzenia... do mózgu ................................................... 38
P³eæ potomka. .. na ¿yczenie ............................................. 39
Jeœli chcesz ch³opca powinnaœ: .......................................... 39
Jeœli chcesz dziewczynkê, powinnaœ: .................................. 40
Takie serce... jaka woda ................................................... 40
Jeœli mieszkasz przy szosie ................................................ 41
Pewnie boisz siê raka ....................................................... 43
Nie œmiejcie siê z witamin ................................................ 44
Komu wiêcej witaminy C ? ............................................... 45
W sprawie cynku ............................................................. 47
Magnez, stresy i serce ...................................................... 47
Z³oto Wœród ¿ywnoœci ...................................................... 48
Uzdrawiaj¹ce kie³ki ......................................................... 48
Sk¹d braæ kie³ki? ............................................................. 49
Jak jeœæ kie³ki? ................................................................ 49
Otrêby zamiast operacji? .................................................. 49
Jak jeœæ otrêby? ............................................................... 49
Niedoceniane dro¿d¿e ...................................................... 50
Prawda o jogurcie ............................................................ 50
Jak przygotowaæ jogurt w domu? ....................................... 51
Niezwyk³y czosnek .......................................................... 51
Cebulowe czary ............................................................... 52
Jak jest naprawdê? .......................................................... 52
Ludzie i kolory ................................................................ 53
Kolory i wra¿enia ............................................................ 54
Barwy i zdrowie .............................................................. 54
Kolorowe Siany œciany ..................................................... 55
Zapachy i nastroje ........................................................... 55
Medycyna... muzyczna ..................................................... 57
Bóle i sonaty ................................................................... 57
Ostro¿nie z muzyk¹ ......................................................... 58
Czytaj¹cy ¿yj¹ d³u¿ej ........................................................ 59
Ze œmiechem nie ma ¿artów .............................................. 60
Do serca przytul psa... ..................................................... 61
Z psem – zdrowiej ........................................................... 62
Siêgnij po druty ............................................................... 63
Schody lecz¹... ................................................................ 64
Jak ciê widz¹... Tak ciê pisz¹ ............................................ 64
Zrzuæ maskê ................................................................... 65
Zio³a wokó³ nas .............................................................. 66
Zbieraj razem z nami ........................................................ 66
Roœliny chronione ............................................................ 68
Tych roœlin tak¿e nie wolno zbieraæ ................................... 69
Kiedy zbieraæ zio³a? ......................................................... 70
Jak suszyæ zio³a? ............................................................. 71
Przetwory z zió³ ............................................................... 71
Jak stosowaæ zio³a? .......................................................... 76
Roœliny zamiast preparatów chemicznych ........................... 76
4
B IOENERGOTERAPEUTA KAROL
I TAJEMNICE ¯YCIA CZ£OWIEKA
Konsultacje medyczne dr n. med. Adam Damian Ro¿ej
ARWIN g³osi³, ¿e gdybyœmy postêpowali zgodnie z prawami natury i cia³a po-
winniœmy ¿yæ 200 lat. Jeœli ju¿ nie 200 lat, to przynajmniej 150-120 lat
przyznaj¹ cz³owiekowi chyba wszyscy wspó³czeœni naukowcy, dowodz¹c, ¿e na taki
czas ¿ycia s¹ zaprogramowane nasze organizmy. I ¿ylibyœmy tak d³ugo, gdybyœmy
„sami siê nie zabijali”, gdybyœmy po prostu umieli ¿yæ i korzystaæ z cia³a. Tymczasem
cia³a nie znamy. Poznanie cia³a wydaje siê byæ sposobem na poznanie jego potrzeb,
na jego opanowanie i wydarci mu umiejêtnoœci, których, nie jesteœmy w stanie zdo-
byæ, nie znaj¹c go. ZDZIWIENIE, a nawet opory psychiczne mo¿e budziæ œwiado-
moœæ, z jak pospolitych materia³ów sk³ada siê nasze cia³o. Najwa¿niejsz¹ rolê wœród
pierwiastków zawartych w organizmie odgrywaj¹ tlen, wêgiel, wodór i azot. Najwiê-
cej znajduje siê w nim wody, a¿ 65%. Rozmieszczona jest wprawdzie nierównomier-
nie, ale wystêpuje wszêdzie. Na ciê¿ar tkanki t³uszczowej przypada jej 20%, w¹troby
– 70%, w miêœniach jest wody – 75%, we krwi – 80%, a w mózgu a¿ 85%.
Woda jest niezast¹piona tak¿e w utrzymaniu organizmu przy ¿yciu. Jej brak
w po¿ywieniu doprowadza do œmierci znacznie szybciej ni¿ brak jakiejkolwiek innej
substancji. Szybciej jedynie, bo ju¿ po kilku minutach ginie cz³owiek bez tlenu.
Wdychamy go i wydychamy podczas wysi³ku 90 litrów na minutê. W ci¹gu ¿ycia
zu¿ywamy wiêc przeciêtnie 380 000 m 3 tlenu.
Tlen, wodór, wêgiel i inne pierwiastki wchodz¹ w niezliczone procesy biochemicz-
ne i przez to organizm mo¿e prawid³owo funkcjonowaæ. W nazewnictwie tych proce-
sów czêsto u¿ywa siê normalnych terminów wziêtych z fizyki, chemii i to one w³aœnie
decyduj¹ o stanie ludzkiego zdrowia, o sprawnoœci zmys³ów, zachowaniach, stanie
umys³u i uczuæ. Od kiedy badania naukowe wykaza³y, do jakiego stopnia cia³o
i „duch” s¹ ze sob¹ powi¹zane, wzros³o ogromnie zainteresowanie cia³em.
Ka¿dy cz³owiek powstaje z pojedynczej komórki. Ta pierwsza jest wprawdzie
wiêksza od jakiejkolwiek innej, ale wyrasta z niej potem a¿ sto bilionów komórek
sk³adaj¹cych siê na nasze cia³o.
Cia³o, najbardziej kojarzy siê z miêœniami. Tkanki miêœni ludzkich tworz¹ siê na
krótko przed urodzeniem lub zaraz potem. Niemowlêce wyposa¿enie we w³ókna
5
5720708.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin