Rozkaz 01 - The Undead.txt

(8 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:00: -----AKUMA FANSUBS-----|
00:00:04: Napisy na zam�wienie
00:01:33: 505300, odebra�em.
00:01:35: Czeka� w powietrzu do przybycia si� naziemnych.
00:02:08: Cel namierzony.
00:02:11: Metoda ograniczenia numer 3. Podnosz� Piecz��.
00:02:20: Wejd�, prosz�.
00:02:26: Chcia�aby� si� jeszcze napi�?
00:02:39: Nawet w tej chwili, chc� przed tob� ukl�kn��...
00:02:42: ...i poczu� na sobie tw� nog�.
00:02:44: Chcia�bym chwali� tw� urod�...
00:02:50: Jednak nie jestem ju� m�ody.
00:02:55: Dla mnie...
00:02:57: Ciesz�, �e mog�em pozna� ci� na tym przyj�ciu.
00:03:01: Dlatego, �e czu�em, �e jeste� jedyn� osob�,| z kt�r� mog� dzieli� moj� now� rado��.
00:03:07: Nie ma potrzeby w��cza� z�udliwego �wiat�a.
00:03:17: Dobrze znam twe pi�kno.
00:03:25: �adny zapach...
00:03:31: Kto tam?
00:03:32: Kim jeste�?
00:03:34: Sytuacja C.
00:03:36: Do momentu wyeliminowania celu...
00:03:38: Podnosz� piecz��, by m�c skorzysta� ze zdolno�ci...
00:03:42: Kim jeste�?
00:03:43: My�lisz, �e gdzie jeste�?
00:03:46: Na polowaniu.
00:03:48: C-co?!
00:03:55: Z-zaczekaj! Zaczekaj!
00:03:57: Odsu� si�, cz�owieku...
00:03:59: Je�li nie chcesz zosta� cholernym upiorem.
00:04:28: Wam... pir...
00:04:53: Zako�czy�em zdejmowanie ogranicze�.
00:05:06: Rozkaz : 01|Nieumarli
00:05:25: Ten duchowny zosta� przydzielony do Cheders 12 czerwca.
00:05:31: Miesi�c p�niej zacz�li znika� mieszka�cy.
00:05:36: Mieszka�cy i policja przeprowadzili dochodzenie...
00:05:38: I przed wczoraj poszli do ko�cio�a aresztowa� duchownego...
00:05:42: Ale wszyscy zgin�li.
00:05:46: Departament Policji w Londynie wys�a� korpus D-11.
00:05:51: Nasz elitarny korpus D-11 wys�a� tam jeden oddzia�.
00:05:56: Po�owa oddzia�u zgin�a w dniu przybycia.
00:05:59: A tymi, kt�rzy zaatakowali nasz oddzia�...
00:06:01: Byli podobno martwi mieszka�cy i policjanci!
00:06:06: Oni nie s� lud�mi.
00:06:08: Ci, kt�rym wyssano krew tylko w celu zaspokojenia| g�odu staj� si� demonami... upiorami.
00:06:14: Miejsce wej�cia zosta�o oczyszczone?
00:06:16: Jednak skoro to nie ludzie...
00:06:19: Nie mam zamiaru pyta� si� o win� naczelnego detektywa...| Nie mam takich praw.
00:06:24: Win�?
00:06:27: Co dzieje si� w Cheders?
00:06:30: Na waszym miejscu przynajmniej bym...
00:06:32: Zapyta�a naczelnego detektywa Londy�skiej Policji, kt�ry co� wie.
00:06:36: Jak m�drze podej�� do tej sytuacji.
00:06:39: Albo raczej wiedz�c, �e jedynym sposobem rozwi�zania tego by�o "to"...
00:06:44: Nie wiem, czy by�o to umy�le czy nie, ale zapominanie...
00:06:46: I pr�ba rozwi�zania tego na w�asn� r�k�...Sprawi�y,| �e z g�ry wiadomo by�o jak to si� sko�czy.
00:06:50: Wcale nie zapomnieli�my.
00:06:52: O Kr�lewskich Rycerzach.
00:06:55: O Instytucie Hellsing...
00:06:58: Zapada zmrok.
00:07:01: Pani Integral Hellsing...
00:07:05: Moi ludzie przybyli ju� do Cheders.
00:07:09: Ilu?
00:07:11: Jeden.
00:07:12: Jeden?!
00:07:30: �adna noc.
00:07:38: W tak� noc mam ochot� na krew.
00:07:59: Cheders...
00:08:01: Nic nie m�w, Jack.
00:08:03: Wkr�tce powinny przyby� posi�ki.
00:08:11: Tak to wysz�o...
00:08:13: Ja...
00:08:15: Nie podoba mi si�... taka sytuacja...
00:08:19: Chcia�am by� silna...
00:08:21: �eby Jack nie nazywa� mnie kociakiem...
00:08:24: �eby nigdy ju� nie p�aka� podczas akcji.
00:08:28: Przyrzek�am wtedy... Hej, Jack!
00:08:41: Jack! Przesta�!
00:08:45: Wystarczy!
00:08:51: Wszyscy...
00:08:54: Wr�cili?
00:08:55: Powinni nie �y�...
00:08:58: Powinni by� martwi!
00:09:00: Dlaczego? Yuuji?
00:09:03: Ja... Nawet, je�li jestem kociakiem, nie b�d� p�aka�.
00:09:22: Ja tak�e udam si� do Cheders.
00:09:24: Wys�any �owca jest...
00:09:26: Najlepiej przygotowany do takich akcji.
00:09:29: Prosz� si� nie martwi� i zostawi� wszystko mnie.
00:09:48: Ja...
00:09:51: Nie wst�pi�am do D-11, by zajmowa� si� takimi rzeczami...
00:10:05: To nie cz�owiek...
00:10:10: Cz�owiek...
00:10:46: To dobra noc, prawda, policjantko?
00:10:50: Pragn� krwi...
00:10:52: W takie noce.
00:11:02: To nie... cz�owiek!
00:11:10: Skoro to nie cz�owiek, to mo�esz strzeli�?
00:11:40: Czy ja oszala�am?
00:11:42: Gdzie ja w takim miejscu uciekam?
00:12:11: Dla tych, kt�rzy poszukuj� odkupienia...
00:12:14: ...ko�ci� zawsze b�dzie mia� otwarte drzwi.
00:12:25: Duchowny?
00:12:27: Nadal jeste� pi�kna, m�oda damo.
00:12:29: Taka �ywa, a jednak...
00:12:32: ...tak zaskoczona pos�a�cem Piek�a...
00:12:34: �a�osne.
00:12:36: Jeste� duchownym?
00:12:38: Prowadz� zagubione owieczki. Zgadza si�.
00:12:43: Jestem... z oddzia�u...
00:12:46: Tej wsi... najwa�niejsz� by�a...
00:12:50: Ale...
00:12:51: Jeste� tylko...
00:12:53: M�wisz o tych upiorach na zewn�trz?
00:12:57: Upiorach?
00:12:58: Po wyssaniu krwi przez wampira...
00:13:02: ...�lepo pod��aj� za jego rozkazami, b�d�c nieumar�ymi...
00:13:08: Wampir...
00:13:10: Tak. Wampiry nie przemieniaj� wszystkich| ludzi w jednego ze swojego gatunku.
00:13:15: Na przyk�ad...
00:13:24: Pu�� mnie...
00:13:27: Nie przemieni� ci� w bezwarto�ciowego upiora.
00:13:29: P�yn�ca w twym ciele...
00:13:32: ...taka ciep�a i o delikatnym smaku...
00:13:40: Ty...
00:13:41: Ja... strzel�...
00:13:43: ...ci w...
00:13:45: ...g�ow�... przestrzel� j�...
00:13:47: Wszyscy b�d�...
00:13:50: Cierpisz?
00:13:52: Dam ci przyjemno��.
00:13:54: Wieczn�...
00:14:04: Wystarczy ju�...
00:14:06: ...gnojku!
00:14:09: Kim jeste�?
00:14:11: Nazywam si� Alucard.
00:14:13: Pracownik Specjalnego Instytutu Hellsing.
00:14:16: Z Dywizji Od�miecaj�cej.
00:14:18: Od�miecaj�cej?
00:14:20: Specjalnego Instytutu?
00:14:22: M�wisz powa�nie?
00:14:23: Nie.
00:14:24: Jeste� robalem gorszym od �miecia.
00:14:28: Co to za wdzianko?
00:14:30: Nawet na karnawa� nikt si� nie ubiera tak krety�sko.
00:14:36: Co robisz?
00:14:38: Ubrany jak duchowny, nie znaj�c wstydu... Otoczony �mieciami...
00:14:43: Chcesz umrze�, draniu?!
00:14:54: Kapitanie...
00:14:56: S�abeusz rz�dz�cy upiorami...
00:14:59: Tch�rz, nie mog�cy nic zrobi� samemu, nawet o tym nie my�l�cy...
00:15:04: Dla takich jak nie ma miejsca nawet w Piekle!
00:15:08: Zabi� go!
00:15:30: Umia� tylko gada�.
00:15:57: Co?!
00:16:05: Czy�by...?
00:16:06: Strzelanie nic nie da!
00:16:11: Ty te�?
00:16:14: Nie ze zwyk�ej broni...
00:16:16: Upiory! Wyko�czy� go!
00:16:28: To nie cz�owiek...
00:16:31: Dlaczego? Przecie� jeste� wampirem, jak ja!
00:16:37: Taki podrz�dny wampir znaczy tyle, co karaluch.
00:16:40: Jak znajd� jednego, jest ich ju� za du�o...
00:16:45: Nie mog� pu�ci� tego p�azem.
00:16:47: Durniu nie maj�cy nawet krzty godno�ci jako wampir!
00:16:51: Znaj swoje miejsce!
00:16:54: A to, �e s�u�� ludziom, to skomplikowana sprawa.
00:16:53: Nic, o czym opowiada�bym zwyk�emu �mieciowi.
00:17:02: Zrobione ze stopionego srebrnego krzy�a z katedry w Lanchester...
00:17:07: Pociski 13mm!
00:17:11: Spoczywaj w pokoju i id� na wieczno�� do nieba.
00:17:15: Tylko ona przetrwa�a.
00:17:17: Ludzki s�uga jak ty nie mo�e jej zabi�, prawda?
00:17:26: Hej...
00:17:27: Obaj jeste�my wampirami, prawda?
00:17:30: Ludzie s� od nas gorsi pod ka�dym wzgl�dem.
00:17:34: Hej, pom� mi uciec.
00:17:41: P�jdziesz ze mn�?
00:17:43: Tak.
00:17:44: S�uchaj! S�uchasz mnie?
00:17:47: Przestrzel� ci p�uca...
00:17:51: ...by trafi� w serce tego �mieciowatego wampira.
00:17:54: C-czekaj!
00:17:58: Nie chcesz teraz zgin��?
00:18:03: Chcesz p�j�� ze mn�?
00:18:07: Hej, ty.
00:18:08: Nie zmuszam ci�.
00:18:11: Wyb�r nale�y do ciebie.
00:18:14: Odpowiedz!
00:18:18: Tak.
00:19:00: Alu... card...
00:19:02: Podj�a� tak� decyzj�...
00:19:05: ...policjantko.
00:19:14: Zwykle w takich chwilach kobiety zamykaj� oczy...
00:20:02: Misja wykonana.
00:20:04: Cel zosta� wyeliminowany.
00:20:08: Zako�czy�em ograniczone podnoszenie piecz�ci.
00:20:11: Zbyt d�ugo trwa�a eliminacja jednego celu.
00:20:17: Wezwijmy karetk�.
00:20:21: Nie.
00:20:23: Chcia�bym, �eby ta policjantka |zosta�a przeniesiona do Instytutu Hellsing.
00:20:34: Nie r�b nic samolubnego.
00:20:37: Policjantka sama dokona�a wyboru.
00:20:41: Wycofa� si�y Instytutu Hellsing.
00:20:58: �adna noc...
00:21:00: ...prawda?
00:22:40: Nie ma �adnych lasek, mech�w ani erotyki!
00:22:45: Dzisiejsze laski...
00:22:47: Rozkaz : 02|Klub M|Ty, co� ty za jeden?!
Zgłoś jeśli naruszono regulamin