Rozkaz 02 - Club M.txt

(7 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{2671}{2724}Ta noc by�a naprawd� zabawna.
{2839}{2875}Je�li chodzi o przysz�y tydzie�...
{3002}{3026}Za wolno!
{3028}{3071}Przygotowanie broni trwa�o|7,30 sekundy!
{3702}{3750}Nie potrzebujesz czego� takiego.
{3783}{3865}S�ysza�em, �e sta�a� si�|jedn� z nich.
{4124}{4148}Kim!
{4205}{4241}Nie strasz mnie tak!
{4244}{4273}Co� si� sta�o?
{4299}{4344}Ta kobieta jest jaka�...
{4448}{4500}Ma ciekawy styl.
{4503}{4546}Prawda Kim?
{4551}{4587}Jest dziwna.
{4608}{4639}Nie wa�ne...
{4639}{4695}Backstone czeka w samochodzie.
{4699}{4723}Prosz�.
{4726}{4781}Czy mo�esz po prostu|zosta� ze mn� i...
{5229}{5258}Tam s� cywile!
{5268}{5306}W imi� Boga...
{5306}{5351}Tym, kt�rzy zamienili si�|w bezwolne �ywe trupy...
{5351}{5397}Zapewnimy wieczny spoczynek.
{5419}{5433}Amen.
{5450}{5462}Strzelaj!
{5999}{6028}Galice, strzelaj.
{6756}{6800}Zadanie wykonane.
{6802}{6833}Teraz, zajmiemy si� terenem.
{6857}{6876}Odbi�r.
{6903}{6924}Przepraszam.
{6939}{7032}M�wi�, �e kto pope�nia b��d na|pierwszej misji, przetrwa najd�u�ej.
{7106}{7217}Twoje �ycie b�dzie tak d�ugie,|�e kiedy� zaczniesz je nienawidzie�.
{7317}{7346}Na to wygl�da...
{7581}{7660}Rozkaz:02|Klub M
{7994}{8030}W imi� Boga...
{8030}{8087}Tym, kt�rzy zamienili si�|w bezwolne �ywe trupy...
{8087}{8145}Zapewnimy wieczny spoczynek.
{8145}{8164}Amen.
{8166}{8188}Amen.
{8320}{8344}Wiktorio.
{8358}{8375}Tak.
{8416}{8545}S�ysza�em, �e w D-11 te�|by�a� traktowana jak obcy.
{8622}{8701}W terenie nie b�dziesz|traktowana specjalnie.
{8718}{8737}Jednak...
{8746}{8804}Nie potrzebuj� specjalnego traktowania!
{8806}{8833}Nie tylko w terenie.
{8845}{8897}Chcia�em, �eby tak by�o, ale...
{8929}{8979}Jeste� troch� k�opotliwa...
{8993}{9022}K�opotliwa...
{9037}{9070}Panno Wiktorio.
{9094}{9171}Od tej chwili zajm� si� tob�.
{9837}{9861}T�dy prosz�.
{10115}{10195}Nie zostali�my sobie przedstawieni.|Jestem Walter.
{10250}{10343}Pani Integral poleci�a mi|zaj�� si� tob�.
{10358}{10413}O co chodzi z tym, �e jestem k�opotliwa...
{10437}{10470}K�opotliwa?
{10482}{10535}Och, to nic wielkiego.
{10537}{10600}Nie mo�esz u�ywa�|srebrnej zastawy.
{10727}{10835}Nigdy nie u�ywa�am srebrnych|widelc�w, wi�c to nie problem.
{10931}{10959}Czy to nie to?
{10974}{11055}Lepiej, �eby� nie wychodzi�a|na zewn�trz w ci�gu dnia.
{11259}{11319}Od dzi� to tw�j pok�j.
{11439}{11485}Raczej nie wpada tu|du�o s�o�ca...
{11600}{11688}Marzy�am o takim ��ku od dziecka!
{11772}{11794}Rusza si�?
{11818}{11861}Co to jest?
{11885}{11950}Je�li b�dziesz chcia�a spokojnie|wypocz�� w ci�gu dnia...
{11952}{12014}Mo�esz si� tam schowa�.
{12024}{12082}To trumna,prawda?
{13340}{13393}Chyba nie mog� spa� w nocy...
{14103}{14167}Zastan�w si� zanim zaczniesz|wysysa� krew z ludzi.
{14244}{14275}Nie zrobi� czego� takiego!
{14601}{14690}Wygl�da, �e zaprzyja�nianie si� z m�odymi|panienkami sta�o si� twoim hobby.
{14700}{14719}Hobby?
{14760}{14824}Ta policjantka sama to wybra�a.
{14839}{14896}Wyszkol j� dobrze, Alucard.
{14966}{15107}W Burmingham mamy band�, kt�ra posuwaj�c|si� na p�noc morduje ca�e rodziny.
{15146}{15189}S� dowody krwiopijstwa.
{15191}{15273}W miejscach ataku znaleziono na �cianach|wypisane krwi� blu�nierstwa.
{15299}{15335}To wielokrotni zbrodniarze.
{15366}{15419}�a�osne, marne wampiry mno�� si�.
{15433}{15503}Tego rodzaju analizy nie nale��|do twoich obowi�zk�w.
{15517}{15565}Wi�c dobrze, jutrzejsza noc.
{15776}{15834}"KREW MEDYCZNA"
{17601}{17656}To lepsze ni� narkotyki!
{17658}{17687}Prawda Jessica?
{17718}{17766}Niewiele ju� zosta�o.
{17788}{17826}Jeszcze tylko 9 dom�w.
{17838}{17872}Kiedy to sko�czymy...
{17877}{17953}Staniemy si� jeszcze silniejsi!
{17970}{18013}B�dziemy �y� wiecznie!
{18049}{18085}Hej, Reifu.
{18121}{18152}Zr�bmy to.
{18188}{18243}Wkr�tce zamieni� si� w ghoule.
{18251}{18306}Nie szkodzi, to nie wa�ne.
{18349}{18411}Ty te�...|Co za dziwne hobby.
{18423}{18447}Co z tob�?
{18526}{18553}Jestem taki sam.
{19605}{19641}U�yj tego, rekrucie.
{19660}{19718}Chyba b�dzie dla mnie za ci�ki.
{19926}{19948}Rozumiem.
{19998}{20054}To... nowy model?
{20056}{20087}Jest zrobiony z plastiku?
{20135}{20178}Wa�y 33 funty.
{20178}{20219}Razem z magazynkiem.
{20250}{20288}Taki ci�ki i...
{20523}{20555}�le celujesz.
{20591}{20670}Tak mo�esz strzela� do ludzi.
{20682}{20706}Do naszych celi,
{20727}{20761}Mierz tylko tu.
{20792}{20835}Brygada operacyjna, jednostka Galice.
{20838}{20866}Przygotowa� si� do wyjazdu.
{22480}{22564}Jednostka Galice,|17 autostrada zosta�a zamkni�ta.
{22581}{22631}Eliminacja Bonnie i Clydea...
{22631}{22734}Zostanie zako�czona 120 minut|po rozpocz�ciu akcji.
{22744}{22871}Wampiry tak niskiego poziomu|nie wiedz� nawet co zacz�y.
{22876}{22935}Wcze�niej nie by�o czego� takiego.
{22971}{23012}Faktycznie.
{23039}{23096}Chcesz wr�ci� do s�u�by?
{23108}{23127}Nie.
{23127}{23264}Dbanie o Pani� Integral jest|wa�nym i niezb�dnym zadaniem.
{23741}{23758}Co?
{23758}{23815}Jeste�my wieczni, tak?
{23823}{23899}Ta ekstaza b�dzie trwa� zawsze!
{23902}{23918}Cudownie!
{23928}{23981}Mo�emy kocha� innych zawsze, tak?
{23981}{23998}Tak!
{24014}{24041}Wiecznie!
{24201}{24247}Cel namierzony.
{24288}{24381}Metoda Kontroli Ogranicze� nr.5:|Podnoszenie Piecz�ci.
{24468}{24544}Mo�liwo�� smakowania takich uczu�.
{24544}{24595}Powinienem im podzi�kowa�!
{24676}{24707}Co?!
{24901}{24957}Co si� dzieje?|Reifu?
{24957}{24981}Co to za miejsce?
{24985}{25050}Nie wiem.|Nie rozumiem!
{25060}{25091}To mi si� nie podoba!
{25091}{25132}Jed�my szybko do miasta!
{25141}{25187}Zamknij si�! I nie odzywaj!
{25259}{25311}Co to za facet?
{25331}{25345}Cholera!
{25357}{25400}Rozjad� go!
{25587}{25642}Nie mie� �adnej wiary.
{25642}{25724}Nie m�c nawet zmieni� si�|w mg�� czy nietoperza.
{25762}{25805}Czym ty jeste�?
{25820}{25870}Nie gasi� pragnienia.
{25870}{25937}Zabija� kobiety i dzieci dla rozrywki.
{25952}{26002}To zabawne, co?
{26016}{26112}Robienie takich rzeczy zaspokaja|wasze ��dze?
{26115}{26182}Bonnie i Clyde, udaj�cy silnych.
{26187}{26220}Co?
{26263}{26335}I takie �mieci chc� by�|nie�miertelnymi?
{26362}{26414}Nie�miertelny wampir?
{26441}{26489}Poznaj rozczarowanie!
{26769}{26815}C... Co to za facet?
{26815}{26853}Nie! On mi si� nie podoba!
{26932}{26971}Nie roz�mieszaj mnie b�karcie!
{27436}{27476}NIE!
{27488}{27551}Nie zawied� tym razem Policjantko.
{27637}{27659}Jeden cel.
{27659}{27697}Uciekaj�cy w tym kierunku.
{27750}{27781}Odleg�o�� 500 jard�w.
{27795}{27855}Powinna� ju� go widzie�.
{27889}{27930}Ale 500 jard�w...
{28006}{28052}Nie mo�liwe!|Widz� j�...
{28119}{28189}Ale, ona wygl�da jak|normalna dziewczyna...
{28210}{28256}Jest wampirem?
{28277}{28316}W imi� Boga...
{28316}{28373}Tym, kt�rzy zamienili si�|w bezwolne �ywe trupy...
{28373}{28424}Zapewnimy wieczny spoczynek.
{28424}{28440}Amen.
{28455}{28481}Strzelaj, Wiktorio.
{28488}{28558}Poka� nam, �e nie jeste�|taka jak oni!
{28750}{28774}Cel potwierdzony.
{28788}{28817}Wiktorio Celas.
{28834}{28865}To tw�j cel.
{29198}{29239}Cel wyeliminowany.
{29256}{29296}Cel A przez Alucarda.
{29299}{29378}B zastrzelony przez|sier�ant Wiktori� Celas.
{29419}{29440}Odebra�em.
{29452}{29476}Wycofujemy si�.
{29510}{29531}Wiktorio...
{29555}{29618}Witaj w Agencji Hellsing.
{29888}{29922}Dobra robota, Policjantko.
{30011}{30049}Jestem...
{30052}{30085}Wiktoria Celas!
{30085}{30109}Mam imi�.
{30119}{30219}Sta�a� si� ju� istot�,|kt�ra nie mo�e chodzi� pod s�o�cem.
{30258}{30286}Pij krew.
{30310}{30392}Je�li nie wypijesz, twoje cia�o os�abnie.
{30450}{30495}B�d� mi pos�uszna.
{30687}{30730}Tak, Mistrzu...
{30833}{30953}T�umaczenie Rafa� (galon3@wp.pl)
{30933}{31033}>> Napisy pobrane z http://napisy.org <<|>>>>>>>> nowa wizja napis�w <<<<<<<<
Zgłoś jeśli naruszono regulamin