Rozkaz 04 - Innocent as a Human.txt

(9 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:00: -----AKUMA FANSUBS-----|
00:00:04: Napisy na zam�wienie
00:01:38: Rozkaz : 04|Niewinny jak cz�owiek
00:02:07: Wi�c to ty.
00:02:08: Tak?
00:02:10: O co chodzi?
00:02:11: Dowodz� dru�yn� ludzi.
00:02:18: Chocia� nie jeste� ju� cz�owiekiem, to czy nie masz nocy,| gdy odczuwasz potrzeb� m�czyzny?
00:02:24: Nowy kapitan zosta� ju� przydzielony?
00:02:27: Zosta� przeniesiony z SAS.
00:02:29: To do�wiadczony cz�owiek.
00:02:31: Nich B�g i Kr�lowa wam b�ogos�awi�. Amen.
00:02:34: Amen.
00:02:36: O co chodzi, Walter?
00:02:38: Prosz� to zobaczy�, Lady Integro.
00:02:43: Co to?
00:02:44: To film, kt�ry kr��y� po sieci.
00:02:47: Lubi� filmy, na kt�rych gin� ludzie.
00:02:49: Zdaje si�, �e jest par� takich grup.
00:02:51: Dawno temu to by�y zdj�cia.|Teraz mamy filmy.
00:02:54: �atwiej teraz zdoby� rzeczy kr���ce po podziemiu.
00:02:58: W�a�nie.
00:02:59: Ale to nie jest zwyk�a scena morderstwa.
00:03:05: To insygnia Agencji Hellsing.
00:03:07: Prawdopodobnie nale�� do Galice.
00:03:14: Lokalna policja odci�a teren.
00:03:17: Sytuacja jest niepewna.
00:03:18: Potwierdzono u�ycie broni palnej.
00:03:21: Kiedy zosta� nakr�cony?
00:03:23: Trwa trzy minuty.
00:03:24: Nic z otoczenia nie mo�na wykorzysta� do okre�lenia miejsca. Jednak...
00:03:29: ...to prawdopodobnie Coventry sprzed trzech tygodni.
00:03:33: Ilu ludzi to widzia�o?
00:03:35: Nie mo�na tego okre�li�.
00:03:37: Film pojawi� si� dwa dni temu i mo�na by�o go zdoby� przez 24 godziny.
00:03:41: Wys�ano go gdzie� z podziemnej sieci.
00:03:46: Natychmiast si� rozpowszechni�...
00:03:49: ...zgodnie z natur� Internetu.
00:03:51: Kto to zrobi�!?
00:03:54: Podchwyci�o to kilka brukowc�w i telewizji kablowych...
00:03:58: ...ale nasi ludzie od medi�w si� tym zajm�.
00:04:02: Nie mo�emy pozwoli�, �eby ludzie dowiedzieli si� o| Kr�lewskiej Protestanckiej Organizacji Rycerzy.
00:04:15: Dru�yna Stetra, ruszajcie!
00:04:18: Odliczanie czasu... 15 minut!
00:04:23: Nie przynie�cie nam wstydu!
00:04:25: Za�atwcie to w 10 minut!
00:04:35: Wiktoria!
00:04:36: B�dziesz tam le�e� trz�s�c si�?
00:04:39: Nie mam takiego zamiaru!
00:04:41: Wi�c id� tam z tym!
00:04:50: MI-5 zaczyna dzia�a�.
00:04:54: Tylko ludzi bawi patrzenie jak ginie jeden z ich gatunku.
00:05:03: Walter...
00:05:04: O co chodzi, Lordzie Alucard?
00:05:07: Casull wystarczy do eliminacji marnych wampir�w. Jednak...
00:05:12: Rozumiem.
00:05:13: Prosz� jeszcze troch� poczeka�.
00:05:16: Nie mog� si� ju� doczeka�.
00:05:19: Alucard...
00:05:22: Znam tylko ten i inny �wiat.
00:05:25: Ludzki �wiat le�y poza moj� jurysdykcj�.
00:05:29: Nie ma innego �wiata.
00:05:34: Dobry wiecz�r, Miss Hellsing.
00:05:45: Ja prowadz�.
00:06:00: Huh!? Co jest!?
00:06:06: Tylko kwesti� czasu jest jak stan� si� upiorami.
00:06:09: P�jd� przodem.
00:06:13: Sir Integral...
00:06:16: Teraz w telewizji kablowej...
00:06:44: Telefon z centrum dowodzenia.
00:06:47: Tu Ferguson.
00:06:50: Rozumiem. Wyeliminuj� intruza.
00:06:54: Stetra!
00:06:58: W tej chwili, Si�y Specjalne, prawdopodobnie agencja rz�dowa...
00:07:02: ...atakuj� cywili w Camden.
00:07:05: Jak istnienie Agencji mo�e zosta� odkryte przez media!?
00:07:08: Bezczelno��!
00:07:11: Dru�yna porz�dkowa uda�a si� ju� do stacji to emituj�cej.
00:07:15: Dranie.
00:07:16: Oszustwo? Dezinformacja?
00:07:21: Atakowani cywile nie s�...
00:07:23: ...zwyk�ymi przest�pcami...
00:07:25: ...ale znani s� jako wampiry.
00:07:28: Nie ma jednak solidnego na to dowodu.
00:07:30: Ten materia� filmowy nagrany zosta� przez odwa�nego obywatela...
00:07:33: ...kt�ry poprzez Internet chcia� to pokaza� �wiatu.
00:07:37: Nie ma znaczenia czy to prawda czy nie.
00:07:40: Jako prawdziwi patrioci zdecydowali�my, �e naszym obowi�zkiem jest...
00:07:43: ...nada� to, co si� w tej chwili dzieje.
00:07:49: Moment!
00:08:02: Straszne.
00:08:09: Eliminuj� cel!
00:08:17: Wygl�da na to, �e cel jest na trzecim pi�trze.
00:08:20: Zaraz je oczy�cimy!
00:08:28: Wiktorio, z�ap intruza w piwnicy.
00:08:39: Nie wygl�da to dobrze, Ferguson.
00:08:42: Bardzo przepraszam.
00:08:44: Zaraz wyko�czymy intruza.
00:09:31: Teraz my si� nim zajmiemy.
00:09:39: Kapitanie Stetra...
00:09:41: Co?
00:09:42: Wiedzia�e�, �e cel by� na trzecim pi�trze.
00:09:46: Dlaczego nas nie ostrzeg�e�!?
00:09:56: Mo�e i jeste� martwa, ale jeste� mi�a, Wiktorio.
00:10:00: Chcesz wyssa� mi krew?
00:10:06: Co? Co chcesz zrobi�?
00:10:21: Aresztowany to Flesh.
00:10:24: Mimo, i� to tylko przezwisko...
00:10:26: ...jest raczej znany w podziemnej sieci.
00:10:31: Aparat do wykrywania k�amstw nic nie wykaza�.
00:10:34: Mimo, i� go przes�uchali...
00:10:36: ...nie znale�ni �adnego dowodu na to, �e jest cz�ci� jakiej� organizacji.
00:10:44: Widzi to, co chce widzie�...
00:10:46: ...i pokazuje, co chce pokaza�.
00:10:49: Zezna�, �e to by� jedyny motyw. Ale...
00:10:52: ...problem w tym, �e jest wielu innych...
00:10:55: ...kt�rzy maj� takie samo hobby...
00:10:57: ...i maj� do tego zdolno�ci.
00:11:04: Kabl�wki jak nasza staraj� si� o takie brudne programy.
00:11:08: Jednak nie mo�emy emitowa� program�w,| kt�re wystrasz� naszych akcjonariuszy.
00:11:13: Wampiry!? Nie zajmujemy si� mitami, obcymi czy Nessie.
00:11:17: S� mniej interesuj�cy ni� te filmy z zabijaniem!
00:12:43: Nie wiedzia�em, �e Agencja Hellsing| prowadzi dochodzenie na w�asn� r�k�.
00:12:47: Je�li wiesz o mnie, to przynajmniej powiedz mi,| do jakiej agencji ty nale�ysz.
00:12:52: Ty bierzesz udzia� w akcjach.
00:12:54: My przeprowadzamy dochodzenia.
00:12:56: Powinni�my szanowa� swoje prace.
00:12:59: Prawda?
00:13:01: To, �e tam jest kamera znaczy...
00:13:03: ...�e intruz wiedzia�, gdzie by� wampir.
00:13:07: Analiza fakt�w to nasze zadanie, panienko.
00:13:12: Nie �artuj sobie!
00:13:14: Mo�e powinnam powiedzie� "prosz� sobie nie �artowa�".
00:13:18: Twoje dzia�anie przekroczy�o jurysdykcj� Agencji Hellsing.
00:13:23: Prosz� si� natychmiast spokojnie wycofa�.
00:13:33: Co si� dzieje?
00:13:34: Kapitan Stetra te� wiedzia�, �e cel by� na trzecim pi�trze.
00:13:39: Przy takich okoliczno�ciach powinna� ju� zna� prawd�.
00:13:43: Prawda, policjantko?
00:13:45: Panie?
00:13:49: Wi�c to jest...
00:13:57: Dlaczego nie mo�na patrze� na zab�jstwo cz�owieka?
00:14:00: Tylko si� patrzy.
00:14:02: Cieszy si� przedstawieniem.
00:14:05: Skoro nie mo�na patrze� jak cz�owiek zabija cz�owieka...
00:14:08: To co z patrzeniem jak nie-cz�owiek zabija cz�owieka?
00:14:11: Kto decyduje, co jest dobre a co z�e?
00:14:16: Hej, to prawda?
00:14:19: Nie musz� p�aci� fortuny dealerowi...
00:14:22: ...i mog� wiecznie czu� si� dobrze? To prawda?
00:14:47: Macie sok pomidorowy?
00:14:56: Co zrobisz, Celes Wiktorio?
00:15:02: Dzi�kuj�.
00:15:04: Zam�wi�am bez namys�u.
00:15:23: Uh.. przeprasza, prosz� rachunek! Ile za sok pomidorowy?
00:15:27: Rany, nie b�d� zach�anny i nie powiem "wiecznie".
00:15:30: Tak d�ugo ja b�d� si� czu� dobrze.
00:15:32: Ale mog� o co� zapyta�?
00:15:34: Dlaczego to nagrywacie?
00:15:44: Wi�c co mam robi�?
00:15:47: Co powinienem zrobi�?
00:15:50: Czekaj! Co robisz!
00:15:51: Nie lubi� igie�...
00:15:53: C... co!? Jeste� gejem!? Przesta�...
00:16:10: Co ci� tak bawi w pokazywaniu swej paskudnej twarzy ca�emu �wiatu?
00:16:15: Co� ty za jeden?
00:16:18: Czy fakt stania si� specjalnym tak ci� zadowala?
00:16:23: Jeste� taki dumny?
00:16:25: Umm... no... co si� dzieje?
00:16:27: Jaka� wewn�trzna k��tnia? Ju� tego nie chc�!
00:16:35: Czy w swoim pokazie powiniene� zabi� go tak �atwo?
00:16:39: Za du�o gadasz!
00:16:42: Biedny, podrz�dny wampir.
00:16:45: Bestia sta�a si� przedmiotem rozrywki dla ludzi.
00:16:54: Ja te� pracuj� dla ludzi, ale...
00:16:59: Obaj jeste�my �a�osni.
00:17:06: M... my tylko patrzyli�my!
00:17:09: To wampir-maskotka Agencji Hellsing!
00:17:13: Tak bardzo chcecie to zobaczy�?
00:17:15: Nigdy nie zrozumiem ludzi.
00:17:22: Zaczekaj! St�j!
00:17:23: Nie strzelaj!
00:17:27: Panie...
00:17:31: Uwa�am, �e zdrajcy powinni by� s�dzeni jak ludzie.
00:17:40: Tak... Masz racj�, Wiktorio.
00:17:44: by�em wierny swym obowi�zkom.
00:17:49: Naprawd�...
00:17:51: ...chc� strzeli�!
00:18:04: Wiktorio...
00:18:06: My zajmiemy si� reszt�.
00:18:08: Dobra robota.
00:18:17: Nie uwa�asz, �e to jest pokr�cone?
00:18:19: Obaj po�wi�cili�my �ycia ratowaniu tego kraju...
00:18:21: Organizacji, kt�ra nawet nie istnieje!
00:18:24: Nie s�dzi�em, �e b�dziesz tak my�la�.
00:18:37: Uh, ja... widzia�am to na w�asne oczy!
00:18:41: Musz� pokaza� ludziom to, co zobaczy�am!
00:18:44: Prawda!?
00:18:46: To znaczy, �e patrzenie nie jest przest�pstwem?
00:18:49: Tak! To nie ja to nagrywa�am!
00:18:53: To jaki� psychol z Internetu!
00:18:57: Co chcesz zrobi� z t� kobiet�?
00:19:00: Przenie�cie to do londy�skiej policji, niech ma sprawiedliwy proces.
00:19:09: Jednak jej zbrodnia nie jest prawnie karalna.
00:19:16: Nie ma potrzeby kara�...
00:19:18: Wi�c zrobi�, co chc�.
00:19:22: Co!?
00:19:34: Ostatnio g�odowa�em.
00:19:37: Mam nadziej�, �e zaspokoisz moje pragnienie.
00:22:38: W nast�pnym odcinku mo�e wyja�ni� si�, kim jestem.
00:22:42: To ja podzi�kuj�.
00:22:43: W nast�pnym tygodniu Hellsing...
00:22:44: naprawd� jestem...
00:22:46: Rozkaz : 05|Bractwo
00:22:48: Ah! Czekaj!
Zgłoś jeśli naruszono regulamin