Rozkaz 11 - Transcend Force.txt

(8 KB) Pobierz
0:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
0:00:09: -----AKUMA FANSUBS-----
0:00:05: Napisy na zam�wienie
0:01:41: Szybko!
0:01:51: Ugry� mnie w szyj�... Wypij m� krew...
0:01:56: Chcia�bym to zrobi�...
0:01:58: CHC�, �eby� to zrobi�...
0:02:10: Dlaczego...?
0:02:13: Troch� wi�cej... wi�cej...
0:02:16: Dlaczego mi to pokazujesz...?
0:02:20: Bo ty te� chcesz to zrobi�...
0:02:31: Jeste� taka sama, Celes...
0:02:39: Jeste�... taka sama...
0:02:42: NIEEE!!!
0:02:49: Nie... Mistrzu...
0:03:04: Mistrzu.
0:03:16: Potworna si�a
0:03:44: Min�o 38 godzin od zaatakowania �e�skiego akademika w Cambridge...
0:03:49: Znaleziono wiele cia� pozbawionych krwi.
0:03:54: Zastanawiam si�, czy ma to zwi�zek z jakim� atakiem seksualnym...
0:03:58: Je�li FREAK wykorzystaj� sw� moc...
0:04:01: Mo�esz poda� mi ich przybli�on� liczb�?
0:04:02: Ha? Chyba za du�o powiedzia�em...
0:04:05: Liczba nie zosta�a potwierdzona, ale szacuje si�,|�e znaleziono przynajmniej 60 ofiar...
0:04:12: Nie ma w�tpliwo�ci, �e Oddzia� Fokkers z MIA S.A.S. sta� si� FREAK...
0:04:20: Nie b�d�c nawet upiorem...| Wyprodukowa� FREAK u�ywaj�c swych metod...
0:04:25: Bro�, kt�rej u�yto na Trafalgar Square, zosta�a|zidentyfikowana, jako wyposa�enie S.A.S.
0:04:33: Zbuntowali si� przeciw Wielkiej Brytanii|i walczyli przeciw ustaleniu linii frontu.
0:04:41: Patrz�c na to z pozycji Integral-sama,|skoro spotkanie Okr�g�ego Sto�u zosta�o wys�ane z Westminsteru...
0:04:46: Nie ma ju� powodu do stawania przed Okr�g�ym Sto�em...
0:04:50: Jej Wysoko�� podj�a ju� chyba decyzj�...
0:05:38: Wiktorio.
0:05:41: Dobrze si� czujesz?
0:05:42: Tak.
0:05:43: Zdecydowa�em si�, przenie�� ci� na inny obszar.
0:05:46: Powinna� by� grzeczniejsza, otrzymuj�c rozkaz!
0:05:49: Ah, tak... Znaczy, tak jest!
0:05:51: Celes Wiktorio, od tej pory zwolniona|jeste� z 1 Plutonu Akademi Hellsing!
0:05:57: Przydzielam ci�, do pracy zewn�trznej|dla Departamentu Dochodzeniowego!
0:06:01: Dl... dlaczego...?
0:06:03: Tworzymy nowy zesp� i musimy podzieli� si�y...
0:06:08: Niestabilna osobowo�� mo�e wp�yn�� na system...
0:06:13: Rozumiem... Wiktoria odchodzi!
0:06:20: Wiktorio.
0:06:22: Tak?
0:06:23: Mimo, i� b�dziemy na r�nych stanowiskach,|jeste�my w tej samej dru�ynie... B�d� dumna ze swej pracy!
0:06:38: Pa�ac Buckingham jest �ci�le pilnowany, po tym ataku bombowym.
0:06:41: M�wi si�, �e zosta� wzi�ty na cel przez, zainteresowan� dru�yn�.
0:06:43: Jutrzejsza ceremonia przeniesienia tak�e stoi pod znakiem zapytania.
0:06:47: Wed�ug Scotland Yardu, istnieje mo�liwo��,|�e elitarna grupa terroryst�w...
0:06:51: ...przebywaj�ca obecnie w Londynie...
0:06:54: ...prosi mieszka�c�w o wsp�prac�...
0:07:16: Kr�lewski Zakon...
0:07:32: S� zbyt �a�osni, by ich podbija�... ci ludzie...
0:07:44: Chcia�em ci� o co� zapyta�...
0:07:47: Mianowicie...?
0:07:50: My�la�a� kiedy� o tym, �ebym wyssa� ci krew?
0:07:55: Chcia�a� kiedy� sta� si� silniejsza poprzez|przemieszanie swej krwi z moj�?
0:08:01: Nie nale�ysz do os�b, kt�re NIE MOG� czyta� w mym sercu.
0:08:04: Nieprawda... Chcia�em us�ysze� twoj� odpowied�... ja...
0:08:19: Jeste� silna... Ale wrogowie, z kt�rymi teraz nie mo�esz si� zmierzy� s�...
0:08:25: Kr�lewski zakon przydzielony zosta� mi osobi�cie przez Jej Wysoko��...
0:08:30: Wykonuj� rozkazy na pro�b� Rodziny Hellsing...
0:08:35: Pami�tasz zapewne, jak m�j poprzednik zdradzi� ceremoni�...
0:08:40: Ta my�l musi by� teraz dla ciebie bolesna...
0:08:42: Bo teraz musz�...
0:08:44: Rozumiem.
0:08:46: M�j kontrakt nie r�ni si� od innych.
0:08:49: Jestem... z tob� powi�zany...  w tym domu...
0:08:54: �wiadomo�� jest powierzchowna.
0:09:05: Nie chcesz wypi� mej krwi?
0:09:41: Westminster pr�buje znale�� rozwi�zanie tej sytuacji...|ah... prosz� zaczeka�...
0:09:49: Jej Wysoko�� w�a�nie opu�ci�a Buckingham pod �cis�� stra��.
0:09:53: Wygl�da na to, �e ceremonia przeniesienia odb�dzie si�|jednak w London Palace.
0:09:57: Ceremonia w London Palace to niefortunny wypadek i podczas dochodzenia, dlaczego nadchodzi takie niebezpiecze�stwo...
0:10:06: Zosta� podniesiony Herb Kr�lowej.
0:10:08: Wygl�da na to, �e Jej Wysoko�� przygotowuje si�|do wej�cia do London Palace.
0:10:13: Temat tego posiedzenia jest tajny, nie dopuszczono �adnych ludzi.
0:10:22: Je�li nadal nie b�dziesz odpoczywa�...
0:10:31: Mam wys�a� samoch�d do Londynu?
0:10:34: Nie, nie opuszczam tego miejsca... Walter.
0:10:40: My, Hellsing, niesiemy misj� niebios.
0:10:46: Wi�c ceremonia powinna odby� si� tutaj...
0:10:51: To znaczy, �e odb�dzie si� ona tutaj?
0:11:20: Umm... To ja, Celes Wiktoria... |Uh... nie przysz�am tu z powodu pracy i um...
0:11:32: Chc� si� od ciebie uczy�... Helena-san.
0:11:49: Helena-san...
0:11:56: Helena...
0:11:59: Nie mog� pom�c wampirowi nie pij�cemu krwi...
0:12:04: Kto tam?
0:12:12: Integral.
0:12:14: W Londynie zdarzy�o si� co� dziwnego...
0:12:17: Co?
0:12:18: To nic pewnego, ale by�y k�opoty i wygl�da to na pu�apk� FREAK.
0:12:24: Wi�c dziwne stworzenie rozmie�ci�o swe paso�yty przy bazie...
0:12:28: To jest przekl�ty zamek przesi�kni�ty krwi�!|Oczy�� krew FREAK zanim wr�cisz!
0:12:33: Co z tutejsz� ochron�...?
0:12:35: Przyjedzie Secret Service...
0:12:37: Wr�g jest jednym z by�ych pluton�w S.A.S...|Powitaj ich minimaln� si��, Poruczniku Ferguson.
0:12:45: Niech b�ogos�awi ci� Jej Wysoko�� i B�g, Amen.
0:12:49: Amen!
0:13:04: Gdzie Helena?
0:13:06: Ty, kt�ra wsparta zosta�a� krwi� Alucarda...
0:13:11: Ty, w twej bezsilnej postaci...
0:13:19: Ty... Co� ty zrobi�...
0:13:21: Moje cia�o... Zamieni� ci� w cze�� mego cia�a.
0:13:32: Dalej! Dalej! Dalej!
0:13:42: Ty potworze!
0:14:41: �a�ujesz teraz, �e przysz�a�, nie wypiwszy ludzkiej krwi.
0:14:46: Nie �a�uj�! Nie �a�uj�!
0:14:48: Naprawd� chcia�a� by� cz�owiekiem?| Naprawd� �a�ujesz, �e Alucard wyssa� ci krew..?
0:15:13: Co to...?
0:15:17: Helena.
0:15:28: Helena!
0:15:29: Co!?
0:15:51: Helena...
0:16:05: �wi�ty O�tarz Heleda.
0:16:09: My z Kr�lewskiego Cechu... oddajemy nasze �ycia naszemu narodowi...
0:16:25: Przesta�!
0:16:43: Zniszczymy wszystko... taki by� cel naszych narodzin...
0:17:06: Ce... le... s...
0:17:10: Helena.
0:17:11: Nie p�acz... Celes...
0:17:15: Helena!
0:17:17: Nawet my, nie�miertelni...
0:17:21: Je�li nasze cia�a zostan� zniszczone...|stajemy si� duszami nawiedzaj�cymi nocne niebo...
0:17:33: Cz�owiek, kt�ry przyszed� z kontynentu... zniszcz go prosz�...| Sta� si� si�� Alucarda...
0:17:42: Tak...
0:17:44: Nawet, je�li... ten, kt�ry �yje w innym cz�owieku... i jak Alucard...
0:17:52: Ten cz�owiek... ten cz�owiek zmienia si� z w�asnej woli...
0:17:59: Pospiesz si�, prosz�... Tw�j przyjaciel...|Dosta� rozkaz, kt�ry sprowadzi jedynie �mier�...
0:18:08: Nie dotykaj mnie!
0:18:14: To cia�o... Tak�e zostanie przeznaczone...
0:18:47: W tej chwili, oddzia� uwa�any za uzbrojonych|policjant�w, zmierza w stron� centrum Londynu.
0:18:53: Co mo�e dzia� si� wewn�trz?
0:18:55: Przeszkadzaj�... Bigman!
0:19:01: Naszym celem nie s� upiory... tylko FREAK!|Ponadto oni s�u�yli w S.A.S...
0:19:08: Je�li b�dziemy mierzy� w s�abo�ci FREAK, mo�emy ich pokona�!
0:19:13: Nigdy nie s�dzi�em, �e b�dziemy walczy� przeciw S.A.S...
0:19:19: Ponadto to musia�o sta� si� w Londynie...|Ale po swojej stronie mamy Boga i Jej Wysoko��! Amen!
0:19:37: Niech kto� si� zg�osi! To pu�apka!
0:19:40: Brady Tower wybuch�a... Wygl�da no to, �e wewn�trz co� si� dzieje.
0:19:45: Miejsce, w kt�rym Wielka Brytania odprawia ceremoni�, jest atakowane.
0:19:51: Czy�by chodzi�o o przej�cie w�adzy...?
0:19:53: Wida� czarne p�omienie potwierdzaj�ce u�ycie broni.
0:20:10: Co si� sta�o!?
0:20:12: Co ze Spotkaniem Okr�g�ego Sto�u?| Pomy�l�, �e Narodowe Rycerstwo nie istnieje?
0:20:17: Wi�c obecna sytuacja...
0:20:21: Zdrajca rz�d�w Kr�lowej...
0:20:30: Alucard!
0:20:32: To, na co czekasz, nie odb�dzie si�.
0:20:36: Co? Co ty...?
0:20:40: Od teraz ka�dy broni siebie i tylko siebie.
0:20:42: Do��cz� do ekscytuj�cej walki.
0:20:47: Alucard!
0:20:49: Integral-sama...
0:21:01: Zidentyfikowano terroryst�w, kt�rzy zaatakowali Londyn,|to agenci Hellsing z rodziny Hellsing...
0:21:11: Taka g�upota... Jak, co� tak g�upiego, mog�o si� zdarzy�?
0:21:20: poprawki tekstu waldig
0:22:48: Rozkaz : 12|Ca�kowite zniszczenie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin