10 Rodzajów orgazmu u Kobiety.pdf

(32 KB) Pobierz
9848063 UNPDF
Uwodzenie, Podrywanie, Uwodzenie Kobiet, Podrywanie Kobiet, Podrywa, Jak poderwaæ kobietê, Jak poderwac kobiete, Pozycje Miłosne
10 rodzajów orgazmu u kobiet
Autor: Administrator
19.10.2007.
Zmieniony 20.10.2007.
Zwykle mówimy o tym, ¿e orgazm jest albo go nie ma. U mê¿czyzny nie ma z tym problemu, u kobiety
za¶ nigdy nic nie wiadomo. O tym jak wa¿ny jest to problem ¶wiadczy chocia¿by najczê¶ciej zadawane
pytanie przychodz±ce do redakcji „Cosmopolitan”, brzmi ono „Jak, u licha, dostaæ
orgazmu podczas stosunku?”. A przecie¿ orgazm nie jedno ma imiê i ty za chwilê bêdziesz ju¿ to
wiedział.
10 – tak± liczbê orgazmów mo¿e mieæ kobieta
Istnieje 10 typów orgazmu - w zale¿no¶ci od stymulacji danego miejsca. Wymienimy je po kolei, by
nastêpnie dokładnie omówiæ poszczególne typy orgazmów: - orgazm łechtaczkowy - orgazm
pochwowy - orgazm punktu G - orgazm punktu U - orgazm sutkowy - orgazm warg - orgazm analny -
orgazm strefowy - orgazm wieloogniskowy - orgazm wyobra¿eniowy Orgazm łechtaczkowy
Jest najbardziej popularnym, najczêstszym i najłatwiejszym orgazmem do osi±gniêcia. Co ciekawe,
naukowcy przez wiele lat nie potrafili dokładnie zbadaæ łechtaczki i okre¶liæ, np. jakiej wielko¶ci jest ten
narz±d. Stwierdzono jednak, ¿e tak łatwo doprowadziæ kobietê do orgazmu łechtaczkowego, bo jest to
organ doskonale unerwiony! Orgazm pochwowy
Z nim jest nieco trudniej. Czê¶æ kobiet nigdy go nie do¶wiadczyła. Ale, jak mówi±, praktyka czyni mistrza.
Orgazm pochwowy, zwany inaczej macicznym, obejmuje swym zasiêgiem wnêtrze pochwy, jak i macicê.
Ten typ orgazmu jest inny w doznaniach ni¿ łechtaczkowy. Wiele kobiet twierdzi, ¿e jest bardziej
obezwładniaj±cy. Wej¶cie do pochwy rozlu¼nia siê, a nawet mo¿e siê zdarzyæ, ¿e penis zostanie
wypchniêty sił± skurczów pochwy. Orgazm punktu G
Punkt G to niewielki obszar, który znajduje siê na górnej ¶cianie pochwy. Pod wpływem stymulacji mo¿e
doj¶æ do jego powiêkszenia. Niektóre kobiety mog± prze¿yæ prawdziw± ekstazê podczas stymulacji tego
punktu. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e niektóre kobiety odczuwaj± pocieranie tego miejsca jako
nieprzyjemne. Ró¿ne kultury ró¿nie nazywaj± punkt G. Chiñczycy nazywaj± go „czarn±
perł±”, za¶ Japoñczycy „skór± d¿d¿ownicy”. Punkt ten nie le¿y – tak
naprawdê – w pochwie, ale mo¿na go wyczuæ przez ¶ciankê pochwy. To dlatego potrzebny jest
dosyæ silny ucisk. Orgazm punktu U
Punkt U, to nic innego jak cewka moczowa. Jej stymulacja sprawia niektórym kobietom du¿±
przyjemno¶æ. Mo¿na pobudziæ j± palcami, robi±c ruchy okrê¿ne lub z góry na dół, albo ustami. Istniej±
kobiety, które uwielbiaj±, gdy mê¿czyzna delikatnie pie¶ci cewkê moczow± jêzykiem. Orgazm sutkowy
Co ciekawe, był on bardziej popularny w dawnych czasach, gdy kobiety bały siê „pój¶æ na
cało¶æ”. Wtedy bardziej rozbudowane były techniki pettingu. Dziêki pieszczotom sutków kobieta z
powodzeniem mogła doj¶æ do orgazmu. Orgazmowi sutkowemu towarzysz± skurcze pochwy i macicy.
Orgazm warg
Choæ trudno w to uwierzyæ, s± osoby, które doznaj± orgazmu podczas stymulacji warg! Doprowadziæ
mo¿e do tego namiêtny pocałunek, poł±czony z zabaw± wargami oraz ich ssaniem. Orgazm analny
Okolice odbytu s± niezwykle wra¿liwe i silnie unerwione. Sprawia im przyjemno¶æ wszystko, od lizania do
wkładania - zarówno penisa, jêzyka czy przedmiotów. Oczywi¶cie, pod warunkiem, ¿e kobieta akceptuje
tego typu seks. Je¶li nie, to mê¿czyzna doprowadzi j± jedynie do płaczu, zamiast do orgazmu, a nie o to
przecie¿ chodzi. Orgazm strefowy
Tego typu orgazm dotyczy ró¿nych rejonów ciała. Niektóre kobiety mog± do¶wiadczyæ orgazmu podczas
tylko lizania karku, szyi, b±d¼ mał¿owiny usznej, a nawet palca. Inne wra¿liwe rejony to uda, czy
pachwiny. Orgazm wieloogniskowy
To orgazm, do którego dochodzi, gdy stymuluje siê dwa lub wiêcej miejsc naraz, np. sutki, łechtaczkê i
pochwê. Oczywi¶cie natê¿enie i intensywno¶æ takiego orgazmu jest o wiele wiêksze ni¿ przy pojedynczym
orgazmie. Orgazm wyobra¿eniowy
Osi±ga siê go tylko na podstawie wyobra¿eñ i fantazji, bez jakiejkolwiek stymulacji ciała. Nie ka¿dy
potrafi doj¶æ do tego typu orgazmu, ale doznania, do jakich dochodzi podczas niego s± takie same, jak
przy orgazmie wywołanym stymulacj± ciała.
http://www.meskiswiat.info
Kreator PDF
Utworzono 31 May, 2008, 18:13
9848063.001.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin