Oszukana.Changeling.txt

(84 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  720x288 23.976fps 1.3 GB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{100}{230}Changeling 2008 DVDSCR XviD-KingBen
{748}{851}OSZUKANA
{897}{980film oparty na faktach
{1192}{1259}Los Angeles|9 marca 1928
{1288}{1393}T�umaczenie ze s�uchu:|d3s0l4ti0n
{1415}{1510}Korekta:|djdzon
{2361}{2438}Walter, kochanie, czas wstawa�.
{2456}{2514}- Jeszcze 10 minutek.|- Przykro mi, mistrzu.
{2517}{2598}Jutro jest sobota, to si� wy�pisz.
{2765}{2830}Sta� przy �cianie.
{2896}{2958}Mam, mam.|Popatrz.
{2961}{3024}Siadaj, bo �niadanie ci stygnie.
{3027}{3102}To p�atki, powinny by� zimne.
{3606}{3681}Skarbie, jeste�my na miejscu.
{4001}{4072}Tu masz ksi��ki.|Zmykaj.
{5135}{5220}Tak, prosz� pani.|Ju� wo�am kierownika.
{5255}{5331}Ju� tu idzie.|Prosz� poczeka�.
{5368}{5457}Zajmij si� ni�, bo zwariuj�.
{5466}{5544}Tutaj kierownik.|W czym mog� pom�c?
{5547}{5607}Widz�, �e korzysta pani|z linii towarzyskiej.
{5610}{5698}Niestety na takich liniach|niekt�rzy lubi� pods�uchiwa�.
{5701}{5767}Co on takiego robi?
{5831}{5892}Wszystko w porz�dku?
{5895}{5977}Tak, pani ma problemy|z po��czeniem.
{5986}{6023}- Cze��, mistrzu.|- Cze��, mamo.
{6025}{6088}- Jak by�o w szkole?|- Dobrze.
{6091}{6197}Uczyli�my si� o dinozaurach|i pobi�em si� z Billym Machowskim.
{6201}{6247}- Co si� sta�o?|- Uderzy� mnie.
{6250}{6289}Odda�e� mu?
{6292}{6353}Dobrze.|Zasada numer jeden:
{6356}{6434}"Nigdy nie zaczynaj walki,|ale zawsze j� ko�cz."
{6437}{6474}Dlaczego ci� uderzy�?
{6477}{6526}Bo ja go waln��em.
{6528}{6576}Uderzy�e� pierwszy?
{6579}{6622}Dlaczego?
{6624}{6714}Powiedzia�, �e m�j tata uciek�,|bo mnie nie lubi�.
{6717}{6822}Kochanie, ojciec ci� nie pozna�,|wi�c jak m�g� ci� nie lubi�?
{6827}{6890}To dlaczego uciek�?
{6900}{6949}Dlatego, �e...
{6952}{7053}w dniu twoich narodzin|przysz�o do niego co� jeszcze.
{7055}{7131}W pude�ku troch� wi�kszym od ciebie.|Wiesz, co to by�o?
{7134}{7190}Odpowiedzialno��.
{7193}{7280}Niekt�rych w�a�nie ona|przera�a bardziej.
{7326}{7417}Wi�c uciek� z powodu tego,|co by�o w pude�ku?
{7451}{7530}- G�upota.|- Te� tak pomy�la�am.
{7812}{7867}Przegapi�em "Amos 'n' Andy"?
{7870}{7929}Obawiam si�, �e tak, mistrzu.
{7932}{7996}Chod�, pora spa�.
{8096}{8162}Nadal wybieramy si�|jutro do kina?
{8165}{8230}S�ysza�am, �e graj� film|z Charliem Chaplinem
{8233}{8304}i nowy serial,|"Tajemniczy lotnik".
{8307}{8332}Kto to?
{8335}{8434}Nie wiem, nikt nie wie.|Dlatego jest taki tajemniczy.
{8473}{8546}- Nie jestem za ci�ki na noszenie?|- Nie.
{8549}{8630}Nie b�dziesz przez najbli�sze lata.
{8828}{8863}- Halo?|{y:i}- Tu Margaret.
{8866}{8901}- Witaj.|{f:Monotype Corsiva}{c:$AAFFFF}{s:40}10 marca 1928
{8904}{8957}{y:i}- Jak si� czujesz?|- Dobrze.
{8960}{9039}{y:i}- Kim nie mo�e dzi� przyj��.|- Kiedy da�a wam zna�?
{9041}{9126}{y:i}Jakie� p� godziny temu.|{y:i}Nie mog� nikogo znale��.
{9129}{9204}Mo�e Myrna?|Przyda�yby si� jej nadliczbowe.
{9207}{9290}{y:i}- Ty nie mo�esz przyj��?|- Nie mog�.
{9351}{9441}Obieca�am Walterowi,|�e zabior� go do kina.
{9445}{9503}{y:i}- Tylko do 16.00.|- W porz�dku.
{9506}{9566}- Tylko do 16.00.|{y:i}- �wietnie, dzi�kuj�.
{9569}{9631}Do zobaczenia.
{9750}{9803}W lod�wce masz kanapk� i mleko.
{9805}{9878}Poprosi�am pani� Reilly|i jej c�rk�, by zajrza�y.
{9881}{9934}Potrafi� o siebie zadba�.
{9937}{10021}Wiem o tym.|Ona b�dzie pilnowa� domu.
{10201}{10271}Jutro p�jdziemy do kina.
{10274}{10380}P�niej pojedziemy do Santa Monica|i przejdziemy si� po molu.
{10385}{10453}Co ty na to?|Dobrze?
{10522}{10576}Wr�c�, nim si� �ciemni.
{10579}{10669}Nie boj� si� ciemno�ci.|Niczego si� nie boj�.
{10680}{10738}Wiem, wiem.
{10811}{10846}B�d� grzeczny.
{10853}{10904}Kocham ci�.
{11738}{11846}- Mamy zapchane linie do Ohio.|- Chce rozmawia� z kierownikiem.
{11870}{11960}Potrzebuj� tw�j podpis|pod pro�b� o dostaw�.
{12093}{12204}Po��czcie mnie z central� w Omaha.|Pu��cie rozmowy przez ich przeka�niki.
{12207}{12284}W��czcie konsol�.
{12349}{12388}Christine.
{12390}{12443}Liczy�em, �e ci� dogoni�.
{12446}{12542}Przegl�da�em twoje raporty i wiedz,|�e jestem pod wra�eniem.
{12545}{12643}Moim szefom nie podoba�o si�,|�e kierownikami zostan� kobiety,
{12646}{12713}ale ty sprawowa�a� si�|r�wnie dobrze, co m�czy�ni.
{12716}{12778}- Dzi�kuj�, panie Harris.|- M�w mi Ben.
{12781}{12877}Szukamy kogo� na posad� kierownicz�|do biura w Beverly Hills.
{12880}{13000}- Je�li jeste� zainteresowana, mog�...|- By�oby cudownie. Dzi�kuj�.
{13005}{13079}- Mo�e mogliby�my...|- Porozmawiamy w poniedzia�ek, dobrze?
{13082}{13160}- Oczywi�cie.|- Dzi�kuj� bardzo.
{13342}{13377}Prosz�.
{13442}{13478}Prosz�.
{14232}{14268}Walter?
{14309}{14347}Kochanie?
{14381}{14445}Walter?
{14486}{14523}Kochanie?
{14882}{14919}Walter?!
{15066}{15104}Kochanie?!
{15169}{15197}Walter!
{15219}{15303}Pora wraca� do domu, kochanie.
{15361}{15437}Susie, widzia�a� mo�e Waltera?
{15467}{15549}- Nie, pani Collins.|- Przykro nam.
{15757}{15792}Walter?
{15867}{15902}Walter?
{16480}{16554}{y:i}- Prosz� poda� numer.|- Prosz� mnie po��czy� z policj�.
{16557}{16618}{y:i}- Ju� ��cz�.|{y:i}- Oddzia� Lincoln Heights, s�ucham?
{16621}{16736}Witam, nazywam si� Christine Collins.|Mieszkam na North Avenue 23/210.
{16741}{16803}Dzwoni�, by zg�osi� zagini�cie dziecka.
{16806}{16910}- Zagini�cie dziecka.|{y:i}- Kim pani jest dla tego dziecka?
{16913}{16946}To m�j syn.
{16949}{17009}{y:i}Jak d�ugo ju� go nie ma?
{17013}{17091}Nie jestem pewna.|W�a�nie wr�ci�am z pracy.
{17095}{17179}Mo�e go nie by� od rana|lub od godziny.
{17192}{17266}{y:i}- Sprawdzi�a pani okolic�?|- Oczywi�cie.
{17270}{17339}{y:i}- Mo�e straci� poczucie czasu.|- Nie.
{17342}{17426}Gdy si� �ciemni,|zawsze siedzi w domu.
{17430}{17480}M�g�by pan kogo� tutaj przys�a�?
{17484}{17580}{y:i}Przykro mi, ale nie wysy�amy jednostek|{y:i}po zaginione dzieci,
{17582}{17636}{y:i}je�li nie min�y 24 godziny.
{17640}{17666}Co takiego?
{17678}{17752}{y:i}W 99% przypadk�w dziecko|{y:i}odnajduje si� do rana.
{17755}{17844}{y:i}Nie jeste�my w stanie ugania� si�|{y:i}za wszystkimi dzie�mi.
{17847}{17871}Nie, nie.
{17874}{17937}Walter taki nie jest.|On tak nie robi.
{17941}{18036}{y:i}Z ca�ym szacunkiem,|{y:i}ka�dy rodzic tak m�wi.
{18077}{18118}Prosz�, prosz�.
{18122}{18157}{y:i}Nic nie mog� zrobi�.
{18161}{18264}{y:i}Zapisz� pani nazwisko i zg�oszenie,|{y:i}ale najwcze�niej zajmiemy si� tym rano.
{18267}{18380}{y:i}Na pewno odnajdzie si� do tego czasu.|{y:i}Zawsze tak si� dzieje.
{19221}{19300}Jest mniej wi�cej tego wzrostu.
{19416}{19468}{y:i}Dzisiaj nasze my�li kierujemy
{19471}{19561}w stron� pani Christine Collins|z Lincoln Heights,
{19564}{19674}kt�rej m�odziutki syn, Walter Collins,|znikn�� dwa tygodnie temu.
{19698}{19784}Chocia� nie jest cz�onkini�|naszej parafii,
{19788}{19892}modlimy si� w jej intencji tak,|jak robimy to ka�dego dnia,
{19897}{19969}odk�d nauczyli�my si� odpowiada�.
{19972}{20045}Z radia i gazet dowiadujemy si�,
{20048}{20144}�e policja z Los Angeles|robi co w jej mocy,
{20148}{20206}by zwr�ci� matce jej dziecko.
{20210}{20288}Jestem pewien, �e to prawda.
{20304}{20418}Ale jako �e posiada ona status|najbardziej brutalnego, skorumpowanego
{20421}{20519}i niekompetentnego oddzia�u|po tej stronie G�r Skalistych,
{20523}{20606}nie wydaje mi si�,|by dobrze to wr�y�o.
{20792}{20913}Ka�dego dnia odnajdywane s� cia�a|wzd�u� Mulholland i w rowach naszych miast,
{20916}{21074}gdzie dzia�a komendant policji James Davis|{y:i}i jego tzw. "strzelcy".
{21078}{21153}Ka�dego dnia potrzeby|uczciwych mieszka�c�w
{21157}{21262}s� wypierane przez chciwo��|i prywatne gierki.
{21271}{21527}Ka�dego dnia to miasto pogr��a si�|w szambie strachu, zastraszenia i korupcji.
{21535}{21663}Kiedy� by�o to Miasto Anio��w,|ale sta�o si� miejscem,
{21673}{21768}{y:i}gdzie nasi obro�cy|{y:i}stali si� gn�bicielami.
{21788}{21880}{y:i}Gdzie by� prawem|{y:i}znaczy by� ponad nim.
{21908}{21994}{F:Monotype Corsiva}{C:$AAFFFF}{S:40}3 kwietnia 1928
{23047}{23139}Rozumiem, dzi�kuj�.|Oddzwoni� za kilka tygodni.
{23143}{23205}Dzi�kuj� bardzo.
{23265}{23328}Wydzia� Os�b Zaginionych?
{23332}{23372}Witam, tu Christine Collins.
{23375}{23451}Chcia�am si� dowiedzie�,|czy odnaleziono jakie� dziecko,
{23455}{23547}kt�re pasuje do opisu|Waltera Collinsa.
{23586}{23652}Dobrze...|Prosz� zadzwoni�.
{23655}{23739}Oddzwoni� za tydzie�.|Dzi�kuj� bardzo.
{23827}{23907}{F:Monotype Corsiva}{C:$AAFFFF}{S:40}De Kalb, Illinois|20 lipca 1928
{24168}{24205}Dwa dolary.
{24424}{24490}Chyba zostawi�em portfel w domu.
{24494}{24543}Mog� zap�aci� p�niej?
{24546}{24625}�adnej krechy!|P�acisz albo dzwoni� po gliny.
{24629}{24676}Mam do�� takich w��cz�g, jak ty.
{24680}{24767}Nie chc� ci� wykiwa�.|Po prostu zostawi�em portfel w domu.
{24771}{24870}Wr�c� po niego.|Zejdzie mi g�ra dziesi�� minut.
{24925}{24974}Masz jakie� por�czenie?
{24977}{25070}Nie ma lepszego zabezpieczenia|ni� cz�owiek.
{25093}{25167}Zosta� tu, synu.|Zaraz wr�c�.
{25171}{25229}- Ale...|- Nie sprawiaj k�opot�w.
{25232}{25294}To porz�dny cz�owiek,|skoro nam tak ufa.
{25298}{25380}Zosta� tutaj, a ja p�jd� po portfel.
{25469}{25549}Dziesi�� minut i dzwoni� po gliny.
{25771}{25829}Psiakrew...
{25923}{25975}{y:i}- Prosz� poda� numer.|- Witaj, Myrtle.
{25978}{26031}- Tutaj Harve.|{y:i}- Cze��, Harve.
{26034}{26098}- Po��czysz mnie z szeryfem Larsnem?|{y:i}- Jasne.
{26263}{26338}Mam problem z po��czeniem.|Nic nie przesy�a.
{26356}{26415}Tak mi si� wydaje.|Teraz lepiej.
{26674}{26709}Dzi�kuj�.
{27032}{27077}Pani Collins?
{27084}{27112}Tak.
{27120}{27209}Kapitan J.J. Jones z oddzia�u|ds. nieletnich w Lincoln Park.
{27212}{27299}Moje biuro nadzoruje sprawy|ucieczek i zagini�� dzieci,
{27302}{27361}��cznie ze spraw� pani syna.
{27364}{27424}On �yje, pani Collins.
{27499}{27576}Zosta� zatrzymany dwa dni temu|w De Kalb, w Illinois.
{27579}{27641}Jest bezpieczny i zdrowy.
{27674}{27789}By� w towarzystwie jakiego� w��cz�gi,|za ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin