HP-Z otchłani wieków. Początki architektury na ziemiach polskich.pdf

(11031 KB) Pobierz
154384286 UNPDF
ROCZNIK 57 / Nr 1-2 / 20021
cena z 7% VAT 12 zł
OTCHIANI
WIEKÓW
IbcZĄTKI ARCHITEKTURY
NA ZIEMIACH POLSKICH
Z
154384286.002.png
Wystawa pt. „Bródno Stare - tropami Warsa i Sawy..." została przygo-
towana przez pracowników Państwowego Muzeum Archeologicznego
w Warszawie z inicjatywy Zarządu Gminy Warszawa-Targówek.
Ekspozycja jest prezentowana w budynku Ratusza Gminy Warszawa-
Targówek, przy ulicy Kondratowicza 20.
Tematem wystawy jest przedstawienie wyników
badań wykopaliskowych prowadzonych na obszarze
grodziska i osady, funkcjonujących na Bródnie
w okresie od X do XI wieku. Celem ekspozycji jest zaz-
najomienie mieszkańców Warszawy z dziejami naj-
starszego i największego wczesnośredniowiecznego
kompleksu osadniczego na terenie stolicy.
Na wystawie pokazano odkryte podczas prowa-
dzonych badań, charakterystyczne dla osiedli wczes-
nośredniowiecznych na Mazowszu, zabytki.
Niewątpliwą atrakcją ekspozycji są: zrekonstruowane
koło szprychowe wozu oraz makieta grodziska
z ciekawą aranżacją życia codziennego ówczesnych
mieszkańców Bródna.
-
Tekst Agata Wójcik
Wystawa
prezentowana jest w budynku
Gminy Warszawa-Targówek
ul. Kondratowicza 20
154384286.003.png
Wydawnictwa Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
i Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
Wiadomości Archeologiczne
tom LIV, [1995-1998]. 2001. ss. 208
Tom otwiera nowatorska rozprawa dr. Wojciecha Wróblewskiego dotycząca problematyki wczesnośred-
niowiecznego osadnictwa w dolinie Liwca, na pograniczu mazowiecko-podlaskim.
Zasadniczą część tego woluminu stanowią materiały z konferencji „Kultura wielbarska a wschodnia strefa kultu-
ry przeworskiej", która odbyta się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, w 1996 roku,
na zakończenie dużej monograficznej wystawy poświęconej kulturze przeworskiej. Prof. Teresa Dąbrowska
przedstawia obraz początków tej kultury w Polsce wschodniej. Mgr Jacek Andrzejowski przedstawia próbę
podsumowania badań nad wschodnią strefą kultury przeworskiej, zaś prof. Andrzej Kokowski analizuje mate-
riały ze skrajnie południowo-wschodnich rubieży tej kultury. Pozornie nieefektowne żelazne zapinki kuszowate
z podwiniętą nóżką pozwalają prof. Wojciechowi Nowakowskiemu na ciekawe interpretacje o charakterze
ogólnokulturowym. Uzupełnieniem tych prac są publikacje materiałowe. Mgr Ewa Bokiniec prezentuje
po raz pierwszy obfity wybór znalezisk o charakterze jastorfskim z dużego cmentarzyska kultury oksywskiej
w Podwiesku na Ziemi Chełmińskiej, mgr Katarzyna Rusin omawia zniszczoną nekropolę kultury prze-
worskiej w Niemirowie nad Bugiem, zaś zwięzłe prezentacje materiałów z cmentarzysk w Oblinie
(dr Katarzyna Czarnecka) i Linowie (mgr mgr Ewa Bokiniec i Wojciech Sosnowski) zapowiadają przygo-
i towywane monografie obu stanowisk.
Tradycyjnie bogaty jest też dział Odkrycia, zawierający serię drobniejszych publikacji materiałów
od późnego paleolitu po okres średniowieczny, w tym niezwykle ciekawego grobu kultury wielbarskiej
z Lubieszewa na Żuławach - piękny naszyjnik wisiorków bursztynowych i paciorków z niebieskiego szkła
z tego grobu zdobi okładkę tomu.
WIADOMOŚCI
ARCHEOLOGICZNE
Wiadomości Archeologiczne
tom LV, [1999-2001], 2001, ss. 248
Ten tom obejmuje dwa działy: Miscellanea i Materiały. Miscellanea to monograficzne opracowania poje-
dynczych zabytków lub znalezisk. Szczególnie ciekawa jest tu analiza wspaniałego scytyjskiego kotła
brązowego znalezionego na Podolu, przechowywanego obecnie w obecnie w zbiorach Państwowego Mu-
zeum Archeologicznego, pióra prof. Teresy Węgrzynowicz. Wyjątkowy przykład sztuki prehistorycznej, jakim
jest bogato zdobiony przedmiot z poroża jeleniego datowany na środkową epokę kamienia omawia mgr Ewa
Gieysztor-Szymczak. Zupełnie wyjątkowy charakter ma opis badań surowcowych i technologicznych, jakim
poddano pierścień z III wieku po Chr. z Izdebna k. Grodziska Mazowieckiego, będący intrygującym studium
rzeczywistego odsłaniania tajemnic naszej przeszłości (mgr Maria Kołacz).
W dziale Materiały mgr Barbara Matraszek przedstawia pełne opracowanie znalezisk z badanej w latach 1926-30
neolitycznej osady w Złotej k. Sandomierza, mgr Mirosława Andrzejowska omawia badania osady kultury
grobów kloszowych z Warszawy Zerznia, towarzyszącej znanej już nekropoli zerzeńskiej, zaś dr Katarzyna
Czarnecka prezentuje zabytki z płaskiego cmentarzyska towarzyszącego słynnej kurhanowej nekropoli
„książęcej" kultury przeworskiej z Łęgu Piekarskiego. Tom zamyka ostatnia już część katalogu znalezisk
przekazanych do działającego w PMA Pogotowia Archeologicznego, kierowanego przez dr. Jerzego Głosika.
Jacek Antlr/ejowski
Anna Bitner-Wróblewska
From Samland to Rogaland. East-West connections
in the Baltic basin during the Early Migration Period
wyd. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
i Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Warszawa, 2001, ss. 256.
Prezentowana książka zasługuje na poczesne miejsce w dorobku polskiej archeologii z wie-
lu powodów, warto przytoczyć tu tylko najważniejsze. Jest ona jedną z pierwszych prób
całościowego pokazania problematyki okresu wędrówek ludów w basenie Morza Bałtyc-
kiego i synchronizacji systemów chronologicznych z różnych regionów tego obszaru. Obej-
mując swym zasięgiem tereny północnej Europy od Lofotów i Pomorza po Finlandię i ty-
tułowy Rogaland w Norwegi, ukazuje z jednej strony ich wyraźne odmienności, z drugiej
zaś podobieństwa i uleganie tym samym, szerszym prądom kulturowym. Starannie zebra-
ny materiał źródłowy, z rozległego obszaru wokół Morza Bałtyckiego, oraz drobiazgowa je-
go analiza pozwoliły Autorce na uchwycenie szeregu istotnych powiązań między posz-
czególnymi rejonami. Analiza ta ujawniła także źródła wzajemnych inspiracji i kontaktów
tak zdawałoby się różnych grup ludzkich zamieszkujących jego północne i południowe wy-
brzeża. Uzyskane tą drogą wyniki rysują obraz dynamicznych zmian zachodzących w spo-
łecznościach z tego regionu w burzliwym okresie migracji i wędrówek, które w istotny
sposób wpłynęły również na jego dzisiejszy kształt. Warto również podkreślić bogatą szatę
graficzną oraz wysoki poziom edytorski omawianej książki. Wszystko to razem z pewnoś-
cią zyska jej wielu czytelników nie tylko z kręgu polskich i zagranicznych archeologów.
Piotr Iwanicki
154384286.004.png
OTCHłANI
WIEKÓW
CZASOPISMO POPULARNONAUKOWE
STOWARZYSZENIA NAUKOWEGO ARCHEOLOGÓW POLSKICH
Ukazuje się od 1926 roku
Zrealizowano przy pomocy finansowej
Ministerstwa Kultury
ISSN 0044-1481
154384286.005.png
Redaktor naczelny - Sławomir Sataciński
Sekretarz redakcji - Wojciech Borkowski
Redaktor - Barbara Matraszek, Witold Migał
Współpraca redakcyjna - Jacek Wrzesiński
Opracowanie graficzne - Marcin Piotrowski
DTP - Milart Sp. z o.o.
Korekta - Barbara Matraszek, Sławomir Sałaciński, autorzy
Wydawca - Oddział Warszawski SNAP
Rada Programowa
Prof. dr hab. Marian Głosek
Dr Jan Jaskanis
Mgr Urszula Perlikowska-Puszkarska
© Prawa autorskie tekst i ilustracje - autorzy, SNAP
Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
i skrótów w materiałach przeznaczonych do publikacji
oraz zmian i skrótów tytułów
Wsparcia udzieliło Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Adres redakcji: Warszawa, ul. Długa 52, 00-241
Tel. (48) (22) 831-32-21 wew. 112, 163
Fax(48) (22)831-51-95
e-mail neolit@pma.it.pl
WARUNKI ZAKUPU I PRENUMERATY:
Sprzedaż i prenumeratę prowadzi firma MILART Sp z o. o.
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31, lok. 215;
tel/fax: 632 81 22, tel.: 632 43 90
zow@milart.zillion.pl
Oktadka
Plastyczna rekonstrukcja oratorium cysterskiego. Rys. (pastele) T. Siwiński, fot. P. Namiota
154384286.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin