Dariusz Iwaneczko - Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989.pdf

(3938 KB) Pobierz
129917296 UNPDF
OPÓR SPO¸ECZNY
A W¸ADZA W POLSCE
PO¸UDNIOWO-WSCHODNIEJ
1980–1989
129917296.003.png
TOM 15
Ksià˝k´ dedykuj´ mojemu synowi
Krzysztofowi
129917296.004.png
INSTYTUT PAMI¢CI NARODOWEJ
KOMISJA ÂCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
DARIUSZ IWANECZKO
OPÓR SPO¸ECZNY
A W¸ADZA W POLSCE
PO¸UDNIOWO-WSCHODNIEJ
1980–1989
WARSZAWA 2005
129917296.005.png 129917296.006.png
Opracowanie graficzne i projekt ok∏adki
Krzysztof Findziƒski
Redakcja
Ma∏gorzata Strasz
Redakcja techniczna
Andrzej Broniak
Korekta
Ewa Rybarska
Indeks
Edyta Adamczyk-Pluta
Sk∏ad i ∏amanie
Katarzyna Szubka, Wojciech Czaplicki (ok∏adka)
Druk i oprawa
Instytut Technologii Eksploatacji
ul. Pu∏askiego 6/10, 26-600 Radom
Zdj´cie na ok∏adce przedstawia manifestacj´ 3 maja 1981 r. na Rynku w Rzeszowie
zorganizowanà przez NSZZ „SolidarnoÊç” (fot. Janusz Witowicz)
© Copyright by Instytut Pami´ci Narodowej
Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Seria „Monografie”: tom 15
ISBN 83–89078–81–3
129917296.001.png
SPIS TREÂCI
Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Przed sierpniem 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Struktury w∏adzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sprzeciw spo∏eczny i dzia∏ania opozycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2. Czas powszechnego sprzeciwu 1980–1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
NSZZ „SolidarnoÊç” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Niezale˝ny ruch zwiàzkowy na wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Inne dzia∏ania niezale˝ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
KoÊció∏ wobec oporu spo∏ecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Lokalny obóz w∏adzy wobec niezale˝nych inicjatyw zwiàzkowych
i spo∏ecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
3. Stan wojenny 1981–1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Wprowadzenie stanu wojennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Podziemna opozycja i opór spo∏eczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Konsolidacja obozu w∏adzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Rola KoÊcio∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Nastroje spo∏eczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
4. „D∏ugi marsz” 1983–1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
„Stan niewolny” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Opozycyjna praca u podstaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Wsparcie KoÊcio∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Lokalny aparat w∏adzy wobec „spo∏eczeƒstwa alternatywnego” . . . . 335
5. Od ujawnienia do wyborów czerwcowych 1986–1989 . . . . . . . . . . . 367
Stopniowe wychodzenie z podziemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
5
129917296.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin