Salvifici doloris.pdf

(202 KB) Pobierz
Microsoft Word - salvifici_doloris.doc
""#$
#$%&
$"&’("
)))*+,
-./
"#$&’$(
)’*+,,’-
,"-
’./,’-$
’-)+12""(3’-
).
,*2$’.+
""$.$)
)"
21(),’)""
-34#&’.’-
"’5.$
$.’’)
$’),."" +
63..,"$(
, $ ’ " )
.("$$#"
)’.$$""’,$
$,".-1
$$(.)
$
 
7
7#.$$""’3
4.4"&.1
#3$’.34".,
3.",&’(/.’
-.$$",&’$.
8"$.."
$.$."-
)),
".$,
&’$.$34)"
-’&’$$4&.
$$-
",&’().$
9 , . " :’ 3 41 :
$.)$$’
;"’-2"$.
.- , ,
")." $
,"$.-,,-1
. ".- ’ ) 0 -
,’*)’"$,$
’",-."1
,,
-.123%4564748
<."
"".
) $’ . " ’
’(""
=#-,
,"$-",-’
-..
=
$.>?+.*
 
9
$.
$.""
"’
"=#’,""
$."3$.
".
.’4..-$
($()$$(
$(’$
( $ $ $
3’- ’- ’, . 0
$’’"",
@*A",",*&,2
$$,1
=’’’’
$.1’-B,,1 " ,’’-
’ , ’- B ,,1
B 1 ’- "
,=’-"’-$B1
"’
2,’-,(,"
($’"’1’,>.$?"’
5"-.,$.,"0,(
>,?","
C#-$*’A"
$. $ 2 $. ’,
.,.$"$
> " (? 1 " $ ’
.
/.-.$;,
""2.’-
"(
’(8"52>
?" pascw )"D.
"("’.>?
’,"$,"
 
<
$’>(?5$
,
5.
0,’,(#$.’-($
"").’
" ’ ’ . ,
.’*’
’$
2"’-"1E
* " , , 1 ( ’=
:$.",,$,
.$"-’=
-$=
$’/..-.
$$"
$"$’$),
)(-
2"’=’-"
$’$
F’($
"""
G’.$
&.,,’($’
$’(’-= .
"A,,’-6,
, " = ’ ,, ,
#"’
$’’$
$’;"."’-.
/’,’’.
.-.$’
$""8""
$ $. ""
,,).)"
)/$"$$8’
$,".’,"
=;’)"$
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin