kowalczyk_karta.pdf

(58 KB) Pobierz
Rysunek1
KARTA SAMOOCENY UCZNIA
DZISIAJ UCZY£EM SIÊ:
szybko
spokojnie
z przyjemnoœci¹
aktywnie
samodzielnie
z zainteresowaniem
z efektami
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
wolno
nerwowo
bez przyjemnoœci
biernie
niesamodzielnie
bez zainteresowania
bez efektów
A. Poni¿sze pytania odnosz¹ siê do dzisiejszej lekcji matematyki
1. Na lekcji podoba³o mi siê (podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ)
a) ciekawe informacje o Unii Europejskiej
b) praca w grupie
c) mo¿liwoœæ prezentowania w³asnego rozwi¹zania
d) ró¿norodnoœæ zadañ
2. Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ:
Wykaz umiejêtnoœci
Stopieñ opanowania umiejêtnoœci
Dodajê i odejmujê
u³amki dziesiêtne
Mno¿ê u³amki dziesiêtne
Rozwi¹zujê zadania tekstowe
Odczytujê informacje z tabeli
potrafiê wykonaæ
muszê poæwiczyæ
nie potrafiê wykonaæ
potrafiê wykonaæ
muszê poæwiczyæ
muszê poæwiczyæ
muszê poæwiczyæ
nie potrafiê wykonaæ
nie potrafiê wykonaæ
nie potrafiê wykonaæ
potrafiê wykonaæ
potrafiê wykonaæ
3. Je¿eli coœ Ci siê nie podoba³o na lekcji, to napisz !.........................................................................
...........................................................................................................................................................
B. Poni¿sze pytania odnosz¹ siê do pracy w grupie (zaznacz X prawid³ow¹ odpowiedŸ)
Tak Czêœciowo Nie
Czy rozmowy w grupie dotyczy³y problemu, nad którym grupa
pracowa³a ?
Czy wszystkie osoby w grupie mog³y siê swobodnie wypowiedzieæ ?
Czy cz³onkowie grupy s³uchali nawzajem swoich wypowiedzi ?
Czy cz³onkowie grupy przerywali wypowiedzi innych osób zespo³u ?
Czy wszyscy cz³onkowie w³¹czyli siê do pracy nad rozwi¹zaniem
problemu ?
Czy cz³onkowie w grupie pomagali sobie nawzajem w wyjaœnianiu
niejasnoœci ?
Czy cz³onkowie grupy zachowywali siê wobec siebie kulturalnie
i z szacunkiem ?
705113840.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin