Piękność dnia.txt

(47 KB) Pobierz
{1000}{1200}Napisy polskie:|videomaniak@o2.pl
{3081}{3133}Mog� ci powiedzie� sekret,|Severine?
{3187}{3236}Ka�dego dnia kocham ci� bardziej.
{3237}{3278}Ja te� ci� kocham, Pierre.
{3279}{3341}Jeste� dla mnie wszystkim,|ale...
{3342}{3375}Ale co?
{3405}{3486}Chcia�bym, �eby wszystko by�o doskona�e.
{3487}{3584}- Czuj� twoj� ozi�b�o��.|- Nie chc� o tym rozmawia�.
{3585}{3696}Nie chcia�em ci� zdenerwowa�.|Bardzo si� o ciebie troszcz�.
{3697}{3746}Jak bardzo?
{3800}{3858}Potrafisz by� bardzo okrutna|kiedy chcesz.
{3899}{3945}Naprawd� mi przykro, Pierre.
{4085}{4112}Zatrzymaj!
{4351}{4379}Wysiadaj.
{4380}{4456}- Dlaczego? O co chodzi?|- Powiedzia�em, wysiadaj.
{4457}{4489}Ale dlaczego?
{4490}{4519}Wysiadaj!
{4520}{4556}- Pu�� mnie!|- Wysiadaj!
{4558}{4614}- Pu��!|- Wysiadaj!
{4615}{4657}Pu�� mnie!
{4658}{4706}Co powiedzia�em.
{4935}{4984}Jak �miecie?!
{4985}{5018}Zostawcie mnie!
{5120}{5151}Zostawcie mnie!
{5201}{5276}To nie moja wina.|Mog� wyt�umaczy�.
{5329}{5365}Chod�my.
{5366}{5427}Mo�esz tak post�powa� z w��cz�g�.|Szybciej!
{5428}{5474}Pierre, to tak�e twoja wina.
{5475}{5533}Wyt�umacz�.|Mog� wszystko wyja�ni�.
{5534}{5599}Prosz� si� zamkn��, madame.|Albo ja pani� zamkn�.
{5799}{5826}Przesta�cie!
{5857}{5916}B�agam ci�, powiedz im,|�eby mnie pu�cili!
{6051}{6082}Pomocy!
{6106}{6135}Zamknij si�, dziwko!
{6205}{6238}Chod�, no chod�.
{6363}{6393}Ci�gnijcie.
{6507}{6583}Nie krzycz. Je�li krzykniesz|zabij� ci�, s�yszysz?
{6584}{6661}Pierre, b�agam ci�.|Wybacz mi, prosz�.
{6689}{6722}Szczerze.
{7060}{7137}Prosz�, Pierre,|nie wypuszczaj kot�w.
{7550}{7600}Wystarczy.
{7601}{7632}Teraz jest wasza.
{7633}{7679}- Kocham ci�, Pierre.|- Dalej.
{7923}{7955}Co my�lisz?
{8060}{8109}O czym my�lisz?
{8152}{8216}My�l� o tobie,|o nas.
{8241}{8312}Pojedziemy autokarem.
{8313}{8348}Znowu autokarem?
{8535}{8573}Poca�uj mnie.
{8714}{8757}Musimy wcze�nie wsta� rano.
{8758}{8804}- Po co?|- �eby spakowa� torby.
{8805}{8842}- Wyje�d�amy?|- Tak.
{8843}{8874}Gdzie?
{8875}{8928}To moja niespodzianka|z powodu naszej rocznicy �lubu.
{8929}{9037}Nasze szcz�cie trwa ju� rok.
{9038}{9067}A co z prac�?
{9068}{9128}Nie chc� o tym pami�ta�|przez chwil�...
{9129}{9172}i my�le� tylko o tobie.
{9325}{9350}Szcz�liwa?
{9351}{9409}Tak, szczeg�lnie|gdy jeste� tutaj.
{9410}{9471}Chcia�abym, �eby�my zawsze byli razem.
{9835}{9872}Nie, prosz�!
{9915}{9950}�pij mocno.
{10019}{10055}Dobranoc.
{10327}{10360}Pierre...
{10361}{10391}Tak?
{10392}{10445}Wybacz mi, prosz�.
{10446}{10539}Jeste� taki dobry,|taki wyrozumia�y i...
{10540}{10594}W porz�dku. Id� spa�.
{10867}{10911}Idziesz na przyj�cie?
{10912}{10978}Nie wiem.|Husson p�jdzie spa� wieczorem.
{10979}{11024}Niech �pi,|chod� z nami.
{11025}{11074}M�wili|�e �nieg ma pada� wieczorem.
{11075}{11155}Chcia�abym zobaczy� tego magika.|M�wi�, �e jest wspania�y.
{11156}{11192}Nie pozwol� mu si� u�pi�.
{11193}{11284}Magik to nie hipnotyzer.|On robi sztuczki.
{11285}{11359}Hipnotyzer grzebie w twoich|najciemniejszych sekretach...
{11360}{11420}Dobrze, przyjd�.|Do zobacznia.
{11421}{11461}- Cze��.|- Cze��.
{11711}{11763}Kt�ra godzina?
{11764}{11795}Pi�ta.
{11796}{11842}Wygl�dasz na znudzonego.|Nie chc� ci� sobie podporz�dkowywa�.
{11843}{11880}Jak mog� si� nudzi�?
{11881}{11958}To nie jest tak jak jestem w ko�ciele|sam z duszami.
{11992}{12052}Chc� ci powiedzie� co� mi�ego.
{12076}{12112}Kocham ci�.
{12113}{12153}Dziekuj�.
{12154}{12202}Twoje d�onie sa takie mi�kkie.
{12203}{12245}Prosz�!
{12436}{12472}Musimy i��?|Husson jest tutaj.
{12473}{12511}Za p�no. Widzieli nas.
{12512}{12584}Co masz przeciwko niemu?|Jest interesuj�cy.
{12585}{12646}Tak my�lisz?|Nie lubi� jego spojrzenia.
{12647}{12675}Chod�my.
{12829}{12896}Cze��.
{13084}{13150}Widzia�em was przed chwil�.|Ramie w rami�.
{13151}{13215}Zawsze mi�o si� patrzy na nowo�enc�w.
{13216}{13257}�mieszne pozdrowienie.
{13258}{13366}Wcale niel. To pi�kne, dodaj�ce otuchy.
{13367}{13468}Pierre, czasami powodujesz,|�e jest mi tak �le.
{13469}{13588}Trudno znale�� takiego m�czyzn�|jak ty.
{13618}{13663}Jestem szczery.
{13687}{13743}Hmm... dzi�kuj�.
{13962}{14036}Sp�jrz na to.|Dwa pi�kne widoki.
{14037}{14074}Dlaczego tak m�wisz?|Znasz je?
{14075}{14100}Nie.
{14101}{14140}Czy to wszystko czym si� intersujesz?
{14141}{14206}Wszystko inne jest bezu�yteczne.|Du�o zmarnowanego czasu.
{14207}{14287}Powiniene� p�j�� ze swoj� obsesj�|do specjalisty.
{14288}{14373}Jego problemami s� za du�o pieni�dzy|i za du�o czasu.
{14374}{14419}Nie zapominaj o polowaniu.
{14420}{14488}Mam tak�e s�abo�� do biedak�w.
{14489}{14538}My�l� o nich jak pada �nieg.
{14539}{14589}Bez nadziei,|bez niczego.
{14590}{14641}Jeste� taka poci�gaj�ca, Severine.
{14642}{14697}Zatrzymaj swoje komplementy dla siebie.
{14698}{14740}Prosisz o niemo�liwe.
{14741}{14829}Jestem tu ju� zbyt d�ugo.|G�owa zaczyna mnie bole�.
{14830}{14880}- Jest zimno na zewn�trz?|- Nie, jest przyjemnie.
{14881}{14940}Potrzebuj� troch� �wie�ego powietrza.|Do zobaczenia, Renee.
{14941}{14999}- Do zobaczenia.|- Mi�ej przechadzki.
{15101}{15156}Lubi� go, jest zabawny.
{15157}{15195}Jest dziwny.
{15196}{15239}Gorzej by� nie mo�e.
{15757}{15802}Jakie� wie�ci od Hussona?
{15803}{15827}U niego w porz�dku.
{15828}{15855}A wy, ci�gle razem?
{15856}{15897}Niestety.|Nie rozmawiajmy o tym.
{15898}{15997}- Pami�tasz Henriett�?|- Oczywi�cie.
{15998}{16052}Wygl�da na to...
{16053}{16105}Wygl�da na to,|�e ona pracuje w domu publicznym.
{16106}{16129}Co?
{16131}{16175}S�ysza�a�.|W domu publicznym.
{16176}{16231}To prawda,|kilka razy w tygodniu.
{16232}{16256}Oh, m�j...
{16257}{16328}Mo�esz w to uwierzy�?|Henrietta!
{16329}{16415}- Jeste� zszokowana.|- Nie.
{16416}{16516}Pomy�l tylko.|Kobieta jak ty, czy ja.
{16517}{16573}Idzie z kimkolwiek.
{16574}{16638}W tych miejscach nie masz wyboru.
{16639}{16719}Musisz przyjmowa� wszystkich.|Stary, m�ody. Brzydki, �adny.
{16720}{16817}Nawet z kim� kogo kochasz|s� trudne chwile.
{16818}{16875}Z obcym,|to musi by� straszne.
{16876}{16917}Takie miejsca ci�gle istniej�?
{16918}{17029}Wybacz� panie,|ale te miejsca istniej�.
{17030}{17158}Nie s� takie,|jakie by�y przed wojn�.
{17159}{17225}Oczywi�cie, nie ma|wi�cej zakaz�w.
{17226}{17316}I, wierzcie mi,|ten biznes jest pot�ny.
{17317}{17375}Mog� was zabra� do wielu z nich.
{17376}{17429}Wiecie, to moja praca.
{17430}{17524}Je�d�� taks�wk� od 20 lat,|widzia�em wszystko.
{17525}{17588}By�em dwa razy obrabowany,|je�li was to obchodzi.
{17589}{17628}I ci�gle tu jestem.
{17710}{17755}Co si� sta�o?
{17756}{17787}Jeste�my.
{18629}{18678}Te kwiaty przyniesiono dla pani.
{18679}{18706}�adne.
{18707}{18762}- Kto je przys�a�?|- Pan Husson.
{18979}{19026}Dlaczego je tu postawi�a�?
{19269}{19321}P�jd� po szmat�.
{19322}{19390}To nic.|Tylko woda.
{20077}{20141}Co si� dzisiaj|ze mn� dzieje?
{20142}{20178}Severine, szybko!
{20320}{20365}Idziesz czy nie?
{20645}{20717}- B�dziesz jeszcze du�o pracowa�?|- Ju� prawie sko�czy�em.
{21039}{21098}Mog� ci zada�|g�upie pytanie?
{21099}{21132}Prosz�.
{21228}{21313}Zanim mnie pozna�e�,|czy chodzi�e� do tych...
{21314}{21362}"dom�w"?
{21363}{21395}Dom�w publicznych?
{21449}{21497}Niecz�sto. Dlaczego?
{21498}{21539}Intersuj� ci�?
{21540}{21595}Wszystko zwi�zane z tob� mnie interesuje.
{21623}{21684}Zabawne, my�la�am,|�e zosta�y pozamykane.
{21685}{21730}Teraz s� w podziemiu.
{21758}{21813}Ciekawe co tam si� dzieje.
{21814}{21880}- S�uchaj, musz� pracowa�.|- Prosz�.
{21974}{22029}Przychodzisz,|s� tam kobiety...
{22030}{22067}Wybierasz jedn�.
{22068}{22133}Sp�dzasz z ni� p� godziny...
{22134}{22252}a potem jeste� przygn�biony|przez reszt� dnia.
{22253}{22298}Semen retentum venenum est!
{22299}{22328}Zamknij si�.
{22356}{22420}Zamknij si�.|Nie chc� juz wi�cej s�ucha�, prosz�.
{22444}{22479}Co si� sta�o?
{22569}{22628}Nigdy nie widzia�em ci� takiej.
{22629}{22658}Co si� dzieje?
{22659}{22729}Nic.|Jestem po prostu zm�czona i nerwowa.
{22730}{22771}Id� odpocz��.
{22772}{22807}Masz racj�.
{22833}{22869}Dobranoc.
{22901}{22958}- Mog� si� przy��czy�?|- Nie! Nie.
{22959}{23030}Tak, zosta� ze mn�|a� zasn�.
{23096}{23139}Ty nigdy nie doro�niesz.
{23639}{23689}Nie mog� dzisiaj trafi�|�adnej pi�ki. Zast�p mnie.
{23690}{23762}- Wychodzisz?|- Nie, zaczekam w �rodku. Na razie.
{24014}{24070}- Cze��, co s�ycha�?|- W porz�dku.
{24071}{24112}Ostatnio rzadko si� spotykamy.
{24113}{24147}To prawda.
{24148}{24180}Na razie.
{24327}{24376}Nasza tajemnicza Henrietta.
{24486}{24546}Kobieta o dw�ch twarzach...
{24547}{24611}podw�jnym �yciu.|Jakie to interesuj�ce!
{24612}{24697}- Renee m�wi�a ci?|- Tak. Ale dlaczego?
{24698}{24768}Dla pieni�dzy, zdecydowanie.
{24769}{24851}Wi�kszo�� kobiet|robi to dla pieni�dzy.
{24938}{24991}Dobrze ci� zobaczy�, Severine.
{25016}{25058}Nie potrafi� zrozumie� takich kobiet.
{25059}{25115}To najstarszy zaw�d �wiata.
{25116}{25165}Dzisiaj, wystarczy zadzwoni�.
{25166}{25219}Kobiety pracuj�ce w domach to rzdko��.
{25220}{25275}Wygl�da na to,|�e dobrze je znasz.
{25299}{25364}Tak, cz�sto tam chodz�.|Lubi� te miejsca.
{25365}{25436}Perfumy,|kobiety na tw�j rozkaz.
{25465}{25527}Przypominam sobie|jeden blisko opery.
{25528}{25590}Madame Anais.
{25591}{25679}11 Cite Jean de Saumur.|Mam stamt�d wspania�e wspomnienia.
{25680}{25738}- Oszala�e�?|- Nie bierz tego na powa�nie.
{25739}{25804}"�liczny na��g"|jak mawiaj� Anglicy.
{25805}{25859}Tak czy siak,|jestem niewinny.
{25860}{25961}Severine, chcia�bym ci� kiedy� zobaczy�|bez twego m�a.
{25962}{26035}Lubi� Pierra, ale lepiej|jak go tu nie ma.
{26274}{26348}Madame Anais.|11 Cite Jean de Saumur.
{30310}{30384}Severine, Severine.|Co si� z tob� dzieje?
{31284}{31309}O co chodzi?
{31310}{31369}- Chcia�abym z pani� porozmawia�.|- Wejd�.
{31429}{31471}Dzie� dobry, madame.
{31472}{31503}Dzie� dobry.
{31504}{31558}Pani jest kierowniczk�...?
{31559}{31608}Jestem Madame Anais.
{316...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin