SIOSTRA MARIA OD KRZYŻA - RĘKOPIS Z CZYŚĆCA.pdf

(1261 KB) Pobierz
211009028 UNPDF
1
SIOSTRA MARIA OD KRZYŻA
RĘKOPIS Z CZYŚĆCA
WYDAWNICTWO MICHALINEUM
211009028.011.png 211009028.012.png 211009028.013.png 211009028.014.png 211009028.001.png 211009028.002.png
2
SPIS TREŚCI
211009028.003.png 211009028.004.png 211009028.005.png 211009028.006.png 211009028.007.png 211009028.008.png 211009028.009.png 211009028.010.png
3
WSTĘP WYDAWCY FRANCUSKIEGO
Niktniepowiniengóryaprecadmożliwocioraaktomukaywaniai
dusz cydcowychoobomżyjącymnaiemiTegorodajuobjawienianieą
rzadkie i nie brak opowiadaoktóredonichnawiąująNadobitująonewżyciu
witych
Poprzyjmy to twierdenieprykłademacerpnitymżyciawitejMałgoraty
Marii Alacoque 1 . „Kiedybyłampred Najwitymakramentemwdieo
BożegoCiała- opowiada ona sama - jawiłaipredemnąnaglejakaooba
zanurzona w ogniu. Politowania godny stan, w jakim i najdowała
pobudający mnie do obitych łe uwiadomił mi że cierpi w cydcu
Powiediałamiżejetduąakonnikabenedyktynaktórymniepowiadał
pewnego razu i poleciłmiprytpowaddoKomuniiwitejPrewglądnato
powolił mu Bóg wrócid i do mnie abym prynioła mu ulg w jego
cierpieniachProiłmniebympretry mieiąceoiarowałaaniegowytko
cotylkobdmogłarobidiwycierpiedObiecałam mutowypełnidkorotylko
otrymampowolenieodwojejPrełożonejPowiediałmiże powodem jego
wielkichcierpieobyłotoiżpredkładałwójinterenadchwałBożąpre
bytnieprywiąaniedodobrejopiniioobiedrugimpowodembyłbrak
miłociwgldem braci, trzecim - nadmiarucudnaturalnychwobectworeo
Trudno mi wyraid co muiałam wycierpied pre te try mieiące gdyż
akonniktennieopucałmniewcaleidawałomi iżewid gocałegow
ogniuwródtakdotkliwychboleciżeprawieutawicnie jcałamipłakałam
Prełożonamojaprejtawpółcuciemnakaałamimocnepokuty właca
dycyplinyWreciepodkoniectrechmieicyujrałamgoprepełnionego
radocią i chwałą odchodił cieyd i woim cciem wiecnym a
dikującmi powiediałżebdieiamnąwtawiałuBoga
wiadectwateologówopartenaaktachhitorycnychąniemniejlicneinie
mniej pewne. poródwieluwytarcyacytowad„MitykBokąkanonika
Ribet tom IIrodVIIIjakteż powoładinacieąceiwielkimunaniem
diełagłównychmitrówteologiimitycnej
Bógewalanateobjawieniainaprekaytamtegowiatawokrelonym
celu: dla ulgi duktóre prychodą, aby obudidwnawpółcuciedla
wojegotanujakteżdlanaego pouczenia oraz dla ukazania, jak surowo i
rygorytycniewwietleBożejprawiedliwoci ocenianeągrechyktóremy
uważamyalekkie
1 Jejżywotpreniąamą spisany, wyd. z 1920 r. s. 98.
4
Należyjednakwiądpoduwagtoiżaktyiopowiadaniaodnoąceido
różnychobjawieo prywatnychmajątylkoautorytetludkidopókiKociółnie
wypowieioicjalnienaich temat. Ich autorytet jest wprost proporcjonalny
dowartociilicbydokumentów hitorycnychnaktórychioneopierająi
któreidonichodnoą
AUTENTYCZNOŚĆ RĘKOPISU
Rkopi który bieremy do rki awiera ciekawe poucenia o życiu
pozagrobowym – o cydcuprycympouceniateąpreplatanelicnymi
radami z zakresu kierownictwa duchowegoWjegoautentycnodtrudno
wątpidOpieraiona nawiadectwach pewnych i zgodnych, na faktach
należycieprawdonych, którychwynikaconatpujeotopewna zakonnica z
klasztoru w Valogne 2 MariaodKryżamarławCherbourgu 3 11 maja 1917
rokuułyałanaglewpobliżuiebiewlitopadie1873rokupreciągłejki
Prejta trwogąwykryknła„Ochkimżejete?Bojiciebienieukaujmi
i tylko! le powied kim jete! Na to wewanie nie było żadnej
odpowiedileckargitrwałynadal bliżałyidoniejcorabardiejNa
próżnobiednaiotramnożyłamodlitwyKomunie witeDrogiKryżowei
różaocejkinieutawałyitalebyłyrównietajemniceWrecie wniediel
15lutego1874rokudałiłyedgłodobrenany „Niebóji!Nieujrzysz
mniecierpiącej!JetemiotrąMariąGabrielą 4 „. Duapokutującaowiadcyła
wejdawnejtowarycektórejradaminiegdy bytcto pogardała że
bdiejąwielokrotnieodwiedadbyjej dopomócwuwiceniui
Plan Bożyprewidywałżeto włanieonaiotraMariaodKryża przez
witodwegożycia powinnabyłajejulżydiotatecniewywolidtktóra
jecetakniedawnowytawiałana próbjejcierpliwod Odpowiedcydca
pryła Cy doprawdy mogła ona upokoid t która ją otrymała?
Bynajmniej!WprotpreciwnieiotraMariaodKryżabłagałanawiedającą
bynikłajak najprdejiniewracaławicejlecbłagałanadaremnie
Otrymałaodpowiedżepowinna noid- w czasie wyznaczonym przez Boga -
tocegoobawiała iwnajwyżymtopniu Wtenpoóbprekilkanacie
lat trwały midy duą iotry Marii Gabrieli a iotrą Marią od Kryża
tajemnicedialogiktóreiotraMariapiywaławłanorcnieod1874do
1890 roku.
2 Cytajwalooakcentemnao
3 Czytaj: szerburgu.
4 iotraMariaGabrielamarłajakooiarawegopowicenia22lutego1871rokuwwieku36lat
5
WARTOŚĆ RĘKOPISU
1. Wypływaona autorytetuiotryMariiodKryża
a) Wycy który ją nali wiadcą godnie że nie pretała nigdy
praktykowaditoaż doheroimuwytkichcnótchrecijaokichi
zakonnych. Jako dyrektorka pensjonatu wywierała ona na we
wychowankitakwielkiwpływnadpryrodonyżewytkie naywałyją
„witąwynającprotodunieżeprełowaicynywywierałana
nie wikywpływniżjakikapłan
b) Treba dodad że wycy wiadkowie jej życia uderającą
jednomylnocią twierdają iż cechowały ją drowy ąd żywa
inteligencja dokonała rowaga ora wycucie recywitoci
Recywicie nigdy niepragnłaonadrógnadwycajnychlec wprost
preciwnietarałaiichunikadżdokoocaocymwiadcyRkopi
wątpiła w to że ma obowiąek łuchad utrymując że to prawa
diabelkaOwiadcałaże„jet całkowiciepreciwnaaniedbywaniu
życiawpólnegojakteżjakiemukolwiekwyróżnianiu igdyżchce
prejdpreieminieauważona
c) Jest prawdąże mimowewntrnegopreciwuwobecwiyt awiatów
s. Maria od Kryżawykorytałajewnacnejmieredlawłanego
potpu duchowego Potwierdają to jej notatki z rekolekcji oraz
wiadectwatychktóryoberwowalijąwjejżyciuiwdiałaniu
2. Opieraionatakżena autorytecie posiadanychprenawiadectw
TrebatwierdidżeMariaodKryżabyławewytkimpołunawojemu
kierownikowi duchowemu, ojcu Prevel, zakonnikowi z Pontigny 5 którypóniej
otał prełożonym generalnym wojego gromadenia eyty Marii
wiadcą otymżekontaktów kierownikiemduchowymcerpałaonawielkie
duchowekoryciWjednym litównapianympodłużejrołące4XI1912
rokupowiednikporuaintereującyna temat„Pidomnieotwejdrogiej
cierpiącej która już od dawna powinna była wejd do chwały wego
Umiłowanego Cy już Ci opuciła? Cy może pociead Ci w Twoich
mutkach?Cypiewdalymciągujejwypowiedi?Codomniekrtnie
achowałem dawniejeiodcytywałemjewielokrotnie Jetocywiteżeo
Preveluważałotrymywaneapikiapoiadającewojąwagnaco powalały
mupróbyjakimniewątpliwiepoddałcałąpraw
Umiecającnapierwymplanieautorytetkierownikaduchowegomożemy
gowmocnid wiadectwemnanychteologówktórychwielkichkompetencji w
5 Cytajpątinji, z akcentem na ostatnie i.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin