tynki_zewnetrzne.pdf

(1128 KB) Pobierz
384457370 UNPDF
$OMIOTOCZENIE
WSKAZÐWEKPRODUCENTAMATERIAUZKTÐREGO
WYMUROWANAZOSTAAyCIANAORAZDOKADNIE
ZAPOZNAÃSIÇZKARTTECHNICZNDANEJZAPRA
WYTYNKARSKIEJ0OWINNIyMYZNALE|ÃWNIEJIN
FORMACJEOKLASIEREAKCJINAOGIEÎPRZYCZEP
NOyCIABSORPCJIWODYTRWAOyCIORAZWARTOyCI
WSPÐCZYNNIKAPRZEPUSZCZALNOyCIPARYWODNEJ
IWSPÐCZYNNIKAPRZEWODZENIACIEPA
7YSOKIECENYSUROWCÐWENERGETYCZNYCH
SKANIAJDOPODEJMOWANIAKROKÐWMAJCYCH
NACELUOGRANICZENIESTRATENERGII#ORAZCZÇ
yCIEJPRZEPROWADZASIÇTERMOMODERNIZACJÇ
BUDYNKÐW.AJBARDZIEJPOPULARNAJESTME
TODAOCIEPLANIA"3/POLEGAJCANAPRZYMO
COWANIUDOELEWACJIPYTSTYROPIANOWYCHLUB
WENYMINERALNEJNAOENIUNANIEZAPRAWY
WZMOCNIONEJSIATKZWÐKNASZKLANEGOTZW
WARSTWYZBROJONEJORAZWARSTWYTYNKU$LA
TEGODUYMZAINTERESOWANIEMCIESZSIÇTYNKI
CIENKOWARSTWOWENAZYWANECZÇSTOSZLACHET
NYMIWYPRAWAMITYNKARSKIMI5KADASIÇJE
ZWYKLEWARSTWGRUBOyCIsMM:AWIERAJ
WSWOIMSKADZIEKRUSZYWATZWaFAKTURUJCEq
KTÐREPODCZASUKADANIAIZACIERANIAWYDOBY
WAJRYSUNEKFAKTURYNPBARANEKKORNIK
:EWZGLÇDUNANIEWIELKGRUBOyÃNAKADANEJ
WARSTWYORAZZAWARTOyÃKRUSZYWFAKTURUJCYCH
WYMAGAJDOBRZEPRZYGOTOWANEGOIWMIARÇ
RÐWNEGOPODOA$ONAJPOPULARNIEJSZYCHTYN
KÐWCIENKOWARSTWOWYCHNALETYNKIMINERAL
NESILIKATOWESILIKONOWEIAKRYLOWE
TERIAAMIMOEPOWODOWAÃPOWSTAWANIENA
WYKOÎCZONYCHNIMIPOWIERZCHNIACHPRZEBAR
WIEÎIWYKWITÐWSOLNYCH7TRAKCIEEKSPLO
ATACJITYNKIMINERALNEDOSKONALESPRAWDZAJ
SIÇNAELEWACJACHOKONIECZNEJDOBREJDYFU
ZJIPARYWODNEJORAZWMIEJSCACHPOZBAWIO
NYCHNADMIERNYCHZANIECZYSZCZEÎPRZEMYSO
WYCH4YNKITESODPORNENAPROMIENIOWANIE
56IOZONJEDNAKZUWAGINASWÐJCHARAKTER
CHEMICZNYIDOyÃMAELASTYCZNOyÃSMNIEJ
ODPORNENAUSZKODZENIAMECHANICZNEINP
MYCIEMYJKAMIWYSOKOCIyNIENIOWYMI4YNKI
MINERALNEZEWZGLÇDUNASTOSOWANYRODZAJ
SPOIWACEMENTDOJRZEWAJINABIERAJWY
TRZYMAOyCIWCZASIE7YSTÇPUJWOGRANICZO
NEJLICZBIEKOLORÐWsZWYKLESTOTYNKIBIA
ELUBJASNEPASTELOWE
POTASOWESZKOWODNEKTÐRENADAJEIM
WAyCIWOyCIKLEJCEWICEIIMPREGNU
JCE$ZIÇKIZASTOSOWANIUTAKIEGOSPOIWA
TYNKISILIKATOWESWYPRAWAMIDOBRZEPA
ROPRZEPUSZCZALNYMIIODPORNYMINAPO
RAENIEMIKROBIOLOGICZNEMCHYGLONY
POROSTY$OSKONALESPRAWDZAJSIÇWRE
JONACHUPRZEMYSOWIONYCHPONIEWARE
AGUJZDWUTLENKIEMWÇGLAISODPOR
NENAZANIECZYSZCZENIAyRODOWISKA0RZY
STOSOWANIUTYNKÐWSILIKATOWYCHTAKJAK
IMINERALNYCHBARDZOWANEJESTWAyCI
WEZABEZPIECZENIEELEWACJIPRZEDSZKODLI
WYMWPYWEMCZYNNIKÐWATMOSFERYCZNYCH
NIETYLKOWTRAKCIEWYKONYWANIAPRACALE
RÐWNIEWTRAKCIEWIZANIAIWYSYCHANIA
4YNKINABAZIESPOIWMINERALNYCHTYNKI
MINERALNEISILIKATOWEMAJWYSZWODO
CHONNOyÃALEJEDNOCZEyNIEZNACZNIESZYB
CIEJODDAJWILGOÃNAZEWNTRZCOPRZY
SPIESZAICHWYSYCHANIE
49.+)
4OMASZ7OJTYNEK
4YNKIMINERALNE
#ZÇSTOZAWYBOREMTEGORODZAJUTYNKÐW
STOJARGUMENTYEKONOMICZNEGDYSONENAJ
TAÎSZESPOyRÐDTYNKÐWCIENKOWARSTWOWYCH
0RODUKOWANEWPOSTACISUCHEJMIESZANKISPO
IWAIKRUSZYWWYMAGAJPRZYGOTOWANIANABU
DOWIEPOPRZEZZAROBIENIEWODIWYMIESZANIE
SZATEMsWPORÐWNANIUZINNYMIRODZAJAMI
TYNKÐWsBARDZIEJPRACOCHONNE7YMAGAJ
RÐWNIEyCIyLEJSZEGOREIMUTECHNOLOGICZNE
GODOKADNEDOZOWANIEWODYODPOWIEDNIE
WARUNKIATMOSFERYCZNEsDOTYCZYTOZWASZ
CZATYNKÐWKOLOROWYCH.IESTOSOWANIESIÇDO
TECHNOLOGIIPROWADZENIAPRACZTEGOTYPUMA
:%7.§42:.%
4YNKISILIKATOWEKRZEMIANOWE
4YNKITEPRODUKUJESIÇZPOWODZENIEM
ODPONADSTULAT3POIWEMJESTWNICH
/DPOWIEDNIEWYKOÎCZENIEELEWACJIBUDYNKUJESTJEDNYMZWANIEJSZYCHZADAÎ
PODCZASBUDOWYLUBREMONTUDOMU$OBRZEDOBRANYTYNKZEWNÇTRZNYNIETYLKO
DECYDUJEOESTETYCELECZTAKEPENIFUNKCJÇOCHRONNDLABUDYNKU
DLATEGOZALENIEODSKADUCHARAKTERYZUJ
SIÇRÐNYMIPARAMETRAMIIRÐNORODNYM
PRZEZNACZENIEM-AJPRZEDEWSZYSTKIMZA
BEZPIECZAÃELEWACJÇPRZEDSZKODLIWYMWPY
WEMWARUNKÐWATMOSFERYCZNYCHUSZKODZE
NIAMIMECHANICZNYMICHEMICZNYMIIOGNIEM
4YNKILEKKIEITYNKIOCIEPLAJCEPOPRAWIAJWA
yCIWOyCITERMOIZOLACYJNEyCIANZEWNÇTRZNYCH
/DPOWIEDNIODOBRANEPOMAGAJWUTRZYMY
WANIUDOBREGOMIKROKLIMATUWEWNTRZPO
MIESZCZEÎLUBSPENIANIUWYMAGAÎSPECJALNYCH
DOTYCZCYCHNPEKRANOWANIAFALRADIOWYCH
ZABEZPIECZENIAPRZEDPROMIENIOWANIEMRENT
GENOWSKIMWYCISZENIAPOMIESZCZEÎZABEZ
PIECZENIAPRZEDWYKRAPLANIEMSIÇPARYWOD
NEJNAELEMENTACHBUDOWLANYCH
4YNKIZEWNÇTRZNEMONAKLASYFIKOWAÃNA
RÐNESPOSOBY.AJBARDZIEJPOPULARNYJESTPO
DZIAZEWZGLÇDUNASKADIWAyCIWOyCI7Y
KONAWCYCORAZRZADZIEJDECYDUJSIÇNAWA
SNORÇCZNEPRZYGOTOWYWANIETYNKÐWPOPRZEZ
MIESZANIEWAPNAPIASKUICEMENTU/BEC
NIETYNKISOFEROWANEWPOSTACIGOTOWYCH
LUBPÐGOTOWYCHMIESZANEKKTÐRENALEY
PRZYGOTOWAÃIUYÃZGODNIEZINSTRUKCJPO
DANNAOPAKOWANIU3TOSOWANIEGOTOWYCH
TYNKÐWCZÇSTOUDOSKONALONYCHPRZEZWPRO
WADZANIENOWYCHTECHNOLOGIIIMATERIAÐW
ZDECYDOWANIESKRACACZASROBÐTORAZPOZWA
LAPROWADZIÃPRACEWTRUDNIEJSZYCHWARUN
KACHPOGODOWYCHNPPRZYNISKIEJTEMPERA
TURZE/CZYWIyCIEZAWSZETRZEBAPRZESTRZEGAÃ
4YNKICIENKOWARSTWOWEODDAWNASTOSOWANESJAKOWARSTWAWYKOÎCZENIOWAWSYSTEMACHOCIEPLENIADOMUWENZLEWEJLUBSTYROPIANEMZPRAWEJ
.AKADANECIENKWARSTWNIEOBCIAJDODATKOWOIZOLACJIJAKTYNKITRADYCYJNE.AKADASIÇJESZYBCIEJSDOSTÇPNEWWIELUKOLORACHIFAKTURACH
4 YNKIPRODUKUJESIÇZRÐNYCHSUROWCÐW
384457370.029.png 384457370.030.png 384457370.031.png 384457370.032.png
$OMIOTOCZENIE
4YNKISILIKONOWEKRZEMOORGANICZNE
4YNKISILIKONOWENALEDONAJNOWSZEJGE
NERACJIWYPRAWTYNKARSKICHGOTOWYCHDOUY
CIA)CHSPOIWEMJESTYWICASILIKONOWANIE
ZNACZNIEMODYFIKOWANASPOIWEMAKRYLOWYM
.IEPENIROLILEPISZCZAJAKYWICAAKRYLOWA
TYNKIAKRYLOWELECZZWIÇKSZADYFUZYJNOyÃ
POWOKIOGRANICZAWODOCHONNOyÃADZIÇKI
SWOJEJMIKROSTRUKTURZEINIETWORZENIUNAJEJ
POWIERZCHNIADUNKÐWELEKTROSTATYCZNYCHUA
TWIAUSUWANIEWSZELKICHZABRUDZEÎJUPOD
WPYWEMCHOÃBYOPADÐWATMOSFERYCZNYCH
TZWEFEKTSAMOOCZYSZCZANIA4YNKISILIKO
NOWESBARDZOODPORNENAWIELECZYNNIKÐW
CHEMICZNYCHSPALINYOZONKWAyNEDESZCZE
PARYAMONIAKUTLENKISIARKIIFOSFORUDLATE
GOZPOWODZENIEMSTOSUJESIÇJEWREJONACH
UPRZEMYSOWIONYCHIOZNACZNYMZANIECZYSZ
CZENIUATMOSFERY3ZNACZNIEaSZCZELNIEJSZEq
IBARDZIEJELASTYCZNEODTYNKÐWMINERALNYCH
ORAZMAJBARDZODOBRPRZYCZEPNOyÃZWASZ
CZADOGADKICHPODOY:EWZGLÇDUNAMO
LIWOyÃSTOSOWANIAZARÐWNOPIGMENTÐWORGA
NICZNYCHJAKINIEORGANICZNYCHPALETABARW
TYNKÐWSILIKONOWYCHJESTBARDZOSZEROKA
:ALENIEODWIELKOyCIKRUSZYWAZASTOSOWANEGOWTYNKUORAZTECHNIKINAKADANIAMONAUZYSKAÃRÐNEFAKTURYTYNKUNPKORNIKKASZKÇ
LUBNIEREGULARN"ARDZOEFEKTOWNESTYNKIMOZAIKOWEZAWIERAJCEKOLOROWEKRUSZYWO
RWYSTARCZYWYMIESZAÃPRZEDNAKADANIEM
7EFEKCIEICHWYKONANIEJESTATWIEJSZEMNIEJ
PRACOCHONNEAIRYZYKOPOPENIENIABÇDÐW
TECHNOLOGICZNYCHJESTMNIEJSZE7PORÐWNA
NIUZMINERALNYMITYNKIAKRYLOWESRÐWNIE
BARDZIEJODPORNENAPRZEBARWIENIASPOWODO
WANEZMIENNYMIWARUNKAMIPODCZASWIZA
NIAWYPRAWY7ADJESTPODATNOyÃNAZABRU
DZENIAORAZMNIEJSZATRWAOyÃSPOWODOWANA
PRZEDEWSZYSTKIMSTARZENIEMPODWPYWEM
CZYNNIKÐWATMOSFERYCZNYCHIPROMIENIOWA
NIAULTRAFIOLETOWEGO
7CZASIENAKADANIATYNKÐWCIENKOWAR
STWOWYCHNIEPOWINNOSIÇUYWAÃNARZÇDZI
INACZYÎZEZWYKEJSTALIWÇGLOWEJTYLKOZE
STALIKWASOODPORNEJ.AELEWACJIMOGBO
WIEMPOWSTAÃRDZAWEPLAMYLUBSMUGIKTÐ
RYCHNIEDASIÇUSUNÃ%LEWACJEZTYNKÐW
CIENKOWARSTWOWYCHZMYWASIÇCZYSTWOD
LUBWODZDODATKIEMyRODKÐWMYJCYCHWY
PRAWYPOLIMEROWEMONANAWETLEKKOSZORO
WAÃ7ARTOTEPAMIÇTAÃENABRUDZENIESIÇ
TYNKUWPYWARÐWNIERODZAJFAKTURYIMBAR
DZIEJCHROPOWATATYMMOCNIEJTYNKSIÇBRU
DZI%WENTUALNEUBYTKITYNKUWYPENIASIÇ
MASTYNKARSKLUBNAKADANOWWARSTWÇ
TYNKU4YNKAMICIENKOWARSTWOWYMIWYKAÎ
CZASIÇZAZWYCZAJTERMOIZOLACJÇyCIANBUDYN
KÐWCHOÃNIEMAADNYCHPRZECIWWSKAZAÎ
BYUKADAÃTEGOTYPUMATERIAYBEZPOyRED
NIONAMURZENPZBLOCZKÐWZBETONUKO
MÐRKOWEGO
TRADYCYJNYCHROZWIZAÎLUBMNIEJZAMONI
INWESTORZYPOZOSTAWIAJCZÇSTOELEWACJÇWY
KOÎCZONTYNKIEMKATEGORII)))OGRANICZAJC
SIÇJEDYNIEDOPOMALOWANIAGO#ZYNITAK
RÐWNIEWAyCICIELEDOMÐWNARAONYCHNAIN
TENSYWNEBRUDZENIE5WAASIÇBOWIEME
GADKIEJELEWACJIBRUDaNIECHWYTAqTAKJAK
STRUKTURALNEJ0OTRZECIENOWOCZESNETYNKI
CIENKOWARSTWOWEWYMAGAJRÐWNEGOPOD
OAATAKIEMONAUZYSKAÃSTOSUJCJAKO
PODKADWAyNIETRADYCYJNETYNKICEMENTO
WELUBCEMENTOWOWAPIENNE-OGBYÃONE
PRZYGOTOWYWANENAPLACUBUDOWYALELEPIEJ
STOSOWAÃFABRYCZNIEPRZYGOTOWANEMIESZANKI
TYNKARSKIEDOWYMIESZANIAZWOD'OTOWE
MIESZANKISDROSZEALEMAJZDECYDOWA
NIELEPSZEPARAMETRYTECHNICZNEIPOZWA
LAJNAUYCIEAGREGATUDONAKADANIATYN
KU:APRAWÇPOWINNOSIÇUKADAÃWKILKU
WARSTWACHZKTÐRYCHPIERWSZAJESTTZWOB
RZUTKAOSTATNIZACIERASIÇRÐNYMINARZÇ
DZIAMIZALENIEODWYMAGANEGOSTOPNIAJEJ
aGADKOyCIq:APRAWÇNAKADAMYRÐWNO
MIERNIEKIELNILUBMASZYNOWOAGREGATEM
TYNKARSKIM4YNKIZAWIERAJCEWAPNOSJE
DYNYMIWKTÐRYCHWYSTÇPUJEEFEKTSAMOLE
CZENIACZYLIZASKLEPIANIASIÇMIKROPÇKNIÇÃ
TYNKUPOWSTAJCYCHWWYNIKUODKSZTACEÎ
MURU!JEyLIMURULEGZAWILGOCENIUTYNKI
POWINNYPOZWALAÃNAUSUNIÇCIEWODYZPOD
OA2ÐWNIEWTYMPROCESIEWAPNOODGRY
WANIEZMIERNIEISTOTNROLÇ
4YNKIGLINIANE
'LINAJESTMATERIAEMBUDOWLANYMUY
WANYMODTYSIÇCYLAT.AJWANIEJSZZALET
TYNKÐWGLINIANYCHJESTTOEWKADEJCHWI
LIMONAJEUSUNÃNAMOKROZEyCIANYIPO
PONOWNYMROZROBIENIUUOYÃWINNYMMIEJ
SCU7TENSAMSPOSÐBMONAZMIENIAÃICH
WYGLDIUZYSKIWAÃFAKTURYODGADKICHDO
STRUKTURALNYCH0OZATYMTYNKIGLINIANES
PAROPRZEPUSZCZALNEODPORNENAGRZYBYPLE
yNIOWEIDOMOWEDOBRZEAKUMULUJCIEPO
ITUMID|WIÇKI-AJTAKEZDOLNOyÃPOCHA
NIANIANIEPRZYJEMNYCHZAPACHÐWsNPDYMU
ZPAPIEROSÐW3DOSTÇPNEJAKOGOTOWEFA
BRYCZNIEPRZYGOTOWYWANEMIESZANKITYNKAR
SKIE-ONAJESKADOWAÃPRZEZNIEOGRANICZO
NYCZASAJEyLINAWETZAMOKNWWORKACHTO
POWYSUSZENIUWDALSZYMCIGUNADAJSIÇDO
UYTKU4YNKIGLINIANEUKADASIÇNASIATKACH
PODTYNKOWYCHZJUTYLUBTRZCINY
4YNKIRENOWACYJNEIKONSERWATORSKIE
:AWILGOCONEIZASOLONEyCIANYMONAWY
KOÎCZYÃTYNKAMIZAPOROWYMIKTÐRENIEPRZE
PUSZCZAJWILGOCILUBJEDNOIWIELOWARSTWO
WYMITYNKAMIKOMPRESOWYMISTANOWICYMI
BARIERÇDLASOLIMINERALNYCH7PRZYPADKU
PRACRENOWACYJNYCHOBOWIZUJEGÐWNAZASA
DAMÐWICAEWSZELKIEWARSTWYNAWIERZCH
NIOWETYNKIPOWOKIMALARSKIEITPNIEPO
WINNYUTRUDNIAÃDYFUZJIPARYWODNEJPOWINNY
NATOMIASTOGRANICZAÃWODOCHONNOyÃPO
CHANIANIEWODYNPOPADOWEJ
$OBIERAJCRODZAJTYNKUNALEYPAMIÇ
TAÃNIETYLKOOE S TETYCEALEPRZEDEWSZYSTKIM
OJEGOTRWAOyCI$UEZNACZENIEMASTOPIEÎ
ZANIECZYSZCZENIAPOWIETRZAINASONECZNIENIA
ELEWACJI0AMIÇTAJMYEIMBARDZIEJCHROPO
WATAPOWIERZCHNIATYMWIÇKSZAPODATNOyÃNA
ZABRUDZENIAIOSIADANIEKURZU"LISKOyÃTE
RENÐWZIELONYCHORAZMIEJSCOWIÇKSZEJWIL
GOTNOyCIPOWIETRZAPOBLIERZEKJEZIORSTA
WÐWKSPRZYJAPOWSTAWANIUZAZIELENIONYCH
PLAMNAELEWACJACHTZWKOROZJIBIOLOGICZ
NEJ$OBRZEDOBRANEIPOPRAWNIEWYKONANE
TYNKIZAPEWNIDOSTATECZNIDUGOCHRONÇ
BUDYNKUPRZEDSZKODLIWYMIWARUNKAMIZE
WNÇTRZNYMI$LATEGODECYZJAODOBORZERO
DZAJUTYNKUPODEJMOWANAPRZEZPROJEKTAN
TAIINWESTORAJESTJEDNZWANIEJSZYCHPRZY
BUDOWIEIWYKOÎCZENIUDOMU
4YNKIAKRYLOWE
4YNKIAKRYLOWESOPARTENASPOIWIEPO
LIMEROWYMWPOSTACIWODNEJZAWIESINY:A
STOSOWANAYWICAAKRYLOWAZJEDNEJSTRONY
NADAJEMATERIAOWIDUELASTYCZNOyÃIMA
NASIKLIWOyÃWODNZDRUGIEJZAySTRONYs
COJESTBARDZOWANEWPRZYPADKUTEGOSPO
IWAsZNACZCOZMNIEJSZADYFUZJÇPARYWODNEJ
IDWUTLENKUWÇGLA7AyNIETEPARAMETRYS
SZCZEGÐLNIEODPOWIEDZIALNEZAPOWSTAWANIE
WYKROPLEÎPODWARSTWTYNKUIPOWODOWA
NIESZKÐDNPSPÇKAÎIODSPOJEÎODPODOY
7YKLUCZATOSTOSOWANIETYCHTYNKÐWWOBIEK
TACHZABYTKOWYCHIBUDYNKACHOKONSTRUKCJI
yCIANPAROPRZEPUSZCZALNYCHNPOCIEPLONYCH
WENMINERALN4YNKIAKRYLOWESDOSTÇP
NEWBARDZOBOGATEJOFERCIEKOLORYSTYCZNEJ
ISPRZEDAWANEWPOSTACIGOTOWEJMASYKTÐ
,EKKIETYNKICIEPOCHRONNE
/DTRADYCYJNYCHTYNKÐWRÐNISIÇJEDY
NIEKRUSZYWEMKTÐRYMNAJCZÇyCIEJJESTPERLIT
LEKKIEKRUSZYWOPOSIADAJCEBARDZODOBRE
WAyCIWOyCITERMICZNE4YNKICIEPOCHRONNE
WPEWNYMSTOPNIUPOLEPSZAJPARAMETRYCIEPL
NEPRZEGRODYNPOGRANICZAJCWPYWMOST
KÐWTERMICZNYCH3AMERÐWNIEMAJDOBRE
JAKNATYNKIPARAMETRYIZOLACYJNE
4YNKITRADYCYJNEsCEMENTOWE
CEMENTOWOWAPIENNEIWAPIENNE
7YDAWAOBYSIÇEPOJAWIENIESIÇWIE
LUNOWYCHTECHNOLOGIIBÇDZIERÐWNOZNACZNE
ZDRASTYCZNYMSPADKIEMZAPOTRZEBOWANIANA
TRADYCYJNEZAPRAWYTYNKARSKIE.IEJESTTAK
ZKILKUPOWODÐW0OPIERWSZEZWOLENNICY
#EMENTOWEGADZIEZEWNÇTRZNE
'AD|KOJARZYSIÇPRZEDEWSZYSTKIMZNIE
ZWYKLEPOPULARNGIPSOWMASSZPACHLOW
4EJJEDNAKNIEMONAZASTOSOWAÃNAZEWNTRZ
%FEKTPODOBNYDOGIPSUNAyCIANACHZEWNÇTRZ
NYCHMONAUZYSKAÃSTOSUJCDROBNOKRUSZY
WOWEGADZIECEMENTOWE:AWARTOyÃDROBNE
GOKRUSZYWADOMMyREDNICYPOZWALANA
UZYSKANIEPOWIERZCHNIODELIKATNEJSTRUKTURZE
ZIARNAsWARSTWYOGRUBOyCIODDOMM
4AKIEZAPRAWYNALEYTESTOSOWAÃWEWNTRZ
POMIESZCZEÎOPODWYSZONEJWILGOTNOyCIPO
WIETRZANPWAZIENKACH0RACEWYKONUJESIÇ
PODOBNIEJAKWPRZYPADKUGIPSU0RZYGOTOWA
NMASÇNAKADASIÇPACNAPODOEAPOWY
SCHNIÇCIUMONAJSZLIFOWAÃPACZSIATKBD|
PAPIEREMyCIERNYM4AKWYKONANGAD|MA
LUJEMYDOWOLNFARBELEWACYJN
#ECHYWYBRANYCHRODZAJÐWTYNKÐW
#ECHATYNKU
7YPRAWYTYNKARSKIE
MINERALNE AKRYLOWE SILIKATOWE SILIKONOWE
SPOIWO
CEMENT
YWICAAKRYLOWA SZKOWODNEDYSPERSJA
YWIC
YWICASILIKONOWA
DYSPERSJAYWIC
PAROPRZEPUSZCZALNOyà WYSOKA
NISKA
WYSOKA
WYSOKA
WODOCHONNOyà WYSOKA
NISKA
yREDNIA
NISKA
4YNKI,YMESTONEFIRMY$RYVIT3YSTEMSTOPOCZENIE
NATURALNYCHMINERAÐWIPIGMENTÐWZE
POLIMEREMAKRYLU-AJPODWYSZONODPORNOyÃ
NAALGIIGRZYBYORAZBARDZOWYSOKODPORNOyÃNA
UDERZENIAIUSZKODZENIAMECHANICZNEORAZCZYNNIKI
ATMOSFERYCZNE.AKADASIÇJEPACUZYSKUJC
GADKPOWIERZCHNIÇPRZYPOMINAJCTRADYCYJNY
PIASKOWIEC
PODATNOyÃ
NAZABRUDZENIA
WYSOKA
WYSOKA
NISKA
BNISKA
RODZAJEPIGMENTÐW NIEORGANICZNE NIEORGANICZNE
ORGANICZNE
NIEORGANICZNE NIEORGANICZNE
ORGANICZNE
ELASTYCZNOyà yREDNIA
WYSOKA
yREDNIA
WYSOKA
ODPORNOyÃNA56 WYSOKA
NISKA
WYSOKA
WYSOKA
384457370.001.png 384457370.002.png 384457370.003.png 384457370.004.png 384457370.005.png 384457370.006.png 384457370.007.png 384457370.008.png 384457370.009.png 384457370.010.png 384457370.011.png 384457370.012.png
*%$9.9-!*34%2
+4°2%-5-/.!:!5&!£
.!2:§$:)!
)!+#%3/2)!
PODPOWIADAMYJAKIENARZÇDZIABÇDDLANASNAJLEPSZE
PODAJEMYNAJWANIEJSZEKRYTERIAWYBORUELEKTRONARZÇDZI
RADZIMYJAKUYWAÃNARZÇDZI
52:$:!.)%
)$%+/2/7!.)%
PODPOWIADAMYJAKEFEKTOWNIEURZDZIÃWNÇTRZE
POMAGAMYWDOBORZEMATERIAÐWOKUÃINARZÇDZI
DORADZAMYJAKKROKPOKROKUZBUDOWAÃMEBLE
2%-/.4
)-/$%2.):!#*!
PODPOWIADAMYJAKZAPLANOWAÃREMONT
DORADZAMYJAKNAJLEPIEJWYKONAÃPRACEWYKOÎCZENIOWE
OCENIAMYMATERIAYIPREPARATYNIEZBÇDNEPRZYREMONCIE
3ZUKAJWKIOSKACH
PODKONIECKADEGOMIESICA
$/-
)/4/#:%.)%
ARCHIWUMINFORMACJE
NAJCIEKAWSZEARTYKUY
WPLIKACHPDFZADARMONA
WWWDIYMAJSTERPL
POMAGAMYZBUDOWAÃALTANKÇIOGRODOWEyCIEKI
DORADZAMYJAKWYBRAÃNAJLEPSZKOSIARKÇ
PODPOWIADAMYJAKURZDZIÃPLACYKZABAWDLADZIECI
384457370.013.png 384457370.014.png 384457370.015.png 384457370.016.png 384457370.017.png 384457370.018.png 384457370.019.png 384457370.020.png 384457370.021.png 384457370.022.png 384457370.023.png 384457370.024.png 384457370.025.png 384457370.026.png 384457370.027.png 384457370.028.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin