Oswiadczenie_o_posiadanych_kwalifikacjach.pdf

(187 KB) Pobierz
Projekt, „Nowoczesne Biuro” współfinansowany przez Unię Europej
Projekt, „Akademia nowych kwalifikacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU NISKICH BĄDŹ ZDEZAKTUALIZOWANYCH
KWALIFIKACJI ZAWODOWCH
Ja niżej podpisana/y.....................................................................................
urodzona/y…………………………….……………………… w ………………………….……………..………….
Legitymująca/y się dowodem osobistym ……………………………………………….. wydanym
przez …………………………………..………………………………………………………….… oświadczam,
iż posiadam niskie, bądź zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe utrudniające
powrót do aktywności zawodowej.
……………………………………………………. …………………………………………………….
Podpis
Biuro Projektu
European Training Center Sp. z o. o.
00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 14
tel. /22/ 423 90 81, tel./fax: /22/ 425 93 73
mail: efs@nowe-kwalifikacje.pl lub rekrutacja@nowe-kwalifikacje.pl
www.nowe-kwalifikacje.pl
Data
286013220.001.png 286013220.002.png 286013220.003.png 286013220.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin