wywrota-gitara-chwyty.pdf

(3647 KB) Pobierz
Wywrotowy Spiewnik (www.Wywrota.pl/spiewnik)
Wywrotowy
zestaw ten zawiera:
wszystkie piosenki z chwytami na gitarŒ
Wywrotowy ƒpiewnik to najprawdopodobniej najwiŒkszy otwarty zbiór piosenek w
polskim Internecie. Jest on tworzony przez internautów zwi–zanych z serwisem
Wywrota.pl. Ka¿dy mo¿e przysła æ własn– interpretacjŒ piosenki, a redaktorzy serwisu
w miarŒ mo¿liwo¶ci sprawdzaj– poprawno¶ æ nadesłanych danych. Baza piosenek
rozrasta siŒ z ka¿dym dniem i coraz trudniej jest nam zapanowa æ nad cało¶ci–, wiŒc
czasami mog– pojawi æ siŒ drobne błŒdy, które staramy siŒ na bie¿–co usuwa æ .
To, co masz w tej chwili przed oczyma to plik, który zawiera zebrane tematycznie
utwory. Mamy nadziejŒ, ¿e pomo¿e on Ci w nauce gry na gitarze i bŒdzie Ci
towarzyszył w niezapomnianych chwilach. ¯ yczymy miłej lektury :-)
redakcja Wywroty
wygenerowano:
9 kwietnia 2004, 02:20:01
Wywrotowy ƒpiewnik
Nasz Nowy Hymn
***
a G F a G F E
My Polacy, my kochamy, my kochamy ¿ycie
Ale tylko w stanie wskazuj–cym na spo¿ycie
Mamy piŒkne i szlachetne, szlachetne marzenia
Ale tylko w stanie kompletnego upojenia
fis A E
Ref: Nam niepotrzebna ¶mier æ , ¿eby umiera æ x4
a G F
U, o, u, o, u, o, u, o, u, o, u, o, u, o, u, o, u
a G F E
U, o, u, o, u, o, u, o, u, o
Nie mamy ju¿ nic, nie mamy ju¿ nic do stracenia
Tu nie ma ju¿ nic, tu nie ma ju¿ nic do zburzenia
Ref...
http://www.Wywrota.pl/spiewnik
Wywrotowy ƒpiewnik
3
Moi przyjaciele
...
1. Kiedy was nie ma to jakby nagle G e
zabrakło w moim ¿yciu muzyki, C D
kiedy was nie ma to czas mnie straszy,
¿e przeminŒ, ¿e bŒdŒ chwil–.
Kiedy was nie ma to jakby niebo
miało siŒ rozsta æ na zawsze ze słoæcem,
kiedy was nie ma dosy æ mam wszystkiego
i pragnŒ st–d na zawsze odej¶ æ .
2. Jak mam wy¶piewa æ , jak mam dziŒkowa æ ,
jak wytłumaczy æ , ¿e bez wasz mnie nie ma,
przytulam do was swoj– wdziŒczno¶ æ
i miło¶ æ moj– w modlitwŒ zamieniam.
Milion aniołów narysujŒ
i wszystkie na raz postr–cam z nieba,
dom na górze wybudujŒ
i zagram dla was kiedy trzeba.
Ref. Moi przyjaciele }x3
b–dzcie zawsze ze mn–.
Moi przyjaciele }x2
z wami wiem, ¿e wszystko mogŒ
wystarczy tylko chcie æ .
http://www.Wywrota.pl/spiewnik
Wywrotowy ƒpiewnik
4
Psalm 13
2 Tm 2,3
Jak długo jeszcze bŒdziesz zapomina æ mnie, / C G h F
I Twe oblicze przede mn– ci–gle bŒdziesz kry æ ? / x2 C G h F e
Spojrzyj na mnie, odpowiedz Jahwe Panie mój. /
O¶wie æ me oczy, by ¶mier æ nie pogr–¿yła mnie. / x2
Ref. Baruch ata adonai / x6 h G / x3 Fis / x2
Aby mój wróg nie mówił zwyciŒ¿yłem go, /
I aby ¶mier æ nie pogr–¿yła znowu mnie./ x2
Ref. Baruch ata adonai / x6
Ja zaufałem Twojej miło¶ci Panie mój.
Twoim zbawieniem rozraduje siŒ mój duch.
Za¶piewam Jahwe, za¶piewam Tobie Panie mój.
Za¶piewam Jahwe, rozraduje siŒ mój duch.
Ref O Panie mój, chciej siŒ zatrzyma æ . /
O Panie mój, nie omijaj mnie. / x4
http://www.Wywrota.pl/spiewnik
Wywrotowy ƒpiewnik
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin