Inscenizacje i opowiadania.pdf

(1257 KB) Pobierz
6 Inscenizacje
Inscenizacje
i opowiadania
149203318.002.png
MA¸Y PRZEDSZKOLAK WIE,
CO EKOLOGIÑ SI¢ ZWIE
Scenografia:
W tle ustawiona makieta drzewa, które przybrane jest zielonymi listkami.
Na scenie pojawiajà si´ dwa skrzaty (ubrane na zielono).
Skrzaty:
K∏aniamy si´ pi´knie, serdecznie witamy,
na spotkanie z ekologià wszystkich zapraszamy.
My jesteÊmy skrzaty, skrzacie mieszkanie mamy,
do którego wszystkich ch´tnie zapraszamy.
Zielone ubranka nosimy,
bo kolor zielony bardzo lubimy.
LeÊne Êcie˝ki przemierzamy
i przyrod´ podziwiamy.
Piosenka „Chronimy las”
Skrzat I:
Có˝ si´ sta∏o skrzacie
mój leÊny bracie?
Dlaczego tak g∏oÊno p∏aczesz?
Skrzat II:
Popatrz! W naszym lesie na polanie
wielkie dzisiaj zamieszanie.
By∏ tu wróg przyrody
i narobi∏ wielkie szkody.
Krzaczek p∏acze, ptak nie Êpiewa,
po∏amane m∏ode drzewa,
puszki, papiery, i butelki le˝à cztery.
Na scenie pojawia si´ wiewiórka.
Wiewiórka:
W dziupli sobie spa∏am
kiedy te wrzaski us∏ysza∏am.
¸epek z dziupli wychyli∏am
i wielce si´ zdziwi∏am.
Rodzinka do lasu przyjecha∏a
i do ucztowania si´ zabra∏a.
6.2
Inscenizacje
Poradnik instruktora
149203318.003.png
Mama koszyk rozpakowa∏a
i do jedzenia wszystkich zach´ca∏a.
JaÊ pi∏ oran˝ad´,
Ma∏gosia cukierki zajada∏a,
a dooko∏a rozrzuca∏a papierki.
Mama radio nastawi∏a
i g∏oÊnà muzykà si´ cieszy∏a.
Ca∏y dzieƒ odpoczywali,
jedli, ha∏asowali, przyrody
wcale nie zauwa˝yli.
Pozostawili po sobie
tyle butelek i Êmieci
jakby to by∏ sk∏ad rupieci.
Papierki - w prawo, w lewo
szust pod drzewo.
Wiatr szeleÊci w tych papierkach,
ptaszek dziwi si´ i çwierka.
„Có˝ to za niegrzeczne dzieci”.
Ptaszek ∏epek w bok przekrzywi∏,
patrzy∏, nie móg∏ si´ nadziwiç.
Sowa:
Co wtedy zrobi∏aÊ wiewiórko - ruda kito, czy do porzàdku przywo∏a∏aÊ ich szybko?
Wiewiórka:
Wielce si´ stara∏am,
bardzo si´ denerwowa∏am,
a˝ do ma∏ego urwisa
orzeszek pos∏a∏am.
Sowa:
Có˝ moja sàsiadko,
trudne czasy si´ zbli˝ajà
bo ludzie przyrody wcale nie dostrzegajà.
Biedronka:
Kiedy na listku sobie odpoczywa∏am
Ma∏gosia do r´ki mnie zabra∏a.
Skrzyde∏ka mi odchyla∏a
i ciekawie oglàda∏a.
Ból mia∏am przy tym wielki,
a z oczu p∏yn´∏y mi kropelki.
Dzi´cio∏:
Jestem dzi´cio∏, dzi´cio∏ pstry.
Kuj´ dziobem, raz - dwa - trzy.
Kiedy ujrza∏em t´ rodzink´,
mia∏em nieweso∏à mink´.
Dziobem w drzewo puka∏em i tym pukaniem
chcia∏em zwróciç uwag´ na takie zachowanie.
Wróble:
6.3
149203318.004.png
Widzimy przyjaciele,
˝e pomocy potrzebujecie.
bo przyrod´ wszyscy szanujecie.
Wróbel I:
Mamy na to rad´:
poprosimy o pomoc przedszkolnà gromad´!
Przedszkolaki:
My dzia∏amy dziÊ i teraz
pozbieramy co potrzeba.
Lasy, pla˝e, miasto, wieÊ
oczyÊcimy wzd∏u˝ i wszerz.
A z odpadków wyczarujemy cuda
i nie b´dzie to ˝adna nuda.
Piosenka
Ka˝dy przedszkolak wie,
˝e ekologicznych zasad trzeba uczyç si´!
I
Gdy ktoÊ bezmyÊlnie papierek rzuci,
musisz takiemu uwag´ zwróciç.
Nie mo˝na przecie˝ bezkarnie Êmieciç
to widzà nawet przedszkolne dzieci.
II
Nie wolno ∏amaç ga∏´zi drzew,
bo pi´kny p∏ynie z nich ptasi Êpiew.
A kiedy bocian wróci z podró˝y,
gniazdo niech znajdzie, na nie zas∏u˝y∏.
Tak bym chcia∏a ˝yç na Êwiecie,
w którym Êmieci nie znajdziecie.
Kosze s∏u˝à na odpadki,
pami´tajcie o tym dziatki!
Choç ekolodzy nas mali
uczyç b´dziemy tego wandali.
Matka natura nam wynagrodzi,
jeÊli z naturà b´dziemy ˝yç w zgodzie.
Hanna Kirchhof
Oddzia∏ Przedszkolny w Rumianie
Poradnik instruktora Programu ekozespo∏ów w edukacji elementarnej
149203318.005.png
6.4
Inscenizacje
149203318.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin