Poradnik%20kierowcy.pdf

(1366 KB) Pobierz
TABELA PODSUMOWUJĄCA CZAS JAZDY I ODPOCZYNKU
TACHOGRAFY ANALOGOWE
Pola wykresówki które obowiązany jest wypełnić kierowca
4. data włożenia
wykresówki
1. imię i nazwisko kierowcy
2. miejsce włożenia
wykresówki
3. miejsce
wyjęcia
5. data wyjęcia
wykresówki
INSTRUKCJA DOBORU WYKRESÓWKI (TARCZKI) DO TACHOGRAFU
Na tabliczce znamionowej tachografu, w pobliżu numeru fabrycznego, typu i nazwy
producenta, znajduje się znak zatwierdzenia typu tachografu. Znak ten ma formę prostokąta
z wpisaną literą „e" oraz cyfrą oznaczająca kraj producenta. Obok prostokąta znajduje się
liczba oznaczająca konkretny typ tachografu. Na odwrocie wykresówki (tarczki) należy
odszukać znak zatwierdzenia typu tachografów, w których wykresówka może być
stosowana.
Jeżeli na wykresówce występuje znak zgodny ze znakiem typu tachografu, a zakres
pomiarowy prędkości (prędkość maksymalna) tachografu jest zgodny z za kresem
pomiarowym wykresówki, to wykresówka może być stosowana w tachografie.
6. numer
rejestracyjny
pojazdu
Zadaniem przyrządów kontrolnych (tachografów) jest rejestrowanie:
1. czasu prowadzenia pojazdu,
2. czasu wykonywania innej pracy,
3. przerw w prowadzeniu przeznaczonych na odpoczynek i okresów
odpoczynku dobowego,
4. czasu dyżuru.
Przykład zapisu awaryjnego
8. stan licznika
kilometrów w
momencie
wyjęcia
wykresówki
9. liczba
przebytych
kilometrów
7. stan licznika
kilometrów po
włożeniu
wykresówki
WAŻNE !
Wykresówki
Wykresówki są przypisane do kierowcy a nie do pojazdu.
Kierowcy stosują wykresówki w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd
począwszy od momentu, w którym go przejmują. Nie wyjmuje się wykresówki z
urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest
dopuszczalne z innych powodów. Wykresówka nie może być używana przez okres
dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona.
Kierowca musi prawidłowo manipulować przełącznikiem rodzaju aktywności pracy
przyrządu kontrolno pomiarowego tak, aby rejestrować każdy rodzaj aktywności
oddzielnie:
2202916.012.png 2202916.013.png 2202916.014.png 2202916.015.png 2202916.001.png
KARTA KIEROWCY
TACHOGRAFY CYFROWE
Od 1 maja 2006 r. zgodnie z art. 27 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 wszystkie
dopuszczone do ruchu po raz pierwszy pojazdy są wyposażone w tachografy cyfrowe.
Tachografy analogowe podlegają wymianie na cyfrowe w przypadku ich uszkodzenia (art.
2 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Rady (WE) NR 2135/98). Obowiązek ten dotyczy pojazdów
dopuszczonych po raz pierwszy do ruchu po dniu 1 stycznia1996r.:
- o dopuszczalnej masie całkowitej > 12 ton, przeznaczonych do przewozu ładunku
- o dopuszczalnej masie całkowitej > 10 ton i wyposażone w więcej niż 9 miejsc
siedzących, przeznaczonych do przewozu osób.
Podstawę systemu stanowi cyfrowe urządzenie rejestrujące składające się z trzech
elementów:
- przyrządu rejestrującego
Podstawą do użytkowania tachografu cyfrowego jest karta kierowcy. Kierowca może
posiadać tylko jedną ważną kartę kierowcy. Kierowca uprawniony jest do posługiwania
się jedynie jego własną imienną kartą kierowcy. Kierowca nie będzie posługiwać się
kartą uszkodzoną lub kartą, której okres ważności upłynął.
Gdy karta kierowcy ulegnie uszkodzeniu, jest niesprawna lub nie jest w posiadaniu
kierowcy (została skradziona, zagubiona), kierowca:
na początku trasy drukuje dane prowadzonego przez siebie pojazdu i wpisuje na tym
wydruku dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy
lub prawa jazdy kierowcy), wraz z podpisem oraz okresy innej pracy, gotowości,
przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku;
na końcu trasy drukuje on informacje odnoszące się do okresów zarejestrowanych przez
urządzenie rejestrujące, zapisuje wszystkie okresy innej pracy, dyspozycyjności i
odpoczynku od chwili sporządzenia wydruku na początku trasy, które nie zostały
zarejestrowane przez tachograf oraz zaznacza na tym dokumencie dane umożliwiające
identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy),
wraz z jego podpisem.
W przypadku, gdy karta jest zniszczona, działa wadliwie, została zgubiona lub
skradziona, kierowca powinien, w terminie 7 dni kalendarzowych, zwrócić się po jej
duplikat do właściwych władz w Państwie Członkowskim, w którym posiada miejsce
normalnego zamieszkania.
Kierowca manualnie lub automatycznie wprowadza w urządzeniu rejestrującym,
symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy, pamiętając
również o prawidłowym manipulować przełącznikiem rodzaju aktywności.
W przypadku, gdy karta kierowcy zostanie zniszczona lub działa wadliwie, kierowca
zwraca ją do właściwych władz Państwa Członkowskiego, w którym posiada miejsce
normalnego zamieszkania. Kradzież karty podlega formalnemu zawiadomieniu
właściwych władz państwa, w którym dokonano kradzieży.
Zaginięcie karty kierowcy musi zostać zgłoszone w formie formalnego zawiadomienia
właściwych władz państwa, które ją wydało (nr fax 0048223329250, szczegóły
Kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy w maksymalnym okresie 15 dni
kalendarzowych lub w okresie dłuższym, jeśli konieczne jest odstawienie pojazdu do
jego bazy, pod warunkiem, że może on udowodnić niemożność przedstawienia lub
użycia karty podczas tego okresu.
Jeśli pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy jedzie więcej niż jeden kierowca,
kierowcy ci upewniają się, że ich karty zostały włożone w odpowiednie otwory
tachografu.
- czujnika ruchu
- kart chipowych.
Tachograf cyfrowy rejestruje dane i generuje wydruki w oparciu o czas UTC (czas
uniwersalny), który różni się w Polsce o + 2 godziny dla czasu letniego i +1 godzinę dla
czasu zimowego.
Wpisy manualne wprowadzane przez kierowców dokonywane są również w czasie UTC.
Przykłady przeliczeń dla czasu letniego:
- czas UTC na czas lokalny (np. w celu zinterpretowania wydruku)
godz. 8.30 czasu UTC +2 h = godz. 10.30 czasu lokalnego
- czasu lokalnego na czas UTC (dla wszystkich wpisów do urządzenia):
godz. 15.30 - 2 h = godz. 13.30 czasu UTC
Przykłady przeliczeń dla czasu zimowego:
- czas UTC na czas lokalny (np. w celu zinterpretowania wydruku)
godz. 8.30 czasu UTC +1 h = godz. 9.30 czasu lokalnego
- czasu lokalnego na czas UTC (dla wszystkich wpisów do urządzenia):
godz. 15.30 - 1 h = godz. 14.30 czasu UTC
2202916.002.png 2202916.003.png 2202916.004.png 2202916.005.png 2202916.006.png 2202916.007.png 2202916.008.png
TABELA PODSUMOWUJĄCA CZAS JAZDY I ODPOCZYNKU zgodnie z umową ATER –
obowiązuje do VI 2010r.
do zastosowania przy przewozach UE – sygnatariusze umowy AETR do VI 2010r
Czas jazdy dziennej
TABELA PODSUMOWUJĄCA CZAS JAZDY I ODPOCZYNKU zgodnie z rozporządzeniem WE
561/2006 obowiązuje od 11 kwietnia 2007 przy przewozach na ternie UE
Czas jazdy dziennej
* norma
9 godzin
* norma
9 godzin
* wydłużony
Dozwolone do 10 godzin, dwa razy w tygodniu
* wydłużony
Dozwolone do 10 godzin, dwa razy w tygodniu
Dopuszczalny czas jazdy
* w tygodniu Dozwolone do 56 godzin na tydzień,
W odniesieniu do 6 okresów 24 godzinnych po zakończeniu
odpoczynku tygodniowego
* w czasie dwóch kolejnych tygodni 90 godzin (np. 56+34)
Maksymalny czas trwania
Dopuszczalny czas jazdy
* w tygodniu Dozwolone do 56 godzin, (4x9+2x10=56)
W odniesieniu do 6 okresów jazdy dziennej
* w czasie dwóch kolejnych tygodni 90 godzin (np. 56+34)
Maksymalny czas trwania
nieprzerwanej jazdy
4 godziny 30 minut
Przerwy
co najmniej 45 minut
nieprzerwanej jazdy
4 godziny 30 minut
lub 3 razy co najmniej 15 minut,
Przerwy
Co najmniej 45 minut
lub co najmniej 30 minut + co najmniej 15 minut
Podział przerwy na dwie części pierwsza co najmniej 15 minut + druga
co najmniej 30 minut
Odpoczynek dzienny (1 kierowca)
* norma
11 kolejnych godzin/ 24 godzin
Odpoczynek dzienny (1 kierowca)
* norma
* skrócenie
9 kolejnych godzin 3 razy w tygodniu,
11 kolejnych godzin/ 24 godzin
Z rekompensatą przed końcem kolejnego tygodnia
* podzielenie
dozwolone : długość trwania odpoczynku jest
* skrócenie
9 kolejnych godzin 3 razy między dwoma tygodniowymi
odpoczynkami
Zwiększona do 12 godzin w przypadku podzielenia
na dwa lub trzy okresy, z czego jeden składający się
Nie ma mowy o rekompensacie za skrócenie odpoczynku dobowego.
Z 8 kolejnych godzin. Długość trwania każdego
Z pozostałych okresów nie może być mniejsza niż
* podzielenie
Dozwolone : długość trwania odpoczynku jest
1 godzina
Zwiększona do 12 godzin w przypadku podzielenia
Odpoczynek dzienny
Na dwa okresy, z czego pierwszy musi wynieść co najmniej 3 godziny
a drugi co najmniej 9 kolejnych godzin
(załoga dwuosobowa)
8 kolejnych godzin w okresie 30 godzin
Odpoczynek dzienny dozwolona pojedyncza przerwa w odpoczynku trwająca max 1godzinę, pod
(przewoź pociągiem lub promem) pewnymi warunkami; w tym wypadku, długość
Odpoczynek dzienny
(załoga dwuosobowa)
9 kolejnych godzin w okresie 30 godzin
Odpoczynku powiększa się o 2 godziny
Odpoczynek dzienny (przewoź
pociągiem lub promem)
Dozwolone jest dwukrotne przerwanie odpoczynku innymi
czynnościami których długość w sumie nie może być dłuższy jak 1
godzina, całkowity czas odpoczynku 11 godzin
Odpoczynek tygodniowy
* norma
45 kolejnych godzin, wraz z odpoczynkiem
dziennym, po 6 okresach jazdy
Odpoczynek tygodniowy
* norma 45 kolejnych godzin, po 6 okresach 24 godzinnych od zakończenia
poprzedniego odpoczynku tygodniowego.
* skrócenie Dozwolone : max do 24
Z tym, że w okresie dwóch tygodni kierowca realizuje dwa
odpoczynki regularne 45 godzinne lub jeden regularny i jeden
skrócony max do 24 godzin
Inne Obowiązki Na żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych
kierowca zobowiązany jest okazać wykresówki za bieżący
tydzień oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu
poprzednich 15 dni (Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006).
Za dni gdy kierujący nie prowadził pojazdu lub prowadził
pojazd wyłączony ze stosowania przepisów socjalnych
kierowca ma okazać stosowne zaświadczenie.
Opracowanie i konsultacja: Naczelnik Wydziału Inspekcji WITD Wrocław - Daniel Woźniak,
Kierownik Oddziału Terenowego w Legnicy - Dariusz Filipów.
* skrócenie
dozwolone : 36 kolejnych godzin w miejscu zamieszkania kierowcy lub w
miejscu pobytu
Pojazdu, albo 24 kolejne godziny poza miejscem zamieszkania kierowcy lub
miejscem pobytu pojazdu zamieszkania kierowcy lub miejscem pobytu
pojazdu rekompensata: jednorazowe odebranie przed końcem trzeciego
tygodnia po tygodniu, którego to dotyczy
* przypadek szczególny:
okres odpoczynku tygodniowego może być odłożony
Przewóz pasażerów inny
na koniec 12 dnia i dołączony do odpoczynku
niż regularny AETR
drugiego tygodnia
Podstawy prawne
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o czasie pracy kierowców
Dz. Ust nr 92 poz. 8 ze zmianami
Rozporządzenia Rady EWG 3820/85 i 3821/85, oraz umowa AETR
Inne Obowiązki
Na żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych kierowca
zobowiązany jest okazać wykresówki za bieżący tydzień oraz
wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 15 dni
( AETR-wykresówki za bieżący tydzień oraz wykresówkę
poprzedniego tygodnia z dnia kiedy kierowca prowadził pojazd)
Za dni gdy kierujący nie prowadził pojazdu lub prowadził pojazd
wyłączony ze stosowania przepisów socjalnych kierowca ma okazać
stosowne zaświadczenie.
2202916.009.png 2202916.010.png 2202916.011.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin