poradnictwo w - rynek pracy 4.pdf

(1487 KB) Pobierz
rynek 4 rewizja.indd
Spis treści
Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki ..................................................... 5
Od Redakcji ..................................................................................................... 8
Studia i opracowania
Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 rok
Barbara Kuta ................................................................................................. 11
Poradnictwo zawodowe dla dorosłych w świetle polskich przepisów prawa
Piotr Lipa ....................................................................................................... 31
Zatrudnienie socjalne w krajach Unii Europejskiej
Małgorzata Denkiewicz ................................................................................. 50
Dobre przykłady
Kształcenie kadr w firmach rzemieślniczych. Doświadczenia
Izby Rzemieślniczej w Katowicach oraz MSP w województwie śląskim
Joanna Wróblewska-Jachna, Maria Banachowicz ........................................ 65
Wspieranie małych firm sposobem ograniczenia bezrobocia
Bronisława Dudziak ....................................................................................... 73
Rekrutacja przez internet
Marcin Jaworek, Michał Dąbrowski .............................................................. 82
Informacje – wydarzenia – wiadomości bieżące
Seminarium „Jakość w poradnictwie zawodowym”
Grażyna Morys-Gieorgica ............................................................................. 90
Informacja ze spotkania partnerów projektu „Poradnictwo na odległość”
Paulina Bogdańska ........................................................................................ 94
Spotkanie partnerów projektu „Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa
Zawodowego”
Anna Woynarowska-Janiszewska ................................................................... 100
„Transnacjonalne Poradnictwo Zawodowe” – komunikat międzynarodowego
seminarium ewaluacyjnego
Agnieszka Łukaszewska ................................................................................. 106
3
Brytyjsko-hiszpańsko-polskie seminarium „Rozwój obszarów wiejskich
– perspektywa zatrudnienia poza rolnictwem”
Krzysztof Kaczmarek ...................................................................................... 111
Ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy
dla uczniów z zakładów rzemieślniczych
Jarosław Kazenas .......................................................................................... 118
O wspólnej odpowiedzialności społecznej czyli jak biznesmeni w świecie
włączają się w rozwiązywanie problemów społecznych
Barbara Sadowska ......................................................................................... 122
Europejski Fundusz Społeczny
Równość szans kobiet i mężczyzn w Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL
Gabriela Popowicz ......................................................................................... 129
Literatura o rynku pracy
Przegląd krajowy .............................................................................................. 137
Przegląd zagraniczny ........................................................................................ 143
Statystyka rynku pracy
Informacja o stanie bezrobocia w maju 2004 roku ........................................... 160
Informacja o stanie bezrobocia w czerwcu 2004 roku ...................................... 172
4
OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI
(stan prawny na dzień 1 sierpnia 2004 r.)
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
(w złotych)
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
a) podstawowy (100%)
b) obniżony (80%)
c) podwyższony (120%)
504,20
403,40
605,10
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
a) odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki
(40% zasiłku dla bezrobotnych)
b) odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu
u pracodawcy (100% zasiłku dla bezrobotnych)
201,70
504,20
3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
(20% zasiłku podstawowego)
100,90
4. Dodatek aktywizacyjny – dla osób, które w okresie posiadania
prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową:
a) za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
(do 50% zasiłku dla bezrobotnych),
b) z własnej inicjatywy (do 30% zasiłku dla bezrobotnych)
252,10
151,30
5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej
jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – kosztów opieki nad
dzieckiem – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego
u pracodawcy
(50% zasiłku dla bezrobotnych).
252,10
6. Zasiłek przedemerytalny:
a) podstawowy – minimalny (120% zasiłku podstawowego)
b) podwyższony – max 160% zasiłku podstawowego – (nie więcej
jednak niż 90% przec. wynagr. z ostatnich 12 m-cy zatrudnienia)
605,10
806,80
7. Świadczenie przedemerytalne od 1.08.2004 r.
670,0
Zasiłki i świadczenia od 1 marca 2004 r. zostały zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych w II półroczu 2003 r. do I półrocza 2003 r., który wynosił – 0,2%.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe w łącznej wysokości – 32,52%, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu
(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe – 0,97% ) tj. w łącznej wysokości – 33,49% .
5
42088920.001.png
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy
pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego
(miesięcznie – w zł) w ramach:
1. Prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na
ubezpieczenia społeczne):
a) w pełnym wymiarze czasu pracy (504,20 + 90,15*)
b) w niepełnym wymiarze czasu pracy (412,00 + 73,67*)
c) w pełnym wymiarze – refundacja za co drugi miesiąc
(824,00 + 147,33*)
594,35
485,67
971,33
2. Robót publicznych :
a) refundacja za każdy miesiąc (50% przec. wynagrodzenia
+ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia
podlegającego refundacji – (1.166,09 + 208,50*),
b) refundacja za co drugi miesiąc (100% przec. wynagrodzenia
+ składki tj. 2.332,17 + 416,99*)
1.374,59
2.749,16
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na
ubezpieczenia społeczne – za zatrudnionego, przez okres co najmniej 12
miesięcy, bezrobotnego (do 300% minimalnego wynagrodzenia)
2.472,00
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 17,88% ; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne
jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy – uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie
wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która od 1.01.2003 r. jest zróżnicowana (od 0,97% do 3,86% w zależności od
grupy działalności – kategorii ryzyka). Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie
opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie
stanowiska pracy dla bezrobotnego – z Funduszu Pracy
1. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia
(do 400% przeciętnego wynagrodzenia)
9.328,68
2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej:
a) działalności samodzielnej (do 500% przeciętnego wynagrodzenia),
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300% przeciętnego
wynagrodzenia),
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200%
przecięt ego wynagrodzenia).
11.660,85
6.996,51
4.664,34
3. Zrefundowanie do 80% udokumentowanych kosztów – pomocy
prawnej, konsultacji lub doradztwa – osobie podejmującej działalność
gospodarczą (do 100% przeciętnego wynagrodzenia).
2.332,17
4. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia sta-
nowiska pracy dla bezrobotnego (do 300% przeciętnego wynagrodzenia)
6.996,51
5. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 29.07.2004 r.)
7,5%
Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z po-
wiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę – pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydat-
ków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
6
42088920.002.png
IV. Wynagrodzenia, zasiłki
1 . Najniższe wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2004)
(w I roku pracy – 80% tj. 659,20 zł., a w II roku – 90% tj. 741,60 zł.)
824,00
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gos-
podarce narodowej w I kw. 2004 r.
2.332,17
3. Zasiłki:
a) pogrzebowy (200% przec. wynagrodzenia),
b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu
wychowawczego ,
c) rodzinny:
- na małżonka oraz pierwsze i drugie dziecko,
- na trzecie dziecko,
- na czwarte i kolejne dziecko.
d) pielęgnacyjny
(zasiłek - a) obowiązuje od 1.06.2004 r.;
zasiłki - b, c, d, – obowiązują od 1.05.2004 do 31.08.2005 r.).
4.664,34
400,00
43,00
53,00
66,00
144,00
V. Diety i inne
1) składka na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru,
2) składka na ubezpieczenie zdrowotne – 8,25% podstawy wymiaru.
7
42088920.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin