Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 1-2-2010.pdf

(6543 KB) Pobierz
276732994 UNPDF
NR 1–2 (108–109)
styczeń–luty
2010
BIULETYN
Dodatek: płyta DVD
• Program: Siła bezsilnych
– „Ogień”
• Film: My, Ogniowe dzieci
BIULETYN
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
numer indeksu 374431
nakład 10000 egz.
PODHALE
cena 8 zł (w tym 0% VAT)
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
276732994.022.png 276732994.023.png 276732994.024.png
ODDZIAŁY IPN
ADRESY I TELEFONY
BIAŁYSTOK
ul. Warsztatowa 1a, 15-637 Białystok
tel. (0-85) 664 57 03
GDAŃSK
ul. Witomińska 19, 81-311 Gdynia
tel. (0-58) 660 67 00
KATOWICE
ul. Kilińskiego 9, 40-061 Katowice
tel. (0-32) 609 98 40
KRAKÓW
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
tel. (0-12) 421 11 00
LUBLIN
ul. Szewska 2, 20-086 Lublin
tel. (0-81) 536 34 01
ŁÓDŹ
ul. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź
tel. (0-42) 616 27 45
POZNAŃ
ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
tel. (0-61) 835 69 00
RZESZÓW
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów
tel. (0-17) 860 60 18
SZCZECIN
ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin
tel. (0-91) 484 98 00
WARSZAWA
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel. (0-22) 526 19 20
WROCŁAW
ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław
tel. (0-71) 326 76 00
BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Kolegium: Jan Żaryn – przewodniczący,
Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Kazimierz Krajewski, Agnieszka Łuczak
Filip Musiał, Barbara Polak, Jan M. Ruman, Norbert Wójtowicz
Redaguje zespół: Jan M. Ruman – redaktor naczelny (tel. 0-22 431-83-74), jan.ruman@ipn.gov.pl
Barbara Polak – zastępca redaktora naczelnego (tel. 0-22 431-83-75), barbara.polak@ipn.gov.pl
Andrzej Sujka – sekretarz redakcji (tel. 0-22 431-83-39), andrzej.sujka@ipn.gov.pl
Piotr Życieński – fotograf (tel. 0-22 431-83-95), piotr.zycienski@ipn.gov.pl
sekretariat – Maria Wiśniewska (tel. 0-22 431-83-47), maria.wisniewska@ipn.gov.pl
Projekt grafi czny: Krzysztof Findziński; redakcja techniczna: Andrzej Broniak;
łamanie: Tomasz Ginter; korekta: Beata Stadryniak-Saracyn
Adres redakcji: ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
www.ipn.gov.pl
Druk: Legra Sp. z o.o., ul. Rybitwy 15, 30-716 Kraków
ODDZIAŁY IPN
ADRESY I TELEFONY
276732994.025.png 276732994.001.png 276732994.002.png 276732994.003.png 276732994.004.png 276732994.005.png 276732994.006.png 276732994.007.png 276732994.008.png 276732994.009.png 276732994.010.png 276732994.011.png 276732994.012.png 276732994.013.png 276732994.014.png 276732994.015.png 276732994.016.png 276732994.017.png 276732994.018.png
BIULETYN
NR 1–2 (108–109)
STYCZEŃ–LUTY
2010
SPIS TREŚCI
ROZMOWY BIULETYNU
Niepodległość pod wierchami
Z Maciejem Korkuciem i Wojciechem Szatkowskim
rozmawia Dawid Golik .............................................................................. 3
KOMENTARZE HISTORYCZNE
Teodor Gąsiorowski – Podhale w planach
niemieckiego okupanta ........................................................................... 20
Maciej Korkuć – Słowacki udział w wojnie.
Okupacja polskiego Spiszu i Orawy ..................................................... 24
Maciej Korkuć – Konfederacja Tatrzańska.
Góralska odpowiedź na „krzeptowszczyznę” .................................... 31
Dawid Golik – „Przyjaciel” spod Tatr............................................................. 39
Maciej Korkuć – Zgrupowanie „Ognia” .......................................................... 46
Michał Wenklar – Na fl ankach Podhala.
Trudny powrót Spiszu i Orawy do Polski po II wojnie światowej.. 56
Ks. Józef Marecki – Działania bezpieki wobec zakonów na Podhalu ....... 63
Filip Musiał – Szefowie zakopiańskiej bezpieki w latach 1957–1975 .... 68
Monika Komaniecka – Inwigilacja Krzysztofa W. ........................................... 74
Maria Nowosadko – Podhalańskie oazy: przestrzeń wolności ................... 80
Jarosław Szarek – Zakopane solidarne z „Solidarnością” .......................... 87
Mateusz Szpytma – „Solidarność” Rolników Indywidualnych
na Podhalu, Spiszu i Orawie w latach 1980–1981 ............................ 93
Łucja Marek – „Trza w cłeku duha utrzimać” ............................................. 102
Filip Musiał – Kontrola nowosądeckiej sieci agenturalnej
w styczniu 1989 roku ............................................................................. 112
SYLWETKI
Marek Gałęzowski – Senator z Podhala ......................................................... 120
Wojciech Szatkowski – Bronisław Czech (1908–1944).
Człowiek wielu pasji... ........................................................................... 127
Dawid Golik – Adam Stabrawa „Borowy” .................................................. 137
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
276732994.019.png
Zdzisław Życieński – Wyżej niż Tatry.
Taternicy-lotnicy w czasie II wojny światowej ................................. 142
Dawid Golik, Filip Musiał – Maluczko i skończy się
ścieżka zarośnięta cierniem… .............................................................. 152
Maciej Korkuć – „Mietek” – rabczański kurier Zrzeszenia WiN ............. 163
Cecylia Kuta – Paksowiec z Podhala.
Włodzimierz Wnuk (1915–1992) ......................................................... 167
Marcin Kasprzycki – „Typ wybitnie wrogi w stosunku
do obecnej rzeczywistości”. Józef Bieniek (1911–2002) ............... 176
Jarosław Szarek – Taksówka do wolności.
Zdzisław Ignacok (1935–2006) ........................................................... 183
PAMIĘĆ
Jerzy Kirszak – Szlakiem Generała Sosnkowskiego ................................... 189
Dawid Golik – „Podhale w ogniu” ................................................................ 198
RECENZJE
Leszek Żebrowski – Narodowa konspiracja na Podlasiu 1939–1952 ...... 202
WYDARZENIA ............................................................................................. 204
Na okładce: str. I – Tatry; str. IV – Figura Matki Bożej Ludzimierskiej; fot. Piotr Życieński.
NIEPODLEGŁOŚĆ
POD WIERCHAMI
Z MACIEJEM KORKUCIEM I WOJCIECHEM SZATKOWSKIM
ROZMAWIA DAWID GOLIK
Dawid Golik – Podhale i Zakopane kojarzy się zwykle
ze sportami zimowymi i wycieczkami w góry. Bardzo
często zapomina się o tradycjach niepodległościowych
tego regionu, które przecież dotyczą nie tylko okresu
okupacji niemieckiej czy postaci Józefa Kurasia „Og-
nia”, ale sięgają także wcześniejszych wieków.
Maciej Korkuć – Na począt-
ku XX w. Zakopane oraz całe
Podhale to była Galicja cza-
su autonomii, Galicja czasu
swobód obywatelskich i naro-
dowych, które się nie mieści-
ły w głowie mieszkańcom zaboru pruskiego czy rosyjskiego.
Myślę nie tylko o przyzwyczajeniu do publicznego i uroczy-
stego świętowania rocznic Konstytucji 3 maja, ale też o Po-
wstaniu Chochołowskim, bądź co bądź skierowanym prze-
ciw Austriakom. To pokazuje klimat, w jakim kilka pokoleń
Podhalańczyków dojrzewało. Jeżeli mówimy o tym, że wielką
wartością dwudziestolecia międzywojennego było pokolenie
Polski niepodległej, które urodziło się i dojrzało w atmosferze
wolności, to w przypadku Podhala i całej Galicji mamy ponad siedemdziesiąt lat wolności,
które ukształtowały kilka pokoleń – licząc od 1867 do 1939 r. (warto sobie uświadomić, że to
mniej więcej tyle, ile trwała cała historia ZSRS). I to oddziaływało na ludzi tu mieszkających.
Łączyło się ze specyfi ką charakteru chłopskiej ludności samego Podhala, zawsze dumnej,
przyzwyczajonej do tradycji wolności, nierzadko powołującej
się w sporach z administracją na królewskie przywileje z epoki
przedrozbiorowej.
Wojciech Szatkowski – Żeby zrozumieć historię Zakopa-
nego w XX w., przynajmniej tę okresu międzywojennego,
to trzeba się cofnąć do wieku XIX, bo wtedy właśnie Zako-
pane stało się tą miejscowością, do której się jeździło „do
Tatrów”, jak pisał Walery Eljasz Radzikowski w swoich prze-
wodnikach, w pierwszym wydaniu z 1870 r. Inteligencja pol-
ska w pewnym sensie szukała takiego miejsca, gdzie czułaby
się dobrze, gdzie te macki zaborcze byłyby osłabione, i ta-
kim miejscem z pewnością stało się Zakopane. Tym bardziej
3
276732994.020.png 276732994.021.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin