Ecclesia in America, s. 122.pdf

(691 KB) Pobierz
AMERYKA1
Ecclesia in America
Wybrane problemy Koæcio¸a w Ameryce Po¸udniowej
w æwietle posynodalnej adhortacji Jana Paw¸a II
Pod redakcj
JarosĀawa RĄaÃskiego OMI
Missio-Polonia
Warszawa 2003
 
Spis treåci
Korekta:
Olga älusarczyk
SkĀad:
Krzysztof Kopania
JarosĀaw RĄaÃski OMI
SĀowo wst·pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Piotr Artur SokoĀowski SVD
Ecclesia in America Ï przesĀanie dla KoåcioĀa na kontynencie
amerykaÃskim oraz dla KoåcioĀa powszechnego . . . . . . . . . . .11
Ludwik Fs SVD, Stefan KukuĀa SVD
Misyjne kongresy latynoamerykaÃskie COMLA 7 Ï CAM 2 . . .31
RadosĀaw Jaszczuk CSSR
Wybrane aspekty Nowej Ewangelizacji
w åwietle posynodalnej adhortacji apostolskiej
Jana PawĀa II Ecclesia in America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Tomasz Szyszka SVD
Wyzwanie do ewangelizacji kultury wedĀug adhortacji
Jana PawĀa II Ecclesia in America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Ks. Jan Piotrowski
Maryjne drogi ewangelizacji Ameryki ÿaciÃskiej . . . . . . . . . .103
WĀadysĀaw Kowalak SVD
Nowe ruchy (para)religijne na kontynencie amerykaÃskim . . .115
Ks. Piotr Mazurkiewicz
Janusowe oblicze globalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Ks. Andrzej Franciszek Dziuba
Ku prawom czĀowieka i demokracji w Ameryce ÿaciÃskiej . .171
JarosĀaw RĄaÃski OMI
Potrzeba troski o ekologi· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Wojciech Kluj OMI
Przewodnie idee adhortacji
Ecclesia in America w kontekåcie
jej rdeĀ i odnoånikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Adhortacja apostolska Ecclesia in America
(PrzekĀad: RadosĀaw Jaszczuk CSSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
¨ Papieskie DzieĀa Misyjne w Warszawie
ISBN 83-86271-57-4
Missio-Polonia
Skwer Ks. Kard. Stefana WyszyÃskiego 9
01-015 Warszawa
tel: (022) 838-29-44; 636-93-28
fax: (022) 838-00-08
e-mail pdm@missio.org.pl
 
SĀowo wst·pne
âPowiedz biskupowi, Ąe to Maryja Dziewica ci· posyĀa i powtrz
moje wielkie pragnienie, aby mie w tym miejscu koåciĀÒ Ï usĀyszaĀ
w 1531 r. Juan Diego, kiedy chciaĀ wymwi si· od misji, powierzonej
mu podczas objawieÃ. I rzeczywiåcie. W tym miejscu wyrsĀ koåciĀ
nie tylko ten materialny, z wiekami okazalszy, strzegcy cudownego
obrazu Pani z Guadalupe, ale przede wszystkim duchowy, indiaÃski,
mocno zakorzeniony w miejscowej tradycji. I w tym miejscu, w naj-
wi·kszym sanktuarium Maryjnym w Ameryce ÿaciÃskiej, Jan PaweĀ II
zwrciĀ si· do wszystkich mieszkaÃcw kontynentu z posynodaln ad-
hortacj Ecclesia in America .
Ten liczcy 147 stron dokument jest owocem Synodu Biskupw
Ameryki ÿaciÃskiej i stanowi swego rodzaju âstreszczenieÒ dziaĀalno-
åci misyjnej. Zaraz na pocztku podkreåla on dar Āaski spotkania
z Chrystusem oraz 500-lecie dziejw ewangelizacji kontynentu, ktry
gromadzi dzisiaj najwi·ksza liczb· katolikw: prawie poĀow· ogĀu ka-
tolikw, Ąyjcych w åwiecie. Najwi·kszym darem, jaki Ameryka ÿa-
ciÃska otrzymaĀa od Pana jest dar wiary, ktry stanowi o jej chrzeåci-
jaÃskiej toĄsamoåci. Owocem ewangelizacji jest takĄe uczynienie
Ewangelii wĀasnoåci Indian, cz·åci ich kultury, czego najwi·kszym
przykĀadem jest wĀaånie historia objawieà Matki BoĄej w Guadalupe.
Do tego KoåcioĀa naleĄ takĄe potomkowie Afrykanw, przywiezio-
nych tutaj jako niewolnicy oraz katolicy z KoåcioĀw Wschodnich.
Ojciec äwi·ty zwrciĀ uwag· na potrzeb· poszanowania prawa tu-
bylcw do wĀasnej ziemi oraz sprzeciwiĀ si· marginalizacji imigrantw.
KoåciĀ - jeåli chce by wierny Ewangelii Ï musi kroczy drog soli-
darnoåci i zwraca uwag· zwĀaszcza na grupy etniczne, b·dce przed-
miotem niesprawiedliwej dyskryminacji. âW efekcie trzeba wykorze-
ni wszelkie prby marginalizacji w stosunku do ludnoåci indiaÃskiejÒ
Ï stwierdza PapieĄ dodajc, Ąe âna pierwszym miejscu zakĀada to, Ąe
powinno si· respektowa ich prawo do ziemi i pakty zawarte z nimi;
5
 
jednoczeånie trzeba zaspokoi ich uzasadnione potrzeby spoĀeczne, sa-
nitarne i kulturalneÒ (EAm 64). Ojciec äwi·ty przypomniaĀ, Ąe âĄe
Amerykanie pochodzenia afrykaÃskiego cierpi nadal w niektrych
miejscach na skutek uprzedzeà etnicznych, ktre s waĄn przeszkod
do spotkania z ChrystusemÒ (EAm 64).
Odnoszc si· do problemu imigrantw Jan PaweĀ II przypomniaĀ, Ąe
w dziejach kontynentu amerykaÃskiego byĀo wiele ruchw migracyj-
nych, w wyniku ktrych przybywaĀo tam wiele kobiet i m·Ączyzn
w nadziei na lepsz przyszĀoå. Zjawisko to trwa do dzisiaj dotykajc
konkretnie wiele osb i rodzin, wywodzcych si· z rĄnych narodw
latynoskich tego kontynentu. OsiedliĀy si· one na PĀnocy, tworzc
w niektrych przypadkach znaczn cz·å ludnoåci. Wobec migrantw
âpotrzebna jest postawa goåcinnoåci i troskliwoåci, ktra zach·ciĀaby
ich do integracji w Ąycie koåcielne, bez naruszania ich wolnoåci i wĀa-
åciwej im toĄsamoåci kulturowejÒ Ï gĀosi dokument (EAm 65).
Mwic o rĄnych aspektach Ąycia spoĀecznego Jan PaweĀ II pod-
kreåliĀ, Ąe ewangelizacja Ameryki nie jest rozdziaĀem zamkni·tym, hi-
stori ocenian rĄnie w zaleĄnoåci od opcji politycznej i sposobu my-
ålenia. Adhortacja zaznacza, Ąe takĄe dzisiaj Ameryka potrzebuje
Ewangelii i KoåcioĀa, stawiajc przed nim liczne wyzwania. Wård
nich PapieĄ wymieniĀ naglce wyzwania spoĀeczne, m. in. trosk· o po-
szanowanie praw czĀowieka, zachowywanie reguĀ demokracji, nega-
tywne skutki globalizacji oraz zadĀuĄenie zewn·trzne licznych krajw,
urbanizacja, korupcj·, handel i uĄywanie narkotykw, dbaĀoå o årodo-
wisko naturalne. By sprosta tym wszystkim wyzwaniom potrzebna
jest odnowa serca oraz duch toĄsamoåci chrzeåcijaÃskiej. ÿczy si· to
zaå z gĀ·bokim nawrceniem serca.
Uznajc zĀoĄonoå zadĀuĄenia zagranicznego paÃstw biednych, Pa-
pieĄ wskazuje na koniecznoå znalezienia drg wyjåcia z tej sytuacji.
Ponawiam moje pragnienie Ï podkreålaĀ Ojciec äwi·ty ÏĄeby Papieska
Rada Iustitia et Pax, wraz z innymi kompetentnymi organizmami, ja-
kim jest sekcja do Stosunkw z PaÃstwami Sekretariatu Stanu, â szuka-
Āa, w studium i w dialogu z reprezentantami Pierwszego äwiata i z od-
powiedzialnymi za Bank äwiatowy i Mi·dzynarodowy Fundusz Mone-
tarny, sposobw rozwizania dla problemu dĀugu zagranicznego
i norm, ktre uniemoĄliwiĀyby powtarzanie si· takich sytuacji w przy-
padku przyszĀych poĄyczekÒ (EAm 59).
KoåciĀ moĄe takĄe skutecznie pracowa na rzecz rozwizania po-
waĄnego problemu handlu narkotykami, wspĀpracujc z wĀadzami
paÃstwowymi oraz z przedstawicielami przedsi·biorstw prywatnych
i organizacji pozarzdowych w celu wprowadzenia w Ąycie konkret-
nych projektw, dĄcych do wyeliminowania tego handlu, ktry za-
graĄa narodom Ameryki. WspĀpraca ta powinna polega m.in. na po-
parciu inicjatyw, ktre uniemoĄliwiaj âpranie brudnych pieni·dzyÒ
i uĀatwiaj kontrol· dbr osb zamieszanych w handel narkotykami
(EAm 61).
PapieĄ sprzeciwia si· takĄe âkulturze åmierciÒ jako modelowi spo-
ĀeczeÃstwa, w ktrym dominuj silni, marginalizujc, a nawet eliminu-
jc sĀabych. Wymienia przy tej okazji nienarodzone dzieci, b·dce bez-
bronnymi ofiarami aborcji, ludzi starych i chorych na choroby nieule-
czalne, poddawanych czasami eutanazji oraz âliczne istoty ludzkie ze-
pchni·te na margines przez konsumpcjonizm i materializmÒ (EAm 63).
Adhortacja pokazuje nam takĄe, Ąe wiele uwagi Jana PaweĀ II po-
åwi·ca modlitwie oraz potrzebie powoĀaà kontemplacyjnych. I to
wszystko, by wzmocni i ocali zaangaĄowanie w pomoc innym, tak
bardzo potrzebne wĀaånie tam, gdzie zrodziĀa si· teologia wyzwolenia
w stylu marksistowskim, gdzie sekty daj zna o sobie, gdzie jest tyle
potrzeb spoĀecznych: ta duchowoå nie sprzeciwia si· spoĀecznemu za-
angaĄowaniu chrzeåcijan. KapĀanw zaå prosi, by wi·cej uwagi i czasu
poåwi·cali celebrowaniu sakramentu pojednania i w ten sposb two-
rzyli pojednane ze sob wsplnoty, ktre stan si· znakiem w åwiecie
napi·tnowanym przez liczne podziaĀy ideologiczne, etniczne, ekono-
miczne i kulturalne.
W adhortacji Jan PaweĀ II przywoĀuje takĄe myål przewodni Syno-
du, Ąe kontynent jest jeden i zarwno biskupi, jak i wsplnoty chrzeåci-
jaÃskie oraz wszelkie instytucje powinny pracowa razem na rzecz tej
6
7
 
jednoåci, niestrudzenie budowa toĄsamoå chrzeåcijaÃsk. Znajduje
ona potwierdzenie w solidarnoåci i stawianiu czoĀa najtrudniejszym
wyzwaniom kontynentu. Nieodzownie trzeba tutaj zaczerpn Ï pod-
kreåla PapieĄ Ï z nauki spoĀecznej KoåcioĀa, ktra przenikni·ta jest mi-
Āoåci i trosk o ubogich. Ta troska o najbardziej potrzebujcych nie
wyklucza jednak z pola ewangelizacji ludzi bogatych czy b·dcych
u wĀadzy. Przypomina takĄe o jednym z wymagaà Synodu, ktre m-
wi, iĄ KoåciĀ w Ameryce powinien wi·cej mwi o Jezusie Chrystu-
sie, ludzkiej twarzy Boga oraz boskiej twarzy czĀowieka. Aby to zreali-
zowa i pogĀ·bi potrzebna jest troska o katechizacj· oraz wysiĀek
ewangelizacji kultury, w tym takĄe wzmocnienia oårodkw nauczania
katolickiego. PapieĄ zwrciĀ si· przy tym do rzdzcych, by w imi·
wolnoåci wychowania przyznali prawo do istnienia szkoĀom katolic-
kim, gdyĄ monopol paÃstwa w tej dziedzinie moĄna uzna za przejaw
totalitaryzmu.
Pod koniec adhortacji PapieĄ poåwi·ca wiele miejsca misjom ad
gentes . Liczne wyzwania, jakie czekaj KoåciĀ w Ameryce ÿaciÃskiej,
nie zwalniaj go z przywileju i potrzeby misji poza granicami konty-
nentu jak rwnieĄ w miejscach i årodowiskach, gdzie Jezus Chrystus
jest nieznany czy teĄ zapomniany. âPonadto KoåcioĀy partykularne
Ameryki s powoĀane, aby rozcign zapaĀ ewangelizacyjny poza gra-
nice swego kontynentu. Nie mog one zachowywa tylko dla siebie
niezmierzonych bogactw swojego chrzeåcijaÃskiego dziedzictwa. Po-
winny nieå je caĀemu åwiatu i przekazywa tym, ktrzy go jeszcze nie
znajÒ (EAm 74). PapieĄ uznaje za swoj propozycj· Ojcw Synodal-
nych, by bardziej zacieånia wspĀprac· bliniaczych KoåcioĀw, posy-
Āa misjonarzy do pracy na kontynencie i poza jego granicami, wzmac-
nia zgromadzenia misyjne oraz nadawa Ąyciu kontemplacyjnemu
wymiar misyjny KoåcioĀa.
W niniejszej publikacji po raz pierwszy zostaĀ zaprezentowany pol-
skoj·zyczny tekst adhortacji Ecclesia in America . Wprowadzaniem do
publikacji jest przedstawienie gĀwnych idei teologicznych adhortacji
w kontekåcie miejscowego KoåcioĀa oraz jej znaczenie dla KoåcioĀa
powszechnego (Piotr SokoĀowski). Nast·pnie omwione zostaĀy wy-
brane problemy KoåcioĀa w Ameryce PoĀudniowej, podkreålone w ad-
hortacji, a przedstawione przez polskich misjologw. Poruszono m. in.
histori· i znaczenie misyjnych kongresw latynoamerykaÃskich (Lu-
dwik Fs, Stefan KukuĀa), potrzeb· nowej ewangelizacji oraz misji po-
za granicami kontynentu (RadosĀaw Jaszczuk), wyzwania ewangeliza-
cji kultury (Tomasz Szyszka), Maryjne drogi ewangelizacji (Jan Pio-
trowski) oraz wyzwanie, jakim s dla KoåcioĀa nowe ruchy religijne
(WĀadysĀaw Kowalak). W bloku problemw spoĀecznych omwiono
takĄe negatywne skutki globalizacji (Piotr Mazurkiewicz), problemy na
kontynencie, zwizane z prawami czĀowieka i demokracj (Andrzej
Dziuba) oraz problem ekologii (JarosĀaw RzaÃski). CaĀoå wieÃczy
omwienie aparatu krytycznego adhortacji (Wojciech Kluj) oraz jej
tekst w j·zyku polskim. KoÃczc t· adhortacj· apostolsk Jan PaweĀ II
poleciĀ wiernym modlitw· za rodziny w Ameryce proszc w niej, m.in.,
by KoåciĀ Chrystusowy w Ameryce âkwitĀ i pomnaĄaĀ owoce åwi·to-
åciÒ. Niniejsza publikacja przybliĄa niektre aspekty Ąycia tego Ko-
åcioĀa w nadziei, iĄ rozbudzi nieco zainteresowanie nim samym oraz
bogactwem kultur, w ktre jest on wkorzeniony.
JarosĀaw RĄaÃski OMI
8
9
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin