Magnum matrimonii sacramentum.pdf

(101 KB) Pobierz
20199424 UNPDF
Jan Paweł II Wielki
Konstytucja apostolska
MAGNUM MATRIMONII SACRAMENTUM
Jan Paweł Biskup Sługa Sług Bożych na wieczną rzeczy pamiątkę
1. Kościół, „świadom tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr
ludzkości” (Familiaris consortio, 1), zawsze otaczał szczególną troską pasterską wielką tajemnicę
małżeństwa (por. Ef 5, 32). Albowiem „szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże
się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej” (Gaudium et spes, 47).
Świadectwem owej pieczołowitej troski pasterskiej jest poczesne miejsce przyznane temu
zagadnieniu przez Sobór Watykański II. Także najwyżsi Pasterze oraz biskupi całego świata, odpowiadając
na pytania naszych czasów, nieustannie i z naciskiem przedkładali wiernym doskonały obraz małżeństwa i
rodziny. W tym duchu poprzednik nasz Paweł VI ogłosił encyklikę Humanae vitae. Pośród licznych
przejawów owej troski i uwagi, które można zaobserwować w ciągu ostatnich lat, wyróżnia się Synod
Biskupów odbyty w Rzymie w dniach od 26 września do 25 października 1980 roku, jak również
ustanowienie Papieskiej Rady do spraw Rodziny.
2. Obowiązek „ogłoszenia wszystkim zamysłu Bożego dotyczącego małżeństwa i rodziny, zapewniając im
pełną żywotność oraz rozwój ludzki i chrześcijański” (Familiaris consortio, 3), należy zaiste do szczególnych
zadań powierzonych posłannictwu Kościoła w odniesieniu do małżeństwa i rodziny.
Z tej przyczyny Kościół, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, podejmuje dzieło rozwijania badań
teologicznych nad małżeństwem i rodziną, jak i powoływania instytutów dla kształcenia tych, którzy w
specjalny sposób oddają się na tym polu działalności pasterskiej. Wydaje się zatem, iż konieczne jest
powołanie do życia Instytutu studiów wyższych, który będzie prowadził poszukiwania teologiczne i
pastoralne nad małżeństwem i rodziną ku poży tkowi całego Kościoła Powszechnego.
3. Po dojrzałym przeto namyśle postanawiamy i zarządzamy, że Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem
i Rodziną, utworzony i działający już przy Uniwersytecie Lateraneńskim, otrzymuje formę prawną. Jego
celem będzie zgłębianie prawdy o małżeństwie i rodzinie przy pomocy metod naukowych, tak ażeby
świeccy, osoby zakonne i duchowni mogli otrzymać w tej materii formację bądź to filozoficzno-teologiczną,
bądź humanistyczną, i w ten sposób lepiej i skuteczniej pełnić swoje posługiwanie duszpasterskie i kościelne
dla dobra Ludu Bożego Stąd do statusu prawnego tegoż Instytutu należy udzielanie następujących stopni
akademickich:
doktoratu świętej teologii ze specjalizacją w naukach teologicznych o małżeństwie i rodzinie;
licencjatu z teologii małżeństwa i rodziny;
dyplomu w zakresie nauki o małżeństwie i rodzinie.
4. Instytut będzie wypełniał postawione przed nim zadania, tworząc:
a) kurs doktorancki z teologii małżeństwa i rodziny dla tych, którzy posiadają już licencjat ze świętej
teologii;
b) kurs licencjacki z teologii małżeństwa i rodziny dla tych, którzy uzyskali wcześniej bakalaureat ze
świętej teologii;
c) kurs dyplomowy z zakresu teologii małżeństwa i rodziny dla tych, którzy ukończyli studia
uniwersyteckie we własnym kraju;
d) seminaria, na które będą zapraszane osoby o wypróbowanej wiedzy, by według uznania Instytutu, na
prośbę dykasterii Kurii Rzymskiej lub poszczególnych Konferencji Episkopatu rozpatrywać
najpoważniejsze i najbardziej palące kwestie dotyczące małżeństwa i rodziny.
5. Władze akademickie Instytutu stanowią: Wielki Kanclerz i Rektor Papieskiego Uniwersytetu
Lateraneńskiego, Przewodniczący i rada Instytutu. Mianowany przez Papieża Przewodniczący należy z
urzędu do Senatu akademickiego Papieskiego Uniwersytetu Lateraneńskiego.
6. Przewiduje się, że wszystko, co niniejsza Konstytucja Apostolska postanawia, będzie należycie
realizowane za pośrednictwem własnych statutów Instytutu, zatwierdzonych przez właściwe władze Stolicy
Apostolskiej po wysłuchaniu Senatu Papieskiego Uniwersytetu Lateraneńskiego.
7. Instytut będzie pozostawał w szczególnej łączności z Papieską Radą do spraw Rodziny w myśl tego, co
określa „motu proprio” Familia a Deo Instituta w n. V, f.
8. Instytut zostaje oddany pod specjalną opiekę Matki Bożej Fatimskiej.
9. Konstytucja niniejsza, która według zwyczaju jest promulgowana w dniu jej ogłoszenia w „L'Osservatore
Romano” wejdzie w życie od dnia 14 października 1982 roku.
Na koniec wyrażamy wolę, aby ta nasza Konstytucja posiadała moc wiążącą i skuteczność oraz by była
sumiennie przestrzegana przez wszystkich, których dotyczy, bez względu na jakiekolwiek przeciwne
zarządzenia.
Dano w Rzymie, u Świętego Piotra, 7 października 1982 roku, we wspomnienie Matki Boskiej Różańcowej,
w czwartym roku naszego Pontyfikatu.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin