Unidad 1 - Hola, que tal.pdf

(1459 KB) Pobierz
El Curso PL.qxd
c urs o
Kurs j´zyka hiszpaƒskiego
Zgodnie
z poziomami
j´zykowymi
Rady Europy
★★
★★
el n u e v o
173884291.014.png 173884291.015.png 173884291.016.png 173884291.017.png
 
173884291.001.png
 
173884291.002.png
 
 
173884291.003.png 173884291.004.png 173884291.005.png 173884291.006.png 173884291.007.png 173884291.008.png
c urs o
Kurs j´zyka hiszpaƒskiego
Lourdes Gómez de Olea
Palmira López Pernía
wspó∏praca:
Marlies Heydel
Przek∏ad i adaptacja:
Kamila Zagórowska
el n u e v o
173884291.009.png 173884291.010.png 173884291.011.png
Drodzy uczàcy si´!
ZdecydowaliÊcie si´ na nauk´ hiszpaƒskiego. Byç mo˝e znacie ju˝ troch´ ten j´zyk, byç mo˝e wszystko jest dla was
nowe. El Nuevo Curso b´dzie odpowiada∏ waszym oczekiwaniom, celom nauki i nawykom. Zestaw El Nuevo Curso
podzielony na trzy cz´Êci doprowadzi was do Europejskiego Certyfikatu J´zykowego. Ju˝ na koniec niniejszego
podr´cznika osiàgniecie poziom A1 Europejskiego Certyfikatu J´zykowego, który umo˝liwi wam odnalezienie si´
w najwa˝niejszych sytuacjach ˝ycia codziennego. Przy okazji dowiecie si´ wiele o Hiszpanii i hiszpaƒskoj´zycznych
krajach Ameryki Po∏udniowej.
Podstawy El Nuevo Curso
El Nuevo Curso opiera si´ na zasadzie ma∏ych kroków. Kolejne kroki w nauce oraz zadania z nimi zwiàzane ∏àczy
wspólny wàtek. PrzejrzystoÊç ta ma dwie zalety: na lekcji wiecie, dlaczego jakieÊ zadanie nale˝y wykonaç,
a jednoczeÊnie mo˝ecie materia∏ uzupe∏niç samodzielnie, jeÊli jakàÊ lekcj´ zdarzy wam si´ opuÊciç.
El Nuevo Curso pokazuje wam odpowiednie strategie, pomocne przy skutecznej i samodzielnej nauce: jak
wiadomo lepiej zapami´tuje si´ to, co samemu si´ wypracowa∏o. Samodzielne odkrywanie pewnych zasad
w po∏àczeniu z odnoszeniem si´ do ju˝ posiadanej przez was wiedzy b´dzie bardzo u∏atwia∏o nauk´
hiszpaƒskiego.
El Nuevo Curso zach´ca do ˝ywej konwersacji na zaj´ciach: uczycie si´ poprzez rozmowy z innymi a zdobyte
umiej´tnoÊci mo˝ecie zawsze ponownie wykorzystaç!
El Nuevo Curso dla utrwalenia i poszerzenia zdobytych umiej´tnoÊci i wiedzy oferuje:
– strony En vivo , które zawierajà teksty krajoznawcze, kulturowe oraz zdj´cia i piosenki;
– strony Recuerde , które podsumowujà najwa˝niejsze zagadnienia gramatyczne i leksykalne na koƒcu ka˝dej
lekcji;
– strony Repaso , które przy pomocy historyjki do s∏uchania s∏u˝à do powtórzenia materia∏u opanowanego
przez cztery kolejne lekcje.
Struktura podr´cznika El Nuevo Curso
Cz´Êç lekcyjna przeznaczona jest do pracy na zaj´ciach dydaktycznych:
– Tematy z ˝ycia codziennego podzielone sà na 12 lekcji, podczas których wspólnie krok po kroku uczycie si´
j´zyka poprzez odkrywanie, wypróbowywanie, utrwalanie i u˝ywanie go.
– Po ka˝dych czterech lekcjach w cz´Êci Repaso znajdziecie historyjk´ „Los secretos de Santullán” w trzech
ods∏onach, która s∏u˝y powtórce tego, czego nauczyliÊcie si´ przez cztery lekcje. Historyjka ta mo˝e byç
równie˝ wykorzystana jako s∏uchowisko do nauki na zaj´ciach jak i w domu.
– Na koƒcu tej cz´Êci podr´cznika znajduje si´ test koƒcowy, którego zarówno struktura jak i zakres tematyczny
zgodne sà z wytycznymi Europejskiego Certyfikatu J´zykowego poziom A1.
Cz´Êç pomocnicza podr´cznika zawiera wszystko, co jest potrzebne do nauki w domu:
– trzy strony çwiczeƒ do ka˝dej lekcji, które po∏àczone sà z nimi poprzez system odnoÊników oraz strona
¿Recuerda? , która zawiera krótkie podsumowanie lekcji oraz podsuwa przydatne techniki przyswajania
materia∏u;
– dwie strony Repaso po ka˝dych czterech lekcjach, które pokazujà jak opanowany materia∏ mo˝na przenieÊç na
sytuacje z ˝ycia zawodowego;
– obszerny za∏àcznik zawierajàcy wiele materia∏ów pomocniczych: przeglàd gramatyczny, rozwiàzania çwiczeƒ,
transkrypcj´ tekstów do s∏uchania, s∏ownictwo, strategie i wskazówki dla uczàcych si´.
Przyjrzyjcie si´ spokojnie zawartoÊci podr´cznika oraz wskazówkom spisanym na nast´pnych czterech stronach.
Mi∏ej i owocnej nauki ˝yczà
Autorki i wydawnictwo
 
Spis treÊci
Tematyka
Komunikatywne cele nauki Gramatyka
Strona
1
Hola, ¿qué tal?
8
– powitanie
– jak si´ nazywam
– alfabet
– witanie kogoÊ
– przedstawianie si´
– mówienie o samopoczuciu
– mówienie o problemach
z porozumiewaniem si´,
pytanie o pisowni´
– po˝egnanie
– formy powitaƒ
– zaimek osobowy (lp)
llamarse, ser (lp)
En vivo: Imiona w krajach
hiszpaƒskoj´zycznych
– rzeczownik i przymiotnik: rodzaj
– rodzajnik okreÊlony (lp)
– liczebniki 0–10
2
¿De dónde eres?
16
– pochodzenie, narodowoÊç
– znajomoÊç j´zyków obcych
– obecnoÊç hiszpaƒskiego
w Êwiecie
– mówienie o pochodzeniu
i o j´zykach obcych
– mówienie o problemach
z porozumiewaniem si´
– pytanie o pochodzenie
przedmiotów
– przymiotniki oznaczajàce
narodowoÊç
– zaimki osobowe (lm)
– czasowniki regularne
zakoƒczone na -ar
se + czasownik
– przeczenie
– bien, mal, poco, mucho
– rzeczownik – liczba mnoga
– rodzajnik okreÊlony (lm)
ser (lm)
– liczebniki 11-50
En vivo: Hiszpaƒski na Êwiecie
3
¿Qué haces?
24
– zawód i miejsce pracy
– miejsce zamieszkania
– dane osobowe
– mówienie o pracy
– pytanie o miejsce pracy
– zadawanie pytaƒ dotyczàcych
osób, sporzàdzanie danych
– wykazywanie zainteresowania,
reagowanie uznaniem
– nazwy wykonywanych
zawodów
– rodzajnik nieokreÊlony (lp)
– czasowniki regularne
zakoƒczone na -ar, -er, -ir
– przyimki en , de
– ¡qué + przymiotnik!,
¡qué + przys∏ówek!
hacer, tener
– liczebniki 60-109
– liczebniki porzàdkowe 1.–5.
En vivo : A. Skármeta, El Cartero
de Neruda (tekst literacki)
4
Mi querida familia
32
– rodzina
– cechy, wyglàd osób
– wiek
– stan cywilny
– kolory
– opowiadanie o swojej rodzinie
– przedstawianie kogoÊ
– pytanie o wiek i udzielenie
odpowiedzi
– opisywanie wyglàdu osoby
– podawanie stanu cywilnego
– zaimek dzier˝awczy (lp)
– nazwy cz∏onków rodziny
– zaimek wskazujàcy éste, ésta...
– ¿Cuántos?, ¿Quién?
– przymiotnik – rodzaj, lp, lm
muy, bastante
– estar
En vivo : wywiad z Isabel Allende
Repaso 1 Los secretos de Santullán 1
40
4 cuatro
173884291.012.png
Spis treÊci
Tematyka
Komunikatywne cele nauki Gramatyka
Strona
5
¿Algo más?
42
– zakupy
– sklepy, zwyczaje dotyczàce
zakupów
– pytanie, czy jest jakiÊ towar lub
czy go nie ma i umiej´tnoÊç
odpowiedzi
– mówienie o zakupach
i mo˝liwoÊciach zap∏aty
– wyra˝anie ˝yczeƒ
– pytanie o cen´
– wskazywanie przedmiotów
– potwierdzanie zamiarów
– rodzajnik nieokreÊlony (lm)
hay + rodz. nieokr., + liczebnik,
+ rzeczownik w lm
poder (o> ue)
quería, quisiera
– ¿Cuánto?
– zaimek wskazujàcy este, ese…
– zaimki dope∏nienia bli˝szego lo,
la, los, las
liczebniki 100 – 9.000
En vivo: strona internetowa
jednej z hiszpaƒskich sieci
handlowych
6
Mmm... ¡Qué rico!
50
– zakupy artyku∏ów spo˝ywczych
– w restauracji
– typowe potrawy i napoje
krajów hiszpaƒskoj´zycznych
– podawanie iloÊci
– robienie zakupów w sklepie
spo˝ywczym
– zamawianie i p∏acenie
w restauracji
– przyimek de
– querer (e >ie)
– poner (-g-), traer (-g-)
– przymiotnik otro
zaimki dope∏nienia dalszego
me, le, nos
En vivo : Artyku∏ o tapas wraz
z przepisem
7
¡Bienvenidos a... México!
58
– México: uwarunkowania
geograficzne, zabytki
– pobyt w hotelu
– pocztówka z wakacji
– mówienie o miejscu
– bli˝sze okreÊlenie czegoÊ
– podawanie liczby ludnoÊci
– podawanie celu lub kierunku
– rezerwowanie pokoju
ser przy opisach cech
charakterystycznych
estar przy podawaniu
po∏o˝enia geograficznego
– okoliczniki miejsca en, cerca de,
lejos de
– zaimek wzgl´dny que
– casi, más de
– przyimki a, para
– ¿cuántos/-as?
–ir
liczebniki 10.000 – 1.000.000
En vivo : Piosenka
„¡Ay Jalisco, no te rajes!”
8
Perdone...
66
– w obcym mieÊcie
– opis drogi
– godziny otwarcia
– czas
– mówienie o istnieniu
i po∏o˝eniu jakiejÊ rzeczy
– pytanie o drog´ i udzielanie
odpowiedzi
– pytanie o godzin´ i podawanie
jej
– mówienie o godzinach
otwarcia
hay i estar
– opis miejsca i kierunku: ala
derecha, a la izquierda
– ninguno/ -a
– primero, después
podawanie godziny: es la una,
son las tres…
– dni tygodnia i podawanie pory
dnia: los sábados, por la
mañana...
– ¿A qué hora?, ¿Cuándo?
seguir (e > ie)
En vivo: Muzeum Guggenheima
w Bilbao
Repaso 2 Los secretos de Santullán 2
74
cinco
5
173884291.013.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin