Bramkarski - technika gry bramkarza.pdf

(270 KB) Pobierz
Microsoft Word - TECHNIKA GRY BRAMKARZA.doc
TECHNIKAGRYBRAMKARZA
85334673.010.png 85334673.011.png
Zasadypracynóg
PoruszaćsięistaćnapalcachStopypowinnybyćprzezcałyczaswruchu.
Bramkarzpowinienporuszaćsięnaplacach.
ProstopadledopiłkiRamionaibiodrabramkarzapowinnypozostawać
prostopadlewstosunkudopiłki(rys.)
PoruszaćsięzapiłkąNajprościejwykonaćinterwencjejestwtedy,gdypiłka
znajdujesiębezpośrednioprzedbramkarzem;więcbramkarzpowinien
przemieszczaćsięzapiłką.MoŜnadotegowykorzystaćdwarodzajekroku:
KrokdostawnyuŜywanyjesttylkonakrótkieodległości.Ciałopozostajecały
czasprostopadledopiłki,stopynigdyniekrzyŜująsię.Prawanogapozostajepo
prawej,lewapolewej.
KrokkrzyŜowystosowanyjestwceluzabezpieczeniawiększegoobszaru.Wygląda
tojak'przeplatanka'jednąnogą(niepełna).Jeśliporuszamysięwprawotolewa
nogajestzprzoduikrzyŜujesięzprawąajeśliwlewotoprawanogajestprzodui
krzyŜujesięzlewą
RuchdoprzoduInterwencjapowinnabyćzawszewykonywanadoprzodu,w
kierunkupiłki.PozwalatoszybszezłapaniepiłkiatakŜeumoŜliwiaobranie
właściwegokąta.NiemoŜnacofaćsiękiedyłapiemypiłkę.
Szybkowstawać,miećwolneręce.Interwencja,poktórejbramkarzleŜyna
murawieniezawszeoznaczakoniecakcji.MoŜezdarzyćsię,Ŝeodbitapiłkatrafi
podnogiprzeciwnika.Bramkarzwtakichprzypadkachmusiszybkopoderwaćsię
nanogi.TęczynnośćnaleŜywykonywaćbezpomocyrąk,ztegowzględu,iŜręce
musząbyćprzygotowanewkaŜdejchwilidoobronystrzału.
Pozycja'GOTÓW'
Bramkarz powinien być ustawiony prostopadle do piłki, na
palach stóp z kolanami lekko ugiętymi. Ręce po bokach ciała
(dłonie otwarte), środek cięŜkości przesunięty lekko do przodu,
gotowy na szybki ruch w kaŜdą stronę.
Nawet,kiedybramkarzjestwruchupowinienbyćzbliŜonydotej
pozycji,abymóczareagowaćodpowiednioszybko.
Pozycja'GOTÓW'
Podsumowanie
dobrze
źle
Stopycałyczaswruchu
Prostopadledopiłki
Poruszaćsięzapiłką
Ruchwkierunkupiłki
Szybkowstawać,miećwolne
ręce
Brakporuszaniazapiłką
Ustawienienapiętachstóp
Cofaniesięprzyinterwencjach
UstawienienajbardziejzbliŜone
dopozycji'GOTÓW'
85334673.012.png 85334673.013.png
Podstawowezasadyustawienia
Po pierwsze bramkarz powinien wiedzieć gdzie jest
bramka!Wydajesiętooczywiste,alepodczasgrymoŜna
stracić orientację. Kiedy akcja zaczyna zbliŜać się do
bramki,naleŜysprawdzićgdzieznajdująsięsłupki.
Podrugiebramkarzmusiporuszaćsiępoliniibiegnącej
ze środka bramki do piłki (rys. 1). Środek linii określa
prawidłoweustawienie.
Rys.1Ustawieniena
środkulinii
Po trzecie bramkarz tak musi się ustawić, w
wystarczającej odległości od linii bramkowej, aby
zabezpieczyć kąt utworzony przez piłkę i obydwa słupki
(rys.2). Kąt oraz umiejętności bramkarz określają
ustawieniewkierunku'przód/tył'.OdległośćnajakąnaleŜy
wyjśćzbramkijestzaleŜnatakŜeodwzrostuzawodnika.
Rys.2Zabezpieczeniekąta
Rysunekdruginieuwzględniawzrostubramkarza.Oznacza
to, Ŝe w zaleŜności od tego jak wysoki jest bramkarz,
odległośćodliniibramkowejjestróŜna.Generalnie,chodzi
o to aby uniknąć ,,przelogowania” ale takŜe odpowiednio
skrócićkątorazzabezpieczyćobydwasłupki.
Ustawieniewbramce
Rys.3Łukbramkarza
Bramkarz przez cały czas powinien kontrolować swoją
pozycjęwbramce.
Przyostrychkątach,kiedypiłkajestbliskoliniikońcowej,
kątktórybramkarzmusiochraniaćjestbardzomaływięc
moŜe stać przy bramce. JednakŜe musi ustawić się po
zewnętrznejstronienajbliŜszegosłupka.
Rys.4Zmodyfikowanyłuk
Rysunek 3 przedstawia jak bramkarz (czerwone kropki) powinien być ustawiony w
stosunkudopiłki(czarnekropki)przemieszczającejsięwpolukarnym.Wielkośćłuku
zaznaczonegoniebieskąliniąjestróŜnadlabramkarzywzaleŜnościodumiejętnościi
wzrostunatomiastgeneralniekształtjestpodobny.
JeślibramkarzjestdalekoodliniibramkowejmoŜezostać,,przelobowany”.Wtakim
przypadkunaleŜynieznaczniezmodyfikowaćłuk.Przódtegołukujestbardziejpłaskico
dajewiększąszansęobronygórnychpiłek(rys.4).Aczkolwiekdokładnapozycjajest
zaleŜna od umiejętności a takŜe wzrostu bramkarza. NiŜsi, słabiej wyszkoleni
bramkarzepowinnilepiejsięczućbliŜejliniibramkowej.
85334673.001.png 85334673.002.png 85334673.003.png 85334673.004.png 85334673.005.png 85334673.006.png
Bramkarzpowinientraktowaćtenłukjakowskazówkęgdziepowinienbyćustawiony,
gdy piłka jest w ruchu. KaŜdy powinien to ustawienie dostosować do własnych
umiejętnościiwarunkówfizycznych.NienaleŜyjednakprzesadzaćzprzestrzeganiem
zasadyłuku.PrzyszybkimruchupiłkinaleŜyściąćłukkiedytokonieczneabyzająć
właściwąpozycję.
Podsumowanie
dobrze
źle
Bramkarzwiegdzieznajdująsię
słupki
Ustawienienaliniipomiędzy
piłkąaśrodkiembramki
Dostatecznewyjściezbramkiw
celuzabezpieczeniakąta
ŚwiadomośćmoŜliwości
,,przelogowania”kiedybramkarz
jestwysunięty
Zbytrzadkiekontrolowanie
pozycjiwzględembramki
Płaskieustawienienalinii
bramkowej
Ustawieniewbramceprzy
ostrychkątach
Przyostrychkątachustawienie
nazewnątrzsłupka
85334673.007.png
CHWYTBRAMKARZA
BramkarzposiadaprzewagęnadzawodnikamizpolaponiewaŜtylkoonmoŜeuŜywać
rąkdokontrolowaniapiłki.TechnikachwytujestdrugąpoPracynógpodstawądobrej
interwencjibramkarskiej.
Pierwszą waŜną zasadą przy chwycie jest to aby ręce zawsze były pierwsze
wyciąganedopiłki.Przypadkowaobronanogamijestoczywiściedobraaleniezastąpi
rąk.
Drugą rzeczą jest to aby bramkarz miał 'miękkie' ręce. Oznacza to, Ŝe przy
wykonywaniuchwytumusicałymciałemamortyzowaćstrzał(czylirękoma,plecami,
nogami).Kiedypiłkawpadawdłoniełokciepowinnybyćdelikatnieugięte.Następnie
kiedy wykonywany jest chwyt łokcie powinny się ugiąć w ten sposób aby ramiona
absorbowałysiłęstrzału.MoŜnatakŜedelikatnieodchylićsiędotyłuwpasiecoteŜ
pomoŜezamortyzowaćstrzał.Chwytpowinienbyćcichyimiękki.Jeślisłychaćdość
wyraźnydźwiękwtedyinterwencjaniejestzbytdobra.NaleŜypamiętaćtakŜeotym,iŜ
niewolnocofaćsięprzywykonywaniuchwyturuchjesttylkodoprzodu,napiłkę.
Technikachwytu'W'
Technikachwytu'W'jestuŜywanawceluzłapaniapiłkinawysokości
pasaiwyŜej.RęcemusząbyćułoŜonewtensposóbabykciukz
palcamitworzyłliteręW.NienaleŜyłapaćpiłkiwtensposób,Ŝedłonie
sąpobokachakciukiniezabezpieczająpiłki.Takichwytnajczęściej
kończysięwpuszczonąbramką.
WpewnymstopniutechnikachwytumoŜebyćróŜnorodna.Dla
młodszychbramkarzylubdlatychktórzymająmniejszeręce
nadgarstkipowinnybyćbardziejzbliŜonedosiebie,kciukinatomiast
powinnybyćułoŜoneprawierównolegledosiebie.Bardziej
doświadczenibramkarze,którzyposiadająwiększąsiłęrąkmogąprzesunąćnadgarstki
bardziejdozewnątrzcopozwolizwiększyćkontrolęnadpiłką.
Przywysokichpiłkachtechnikachwytujesttakasama.JednakŜebramkarzmusi
poczynićdodatkowekrokiabyupewnićsię,Ŝeudamusięczystozłapaćpiłkę:
NaleŜy tak wyskakiwać aby złapać piłkę w najwyŜszym moŜliwym punkcie.
BramkarzniemoŜeczekaćnapiłkęaŜtasamaspadniewjegoręce.Musiłapać
jąponadgłowamiinnychzawodników.Jeślibramkarztegoniewykonapiłkarze
przeciwnejdruŜynymogąuprzedzićgogłowąiwbićpiłkędobramki.
NaleŜy takŜe pamiętać o tym aby zawsze przy takichinterwencjach podnosić
kolano. Zwiększa to siłę wyskoku a takŜe zabezpiecza przed szarŜującymi
zawodnikamiktórzymoglibyspowodowaćjakiśuraz.NienaleŜyjednakuŜywać
kolanajeślimogłobytospowodowaćkontuzjeatakującegozawodnika.Kolano,
popierwszesłuŜydozwiększeniasiływyskoku,podrugiezabezpieczaprzed
kolizjamizwbiegającymizawodnikami.
Chwyt"W"
Odwróconychwyt
OdwróconychwytwykorzystywanyjestdołapaniapiłeklecącychponiŜejpasa.Ręce
powinnybyćwyciągniętewdół,zapiłkątoznaczyŜepiłkapowinna'takjakby'wpadać
wrękawice.
85334673.008.png 85334673.009.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin