Nowy Dokument tekstowy (8).txt

(7 KB) Pobierz
Wierszyki na Dzie� Matki 


Ty obchodzisz �wi�to swoje,
Ja na warcie musze sta�.
I �yczenia na t� chwil�,
Tylko st�d Ci musz� s�a�.Dzie� Matki jest raz w roku,
Szcz�liwy i pe�en uroku.
W tym dniu pragn� z�o�y� Ci �yczenia:
Zdrowia szcz�cia i powodzenia.To jest bukiecik dla mamy.
Malutki, aby odp�dzi� smutki,
�eby jej kwit� i w zimie i w lecie.
Nawet w�wczas, gdy �niegiem miecie.
Jeden kwiatek to u�miech.
Drugi to mi�e s�owo.
Trzeci to pomoc dla mamy,
gdy sprz�tamy lub naczynia zmywamy.
I jeszcze listki nasze pi�tki i
sz�stki wszystkie.Dzi�kuj�, �e znosi�a� to,
czego nie spos�b by�o znie��,
�e robi�a� cos z niczego,
�e dawa�a�, maj�c puste kieszenie,
�e kocha�a�, gdy kocha� mnie si� nie da�o,
�e zarabia�a� pieni�dze, aby mnie wychowa�,
�e robi�a� rzeczy niemo�liwe z u�miechem
(nawet gdy czasami dr�a�)...
Najdro�sza Mamo!Gdym mog�a spe�ni� Twe �yczenia,
to tylko powiedz...
a cho� nie jestem Z�ot� Rybk�,
to �ycz� Ci wszystkiego najlepszego,
co tylko chcesz,
Ty Mamusiu sam ju� wiesz...Nie mog� Ci� k�ama�,
Nie mog� oszuka�,
Potrafi� Ci dawa�,
Potrafi� Ci� kocha�...
Ty tak�e mnie kochasz,
Ty piel�gnujesz,
Mnie nie uderzysz,
Mnie nie... zabijesz...
Zawsze ja czuj� Twe serce w moim,
Zawsze te� daj� serce Ci moje.
Pami�taj mamo uczucie moje,
Gdy� zawsze ja kocham Ciebie i serce Twoje 

Najukocha�sza Mamo Moja!
Ca�uj� Twoje r�ce.
Wiem, �e jeste� jedyn� osob�,
kt�ra kocha mnie
takim jakim jestem.
Kochasz mnie w chwilach smutnych i radosnych,
zawsze jeste� moj�
przyjaci�k�.
Marz� o tym, aby ka�dy dzie� przyni�s�
Ci Mamusiu Kochana same
rado�ci, szcz�cie i zadowolenie.
B�d� si� stara� pom�c Ci w tym
tak jak tylko potrafi� najlepiej.
Chc� Ci powiedzie� Mamusiu,
�e bardzo Ci� kocham chocia� czasem
sprawiam Ci przykro�� i b�l.
Przepraszam za wszystko co z�e...Wytrzymywa�a� ze mn� w dniach buntu,
Kiedy nic nie mia�o sensu,
Nic nie by�o warte zainteresowania.
Nie przestawa�a� wierzy�,
�e pewnego dnia
Wyjd� z tej mg�y i na nowo odnajd� s�o�ce.
I rzeczywi�cie tak si� sta�o.Dnie urocze, pi�kne, m�ode
W drodze �ycia napotkamy,
Ale jednym z najpi�kniejszych
B�dzie dzie� Mamy.
Wi�c serdecznie Ci winszuj,
Aby przez ten dzionek ca�y
Tylko nuty zdrowia, szcz�cia,
W Twoim sercu, Mamo, gra�y!Dzi�kuj� za to wszystko,
Czym dobro� jest na ziemi,
�e Jeste� najwa�niejsza,
�e tego nikt nie zmieni,
�e jeden dzie� najpi�kniej
W mym sercu ja�nie� musi:
Dla jednych to Dzie� Matki,
A dla mnie Dzie� Mamusi. 

W kalendarzu �wi�to Matki
z �yczeniami �piesz� dziatki.
Ja Ci mamo dzi� w podzie�ce
za Twe trudy daje serce
i przepraszam za me psoty,
za wybryki i k�opoty. 

Dzi�kuj� Ci, ze znosi�a�
moje humory, prowokacje,
Lenistwo, bunt, z�o��,
ha�as i niechlujstwo,
G�upot� i popisy, ca�� gam� wybryk�w,
Kt�re dzieciak obmy�la, aby zobaczy�,
Na jak wiele mo�e sobie pozwoli�.
Ty jednak nie przestawa�a� mnie kocha�.
Jak to mo�liwe... Nie wiem.
Ale dzi�kuj� Ci. 


Ona mi pierwsza pokaza�a ksi�yc
I pierwszy �nieg na �wierkach,
I pierwszy deszcz.
By�em wtedy ma�y jak muszelka,
A czarna suknia mojej matki
Szumia�a jak Morze Czarne...Dzi�kuj� Ci za to,
�e dopasowywa�a� swoje �ycie do mojego.
Dzi�kuj� za poczucie,
�e nie ma dla Ciebie
na tym �wiecie nic dro�szego,
Ni� nasza mi�o��
(Opr�cz Twojej mi�o�ci do mego Taty).
Dzi�ki Tobie czuj� si� chcianym dzieckiem,
Potrzebnym i warto�ciowym cz�owiekiem.
Dzi�kuj� Ci za to, �e jeste�.Z okazji Twojego dnia Mamo.
Za wczoraj i dzi�, zawsze tak samo,
ka�dym czu�ym serca uderzeniem
i ka�dym z niego p�yn�cym �yczeniem
zdrowia, si� i codziennej rado�ci
wraz ze s�owami najwi�kszej wdzi�czno�ci.
Za wszystkie dla mnie trudy
i starania sk�adam Ci dzisiaj podzi�kowania.Ma�e moje r�ce, serduszko gor�ce,
nikt mnie tak jak mama nie kocha pod s�o�cem.Za to gdy dorosn� wszystko w domu zrobi�.
Mamusia w fotelu niech odpocznie sobie!W dniu Twojego �wi�ta mamo jedyna, 
�yczenia zdrowia przyjmij od syna. 
Za Twe trudy za �ycie samo, 
Za moje zdrowie dzi�ki Ci mamo. 
Niech Twoje �ycie w spokoju p�ynie, 
A to co gorsze niech Ci� ominie. 
Niech si� spe�niaj� wszystkie marzenia, 
Takie s� Twego syna �yczenia.Dzisiaj sk�adam ci Mamo
Najlepsze �yczenia
Za twe przykro�ci, za twe cierpienia
Za noce bolesne, za noce czu�e
Za wszystko mamo dzi� ci dzi�kuje
Dzi� jestem doros�y a ty nieraz szlochasz
Ty jeste� moja matka i za to ci� kochamZa to, �e zawsze jeste� przy mym boku
Za to, �e wskazujesz drog� mi w mroku
Za to, �e dni moje t�cza malujesz
dzi� Mamo z g��bi serca Ci dzi�kuj�.Szcz�cia, u�miechu, du�o rado�ci,
spe�nienia wszystkich najskrytszych marze�,
samych przyjemnych w Twym �yciu zdarze� �yczy...Najdro�sza Mamo! Zawsze cierpliwa, oddana,
troskliwa, zawsze spiesz�ca z pomoc�,
�yj w szcz�ciu i zdrowiu. Sto lat!Kochana Mamo w dniu Twojego �wi�ta
�ycz� Ci du�o zdrowia, pomy�lno�ci
u�miechu na co dzie� i optymizmu.Za to, Mamo, �e noc w noc czujnie
strze�esz kolorowych i spokojnych mych sn�w.
Za to, Mamo, �e Ci zawsze mog� wierzy�,
�e rozumiesz mnie nawet bez s��w,
c� Ci dzisiaj mog� za to da�,
najdro�sza Mamo!�ycz� Ci pi�knych, cudownych dni,
cudownych pragnie�, cudownych chwil,
gwiazd w Twoich r�kach i pere�ek w snach...�adne s�owa nie oddadz� tego, kim dla mnie jeste�.
�aden p�omie� nie strawi mego do Ciebie uczucia.
�aden cz�owiek nie zrobi dla mnie tyle,
ile Ty dla mnie zrobi�a�. Kocham Ci� Mamo.Mamusiu najmilsza, co masz dobre r�ce,
ca�uj� je dzisiaj w serdecznej podzi�ce.Przyjmij, Kochana Mamusiu,
z serca p�yn�ce �yczenia:
dobrego zdrowia, du�o optymizmu
i spe�nienia wszystkich marze�.


 
Kochana mamusiu w Twoim dniu �ycz� Ci
aby �wiat pad� Ci do st�p
oby� stale nam si� �mia�a
i niczego si� nie ba�aP�ynie Wis�a, p�ynie, w wodzie rybki kryje,
ka�da nasza mama niechaj sto lat �yje!Idzie maj przez ziemi�, budzi kwiat�w p�ki,
do mojej mamusi dzi� zapewne wst�pi.Cho� raz w roku jest �wi�to Matki 
mamie si� co dzie� nale�� kwiatki!W dniu Twojego �wi�ta chcia�am Ci powiedzie�,
�e Ty jeste� dla mnie
najdro�sza pod niebem!Raz tylko w roku jest Dzie� Matki,
cho� mamusiom co dzie� nale�� si� kwiatki:
czerwonej r�y p�czek na dobrego dnia pocz�tek.
Puszyste georginie na marze� spe�nienie.
Fio�eczki ma�e na zdrowie doskona�e.
Le�ne konwalie ma�e na szcz�cie trwa�e!Dzi�kuj� Ci Kochana Mamo za to,
�e mnie bardzo kochasz.
Tw�j u�miech otwar�a� dla mnie,
zamkn�a� w sercu ka�dy smutek.
Dzi� moje serce m�wi:
dzi�kuj� Mamo za Twa mi�o��.
Ona pozostanie jak
�wiat�o na ca�e moje �ycie.Dzie� Matki
Ty mnie mamo wychowa�a�,
Nauczy�a� syna �y�.
Nocami przy w�zku sta�a�,
Abym zdrowym w �yciu by�.
Dzi� dzie� Twego �wi�ta,
Syn Tw�j te� pami�ta.
Wi�c �le Ci �yczenia,
Zdrowia szcz�cia powodzenia.
Za to, �e zawsze jeste� przy mym boku za to,
�e wskazujesz drog� mi w mroku za to,
�e dni moje t�cza malujesz
dzi� Mamo z g��bi serca Ci dzi�kuj�.Mamo, tak bardzo Ci� kocham
i dzi�kuj� Ci za Tw�j u�miech,
kt�ry ogrzewa mnie w r�nych chwilach �ycia,
a najbardziej dzi�kuj�
Ci za to, �e jeste�.Kochana mamo!
�ycz� Ci mamo �eby� szcz�liwa by�a,
w rado�ci i szcz�ciu �y�a.
Niech o ka�dej porze i wsz�dzie,
U�miech na Twojej twarzy b�dzie.
Tego Ci �yczy Tw�j syn kochany,
Tw�j syn jedyny na zawsze kochany.Brakuje s��w, aby podzi�kowa�
za matczyn� odwag�, cierpliwo��,
dobro�, zrozumienie, ale tak bardzo
chc� wyrazi� wdzi�czno�� w�a�nie Tobie.
Najbardziej kochaj�cej z Mam...Za Twe czu�e serce, za m�dre nakazy
w dniu Twojego �wi�ta dzi�kuj� - sto razy!W �yciu spotykam wielu ludzi
tylko kilku moje serce budzi
w Tobie mamo mam przyjaciela
bez Ciebie mamo me serce umiera.Jak Ty mnie ho�ubisz, odk�d mnie zrodzi�a�,
tak ja pragn� bardzo, by� szcz�liw� by�a.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin