gotowa-na-sukces.pdf

(346 KB) Pobierz
794844182.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Gotowa na sukces"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Elizabeth Gnocco, rok 2011
Autor: Elizabeth Gnocco
Tytuł: Gotowa na sukces
Data: 11.01.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Kilka słów wstępu......................................................................................... 4
Rozdział 1. Wizja ........................................................................................... 8
Rozdział 2. To jest możliwe.......................................................................... 16
Rozdział 3. Daj sobie szansę ........................................................................ 20
Rozdział 4. Osiem kroków do niezależności zawodowej ............................... 27
Krok pierwszy. Znajdź swoją niszę.................................................... 28
Krok drugi. Zdeiniuj swoich odbiorców/klientów............................. 37
Krok trzeci. Zdiagnozuj problem Twoich klientów ............................. 39
Krok czwarty. Zaoferuj rozwiązanie.................................................. 43
Krok piąty. Wykreuj produkt............................................................. 45
Krok szósty. Stwórz stronę internetową............................................ 49
Krok siódmy. Wypromuj swoje produkty .......................................... 52
Krok ósmy. Zdobądź partnerów do promocji..................................... 57
Rozdział 5. Koło postępów .......................................................................... 62
Rozdział 6. Trzy zasady leżące u podstaw sukcesu........................................ 65
Unikatowość (wyróżnianie się) ........................................................ 66
Dążenie do doskonałości .................................................................. 67
Dzielenie się z innymi ...................................................................... 68
Rozdział 7. Opowiedz swoją historię ........................................................... 71
Rozdział 8. Twoja droga zaczyna się od miejsca, w którym jesteś ................. 75
Rozdział 9. Osiem kroków w schemacie ....................................................... 78
Rozdział 10. Wezwanie do dalszego działania ............................................. 79
Kilka słów wstępu
Celem tej publikacji jest zainspirowanie Cię i zachę-
cenie do podjęcia działań skierowanych na osiągnię-
cie niezależności zawodowej, osobistej i inansowej.
Zapraszam Cię do wykreowania nowego stylu życia,
w którym to, co stanowi Twoją pasję, w sposób natu-
ralny stanie się dla Ciebie źródłem dochodów, satys-
fakcji i rozwoju. Właśnie tutaj pokażę Ci, w jaki spo-
sób możesz wykorzystać swój potencjał i pomysły do
zbudowania niezależności zawodowej.
Przedstawiam Ci strategię ośmiu kroków, która w pro-
sty i przejrzysty sposób ukazuje metodę połączenia
tego, co Cię pasjonuje, z możliwością zarabiania na
tym. Pokażę Ci, jak poprzez kreowanie i sprzedaż
własnych produktów osiągnąć satysfakcjonującą sy-
tuację inansową, niezależność oraz poczucie sensu
i radości z tego, co robisz.
Po zmianie Twojego stylu życia będziesz robiła to, co
Cię autentycznie interesuje i pasjonuje. Przestaniesz
traktować kolejne czynności jak pracę konieczną do
4
Kilka słów wstępu
wykonania, gdyż stanie się ona spójnym, integralnym,
pożądanym elementem Twojego życia. Dzięki temu
cała Twoja energia będzie mogła być skupiona na jak
najlepszym wykonywaniu tego, co robisz, a nie na
zastanawianiu się, jak zarobić pieniądze. Przekonasz
się wówczas, że miłość do wykonywanych czynności
i stuprocentowe zaangażowanie sprawiają, że pienią-
dze stają się „efektem ubocznym” Twoich działań.
Nie będąc celem samym w sobie, pieniądze będą ele-
mentem, który pojawi się jako konsekwencja dobrze
wykonanych zadań.
Wiedza zamieszczona w tej książce skierowana jest
do kobiet, które mają pasję, zainteresowania, wiedzę
bądź doświadczenie, i pragną wykorzystać to do zbu-
dowania osobistej niezależności. Będzie ona również
pomocna dla tych kobiet, które nie mają jeszcze po-
mysłu na siebie, które jeszcze nie odnalazły życiowej
misji, jednak wiedzą, że chcą kreować swoje życie
według własnych preferencji. W końcu, skierowana
jest do tych wszystkich kobiet, które pragną dokonać
zmian w swoim życiu, zerwać z dotychczasową pra-
cą, nieustannym biegiem i wymaganiami stawianymi
przez korporacje.
Każda kobieta, która ma wystarczająco dużo determi-
nacji i wiary w siebie, może stać się ekspertem w do-
wolnej dziedzinie. Dzięki temu może zdobyć nieza-
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin