Katechizm Kościoła Katolickiego.pdf

(4113 KB) Pobierz
Katechizm Kościoła Katolickiego
K A T E C H I Z M
K O Ś C I O Ł A
K A T O L I C K I E G O
w oparciu o wydanie
PALLOTTINUM 1994
CORRIGENDA
(Poprawki naniesione przez Kongregację Nauki Wiary)
Teksty poprawek zatwierdzone przez Kongregację Nauki Wiary pismem z dnia 25 kwietnia 1998 r. (Prot. N.
1/93) [Pismo kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, z dnia 15 maja 1998 r. N. 1896/98/P.]
Poprawione miejsca: 57, 64, 65, 69, 84, 88, 90, 108, 116, 118, 134, 240, 265, 335, 336, 398, 627, 702, 708, 723,
833, 875, 879, 911, 916, 922, 929, 1014, 1141, 1170, 1256, 1281, 1289, 1297, 1300, 1302, 1307, 1313, 1314,
1320, 1367, 1368, 1388, 1389, 1400, 1417, 1454, 1471, 1481, 1483, 1583, 1605, 1611, 1623, 1635, 1672, 1684,
1687, 1702, 1863, 1864, 2042, 2043, 2265, 2266, 2267, 2296, 2297, 2326, 2352, 2358, 2366, 2372, 2403, 2411,
2417, 2483, 2508, 2599, 2715, 2834, 2853
OPRAC. INTERNETOWE: ks. Mirosław Baranowski (D. Ełcka): mirba@diecezja.elk.pl
PRZYPISY: Stanisław Kuczwara: jerozolimka@o2.pl
www.katechizm.opoka.org.pl
SPIS TRE Ś CI
Konstytucja Apostolska "Fidei depositum"
Wst ę p (1-25)
Cz ęść pierwsza (26-1065)
WYZNANIE WIARY
Dział pierwszy: "WIERZ Ę " - "WIERZYMY" (26-184)
Wprowadzenie (26)
Rozdział pierwszy: CZŁOWIEK JEST "OTWARTY" NA BOGA (27-49)
Rozdział drugi: BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI (50-141)
Rozdział trzeci: CZŁOWIEK ODPOWIADA BOGU (142-184)
Dział drugi: WYZNANIE WIARY CHRZE Ś CIJA Ń SKIEJ (185-1065)
Symbole wiary (185 -197)
Rozdział pierwszy: WIERZ Ę W BOGA OJCA (198-421)
Rozdział drugi: WIERZ Ę W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA BO ś EGO JEDNORODZONEGO (422-682)
Rozdział trzeci: WIERZ Ę W DUCHA Ś WI Ę TEGO (683-1065)
Cz ęść druga (1066-1690)
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZE Ś CIJA Ń SKIEGO
Dlaczego liturgia? - Co znaczy poj ę cie "liturgia"? - Liturgia jako ź ródło ś ycia - Modlitwa i liturgia - Katecheza i
liturgia (1066-1075)
Dział pierwszy: EKONOMIA SAKRAMENTALNA (1076-1209)
Wprowadzenie (1076)
Rozdział pierwszy: MISTERIUM PASCHALNE W CZASIE KO Ś CIOŁA (1077-1134)
Rozdział drugi: CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO (1135-1209)
Dział drugi: SIEDEM SAKRAMENTÓW KO Ś CIOŁA (1210-1690)
Wprowadzenie (1210-1211)
Rozdział pierwszy: SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZE Ś CIJA Ń SKIEGO (1212-1419)
Rozdział drugi: SAKRAMENTY UZDROWIENIA (1420-1532)
Rozdział trzeci: SAKRAMENTY W SŁU ś BIE KOMUNII (1533-1666)
Rozdział czwarty: INNE CELEBRACJE LITURGICZNE (1667-1690)
Cz ęść trzecia (1691-2557)
ś YCIE W CHRYSTUSIE
Wprowadzenie (1691-1698)
Dział pierwszy: POWOŁANIE CZŁOWIEKA: ś YCIE W DUCHU Ś WI Ę TYM (1699-2051)
Wprowadzenie (1699)
Rozdział pierwszy: GODNO ŚĆ OSOBY LUDZKIEJ (1700-1876)
Rozdział drugi: WSPÓLNOTA LUDZKA (1877-1948)
Rozdział trzeci: ZBAWIENIE BO ś E: PRAWO I ŁASKA (1949-2051)
Dział drugi: DZIESI ĘĆ PRZYKAZA Ń (2052-2557)
Wprowadzenie (2052-2082)
Rozdział pierwszy: "BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ
SWOJ Ą DUSZ Ą I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM" (2083-2195)
Rozdział drugi: "B Ę DZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLI Ź NIEGO JAK SIEBIE SAMEGO" (2196-2557)
Cz ęść czwarta (2558-2865)
MODLITWA CHRZE Ś CIJA Ń SKA
Dział pierwszy: MODLITWA W ś YCIU CHRZE Ś CIJA Ń SKIM (2558-2758)
Wprowadzenie (2558)
Czym jest modlitwa? (2559-2565)
Rozdział pierwszy: OBJAWIENIE MODLITWY. POWSZECHNE POWOŁANIE DO MODLITWY (2566-
2649)
Rozdział drugi: TRADYCJA MODLITWY (2650-2696)
Rozdział trzeci: ś YCIE MODLITWY (2697-2758)
Dział drugi: MODLITWA PA Ń SKA "OJCZE NASZ" (2759-2865)
Konstytucja Apostolska
FIDEI DEPOSITUM
mocą której publikuje się
KATECHIZM KO Ś CIOŁA KATOLICKIEGO
opracowany po Soborze Powszechnym Watykańskim II
JAN PAWEŁ II BISKUP
SŁUGA SŁUG BO ś YCH
NA WIECZN Ą RZECZY PAMI Ą TK Ę
Do Czcigodnych Braci Kardynałów, Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów, Kapłanów,
Diakonów i wszystkich członków Ludu Bo Ŝ ego
Pan zlecił swemu Kościołowi zadanie strzeŜenia depozytu wiary, którą wypełnia on w kaŜdej
epoce. Intencją i celem Soboru Powszechnego Watykańskiego II, uroczyście otwartego
trzydzieści lat temu przez mego czcigodnej pamięci poprzednika, PapieŜa Jana XXIII, było
ukazanie w pełnym świetle apostolskiej i pasterskiej misji Kościoła, tak, aby blask prawdy
ewangelicznej skłonił wszystkich ludzi do poszukiwania i przyjęcia miłości Chrystusa, która
przewyŜsza wszelką wiedzę (por. Ef 3, 19).
Głównym zadaniem, jakie PapieŜ Jan XXIII powierzył sesjom soborowym, było lepsze
ujęcie i przedstawienie cennego depozytu nauki chrześcijańskiej, by stała się ona bardziej
przystępna dla wierzących w Chrystusa i dla wszystkich ludzi dobrej woli. Dlatego Sobór nie
miał więc potępiać błędów epoki, ale w sposób jasny ukazać moc i piękno nauki wiary.
"Dzięki światłu tego Soboru - mówił PapieŜ - Kościół... jak ufamy, pomnoŜy swoje duchowe
bogactwo i czerpiąc z niego nową energię, będzie mógł śmiało patrzeć w przyszłość. Musimy
dziś poświęcić się ochoczo i bez lęku tak bardzo potrzebnemu w naszych czasach dziełu, idąc
drogą, którą Kościół przemierza prawie od dwudziestu stuleci" 1 .
Dzięki BoŜej pomocy owocem czteroletnich obrad Ojców Soborowych stał się bogaty zbiór
wypowiedzi doktrynalnych i zaleceń duszpasterskich, które ofiarowali oni całemu
Kościołowi. Pasterze i wierni znajdują w nich wskazania dla owej "odnowy myślenia,
działania, obyczajów i siły moralnej, radości i nadziei, która była celem samego Soboru" 2 .
TakŜe po zakończeniu obrad Sobór pozostał źródłem inspiracji dla Ŝycia kościelnego. W
1985 r. mogłem stwierdzić, Ŝe "dla mnie, który doznałem owej niezwykłej łaski
uczestniczenia w Soborze i czynnego zaangaŜowania w jego przebiegu, Vaticanum II zawsze,
a w sposób szczególny w latach pontyfikatu, stanowi stały punkt odniesienia dla wszystkich
moich poczynań duszpasterskich, w świadomym wysiłku przekładania jego wskazań na język
konkretnych i wiernych zastosowań na terenie kaŜdego Kościoła lokalnego i całego Kościoła
katolickiego. WciąŜ naleŜy do tego źródła powracać" 3 .
W tym duchu 25 stycznia 1985 r., z okazji dwudziestej rocznicy zakończenia Soboru,
zwołałem Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów, którego celem było zwrócenie
uwagi na dobrodziejstwa i duchowe owoce Soboru Watykańskiego II i pogłębienie jego
Zgłoś jeśli naruszono regulamin