Bf - Day Spa.pdf

(400 KB) Pobierz
spa concept
DaySPA na miarę czasów
Relaks w wielkim mieście
W ostatnim artykule pisząc
o MEDISPA wiele miejsca
poświęciliśmy kwestii miejskiej
oazy SPA z punktu widzenia
medycyny estetycznej. Tym razem
spróbujemy zastanowić się, w jaki
sposób zbudować miejskie DaySPA
i jak powinna wyglądać tego typu
działalność? Co dziś liczy się na rynku
i czego tak naprawdę potrzebują
klienci? Spróbujmy zastanowić się
co dziś decyduje o powodzeniu
jednego miejsca, a dyskwalifikuje
inne czy też może nie daje mu szansy
na wzrost.
N a początek kilka składowych
nimowości. Nie jest to bez znaczenia,
bowiem w spa możemy zetknąć się bar-
dzo często z osobami publicznymi (po-
litykami, celebrytami) czy innymi oso-
bami, którym zależy na ciszy, spokoju,
anonimowości i wyciszeniu, a komfort
znajdowania się poza centrum uwagi
może mieć dla nich decydujące znacze-
nie przy wyborze odpowiedniego salonu
usługowego. Decyzja dotycząca grupy
docelowej naszego salonu może zatem
już na samym początku zdeterminować
wybór odpowiedniej lokalizacji. Mamy
więc już miejsce, kolejny etap to podział
powierzchni na strefy zabiegowe, wybór
urządzeń i przygotowanie menu, opar-
spa, o których nie można dziś
zapomnieć. Z jednej strony lo-
kalizacja, która ma ogromne znaczenie
dla powodzenia inwestycji. Położenie
w centrum miasta może być świetnym
rozwiązaniem, oczywiście przy założe-
niu, że zapewnimy naszym klientom od-
powiednią liczbę miejsc parkingowych,
o które niestety w dużych aglomera-
cjach niezwykle trudno, i dogodny do-
jazd. Możemy jednak także postawić
nacisk na tereny położone na uboczu.
Z pewnością ich atutem będzie odda-
lenie od ulicznego zgiełku oraz możli-
wość zapewnienia sobie większej ano-
48
BEAUTY FORUM POLSKA 9/2010
799999251.020.png 799999251.021.png 799999251.022.png 799999251.023.png 799999251.001.png
 
tego na wybranej w tym miejscu linii profesjonalnych kosme-
tyków spa.
Krok po kroku
Dlaczego właśnie taka kolejność? Z doświadczenia wiemy, że
podział na poszczególne strefy powinien odbyć się na etapie
projektowym. Mimo krążących po rynku opinii, że dobór urzą-
dzeń należy poprzedzić wyborem linii kosmetycznej, to tak sta-
wiane założenie często skutkuje ogromnymi środkami prze-
znaczonymi na remonty i modernizację, co niestety ma swoje
odzwierciedlenie w opóźnieniach terminów oddania danej in-
westycji do użytku. Z naszych doświadczeń wynika, że błędy
popełniane na etapie wstępnym prowadzą najczęściej do tego,
że pomieszczenia nie tylko nie odpowiadają standardom doty-
czącym wielkości, ale często nie są wyposażone w niezbędne
media, a to niestety niesie ze sobą ogromne problemy i do-
datkowe wydatki. Czas poświęcony dokładnej analizie potrzeb,
a w dalszej części stworzeniu stref zabiegowych już na etapie
projektowym z pewnością zaowocuje w przyszłości.
Warto zwrócić uwagę, aby pomieszczenia, w których wykony-
wane są części wspólnych ceremonii, znajdowały się w bez-
pośredniej bliskości. Jeżeli tworzymy strefę relaksu to dobrze
byłoby, aby faktycznie można było w tym miejscu odpocząć
i w pełni przygotować się do zabiegu lub też w ciszy dodatko-
wo po nim się zrelaksować. Należy pamiętać także o tym, aby
część zabiegowa została wyraźnie oddzielona od poczekalni
i części recepcyjnej spa. Sytuacja, w której klienci wychodząc
z zabiegu będą natrafiać na osoby oczekujące na swoją kolej
nie jest komfortowa.
Jeśli część dotyczącą ustalenia rozkładu pomieszczeń mamy
już za sobą, przystępujemy do szczegółowego doboru urzą-
dzeń. Wybór jest niezwykle szeroki i nie jest możliwe, aby
w tym miejscu podać dokładny opis poszczególnych rozwią-
zań. Warto więc zastanowić się nad grupami urządzeń, które
chcielibyśmy umieścić w naszym salonie: urządzenia do terapii
wodnych, holistyczne urządzenia do zabiegów na ciało, apara-
ty z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej, podstawowe
urządzenia i aparaty kosmetyczne, leżanki i fotele.
Wygoda i komfort
Na początek w kilku zdaniach zajmiemy się tym, co determinu-
je ocenę klientów na temat ośrodka. To w dużej mierze kwestia
wygody i komfortu, a o tym bardzo często decydują właśnie
odpowiednie leżanki i fotele. Jest to oczywiście zaledwie jeden
z elementów składających się na wizerunek studio, jednak to
właśnie on, z pozoru błahy, może zdecydować o powodzeniu
czy też niepowodzeniu całego przedsięwzięcia. Odpowiedni
dobór tych elementów pozwoli na stworzenie wysokiej jako-
ści zabiegu i od nich należałoby rozpocząć dobór urządzeń. Na
rynku znajdziemy niezwykle szeroki wachlarz produktów z gru-
py leżanek i stołów do masażu, wszystko dostosowane do róż-
nych potrzeb, możliwości finansowych i lokalowych. Przy wy-
borze powinniśmy mieć na uwadze, jaki rodzaj usług chcemy
wykonywać i jaką przestrzeń mamy do dyspozycji. Niezwykle
popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalistycz-
BEAUTY FORUM POLSKA 9/2010
799999251.002.png 799999251.003.png 799999251.004.png
spa concept
nieczne w każdym profesjonalnym spa.
Na początek kapsuły kosmetyczne, łą-
czące w sobie funkcję typowej sauny na
podczerwień, sauny parowej z aromate-
rapią, jednocześnie oferując dodatkowe
usługi w postaci koloroterapii, muzyko-
terapii, masażu wibracyjnego, pryszni-
cy Vichy, biczy szkockich, tropikalnego
deszczu w połączeniu z dobroczynnymi
preparatami witaminowymi oraz ma-
sażu wodnego, a także pełnego progra-
mu hydroterapii w modelach z wanna-
mi terapeutycznymi. Kolejny element
to urządzenia do zabiegów termalnych
wyposażone najczęściej w saunę pa-
rową, saunę na podczerwień, pryszni-
ce Vichy i koloroterapię. Na urządze-
niach tego typu możemy wykonywać
kompleksowe zabiegi całego ciała: pi-
lingu, masażu klasycznego, masażu ka-
mieniami pochodzenia wulkanicznego,
masażu ajurwedyjskiego: abhyanga, ka-
larii, uzhichil, shirodara, thalassotera-
pii, wellness i inne.
W temacie urządzeń kosmetycznych wy-
bór jest niezwykle szeroki, w poprzed-
niej części dotyczącej MEDISPA opisali-
śmy część grup urządzeń, które znajdują
zastosowanie także w salonach DaySPA.
Warto dowiedzieć się jakie zabiegi na
rynku cieszą się największą popular-
nością, czy też zdecydować się na krok
w kierunku promocji zabiegów, których
do tej pory w okolicy nie oferuje żaden
salon. Pewien rodzaj specjalizacji mo-
że w przyszłości być niezwykle skutecz-
ną platformą do promocji usług całego
DaySPA.
nych leżanek wielofunkcyjnych, przezna-
czonych zarówno do zabiegów kosme-
tycznych jak i do masaży, w tym także
zabiegów olejowych i masaży ajurwedyj-
skich. Przy wyborze należy kierować się
nie tylko komfortem klienta, ale warto
zwrócić uwagę na odpowiednią charak-
terystykę, mając na uwadze osoby, któ-
re na co dzień będą pracować na tymże
urządzeniu. Dobór odpowiedniego fote-
la kosmetycznego również nie powinien
sprowadzać się jedynie do kwestii finan-
sowych. Tworząc profesjonalny salon,
musimy zapewnić odpowiedni komfort,
warto więc wybrać model, który pozwa-
la nam na prostą zmianę ustawienia bez
konieczności przerywania zabiegu.
Podobnie sprawy wyglądają w przypad-
ku wyboru linii kosmetycznej i zabie-
gów, które mają być wizytówką dane-
go miejsca. Warto dobrze przygotować
ofertę i nie zapominać o najbardziej wi-
dowiskowych ceremoniach. To one two-
rzą klimat, to właśnie one są najczęściej
przytaczane i opowiadane wśród zna-
jomych, a dziś tzw. poczta pantoflowa
to jedno z najskuteczniejszych narzędzi
marketingowych. Wybór linii kosmetycz-
nej to jednak temat na kolejny materiał,
który z pewnością poruszymy niebawem
na łamach BEAUTY FORUM.
Materiały promocyjne
Wracając natomiast do promocji nie
można zapominać o atrakcyjnej stro-
nie internetowej i ulotce informującej
o ofercie zabiegowej dla wszystkich go-
ści, którzy już przekroczyli próg DaySPA.
Tworząc internetowe okno na świat
warto poświęcić temu sporą uwagę.
Obecnie już na poziomie wizerunku in-
ternetowego klient decyduje, czy zechce
odwiedzić dany salon, czy też ominie go
z daleka. Odpowiednia jakość zdjęć, za-
chęcające opisy zabiegów oraz dobra
kompozycja i czytelność strony to pod-
stawa skutecznej promocji.
Urządzenia i zabiegi
Kolejnymi składowymi są urządzenia do
zabiegów termalnych, łóżka wielofunk-
cyjne, kapsuły kosmetyczne, czyli ele-
menty, w których w pełni wykorzystu-
jemy ideę spa, oddziałujemy wodą na
organizm. Możemy więc tworzyć zabie-
gi i procedury zabiegowe, które są ko-
Podsumowanie
Ważne jest, aby postawić na indywidual-
ność, na własne rozwiązania. Nie ograni-
czać się jedynie do indywidualnych pro-
jektów aranżacyjnych, ale pójść o wiele
dalej przez indywidualnie zaprojektowa-
ne i przygotowane urządzenia, a kończąc
na absolutnie niespotykanych formułach
zabiegowych i oryginalnej ofercie profe-
sjonalnej linii kosmetyków do spa.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zainteresowała Cię tematyka DaySPA? W niedzielę 18.09.2010 o godz. 11.20 podczas targów BEAUTY FORUM &
SPA w Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie odbędzie się wykład „Projektujemy DaySpa, czyli głów-
ne zasady przy tworzeniu miejskiego SPA”, który poprowadzi Arkadiusz Dawidowski, dyrektor zarządzający
ForSpa. Konsultant rynku spa & wellness, twórca koncepcji obiektów spa. Uczestnik międzynarodowych kon-
ferencji spa & wellness, członek International Spa Association (ISPA) i Polskiego Stowarzyszenia Spa & Wellness.
Bilety wstępu na seminaria można nabyć drogą telefoniczną (22) 858 79 55 lub internetową. Szczegóły na
www.beauty-forum.com.pl w zakładce „targi” i na www.beauty-fairs.com.pl.
n
Rafał Bielawa | Dyrektor Marketingu i PR, Nova2
50
BEAUTY FORUM POLSKA 9/2010
799999251.005.png 799999251.006.png 799999251.007.png 799999251.008.png 799999251.009.png 799999251.010.png 799999251.011.png 799999251.012.png 799999251.013.png 799999251.014.png 799999251.015.png 799999251.016.png 799999251.017.png 799999251.018.png 799999251.019.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin