BF - MediSPA-.pdf

(448 KB) Pobierz
kosmetyka wellness
Okiem eksperta
MediSPA
– przyszłość branży spa
Chcesz wiedzieć więcej?
Podczas targów BEAUTY FORUM & SPA (18-19.09.010)
w Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie
odbędzie się I Kongres Wellness & Spa. Szczegółowy
program seminariów znajdziecie na stronie
www.beauty-forum.com.pl w zakładce „targi” i na
www.beauty-fairs.com.pl. Przedsprzedaż biletów
trwa! Zapraszamy!
Obserwując trendy w światowym spa można zauważyć
znaczące różnice w definicji MediSPA. W Polsce
MediSPA jest ściśle powiązane z bazą
uzdrowiskowo-sanatoryjną, w której
dodatkowo wykorzystywane są elementy
spa, na świecie mówi się raczej
o medycynie estetycznej
i chirurgii plastycznej
połączonej z zabiegami.
W Polsce istnieje bogata, op-
wielu lat, m.in.: Busko-Zdrój (oparte na źród-
łach solankowo-siarczkowych), Ciechocinek
(wody lecznicze: chlorkowo-sodowe, brom-
kowe, jodkowe, żelaziste, borowe, pocho-
dzące z licznych na tym terenie źródeł so-
lankowych) i Nałęczów (wody mineralne z
przewagą wodorowęglanu wapnia i żelaza).
MediSPA w Polsce można rozpatrywać jako
połączenie zabiegów z zakresu balneologii,
elektroterapii, magnetoterapii, laserotera-
pii, światłolecznictwa, krioterapii i kinezyte-
rapii z szeroką ofertą spa i wellness.
A co w przypadku, gdy nie możemy korzy-
stać z bogactw naturalnych? Odpowiedź
znaleźć można w definicji, z którą w przy-
padku MediSPA spotykamy się na świecie,
czyli w połączeniu zabiegów z zakresu me-
dycyny estetycznej i chirurgii plastycznej
z zabiegami typowymi dla spa.
arta na naturalnych boga-
ctwach, baza uzdrowiskowo-
sanatoryjna oferująca zabiegi z zakresu
szeroko pojętej rehabilitacji. Możemy tu
wyróżnić następujące uzdrowiska: zdro-
jowe (leczenie wodami leczniczymi – tj.
szczawy, wody siarczkowe, solanki, wo-
dy radoczynne, wody termalne, cieplice
itp.), borowinowe, klimatyczne.
Na obszarze Polski wyróżnić można 37
uzdrowisk statutowych, istniejących już od
Medycyna estetyczna
Medycyna estetyczna ma zadbać o atrak-
cyjny, zdrowy wygląd pacjenta i jego do-
bre samopoczucie oraz poprawić niedo-
BEAUTY FORUM POLSKA 7-8/010
799999258.039.png 799999258.040.png 799999258.041.png 799999258.042.png 799999258.001.png 799999258.002.png 799999258.003.png 799999258.004.png 799999258.005.png 799999258.006.png 799999258.007.png 799999258.008.png 799999258.009.png 799999258.010.png 799999258.011.png 799999258.012.png
 
Do typowych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej nieinwazyjnej należą:
n mezoterapia bezigłowa i igłowa,
n wypełniacze,
n wstrzykiwanie toksyny botulinowej,
n pilingi chemiczne,
n laseroterapia biostymulacyjna,
n kawitacja ultradźwiękowa niskiej częstotliwości w komórce tłuszczowej
(bezinwazyjna alternatywa dla zabiegów liposukcji),
n technologia fal radiowych,
n technologia światła pulsacyjnego typu IPL,
n masaż próżniowy ultradermiczny – terapia Vacum,
n mikrodermabrazja,
n i inne.
skonałości ciała, a także spowolnić wskazówki zegara biologicznego
w szerszym aspekcie niż kosmetologia.
Medycyna estetyczna to jedna z najmłodszych gałęzi medycy-
ny. Na świecie pojawiła się w latach 70. XX wieku. Za jej ojca uwa-
ża się powszechnie endokrynologa Jeana Jacques’a Legranda, który
w 1973 r. w Paryżu założył – pierwsze tego typu – Francuskie
Towarzystwo Medycyny Estetycznej. Do Polski dziedzina ta dotarła
w latach 90. XX w.
W odróżnieniu od klasycznie pojmowanej medycyny, medycyna
estetyczna zajmuje się człowiekiem zdrowym. Jej zadaniem jest za-
pewnienie wysokiej jakości życia poprzez działania zapobiegawcze,
skierowane w dużej mierze na profilaktykę starzenia się skóry, w ko-
lejnym etapie natomiast rekonstrukcje wspomagające powrót do
młodego wyglądu.
Medycyna estetyczna zajmuje się również korektą szeroko pojętych
defektów estetycznych o rozmaitym podłożu, takich jak: blizny, za-
padnięte policzki, dysproporcje piersi, miejscowa otyłość, cellulit,
rozstępy, problemy stomatologiczne, przedwczesne łysienie i wiele
innych niedoskonałości powodujących dyskomfort. W odróżnieniu
od chirurgii plastycznej opiera się wyłącznie na zabiegach pozachi-
rurgicznych. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej nie wymagają
pobytu w szpitalu.
W zakres medycyny estetycznej wliczamy zabiegi, które muszą być
wykonywane osobiście przez lekarza bądź przez kosmetologa na
zlecenie lekarza oraz takie, które nie wyma-
gają kontroli lekarskiej i są wykonywa-
ne przez wykwalifikowany personel
kosmetyczny.
Idąc dalej – niezwykle ważne jest
wzajemne przenikanie się najbar-
dziej pożądanych trendów, ich ko-
rzystne połączenie i wykorzystanie
potencjału, jaki drzemie w zabie-
gach z zakresu medycyny estetycznej,
zabiegach leczniczych, spa i wellness.
Do najważniejszych czynników determinujących powo-
dzenie MediSPA należą: dobór lokalizacji i określenie gru-
py docelowej, budowa koncepcji zabiegowej, dobór urządzeń
i stworzenie oferty zabiegowej.
Budowanie koncepcji
W jaki sposób dobrać urządzenia, na jakie zabiegi położyć najwięk-
szy nacisk i w jaki rodzaj MediSPA zainwestować? Chcąc jak najle-
piej odpowiedzieć na te pytania, należy w sposób jasny dokonać
BEAUTY FORUM POLSKA 7-8/010
799999258.013.png 799999258.014.png 799999258.015.png 799999258.016.png
kosmetyka wellness
na twarz i ciało, skuteczne rozwiązanie dla
całkowitej redukcji cellulitu.
U Technologia fali radiowej (radiofrekwen-
cji) w połączeniu z funkcją vacum – wywo-
łuje efekt poprawy jędrności skóry. Przynosi
doskonałe efekty w zakresie liftingu, popra-
wy elastyczności skóry, modelowania owa-
lu twarzy oraz ramion, redukcji zmarszczek
z natychmiastowym ich wypełnieniem po-
przez denaturację włókien kolagenu, zabie-
gów przeciwstarzeniowych na dłoniach.
U Technologia światła pulsacyjnego typu IPL
– zabiegi fotoepilacji (usuwania owłosienia),
fotoodmładzania, redukcja efektów starzenia
skóry, przeciwdziałanie przebarwieniom, trą-
dzikowi i zaczerwienieniu skóry.
U Mezoterapia bezigłowa – zapewnia bez-
inwazyjne głębokie wtłaczanie preparatów.
Aktywne składniki ampułek i zjawisko elek-
troporacji gwarantują skuteczną walkę z
efektami starzenia się skóry, utratą jędrno-
ści, cellulitem, zlokalizowaną tkanką tłusz-
czową, rozstępami i przebarwieniami.
U Laser podczerwony 880 nm w połącze-
niu z dermokosmetykami – zmniejsza głę-
bokość zmarszczek, zwiększa elastyczność
skóry, dotlenia, eliminuje toksyny, reduku-
je cellulit oraz hiperpigmentacje i telean-
giektazje.
U Laser erbowo-jagowy – powstrzymuje
efekty starzenia skóry, skutecznie walczy
z przebarwieniami, regeneruje skórę, od-
mładza i rewitalizuje, redukuje blizny, usu-
wa tatuaże.
U Podstawowa aparatura do zabiegw typu:
mikrodermabrazja, pilingi kawitacyjne, apa-
raty do wtłaczania aktywnych preparatów
(typu: ultradźwięki, tlen hyperbaryczny).
U Odpowiednie typy leżanek przeznaczone
do tradycyjnej pielęgnacji twarzy i ciała, ale
W przypadku medycyny estetycznej inwazyjnej:
n laseroterapia inwazyjna (lasery CO , Erb:Yag, Nd:Yag, diodowe,
aleksandrytowe itp.),
n lipoliza medyczna – liposukcja laserowa,
n chirurgia plastyczna,
n chirurgia szczękowa – stomatologiczna,
n przeszczepy (np. włosów),
n i inne.
podziału MediSPA. Z naszego doświadcze-
nia wynika, że najlepiej kierować się wypad-
kową uwzględniającą te wszystkie składo-
we (medycyna estetyczna, zabiegi lecznicze,
spa i wellness), czego wynikiem będzie roz-
bicie MediSPA na medycynę estetyczną
nieinwazyjną i medycynę estetyczną inwa-
zyjną. Pierwsza wymaga powtarzalności za-
biegowej, w przypadku drugiej konieczne
jest zapewnienie rekonwalescencji.
W przypadku MediSPA nieinwazyjnego ide-
alną lokalizacją są duże aglomeracje miej-
skie, ośrodki znajdujące się w obrębie kilku-
dziesięciu kilometrów od miast (ważna jest
dobra komunikacja) oraz duże miejscowo-
ści uzdrowiskowe. Natomiast jeśli chodzi
o MediSPA inwazyjne ważne jest zapewnie-
nie osobom poddającym się zabiegom peł-
nej intymności. Idealnie do tego nadają się
wszelkiego rodzaju pensjonaty i dworki, w
których możemy stworzyć atrakcyjną ofertę
zabiegową, ściśle ukierunkowaną i specjali-
styczną (np. chirurgia plastyczna, przeszcze-
py włosów, chirurgia szczękowo-stomatolo-
giczna), połączoną z odpowiednią opieką w
okresie rekonwalescencji.
Kolejnym krokiem jest wybór optymalnego
menu zabiegowego, oczywiście kierując się
wcześniejszym podziałem medycyny este-
tycznej.
także do ostrzykiwania (toksyna botulino-
wa, wypełniacze).
U Zaplecze typowego spa (stoły termalne,
leżanki przystosowane do wszelkich technik
manualnych, łóżka do okładów typu „Soft
Pack”, wanny z hydromasażem, strefy re-
laksu itp.).
Jeżeli natomiast mamy do czynienia ze spe-
cjalistyczną kliniką medycyny estetycznej,
w której wykonywane są zabiegi inwazyj-
ne, ważne jest, aby stworzyć koncepcję za-
mkniętych tygodniowych lub dwutygodnio-
wych pobytów, w ramach których będzie
można wykonać nawet najbardziej inwazyj-
ne zabiegi. Taka oferta powinna obejmować
także okres rekonwalescencji w komforto-
wej atmosferze, pozwalającej na pełną re-
generację nie tylko ciała, ale i ducha (zabie-
gi spa i wellness).
Mając na uwadze ogromną popularność
MediSPA na świecie, możemy z pełnym
przekonaniem stwierdzić, że ten rodzaj spa
to kierunek zgodny z oczekiwaniami klien-
tów. Będzie to z pewnością najmocniej i
najszybciej rozwijający się trend w Polsce.
Dziś spa to oczywiście relaks i wypoczynek,
ale coraz częściej klienci oczekują czegoś
więcej. n
Rafał Bielawa | Dyrektor Marketingu i PR, Nova
Oferta zabiegowa
Wychodząc z wcześniejszego podziału pro-
pozycja wyposażenia MediSPA zlokalizowa-
nego w pobliżu dużej aglomeracji miejskiej
będzie dotyczyła zagwarantowania pełnej
oferty zabiegowej z zakresu medycyny este-
tycznej nieinwazyjnej.
U Technologia kawitacji ultradźwiękowej ni-
skiej częstotliwości, jonoforezy i ultradermicz-
nego masażu próżniowego z laserem napro-
wadzającym – skuteczna walka z cellulitem
(I, II, i III faza), zlokalizowaną tkanką tłuszczo-
wą, zastojami limfy i utratą jędrności skóry.
U Technologia ultradermicznego masażu
próżniowego – dla efektywnych zabiegów
I Kongres wellness & Spa
Zainteresowała Cię tematyka MediSPA? W sobotę 18.09.010 o godz. 13.50 podczas targów BEAUTY FORUM &
SPA w Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie odbędzie się wykład „MediSPA – przyszłość branży SPA”,
który poprowadzi Andrzej Chmielewski, właściciel firmy Nova , autor licznych publikacji dotyczących branży
spa & wellness. Bielty wstępu na seminaria można nabyć drogą telefoniczną () 858 79 55 lub internetowa.
Szczegóły na www.beauty-forum.com.pl w zakładce „targi” i na www.beauty-fairs.com.pl.
BEAUTY FORUM POLSKA 7-8/010
799999258.017.png 799999258.018.png 799999258.019.png 799999258.020.png 799999258.021.png 799999258.022.png 799999258.023.png 799999258.024.png 799999258.025.png 799999258.026.png 799999258.027.png 799999258.028.png 799999258.029.png 799999258.030.png 799999258.031.png 799999258.032.png 799999258.033.png 799999258.034.png 799999258.035.png 799999258.036.png 799999258.037.png 799999258.038.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin