przeglad_20120306.pdf

(3590 KB) Pobierz
5 (172) 6 marca 2012
przegląd inansowy Bankier.pl
przegl d
nansowy
Twój pakiet informacji, Twoja strategia, Twój sukces
810780409.062.png 810780409.073.png 810780409.084.png 810780409.095.png 810780409.001.png 810780409.012.png 810780409.016.png 810780409.017.png 810780409.018.png 810780409.019.png 810780409.020.png 810780409.021.png 810780409.022.png 810780409.023.png 810780409.024.png 810780409.025.png 810780409.026.png 810780409.027.png 810780409.028.png 810780409.029.png 810780409.030.png
Tomasz Jaroszek , Bankier.pl
Santander znowu za zakupach
Bank posiada 373 placówki i zatrud-
nia blisko 5 tys. osób. W ciągu ostat-
niej dekady przeszedł już dwa progra-
my naprawcze, a jego zysk za ubiegły
rok wyniósł zaledwie 327 mln zł. Z ko-
lei wartość aktywów BZ WBK wynosi
59 mld zł. Bank zatrudnia ponad 9 tys.
osób i ma 622 placówki. W ubiegłym
roku zarobił 1,6 mld zł. Tak jak niegdyś
nazywano bank perłą wśród irlandz-
kich inwestycji, tak i dzisiaj to wręcz
okaz w kolekcji Santandera. Połączo-
ny bank będzie dysponował siecią li-
czącą niemal 1000 placówek i obsługi-
wał 3,5 mln klientów na terenie całego
kraju. Z marketingową siłą BZ WBK,
sytuacja robi się ciekawa. O ile jednak
zostanie marka BZ WBK, bo spekulu-
je się o całkowicie nowej koncepcji –
po połączeniu zobaczylibyśmy zupeł-
nie inny bank.
Zapominamy chwilowo o repo-
lonizacji banków, o której tak głośno
mówi się przy każdej hipotetycznej
transakcji na rynku. Polskie banki na-
wet jeśli śpią na pieniądzach, to prefe-
rują rozwój krok po kroku, z ewentu-
alnym rozszerzaniem usług na nowe
grupy klientów. Połykanie konkuren-
cji w całości to specjalność Santan-
dera, który jest nastawiony stricte na
zysk. Widać to po samej polityce ce-
nowej, jaką narzucił w BZ WBK. Pod-
czas gdy większość banków konkuruje
niższymi opłatami lub promocyjnym
oprocentowaniem, tutaj pojawiają
się wyższe opłaty i co najwyżej nowa
kampania reklamowa, wcale nie takie-
go taniego kredytu.
Na polskim rynku przeżywamy
plan narodzin nowego banku, a tym-
czasem Europejski Bank Central-
ny znowu pożycza pieniądze, znacz-
nie taniej niż polskie instytucje. LTRO,
czyli kolejna seria pożyczek udziela-
nych wielkim bankom komercyjnym
strefy euro przygasiła pożar w kra-
jach PIIGS. Na promocję z EBC sku-
sił się również wcześniej wspomniany
Santander. Rentowność obligacji za-
dłużonych krajów faktycznie zaczyna
spadać, a banku za subtelną pożyczkę
od EBC, jednak będą rolować obliga-
cje. Wprawdzie większość z astrono-
micznej już kwoty (łącznie ponad bi-
lion euro) traia z powrotem do EBC
na depozyty, jednak z takim zabezpie-
czeniem system na szanse wytrzymać
kolejne tygodnie, może nawet miesią-
ce. Pierwszy termin, który nas inte-
resuje to kwietniowe wybory w Gre-
cji, gdzie już rozpoczynają się dyskusje
polityków co by było, gdyby…
Wystarczy jedna informacja o ban-
ku wystawionym na sprzedaż, aby
liczba plotek na rynku rosła szybciej
niż przychody samych banków. Oba-
wiano się wejścia rosyjskich banków
do Polski, później nastała fala spekula-
cji o chińskim kapitale, który poszuka
dla siebie miejsca pośród polskiej kon-
kurencji. Jedna spekulacja jest stała,
czyli hipotetyczne łączenie PKO Ban-
ku Polskiego z innymi bankami w celu
wykreowania bankowego lidera Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Po raz ko-
lejny po miesiącach spekulacji skoń-
czyło się tak samo. Santander po BZ
WBK, chciał jeszcze większej części
rynku i wyciągnął rękę w licytacji Kre-
dyt Banku. Rośnie trzecia siła w sekto-
rze, jednak efekty transakcji będziemy
mogli oceniać dopiero po zakończeniu
procesu łączenia banków.
Chociaż obydwa banki poinformo-
wały o połączeniu, to nie ma wątpli-
wości, że będzie to raczej wchłonięcie
mniejszego gracza przez silniejszego.
Aktywa Kredyt Banku to 42 mld zł.
Tomasz Jaroszek,
Redaktor Naczelny
Przegląd Finansowy Bankier.pl
Spis treści
Aktualności .......................................... 3
Boczoń: Fuzja, która zmieni rynek
- Kredyt Bank w rękach Santandera ... 5
Brzeg-Wieluński: PKO zadebiutuje
w Chinach? .......................................... 6
Cierpliwość popłaca, czyli sprytna
strategia Banco Santander w Polsce .. 8
David Parkinson:
Więcej szans niż zagrożeń ................ 10
Półtorak: Windykacja wchodzi
na salony ......................................... 12
Kolany: Dziś miniratka,
jutro duży kłopot .............................. 13
Kuczyński: ECB zastępuje polityków
(na razie?) ........................................... 14
Bitner: Bufet: dlaczego aktywa
produkcyjne lepsze są
od nieprodukcyjnych ........................ 15
Macierzyński: Mobilny internet zmieni
wiele biznesów, w tym i bankowy .... 16
Facebook: Debiut, który pobudza
wyobraźnię ........................................ 18
Lipiec: Poznaj swojego klienta ......... 20
Przegląd Finansowy Bankier.pl
Przegląd Finansowy Bankier.pl jest redagowany przez zespół w składzie:
Tomasz Jaroszek - redaktor naczelny, t.jaroszek@bankier.pl, tel: +48 (22) 378 99 11,
Michał Kryński, Wojciech Boczoń , Hanna Braun , Anna Drozd , Zuzanna Brud ,
Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz , Bogusław Półtorak
Uwagi i zapytania prosimy kierować pod adresem: m.krynski@bankier.pl ,
tel: +48 (22) 378 99 11. Informacji nt. warunków reklamy udziela Mariusz Siemek,
m.siemek@bankier.pl , tel: +48 (22) 378 99 15.
Adres redakcji/Wydawca: Bankier.pl , serwis Grupy Allegro Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, tel: +48 (22) 378 99 00, fax +48 (22) 378 99 01
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. Rozpowszechnianie materia-
łów redakcyjnych bez zgody redakcji zabronione.
2
Przegląd Finansowy Bankier.pl 5 (172) 6 marca 2012
810780409.031.png 810780409.032.png 810780409.033.png 810780409.034.png
 
810780409.035.png
Aktualności PRNews
Money Expert SA oraz A-Z Finanse
SA – irmy z obszaru doradztwa inan-
sowego – zamierzają połączyć swoje siły,
aby rozszerzyć zakres działania i zwięk-
szyć udział w rynku. Główni akcjonariu-
sze spółek 14 lutego 2012 r. zawarli poro-
zumienie inwestycyjne, na mocy którego
zrealizowana zostanie fuzja obu irm.
Powstały po połączeniu podmiot dzia-
łać będzie pod marką Money Expert S.A.
Jego rozwój wesprze kapitałowo Dom Ma-
klerski IDMSA – dotychczasowy akcjo-
nariusz A-Z Finanse. Po fuzji DM IDM-
SA posiadać będzie łącznie 16 proc. akcji
irmy, z opcją zwiększenia udziału do 25
proc. Spółka planuje debiut na NewCon-
nect w drugiej połowie 2013 r.
- Transakcja przyczyni się do dalsze-
go wzmocnienia pozycji rynkowej Gru-
py DM IDMSA, poprzez zwiększenie
naszej obecności w segmencie doradz-
twa inansowego dla klientów indywidu-
alnych. Nowa strategia Money Expert za-
kłada wprowadzenie do oferty rozwiązań
dla małych i średnich przedsiębiorstw, co
doskonale uzupełni usługi, jakie nasza
Grupa jest w stanie zaoferować tego typu
podmiotom. Inwestycja ta jest zatem ko-
lejnym krokiem w realizacji naszej długo-
terminowej strategii budowy kompletnej,
niezależnej grupy inansowej – wyjaśnia
Grzegorz Leszczyński, prezes zarządu
DM IDMSA.
Karty zbliżeniowe i niepotrzebne
kontrowersje
Niemal każda internetowa publikacja dotycząca kart bezstykowych spotyka się ze
skrajnymi reakcjami komentatorów. Szczególnie aktywni są przeciwnicy tej technicz-
nej nowinki, widzący w niej kolejny zamach na nasze pieniądze, niebezpieczny eks-
peryment i zaproszenie dla przestępców. Swoje trzy grosze dorzucają z reguły sprze-
dawcy różnego typu zabezpieczeń, mających blokować zbliżeniową funkcję plastików.
Dlaczego wokół bezstykowych wynalazków kłębi się tyle emocji?
Karty płatnicze postrzegane są przez niektórych jako ucieleśnienie zła, czasami
wręcz w dosłownym, religijnym znaczeniu. W opublikowanej niedawno książce „he
End of Money” David Wolman opisuje swoje spotkanie z amerykańskim pastorem, au-
torem publikacji „Steps Toward the Mark of the Beast”. Duchowny stawia w niej tezę,
że nadejście bezgotówkowego społeczeństwa to jedna z oznak zbliżającej się apoka-
lipsy. Wizja zamkniętego systemu, w którym każdy ruch pieniądza jest kontrolowany,
a ludzie posługują się „chipami” (być może wkrótce wszczepianymi pod skórę) by do-
konywać zakupów przytaczana jest jako początek panowania na Ziemi Szatana.
Rodzimi przeciwnicy płatności bezgotówkowych nie sięgają w swoich porówna-
niach po tak ekstremalne tony, lecz prawdą jest, że zdematerializowany pieniądz spo-
tyka się z daleko idącą nieufnością. W szczególny sposób tę nieufność odczuła dopie-
ro przyjmująca się na naszym rynku nowość – karty bezstykowe. Niestety, spora w tym
wina samych banków i organizacji płatniczych, które nie wykorzystują szansy, by sku-
tecznie promować innowację. Innowację, która obecnie jako jedyna ma realną szansę
nawiązać walkę ze wszechobecną gotówką.
Platforma handlowa Allegro uru-
chomiła nowy sposób płacenia za zaku-
py: konto PayU. Wystarczy tylko zapisać
dane karty płatniczej na koncie, by móc
zapłacić za wybrany towar jednym klik-
nięciem.
– Model one-click-buying, czyli w na-
szym przypadku zakupy jednym kliknię-
ciem dzięki zapisaniu w koncie PayU da-
nych kartowych, znany jest internautom
w wielu miejscach na świecie, w Polsce
nie był jednak dotychczas wykorzystywa-
ny na szeroką skalę. Dzięki współpracy
z PayU uruchomiliśmy taką funkcjonal-
ność i mam nadzieję, że kupujący szybko
docenią jej liczne zalety – mówi Przemy-
sław Budkowski, Dyrektor Allegro.
Aby skorzystać z konta PayU wystar-
czy zarejestrować się używając danych
z konta na Allegro oraz zapisać w kon-
cie swoją kartę płatniczą. Po zapisaniu na
koncie PayU danych karty kolejne płatno-
ści będzie można wykonać jednym klik-
nięciem.
Wszystkie dane (zarówno osobowe,
jak i dotyczące kart czy rachunków banko-
wych) podawane są przez kupującego tyl-
ko raz i przechowywane bezpiecznie przez
PayU S.A., czyli Agenta Rozliczeniowego,
nadzorowanego przez Prezesa NBP.
Ilekroć spotykam się z doniesieniami o kolejnych udanych próbach „złamania” za-
bezpieczeń kart zbliżeniowych (jak np. w serwisie Niebezpiecznik.pl) z nadzieją cze-
kam na wyraźną i wyczerpującą ripostę ze strony przedstawiciela organizacji płatni-
czej. Jednorazowa reakcja, taka jak oświadczenie opublikowane przez MasterCard
w październiku 2011 r., nie załatwia sprawy. Każdy eksperyment i każde medialne wy-
darzenie, w którym kwestionuje się bezpieczeństwo kart powinien być traktowany jako
PR-owy kryzys i spotykać się z odpowiedzią.
Drugi grzech, po grzechu informacyjnego zaniechania, obciąża raczej sumienia
banków-wydawców. Wielu z nich promuje płatniczą innowację w sposób, który moż-
na byłoby obrazowo określić „wpychaniem do gardła”. Wyposażając wszystkie podsta-
wowe karty w zbliżeniową funkcjonalność i nie pozwalając swoim klientom na jej wy-
łączenie poprawiają co prawda statystyki, ale odstraszają przy tym część potencjalnych
użytkowników. [MK/BPL]
WIG20
WIG20 największe spadki
WIG20 największe wzrosty
GTC
6,9 zł
-17,86%
GETIN
2,34 zł
0,43%
LOTOS
24,75 zł
-7,79%
PKNORLEN
35,05 zł
0,14%
PEKAO
144,1 zł
-7,57%
PZU
329,3 zł
-0,06%
JSW
98,7 zł
-6,89%
TPSA
16,73 zł
-0,12%
PGE
19,74 zł
-0,3%
PBG
61 zł
-6,87%
Podsumowanie tygodniowe na dzień 2.03.2012. Źródło: Bankier.pl
3
Przegląd Finansowy Bankier.pl 5 (172) 6 marca 2012
810780409.036.png 810780409.037.png
 
810780409.038.png 810780409.039.png 810780409.040.png 810780409.041.png 810780409.042.png 810780409.043.png 810780409.044.png 810780409.045.png 810780409.046.png 810780409.047.png 810780409.048.png 810780409.049.png 810780409.050.png 810780409.051.png 810780409.052.png 810780409.053.png 810780409.054.png 810780409.055.png 810780409.056.png 810780409.057.png 810780409.058.png 810780409.059.png 810780409.060.png 810780409.061.png 810780409.063.png 810780409.064.png 810780409.065.png 810780409.066.png 810780409.067.png 810780409.068.png 810780409.069.png 810780409.070.png 810780409.071.png 810780409.072.png 810780409.074.png 810780409.075.png 810780409.076.png 810780409.077.png 810780409.078.png 810780409.079.png 810780409.080.png 810780409.081.png 810780409.082.png 810780409.083.png 810780409.085.png 810780409.086.png 810780409.087.png 810780409.088.png 810780409.089.png 810780409.090.png 810780409.091.png 810780409.092.png 810780409.093.png 810780409.094.png 810780409.096.png 810780409.097.png 810780409.098.png 810780409.099.png 810780409.100.png 810780409.101.png 810780409.102.png 810780409.103.png 810780409.104.png
 
Aktualności PRNews
Wyhamowywanie spadku stawek
transakcyjnych w ostatnich miesiącach
minionego roku to w dłuższej perspek-
tywie zapowiedź wzrostu cen mieszkań.
Choć w ciągu ubiegłego roku ceny trans-
akcyjne w większości dużych miast spa-
dały, to w ostatnim kwartale 2011 roku
w największych aglomeracjach korek-
ta była nieznaczna. Z danych zawartych
w raporcie Amron opracowanym na zle-
cenie Związku Banków Polskich wyni-
ka, że w niektórych miastach takich jak
Gdańsk, czy Białystok ceny osiągnęły gra-
nice spadków i zaczęły rosnąć.
Nieznacznie drożej w ostatnim czasie
kupowaliśmy też mieszkania w Bydgosz-
czy, Olsztynie, czy Toruniu. To sygnał,
że sytuacja na rynku zmienia się. O od-
wróceniu trendu spadkowego nie może-
my jeszcze mówić, ale ceny nieruchomo-
ści widocznie stabilizują się.
W ciągu ostatniego roku (w okresie
od IV kw. 2010 r. do IV kw. 2011 r.) stawki
transakcyjne lokali mieszkalnych najbar-
dziej obniżyły się w Warszawie i we Wro-
cławiu. W obu miastach umowy zawiera-
ne były w cenach niższych odpowiednio
o 461 zł i 425 zł za 1 metr kwadratowy.
Na drugim biegunie znalazł się Białystok
i Gdańsk, gdzie pomiędzy ostatnim kwar-
tałem 2010 i ostatnim kwartałem 2011
roku stawki transakcyjne wzrosły o 67 zł
i 143 zł za mkw.
Czas na wiosenne porządki
w oszczędnościach
Już za miesiąc wchodzą w życie nowe zasady zaokrągleń podatku Belki. Banki do-
pasowują swoje oferty, usuwając z nich niektóre produkty z dzienną kapitalizacją. Tym-
czasem klienci uważnie obserwują stawki proponowane za ich depozyty. Nadchodzi
czas na wiosenne porządki w oszczędnościach.
Do tej pory zarówno podstawa opodatkowania (czyli naliczone przez bank odset-
ki), jak i kwota podatku zaokrąglane były do pełnych złotych. Pozwalało to na ominię-
cie podatku od dochodów kapitałowych, jeśli wypracowane przez depozyt odsetki nie
przekraczały jednorazowo kwoty 2,49 zł. Banki wykorzystały tę lukę oferując swoim
klientom produkty z dzienną kapitalizacją, które z czasem stały się jedną z najpopular-
niejszych form bezpiecznego lokowania oszczędności.
Od końca marca naliczany podatek Belki zaokrąglany będzie w górę do pełnych
groszy. Oznacza to, że ominięcie opodatkowania stanie się niemożliwe. Podatek zapła-
cimy zawsze, jeśli tylko nasze oszczędności wypracują jakikolwiek zysk.
Narzekamy, kiedy trzeba polisę ku-
pić i kiedy odmawia się nam wypłaty od-
szkodowania, ale przeważnie wystawiamy
swoim ubezpieczycielom całkiem do-
brą notę. Z nadzieją śledzimy ich poczy-
nania w internecie, koniec końców licząc
przede wszystkim na niską cenę.
Poziom zadowolenia Polaków ze swo-
jego ubezpieczyciela wynosi średnio 7 na
10 możliwych punktów, co pokrywa się
ze średnią dla Europy. To mniej niż w In-
diach - kraju o najwyższym poziomie za-
dowolenia (7,9/10), ale więcej niż w Japo-
nii, gdzie klienci najgorzej wypowiadają
się o swoich ubezpieczycielach (ale na-
wet tam przeciętna nota to 6,9/10), wyni-
ka z raportu „Global Consumer Insuran-
ce Survey 2012”.
To ekscytujący czas pełen wyzwań
dla rynku – tak o sektorze ubezpieczeń
u progu 2012 roku piszą autorzy raportu
z irmy Ernst & Young. Ostatnie lata wie-
le międzynarodowych towarzystw ubez-
pieczeniowych spędziło na obronie przed
kryzysem lub leczeniu jego skutków, co
w niejednym przypadku odwróciło uwagę
od wsłuchiwania się w potrzeby klientów;
mimo to, badani konsumenci malują ob-
raz tej branży w jasnych kolorach.
Nowa formuła zaokrąglania kwoty podatku ma niekorzystne efekty uboczne. Je-
śli na rachunku oszczędnościowym pozostawimy niższe kwoty, to iskus może nam za-
brać znacznie więcej niż 19% odsetek.
Spójrzmy na następujący przykład. Posiadamy rachunek oszczędnościowy z dzien-
ną kapitalizacją, oprocentowany na 4,3% w skali roku. Jeśli po wejściu w życie nowe-
go prawa, pozostawimy na nim np. 100 zł, to odsetki naliczane codziennie wyniosą 1
grosz, a pobrany podatek także 1 grosz. Oznacza to, że efektywne opodatkowanie na-
szych zysków wyniesie 100%. Jeśli na rachunku będzie kwota dwukrotnie wyższa (200
zł), iskus zabierze nam codziennie 50% odsetek (1 grosz z 2 groszy odsetek). Efektyw-
ne opodatkowanie będzie się zbliżać do 19% dopiero przy znacznie wyższym saldzie
rachunku.
Część banków nie otwiera już nowych jednodniówek, ale pozwala korzystać z nich
klientom, którzy wcześniej ulokowali na nich swoje depozyty. Osoby, które chcąc unik-
nąć podatku Belki, rozdzielały swoje oszczędności na kilka lub kilkanaście rachunków
lub lokat z dzienną kapitalizacją powinny pamiętać, że nie warto przechowywać tam
drobnych kwot.
Dzienna kapitalizacja, mimo nowej formuły obliczania podatku, może jednak oka-
zać się korzystna dla oszczędzającego. Częstsze dopisywanie odsetek podnosi roczną
efektywną stopę procentową, czyli parametr, który pozwala nam ocenić opłacalność
różnych typów produktów oszczędnościowych.
Przechowując 10.000 zł oszczędności na lokacie rocznej oprocentowanej na 4,05%
po roku otrzymamy 405 zł odsetek (przed podatkiem). Ta sama kwota przetrzymana
na rachunku oszczędnościowym z niższym oprocentowaniem (4%), lecz codzienną ka-
pitalizacją da nam 408,08 zł odsetek. [MK/BPL]
4
Przegląd Finansowy Bankier.pl 5 (172) 6 marca 2012
810780409.002.png 810780409.003.png 810780409.004.png 810780409.005.png 810780409.006.png 810780409.007.png 810780409.008.png 810780409.009.png 810780409.010.png 810780409.011.png 810780409.013.png
Wojciech Boczoń, PRNews.pl
Fuzja, która zmieni rynek
Kredyt Bank w rękach Santandera
W wyniku połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem powsta-
nie trzecia pod względem wielkości instytucja inansowa w Polsce. Fuzja bę-
dzie najprawdopodobniej oznaczała likwidację marki Kredyt Banku. Nie jest
też wykluczone, że będąc trzecią siłą w sektorze, Hiszpanie zdecydują się za
jakiś czas także na rebranding BZ WBK i zawieszenie na placówkach czerwo-
nej lagi Santandera.
rzysza każdej fuzji, choć ich skalę na ten
moment trudno ocenić. Połączony bank
będzie niewątpliwie chciał skorzystać
z „efektu synergii” i będzie ciął koszty. Na
pewno jedna z dwóch znajdujących się
blisko siebie placówek KB i BZWBK bę-
dzie musiała iść pod nóż.
We wtorek rano hiszpański Banco
Santander oraz belgijski KBC Bank po-
informowały o porozumieniu w sprawie
rozpoczęcia prac nad połączeniem Banku
Zachodniego WBK i Kredyt Banku. Pod-
miot, który powstanie w wyniku fuzji, pod
względem aktywów ustępować będzie tyl-
ko „państwowemu” PKO BP i należącemu
do włoskiego UniCredit Bankowi Pekao
SA. Nowy bank Santandera będzie więk-
szy niż BRE Bank, do którego należą mar-
ki mBank i MultiBank. Transakcja będzie
wiązała się z podwyższeniem kapitału za-
kładowego BZ WBK. Nowo wyemitowa-
ne akcje BZ WBK zostaną wydane KBC
i pozostałym akcjonariuszom Kredyt
Banku w zamian za posiadane przez nich
akcje Kredyt Banku.
Choć zarówno Kredyt Bank jak i BZ
WBK informują o połączeniu, to nie ma
wątpliwości, że będzie to raczej wchłonię-
cie mniejszego gracza przez silniejszego.
Aktywa Kredyt Banku to 42 mld zł. Bank
posiada 373 placówki i zatrudnia blisko 5
tys. osób. W ciągu ostatniej dekady prze-
szedł już dwa programy naprawcze, a jego
zysk za ubiegły rok wyniósł zaledwie 327
mln zł. Z kolei wartość aktywów BZ WBK
wynosi 59 mld zł. Bank zatrudnia ponad 9
tys. osób i ma 622 placówki. W ubiegłym
roku zarobił 1,6 mld zł. BZWBK to dla
Hiszpanów maszynka do robienia pie-
niędzy. Połączony bank będzie więc dys-
ponował siecią liczącą niemal 1000 pla-
cówek i obsługiwał 3,5 mln klientów na
terenie całego kraju.
tów zrezygnowali też ze sprzedaży kredy-
tów mieszkaniowych. Zwrot akcji nastąpił
w 2008 roku, kiedy American Internatio-
nal Group wystawiła na sprzedaż nie-
wielki AIG Bank Polska specjalizujący się
w kredytach konsumpcyjnych.
Hiszpanie dokonali zakupu, by z po-
czątkiem 2011 połączyć AIG i niewielki
Santander Consumer Bank. Szybko oka-
zało się, że grupa ma znacznie większy
apetyt na rozwój. Kiedy Irlandczycy z AIB
wystawili na sprzedaż BZ WBK, Santan-
der wyprzedził w wyścigu o „irlandzką
perłę w koronie” nawet największy bank
w Polsce – PKO BP. Plotki, że mogą zain-
teresować się także Kredyt Bankiem poja-
wiły się już kilka miesięcy temu.
KB: Dla klientów to dobra wiadomość
Co fuzja będzie oznaczała dla klientów?
Biuro prasowe KB zapewnia, że wszystkie
umowy zawarte z klientami będą konty-
nuowane. - Chcemy, aby planowane po-
łączenie przebiegało dla klientów w spo-
sób harmonijny i sprawny, a zmiany będą
dla nich korzystne – zapewnia Moni-
ka Nowakowska z Biura PR Kredyt Ban-
ku. - Naszą intencją jest wspólna praca
nad budowaniem instytucji, której celem
będzie oferowanie usług i produktów i-
nansowych na najwyższym europejskim
poziomie oraz budowanie wzajemnych
relacji z klientami – dodaje. Wskazuje też
dodatkowe proity: - Dla klientów ozna-
czać to będzie przede wszystkim bogat-
szą ofertę, sprawniejszą obsługę, wyższą
jakość oferowanych usług oraz możliwość
korzystania z prawie 900 placówek ban-
kowych i większej liczby doradców w ca-
łej Polsce.
Nie ulega jednak wątpliwości, że
w dłuższej perspektywie konsolidacja
sektora bankowego nie jest dobrą wiado-
mością dla klientów wszystkich banków.
Za chwilę rynek zdominują cztery duże
grupy kapitałowe, które zaczną rozdawać
karty według swoich zasad i dyktować
warunki mniejszym graczom. A mniej-
sze banki, zepchnięte do ogona peleto-
nu, będą musiały się dostosować. Wy-
starczy sięgnąć po prosty przykład kart
zbliżeniowych i PKO BP. Kiedy pierwsze
karty zbliżeniowe pojawiły się na naszym
rynku, niektóre banki chciały od klien-
tów dopłaty za ten „luksus”. Gdy PKO BP
podjął decyzję o masowym wprowadze-
niu zbliżeniówek do oferty za darmo, ni-
Marka Kredyt Bank zniknie. BZ
WBK pewnie też
Fuzja obu banków będzie zapewne
oznaczała likwidację marki Kredyt Banku.
Oferty Banku Zachodniego WBK i Kre-
dyt Banku uzupełniają się, zarówno pod
względem oferty produktowej i usług, jak
również dzięki komplementarnej sieci
placówek obu instytucji. Nie będzie więc
większego sensu utrzymywać dwóch ma-
rek. Zamknięcie transakcji jest planowa-
ne do końca 2012 roku, pod warunkiem,
że dokonana zostanie rejestracja połącze-
nia banków oraz uzyskane zostanie ze-
zwolenie regulatora i właściwa zgoda na
koncentrację.
Być może będzie to też moment, w któ-
rym Santander podejmie decyzję o likwi-
dacji marki BZ WBK. Do tej pory Hisz-
panie zapewniali zazwyczaj, że na razie
nie planują likwidować dobrze rozpozna-
walnej i głęboko zakorzenionej w świa-
domości klientów marki. Nie jest jednak
wykluczone, że grupa aspirująca do ści-
słej czołówki sektora bankowego w Pol-
sce, będzie chciała funkcjonować pod ro-
dzimymi barwami. Z reguły wcześniej czy
później Hiszpanie wieszają czerwoną la-
gę na każdym zdobytym przyczółku.
Nie ulega też wątpliwości, że pracow-
ników nie ominą zwolnienia, które towa-
Niespodziewany zwrot akcji
To już kolejna akwizycja Grupy San-
tander w Polsce. Hiszpanie są u nas obec-
ni od 2001 r., najpierw poprzez spółkę
AKB, a później jako Santander Consu-
mer Bank. Choć lada moment pojawią się
w ścisłej czołówce sektora, to jeszcze kil-
ka lat temu wydawało się, że zamierza-
ją wycofać się z naszego rynku. W 2009
roku niemal z dnia na dzień zwinęli sieć
blisko 50 oddziałów. Pracę straciło wów-
czas 200 osób. Bez większych sentymen-
5
Przegląd Finansowy Bankier.pl 5 (172) 6 marca 2012
810780409.014.png
 
810780409.015.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin