Feng Shui przy stole.pdf

(58 KB) Pobierz
Zobacz temat - Feng Shui pr...
Zobacz temat - Feng Shui przy stole
http://forum-tarot.strefa22.com/printview.php?t=1588&start=0
FORUM EZOTERYCZNE
Tarot Intuicyjny, Runy, Anioły
Feng Shui Feng Shui przy stole
Viva 20080803, 21:02
Temat postu : Feng Shui przy stole
Feng Shui przy stole
J ak się bowiem okazuje, dobrze wybrane miejsce moŜe korzystnie wpłynąć na nasz nastrój i
samopoczucie. Przyczyni się takŜe do zacieśniania więzi rodzinnych i kontaktów
przyjacielskich.
Okrągłe i kwadratowe stoły wykonane z twardego drewna (dębu lub mahoniu) powodują
dynamiczny przepływ energii, co oŜywia atmosferę w czasie spotkań. Najlepiej więc zasiadać
przy nich podczas oficjalnych przyjęć. Natomiast stoły owalne i prostokątne, zrobione z sosny
lub wiązu spowalniają cyrkulację energii. Dzięki temu sprzyjają przyjacielskim obiadom i
codziennym domowym posiłkom. W zaleŜności więc od rodzaju stołu oraz miejsca, które przy
nim zajmiemy, odczuwamy róŜny wpływ krąŜącej wokół niego energii.
KaŜdy domownik powinien przy stole zająć takie miejsce by być twarzą skierowany w korzystną dla
siebie stronę, nigdy zaś w kierunku zagubienia czy kłopotów zdrowotnych. Za najbardziej korzystny w
przypadku usadzania jedzących przy stole uznaje się kierunek zdrowia, choć trzem pozostałym nie
moŜna odmówić korzystnych wpływów. Z całą pewnością przy przydzielaniu miejsc naleŜy unikać
skierowań twarzą w kierunki sześciu śmierci i totalnego zagubienia.
Zatem za najwaŜniejsze w aranŜacji jadalń uznaje się w feng shui „przydzielenie” kaŜdemu domownikowi
korzystnego dla niego miejsca. Jak moŜna się domyśleć w niektórych przypadkach małŜonkowie powinni
siedzieć koło siebie, w innych zaś naprzeciw siebie lub pod kątem 45 stopni. Tę samą zasadę moŜna
równieŜ stosować w restauracjach.
Północ
Miejsce wskazane dla zmęczonych. Przynosi odpręŜenie i relaks.
Północny wschód
Pobudza wyobraźnię, dlatego najlepiej czuje się tutaj dziecko.
Wschód
Doskonałe dla młodego męŜczyzny, rozbudza uśpione ambicje.
Południowy wschód
Miejsce to sprzyja komunikacji, jest idealne dla małomównych.
Południe
Wzmaga witalność oraz poprawia samopoczucie i humor.
Południowy zachód
To miejsce zapewnia podtrzymanie harmonii rodzinnej.
Zachód
Sprzyja romansom i niewinnym flirtom. Korzystne dla kobiet.
Północny zachód
Przydaje autorytetu i powagi. Wskazane dla głowy rodziny.
1 z 2
2008-10-21 07:48
27338045.001.png 27338045.002.png
Zobacz temat - Feng Shui przy stole
http://forum-tarot.strefa22.com/printview.php?t=1588&start=0
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
2 z 2
2008-10-21 07:48
27338045.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin