Podkręcanie kart graficznych.pdf

(3070 KB) Pobierz
8468199 UNPDF
HARDWARE
Podkręcanie kart graficznych
CD 4/2006
Grupa: UZUPEŁNIENIA
ATI Tray Tool (attsetup.exe)
Coolbits
Programy do overclockingu kart gra-
ficznych.
Szybciej niż fabryka dała
Karty graficznerzadkopracująnamaksymalnychobrotach.Ustawienia
proponowane przez producentów są najczęściej bardzo zachowawcze.
Można jednak sprawić, aby karta pracowała z pełną dostępną mocą.
UWAGA!
Opisywane tu czynności stanowią głę-
boką ingerencję w system. Jej skutki
mogą być nieodwracalne. Informujemy,
że redakcja z dużą starannością przy-
gotowuje i sprawdza wszelkie mate-
riały. Jednak liczba różnych możliwych
produktów, przypadków, konfiguracji
jest tak duża, że nie sposób prze-
widzieć wszystkiego. Czytelnik musi
mieć świadomość, że wszelkich zmian
w systemach lub produktach dokonuje
na własną odpowiedzialność.
Największe znaczenie dla wydaj-
ności karty graficznej mają czę-
stotliwości zegarów 28>01 , z ja-
kimi pracuje procesor graficzny
28>02 i pamięć karty. W wielu kar-
tach zegary ustawione przez produ-
centa nie wykorzystują w pełni moż-
liwości poszczególnych konstrukcji,
ale na szczęście można to zmienić.
Za pomocą odpowiednich progra-
mów będziesz mógł „wycisnąć” cały
potencjał, jakim faktycznie dysponu-
je Twoja karta graficzna.Operacjata
nosi miano podkręcania, przetakto-
wywania lub overclockingu. W re-
zultacie gry będą działać odpowied-
nio szybciej, a wzrost wydajności
będzie zależał od tego, w jak dużym
stopniu uda ci się podkręcić kartę
graficzną.Rezultatyoverclockingu
zależą od wielu różnych czynników.
m.in. od sprawności chłodzenia.
Uważaj na temperaturę!
Wysoka temperatura jest jednym
z podstawowych wrogów układów
elektronicznych. Dlatego zanim za-
bierzesz się za podkręcanie parame-
trów karty graficznej,musiszspraw-
dzić, czy spełnione są warunki:
Prawidłowa wentylacja obudowy
– otwory powietrzne (wywietrzni-
ki) obudowy nie mogą być niczym
zakryte.
Wiatraczek karty graficznejmusi
się obracać w trakcie pracy kom-
putera.
Temperatura procesora graficzne-
go w spoczynku nie może przekra-
czać 40°C, natomiast przy najwięk-
szym obciążeniu –100°C.
Do podkręcania nie nadają się
karty graficznewyposażonetylko
w nieduży radiator 28>03 .
Rodzaj karty graficznej
Na wstępie musisz ustalić, jaką
masz kartę graficzną. Kliknij pra-
wym przyciskiem myszki na pul-
picie Windows. Z menu wybierz
. Przejdź do zakładki
. Rodzaj karty graficznej
będzie wymieniony w sekcji
po słowie . W naszym przypadku
jest to RADEON X550 .
Przyrost wydajności
Dodatkowe chłodzenie
Producenci kart graficznychzregułysto-
sują słabej jakości zestawy chłodzenia,
radzące sobie tylko z odprowadzaniem
ciepła procesora graficznego pracują-
cego przy nominalnych ustawieniach.
W efekcie rezultaty podkręcania są
ograniczane przez jakość radiatora.
Na szczęście możesz dokupić znacznie
wydajniejszy zestaw chłodzący
(w cenie już od 50 zł) i zastąpić ten ory-
ginalny. Dzięki temu wzrośnie efektyw-
ność chłodzenia, a wraz z nim szanse
na uzyskanie wyż-
szych częstotliwo-
ści dla procesora.
Możesz także
dokupić małe
radiatorki na
kości pamię-
ci
(cena od 15 zł, dla radiatorów alu-
miniowych). Instalacja tych ostatnich
jest bardzo prosta – wystarczy odkleić
ze spodu radiatorków papier izolujący
warstwę przylepną i nakleić radiator na
układy pamięci karty graficznej.
Na wykresach widać, jak wzrasta wy-
dajność kart graficznychpopodkręce-
niu. Wykres u góry pokazuje wydajność
kart graficznych działających z ich
nominalnymi ustawieniami. Poniżej
pokazujemy wykresy wydajności tych
samych kart graficznychpoichpod-
kręceniu. Przyrost wydajności wynosi
10 proc. Nie jest to może oszałamia-
jąco dużo, ale pamiętajmy, że zyska-
liśmy szybszą kartę bez dodatkowych
nakładów finansowych.
26
PC Format 4/2006
SOFTWARE
8468199.050.png 8468199.060.png 8468199.071.png 8468199.082.png 8468199.001.png 8468199.002.png 8468199.003.png 8468199.004.png 8468199.005.png 8468199.006.png 8468199.007.png 8468199.008.png 8468199.009.png 8468199.010.png 8468199.011.png 8468199.012.png 8468199.013.png 8468199.014.png 8468199.015.png 8468199.016.png 8468199.017.png 8468199.018.png 8468199.019.png 8468199.020.png 8468199.021.png
 
Podkręcanie kart graficznych
HARDWARE
Podkręcanie kart ATI
Zanim przystąpisz do podkręcania kart ATI,
zainstaluj specjalny program ATI Tray Tool z na-
szej płyty CD.
Przygotowania do overclockingu
Wyłącz wygaszacz ekranu oraz funkcję w ste-
rownikach karty, sygnalizującą pojawianie się
błędów, by nie zakłócały one działania programu
ATITool.
1 Kliknij na pulpicie Windows p rawym
W ten sposób ATITool bada, czy nie zaczęły się
pojawiać artefakty, co jest sygnałem do zaprze-
stania dalszego zwiększania częstotliwości.
4 Jeśli uznasz, że test trwa za długo, możesz
o 10 MHz. Jeśli zatem była to wartość 497 MHz,
ustaw na 487 MHz.
przerwać wykrywanie maksymalnych czę-
stotliwości, klikając na przycisk . Jeżeli
jednak chcesz poznać maksymalną częstotliwość
dla procesora graficznego, musisz uzbroić się
w odrobinę cierpliwości. Wyszukiwanie odpo-
wiedniej częstotliwości może zająć nawet 20–30
minut.
5 Gdy ekran zgaśnie lub zawiesi się, będzie
przesuń suwak ,
przy czym tutaj zapisaną
wcześniej wartość zmniejsz
o 5 MHz. Np. jeśli było to
297 MHz, ustaw suwakiem
wartość 292 MHz. Wprowa-
dzone zmiany potwierdź
przyciskiem .
3 Sprawdź teraz poprawność działania karty.
przyciskiem myszki. Z menu wybierz
. W oknie przejdź do
zakładki .
W sekcji
z rozwijanego menu wy-
bierz funkcję .
Wprowadzone zmiany za-
twierdź przyciskiem .
2 Przejdź do zakładki i kliknij na
to oznaczało, że ATITool przekroczył mak-
symalną częstotliwość dla procesora graficznego.
Musisz zatem zresetować komputer.
6 Uruchom ponownie ATITool, program przy-
W tym celu uruchom benchmark 28>04
graficzny(np.3DMark)lubgrę3D(np.Quake
III). Jeśli program się zawiesi, zresetuj komputer,
uruchom ATITool i wprowadź poprzednie czę-
stotliwości dla procesora i pamięci, znowu po-
mniejszone o 5 MHz. Wprowadzone zmiany
zatwierdź przyciskiem .
4 Jeśli gry lub benchmarki działają poprawnie,
wita cię komunikatem:
przycisk . W otwartym okien-
ku przejdź do zakładki
i kliknij przycisk .
3 W otwartym okienku kliknij przycisk
ale obraz wyświetlany jest z błędami, w pro-
gramie ATITool zmniejsz taktowanie dla pamię-
ci i procesora o kolejne 2–3 MHz. Zmiany za-
twierdź przyciskiem .
5 Kiedy uzyskasz stan, w którym komputer
Informuje o tym, że program nie zakończył
poprawnie swojego działania ze względu na
ustawienie zbyt wysokiej częstotliwości zega-
ra. Zapisz wartość dla ,
która jest maksymalną wykrytą częstotliwością
procesora graficznego. Zamknij okno, klikając
.
Częstotliwość pamięci
1 W otwartym oknie klik-
będzie pracował stabilnie, a wyświetlany
obraz będzie pozbawiony błędów, zapisz ten
profil konfiguracyjny. W oknie programu ATI
Tool kliknij na przycisk .
i wybierz funkcję .
nij teraz na przycisk . Program
ponownie otworzy okno z obracającym się sze-
ścianem pokrytym futrem i rozpocznie poszu-
kiwanie najwyższej częstotliwości dla pamięci.
2 Jeżeli zauważysz, że program zaprzestał
4 W sekcji wybierz funkcję
. Teraz w otwartym okienku
w sekcji
odznacz funkcję .
Wprowadzone zmia-
ny zatwierdź przyci-
skiem .
Częstotliwość procesora graficznego
1 Z menu wybierz
zwiększania częstotliwości dla pamięci
i przez dłuższy czas wartość
W otwartym okienku wpisz nazwę profilu,np.
, fol-
der i zaznacz ikonę
.
2 W otwartym okienku
. Program automatycznie do nazwy
dołączy częstotliwości, z jakimi pracuje podkrę-
cona karta .
kliknij na przycisk .
Program rozpocznie wykry-
wanie najwyższej możliwej częstotliwości dla
układu graficznego.
3 Z boku pojawi się okienko z grafikąprzed-
stawiającą wirujący sześcian pokryty fu-
trem .
nie będzie ulegała zmianie (pomimo kontynu-
owania testów), oznacza to, że ATITool dobrnął
do maksymalnej wartości dla pamięci. Kliknij
zatem na przycisk . Zapisz częstotli-
wość dla pamięci .
Overclocking karty ATI
1 Znasz już maksy-
Teraz kliknij na przycisk .
6 Jeżeli po restarcie komputera będziesz chciał
malną częstotli-
wość procesora graficz-
nego. Przesuń suwak
w opcji
tak, aby ustawić otrzy-
maną zapisaną często-
tliwość pomniejszoną
Niezwykle ważne jest, by dobrze przetestować
stabilność komputera po podkręceniu zegarów
karty graficznej.Najlepiejsprawdzisztopopro-
stu grając w gry 3D.
Jeżeli po długim czasie grania będą pojawia-
ły się błędy obrazu lub komputer będzie się za-
wieszał, usprawnij wentylację wnętrza obudowy
komputera lub zastosuj skuteczniejsze chło-
dzenie.
PC Format 4/2006
27
2 W podobny sposób
powrócić do podkręconych ustawień karty
graficznej,uruchomprogramATITool.Zrozwi-
janego menu sekcji wybierz zapisane
ustawienia i kliknij na przycisk .
8468199.022.png 8468199.023.png 8468199.024.png 8468199.025.png 8468199.026.png 8468199.027.png 8468199.028.png 8468199.029.png 8468199.030.png 8468199.031.png 8468199.032.png 8468199.033.png 8468199.034.png 8468199.035.png 8468199.036.png 8468199.037.png 8468199.038.png 8468199.039.png 8468199.040.png 8468199.041.png 8468199.042.png 8468199.043.png 8468199.044.png 8468199.045.png 8468199.046.png 8468199.047.png 8468199.048.png 8468199.049.png 8468199.051.png 8468199.052.png 8468199.053.png 8468199.054.png 8468199.055.png
 
HARDWARE
Podkręcanie kart graficznych
Podkręcanie kart NVIDII
Przed rozpoczęciem podkręcania zainstaluj plik
rejestru 28>05 , który odblokuje overclockerskie
funkcje w sterownikach NVIDII.
1 Kliknij dwukrotnie na plik .
Jest on umieszczony na naszej płycie. W otwar-
tym oknie wpisz katalog docelowy, do którego
zostanie rozpakowany plik. Wartość tę wpisz
tak, jak w przykładowym okienku
2 W okienku, które otworzyło się obok, za-
Jeżeli komputer się zawiesi, zresetuj go i powtórz
operację od kroku 1 , ale tym razem po wykry-
ciu ustawień, zmniejsz suwakami
3 W otwartej sekcji zaznacz funkcję .
częstotliwość o 10 MHz dla częstotliwości tak-
towania układu i dla częstotliwości taktowania
pamięci.
6 Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, na-
i naciśnij na przycisk .
2 Naciśnij przycisk i .
ciśnij przycisk . Niewykluczone,
że podczas wykrywania maksymalnych zegarów
karty, system automatycznie przełączy ci od-
świeżanie monitora do 60 Hz. Przejdź więc do
zakładki i w sekcji
W otwartym oknie
dwukrotnie kliknij ikonę
dysku C .
Teraz dwukrotnie kliknij
katalog , następnie ,
później i na końcu . Teraz
kliknij dwukrotnie plik
z rozwijanej listy
Ukaże się okno
.
Przesuń suwak
na sam dół strony. Kliknij teraz na
odblokowany przycisk .
. W otwar-
tym oknie:
4 W sekcji
wybierz maksymalną wyświetlaną
częstotliwość odświeżania, np. .
Wprowadzone zmiany zatwierdź, klikając na
przycisk .
7 Aby sprawdzić poprawne działanie karty po
potwierdź modyfikacjerejestruprzyciskiem .
Częstotliwość procesora
graficznegoipamięci
1 Kliknij prawym przyciskiem myszki na pul-
overclockingu, uruchom grę 3D lub bench-
mark. Jeśli będą pojawiały się problemy (kompu-
ter będzie się zawieszał lub będą wyświetlane
błędy obrazu), przejdź do funkcji podkręcania
częstotliwości zegarów (kroki 1 i 2 ) i zmniejsz
suwakami częstotliwości o 5 MHz.
8 Jeżeli ustawione częstotliwości nie powo-
picie Windows. Z menu wybierz .
W otwartym oknie przejdź do zakładki
i kliknij przycisk . W ko-
lejnym oknie przejdź do zakładki z nazwą karty
graficznej .
naciśnij na przycisk .
System automatycznie wykryje maksymalne
ustawienia:
dują problemów, przejdź do
zostanie zamknięte, kliknij na przycisk
. W otwartym okienku:
(kroki 1 i 2 ) i zaznacz funkcję:
W naszym przypadku jest to GeFoce 6600 GT.
naciśnij .
Dzięki temu sterowniki NVIDII po każdorazo-
wym uruchomieniu systemu Windows będą
podnosiły częstotliwości karty do zapamiętane-
go pułapu.
Słownik: trudne terminy
01 Częstotliwość
zegarów
Szybkość określana licz-
bą cykli zegarowych na
sekundę, z jaką układ
elektroniczny wykonuje
podstawowe operacje.
Jednostką główną jest
1 Hz a więc jeden cykl
wykonany w ciągu jednej
sekundy. W przypadku
kart graficznychwciągu
jednej sekundy wykonywa-
nych jest setki milionów
pojedynczych operacji.
Zatem, im wyższa jest
częstotliwość zegarów, tym
więcej operacji realizowa-
nych jest w ciągu każdej
sekundy.
02 Procesor
graficzny
Specjalizowany układ
scalony przystosowany do
sprzętowego przetwarza-
nia grafikitrójwymiarowej,
oświetlenia oraz dodat-
kowych efektów atmosfe-
rycznych, takich jak mgły,
deszcz i dym.
03 Radiator
Metalowy element od-
prowadzający ciepło
z układów elektronicz-
nych, z którymi się styka.
Pobrane ciepło przekazuje
dalej do otaczającego
powietrza. Wyprofilowany
kształt zapewnia dobre
przekazywanie ciepła.
04 Benchmark
Aplikacja, która mierzy
wydajność całego syste-
mu komputerowego lub
jego poszczególnych kom-
ponentów. W praktyce
spotykamy dwa rodzaje
benchmarków: syntetycz-
ne i rzeczywiste, te drugie
często są grami.
05 Plik rejestru
Hierarchiczna baza da-
nych systemu Windows,
zawierająca informacje
o konfiguracjiiustawie-
niach. Do tego pliku moż-
na dodawać nowe wpisy
ręcznie lub uruchamiając
zewnętrzne pliki rejestrów
(z rozszerzeniem REG).
28
PC Format 4/2006
SOFTWARE
znacz funkcję .
5 Kiedy okienko
8468199.056.png 8468199.057.png 8468199.058.png 8468199.059.png 8468199.061.png 8468199.062.png 8468199.063.png 8468199.064.png 8468199.065.png 8468199.066.png 8468199.067.png 8468199.068.png 8468199.069.png 8468199.070.png 8468199.072.png 8468199.073.png 8468199.074.png 8468199.075.png 8468199.076.png 8468199.077.png 8468199.078.png 8468199.079.png 8468199.080.png 8468199.081.png 8468199.083.png 8468199.084.png 8468199.085.png 8468199.086.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin