Pielęgnacja akwarium z preparatami ZOOLEK.pdf

(489 KB) Pobierz
E:\ulotki i foldery\folder akwarium maly\folder_akwarium_pdf.cdr
Pielêgnacja
akwarium
Dystrybutor
Wytwórnia Preparatów
z preparatami
â
in¿. chem. Andrzej Miku³a
ul. Wyspiañskiego 27
94-028 £ód
www.zoolek.pl
â
13253902.026.png 13253902.027.png
Spis treci
Woda akwarium
Woda akwarium
Zdrowe i zadbane akwarium to przede wszystkim woda o odpowiedniej jakoci. Ryby
akwaryjne pochodz¹ z ró¿norodnych naturalnych rodowisk wodnych-biotopów.
Do prawid³owego rozwoju, a zw³aszcza rozmna¿ania, wymagaj¹ czêsto podobnych
warunków jak w naturze. Najwa¿niejsze parametry wody, okrelaj¹ce jej sk³ad, to:
odczyn pH
twardoæ ogólna i wêglanowa
zawartoæ nieorganicznych zwi¹zków azotowych, które wskazuj¹ na stopieñ biologicznego
ska¿enia wody: amoniaku NH , azotynów NO , azotanów NO
odczyn pH
1
pomiar i korygowanie pH
2
3
Aquatest pH, Aquacid, Aqualkal
l
l
l
twardoæ wody, pomiar i korygowanie
Aquatest Tw, Aquafix TwO/TwW, Filtrax K,
Aquacid, Aqualkal
nieorganiczne zwi¹zki azotowe
4
F
B
C
Aquatest NH , Aquatest NO -
amoniak, azotyny
5
3
2
Odczyn pH
Aquatest NO 3
azotany
6
Naturalna woda jest roztworem - zawiera rozpuszczone substancje o charakterze
kwasowym lub zasadowym. W zale¿noci od proporcji tych sk³adników wykazuje odczyn
kwasowy (pH 0 7), zasadowy (pH 7 14) lub obojêtny (pH=7).
Uzdatnianie wody
¸
¸
uzdatnianie wody wodoci¹gowej, filtry
z wêglem aktywowanym, preparat garbnikowy
Antychlor, Biotorfin,
Aquafix C, Filtrax C
Aquavit, Kobaltosan,
Aquaclar
kwasowy
obojêtny
zasadowy
7
wzbogacanie wody w mikroelementy,
usuwanie glonów
nawóz
8
dla rolin akwariowych,
Aquaflora,
<4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5<
Choroby ryb - rodki zaradcze
Odczyn pH wody akwarium zale¿y od pH wody u¿ytej do jego nape³nienia, ale tak¿e
w znacznym stopniu od sk³adników pod³o¿a, jak równie¿ od procesów zwi¹zanych
z wydzielaniem dwutlenku wêgla i jego asymilacj¹ przez roliny.
Wiêkszoæ ryb akwariowych czuje siê dobrze w wodzie o pH od 6,0 do 8,0 pod
warunkiem, ¿e parametr ten nie ulega drastycznym zmianom w krótkim czasie. Wiele
rodzajów ryb wymaga jednak wody o bardzo specyficznym odczynie pH- np. k¹saczowate -
5,0 6,0, pielêgnice z afrykañskich jezior Tanganika i Malavi- pH 7,8 9,5.
informacje ogólne
9
rodki dezynfekuj¹ce i lecznicze
10
Chloramin, B³êkit, Trypaflavin, Odka¿alnik
11
Zieleñ, FMC, Capifos
¸
¸
Najczêciej wystêpuj¹ce choroby
Asymilacja CO
dzieñ
2
Dysymilacja C
noc
O 2
wzrost
zawartoci O 2
wzrost
zawartoci CO 2
ospa rybia
12
Zieleñ, B³êkit, FMC
obni¿enie
zawartoci CO 2
tlen
obni¿enie
zawartoci O 2
tlen
O 2
pleniawka, martwica p³etw
13
Trypaflavin, Odka¿alnik Uniw., FMC, Chloramin
O 2
fleksobakterioza, oodinoza
14
Trypaflavin, Chloramin, Odka¿alnik, B³êkit
ichtiobodoza, daktylogyroza, gyrodaktyloza
14
Trypaflavin, Capifos
CO 2
kapilarioza, kamalanoza, spironukleoza
16
Capifos, Trypaflavin
mo¿liwoæ
wzrostu pH
przy zbyt du¿ej
obsadzie rolin
mo¿liwoæ
obni¿enia pH
(zakwaszenia wody
kwasem wêglowym)
CO 2
dwutlenek wêgla
dwutlenek wêgla
1
15
13253902.028.png 13253902.029.png 13253902.001.png 13253902.002.png 13253902.003.png 13253902.004.png 13253902.005.png
Odczyn pH wody akwarium zale¿y od pH wody u¿ytej do jego nape³nienia, ale tak¿e
w znacznym stopniu od sk³adników pod³o¿a, jak równie¿ od procesów zwi¹zanych
z wydzielaniem dwutlenku wêgla i jego asymilacj¹ przez roliny.
Dla wiêkszoci ryb akwariowych odpowiednia twardoæ ogólna wody mieci siê
w granicach 5 15 n, twardoæ wêglanowa 5 12 n. Dla niektórych gatunków, szczególnie
do rozrodu, granice te s¹ znacznie wê¿sze i specyficzne, wiele wymaga wody bardzo
miêkkiej (np.ryby pochodz¹ce z wód dorzecza Amazonki). Twardoæ wody wodoci¹gowei
i studziennej z ró¿nych okolic bywa bardzo ró¿na. Zastosowanie jej jako wody akwaryjnej
wymaga dokonania pomiaru twardoci i w miarê potrzeby korygowania tego parametru.
¸°
¸°
Wiêkszoæ ryb akwariowych czuje siê dobrze w wodzie o pH od 6,0 do 8,0 pod
warunkiem, ¿e parametr ten nie ulega drastycznym zmianom w krótkim czasie. Wiele
rodzajów ryb wymaga jednak wody o bardzo specyficznym odczynie pH- np. k¹saczowate -
5,0 6,0, pielêgnice z afrykañskich jezior Tanganika i Malavi- pH 7,8 9,5.
¸
¸
Brak równowagi miêdzy rybami i rolinami, a tak¿e zbytnie zagêszczenie ryb i rolin mo¿e
byæ przyczyn¹ znacznych wahañ odczynu pH w ci¹gu doby, co jest szkodliwe dla zdrowia
i kondycji ryb. Zbyt niskie pH wody mo¿e byæ przyczyn¹ choroby kwasowej objawiaj¹cej siê
upoledzeniem procesu oddychania, przy pH zbyt wysokim mog¹ wyst¹piæ objawy choroby
zasadowej zwi¹zane z dra¿ni¹cym dzia³aniem zasadowego rodowiska - uszkodzenie
Pomiar twardoci
Do pomiaru twardoci ogólnej i wêglanowej s³u¿y .
Do próbki wody dodaje siê kroplami odczynnik. Liczba kropli do
zmiany barwy bezporednio wyra¿a twardoæ w stopniach
niemieckich. W zestawie znajduj¹ siê dwa odczynniki - do oznaczania
twardoci ogólnej i wêglanowej, strzykawka do odmierzania wody,
probówka z podzia³k¹, instrukcja oraz wzorce zmiany barwy. Pomiary
twardoci wody nale¿y wykonywaæ po intensywnym napowietrzeniu.
AQUATEST Tw
Pomiar pH
Do kontroli odczynu pH s³u¿y . Opakowanie zawiera
dwie buteleczki z roztworami wskaników: do badania pH
w zakresie ogólnym z dok³adnoci¹ 0,5 i w jednym z zakresów
zawê¿onych z dok³adnoci¹ 0,2: do najbardziej powszechnego
stosowania, dla akwariów z rybami wymagaj¹cymi wody
kwanej (np. dyskowce), dla akwariów morskich oraz
s³odkowodnych z wod¹ o pH zasadowym (np. z pielêgnicami z afrykañ-
skich jezior Malavi i Tanganika). W opakowaniu znajduje siê równie¿
podwójna skala barwna, probówka i instrukcja. Barwê próbki wody
wywo³an¹ kilkoma kroplami wskanika porównuje siê z pasmami skali
barwnej i odczytuje wynik. Pomiar pH nale¿y wykonywaæ po intensyw-
nym napowietrzeniu wody, tak by ustali³a siê równowaga gazowa.
AQUATEST pH
4,5 9,0
¸
Aquatest Tw
6,0 8,0
¸
Korygowanie twardoci
5,0 7,0
7,0 9,0
¸
Gdy twardoæ ogólna wody jest zbyt niska, do pod³o¿a akwarium
wprowadza siê naturalny wapieñ lub dolomit. W przypadku
koniecznoci szybkiego podwy¿szenia twardoci wêglanowej stosuje siê
(20ml preparatu podwy¿sza twardoæ wêglanow¹ o 6 n
w 100l wody). W akwarium z rybami preparat ten stosuje siê po
rozcieñczeniu w proporcji 1:100, dozuj¹c ostro¿nie porcjami
i kontroluj¹c zmiany ami i .
Do obni¿ania twardoci (zmiêkczania) wody w akwarium z rybami
s³u¿¹ woreczki przep³ywowe z kationitami - obni¿a
twardoæ ogóln¹, - ogóln¹ i wêglanow¹. Ich zdolnoæ
wymienna wynosi 200 l n, co oznacza, ¿e jeden woreczek obni¿a
twardoæ o 2 n w 100 l wody. Maksymalne wykorzystanie zdolnoci
wymiennej woreczka nastêpuje po 5 7 dniach, a wiêc obni¿anie
twardoci jest stopniowe i nie zagra¿a rybom.
Do szybkiego obni¿ania twardoci ogólnej i wêglanowej w wodzie
przygotowywanej do nape³nienia akwarium przeznaczony jest
- kationit, który mo¿na stosowaæ w filtrach. Inna, prosta metoda
zmiêkczania wody polega na tym, ¿e wodê miesza siê energicznie
z kationitem w ci¹gu kilku minut w du¿ym oddzielnym naczyniu,
a nastêpnie zlewa znad osadu. nie nadaje siê do zmiêkczania
wody w akwarium z rybami ze wzglêdu na zbyt szybkie obni¿anie
twardoci z jednoczesnym wydzielaniem CO .
Zarówno y jak i podlegaj¹ regeneracji wed³ug
sposobu opisanego w instrukcji stosowania, dziêki czemu mog¹ byæ
u¿ywane bardzo d³ugo.
Do obni¿ania twardoci wêglanowej mo¿e pos³u¿yæ równie¿
, stosowany podobnie jak
Aquatest pH
dok³adny i pewny
pomiar odczynu
AQUALKAL
°
AQUATEST
Tw pH
AQUAFIX
TwO
Korygowanie pH
AQUAFIX
TwW
Aquafix
×°
do obni¿anaia
ogólnej i wêglanowej
wêglanowej
twardoci
Gdy pH wody jest zbyt wysokie nale¿y zastosowaæ .
Preparat po rozcieñczeniu wod¹ w proporcji 1:100 ( 20 mlw2lwody)
dozuje siê porcjami i kontroluje pH w godzinê po dodaniu ka¿dej porcji.
Zmiany pH w akwarium z rybami nale¿y wykonywaæ stopniowo
i ostro¿nie. Do podwy¿szania zbyt niskiego pH wody s³u¿y
rozcieñczony i dawkowany podobnie jak
AQUACID
°
TwO
¸
TwW
Aquacid Aqualkal
obni¿anie i podwy¿szanie
pH i twardoci wêglanowej
AQUALKAL
FILTRAX K
AQUACID
.
Twardoæ ogólna i wêglanowa
FILTRAX K
Twardoæ ogólna wody okrela zawartoæ soli wapnia i magnezu, które wp³ywaj¹
w znacz¹cy sposób na procesy ¿yciowe organizmów, m. in. przepuszczalnoæ b³on
komórkowych, cinienie osmotyczne, przemiany biochemiczne. Twardoæ wêglanowa
(zasadowoæ) jest miar¹ pojemnoci kwasowej wody i zdolnoci do stabilizowania pH.
Zasadowoæ powodowana jest g³ównie obecnoci¹ wêglanów i wodorowêglanów wapnia
i magnezu, a w niektórych wodach tak¿e wystêpowaniem wêglanów i wodorowêglanów sodu
i potasu. Jednostk¹ twardoci najczêciej u¿ywan¹ w Polsce jest stopieñ niemiecki ( n).
E
AQUAFIX
FILTRAX K
AQUACID
AQUALKAL
(20 ml preparatu
Filtrax K
do obni¿ania twardoci
ogólnej i wêglanowej
°
obni¿a twardoæ wêglanow¹ o 6 n w 100 l wody).
°
2
3
¸
13253902.006.png 13253902.007.png 13253902.008.png 13253902.009.png 13253902.010.png 13253902.011.png 13253902.012.png
Nieorganiczne zwi¹zki azotowe
Amoniak
Odpady bia³kowe pochodz¹ce z resztek pokarmu, odchodów, martwych zwierz¹t i rolin
mog¹ staæ siê przyczyn¹ ska¿enia wody szkodliwymi, a nawet truj¹cymi zwi¹zkami
azotowymi. Bia³ka, które zawieraj¹ w swym sk³adzie azot, w warunkach tlenowych i przy
udziale bakterii ulegaj¹ rozk³adowi wed³ug przedstawionego schematu:
Do oznaczania ³¹cznej zawartoci zwi¹zków amonowych -
amoniaku i kationów amonowych s³u¿y . Zawartoæ
truj¹cego wolnego amoniaku przy oznaczonej ogólnej zawartoci
substancji amonowych mo¿na okreliæ jedynie oznaczaj¹c
jednoczenie odczyn pH em i korzystaj¹c z tabeli 1.
Szkodliwe dzia³anie zwi¹zków amonowych jest tym wiêksze, im
wy¿szy jest odczyn pH i temperatura wody (patrz tabela 2). Przy pH
rosn¹cym powy¿ej 7,0 wzrasta zawartoæ truj¹cego dla ryb wolnego
amoniaku, podczas gdy przy pH obojêtnym lub kwasowym wystêpuj¹
jedynie nieszkodliwe kationy amonowe. Obecnoæ amoniaku zagra¿a
szczególnie rybom, które wymagaj¹ zasadowego odczynu wody, jak
pielêgnice z jezior Malawi i Tanganika czy ryby morskie. Gdy zawar-
toæ wolnego amoniaku staje siê niebezpieczna (powy¿ej 0,2 mg/l) na-
le¿y czêciowo wymieniæ wodê (zwracaj¹c uwagê na pH wprowadza-
nej wody) i intensywnie napowietrzaæ. Jeli jest to mo¿liwe ze wzglêdu
na wymagania ryb, nale¿y ostro¿nie obni¿yæ pH
AQUATEST NH
F
AQUATEST pH
Aquatest NH 3
uwaga : amoniak
truj¹cy ju¿
w stê¿eniu 1 mg/l
odpady
bia³kowe,
mocznik
AQUACID
em.
temperatura
Z
awartoæ
wartoæ pH wody
pH
NO 3
NH +
NH 3
oznaczona testem
10 °
20 °
30 °
O 2
F A 7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
O 2
NO 2
7,0
0,2
0,4
0,8
nit roso mon as
0,25
0,0025
0,005
0,01
0,025
0,06
7,5
0,6
1,3
2,5
0,5
0,005
0,01
0,02
0,05
0,12
8,0
1,8
3,9
7,6
Przemiana nastêpuje przez zwi¹zki amonowe (NH /NH ) i azotyny (NO ) do azotanów
(NO ). Zwi¹zki amonowe i azotyny, produkty przejciowe tej przemiany, s¹ szczególnie
niebezpieczne dla ryb. Azotany powstaj¹ce jako produkt koñcowy s¹ praktycznie
nieszkodliwe, jeli nie wystêpuj¹ w nadmiarze. Stanowi¹ naturalny nawóz dla rolin - s¹
przyswajane w procesie asymilacji. G³ównym problemem przy ich zbyt du¿ej zawartoci jest
gwa³towny wzrost glonów. Gromadzenie siê truj¹cych zwi¹zków nastêpuje przy zak³óceniach
przemiany azotowej, nadmiernej iloci substancji odpadowych i niedostatecznym
napowietrzaniu. Niebezpieczeñstwo stanowi¹ brudne filtry i zanieczyszczone pod³o¿e, które
mog¹ staæ siê miejscami beztlenowego, niekontrolowanego rozpadu substancji
organicznych. Szczególnie szkodliwe jest okresowe wy³¹czanie filtrów napowietrzaj¹cych, co
przy znacznej iloci nagromadzonych substancji odpadowych prowadzi do powstania
du¿ych stê¿eñ niebezpiecznych przejciowych zwi¹zków przemiany azotowej.
F A
B
1,0
0,01
0,02
0,04
0,1
0,25
8,5
5,6
11,4
20,8
C
3,0
0,03
0,06
0,12
0,3
0,75
9,0
15,6
28,4
44,6
5,0
0,05
0,1
0,2
0,5
1,25
9,5
36,8
55,6
71,4
10,0
0,1
0,2
0,4
1,0
2,5
Tabela 2
Procentowa zawartoæ amoniaku w stosunku do
ogólnej zawartoci zwi¹zków amonowych (
20,0
0,2
0,4
0,8
2,0
5,0
NH +NH
3
+
)
Tabela 1 Zawartoc wolnego amoniaku w mg/l przy znanej ogólnej
zawartoci NH +NH w zale¿noci od pH (temp. 20 C)
zawartoci szkodliwe
4
w zale¿noci od pH i temperatury
+
o
+ + +
3
4
zagra¿ajace zyciu ryb
Azotyny
Oznaczanie zawartoci
Azotyny (NO ) s¹ szkodliwe dla ryb ju¿ od stê¿enia 0,2 mg/l,
powy¿ej 1,0 mg/l staj¹ siê zagro¿eniem dla ich ¿ycia, powy¿ej 5,0 mg/l
dzia³aj¹ miertelnie. Stê¿enie azotynów w wodzie oznacza siê
em . W przypadku przekroczenia dopuszczalnych
stê¿eñ azotynów konieczne jest intensywne napowietrzanie,
czêciowa wymiana wody lub nawet od³owienie ryb do
pomocniczego akwarium, a¿ do czasu obni¿enia szkodliwych
zawartoci w wodzie.
B
Stê¿enie nieorganicznych zwi¹zków azotowych w wodzie oznacza siê ami.
Zasada oznaczania substancji amonowych (NH /NH ), azotynów (NO ) i azotanów (NO )
jest podobna - do odmierzonej dok³adnie próbki wody dodaje siê kroplami odczynniki
wywo³uj¹c reakcjê barwn¹. Barwê zawartoci probówki porównuje siê z pasmami skali
barwnej znajduj¹cej siê w zestawie, a nastêpnie odczytuje wynik. Sposób postêpowania
zawiera instrukcja do³¹czona do ka¿dego testu.
AQUATEST
AQUATEST
NO
B
F A
B
C
Aquatest NO 2 -
azotyny - ju¿ 5 mg/l
dzia³a miertelnie
4
5
NH /NH w mg/l
13253902.013.png 13253902.014.png 13253902.015.png 13253902.016.png 13253902.017.png 13253902.018.png
Azotany
Uzdatnianie wody
Koñcowymi produktami przemiany azotowej s¹ azotany (NO ) - substancje najmniej
szkodliwe z wymienionych, które s¹ naturalnymi nawozami rolin. Niekorzystne dzia³anie
azotanów sprzyjaj¹ce rozwojowi glonów pojawia siê przy stê¿eniu ponad 40 mg/l. Wy¿sze
stê¿enia azotanów staj¹ siê równie¿ bezporednio szkodliwe dla zdrowia ryb. Zawartoæ
azotanów w wodzie oznacza siê
C
AQUATEST NO
em
C
.
Przygotowanie wody przed nape³nieniem akwarium wymaga du¿ej starannoci. Konieczne jest
sprawdzenie i dostosowanie odczynu pH i twardoci. W przypadku wody studziennej
z powierzchniowych p³ytkich ujêæ potrzebna jest tak¿e kontrola zawartoci szkodliwych zwi¹zków
azotowych - amoniaku, azotynów i azotanów. Zastosowanie wody wodoci¹gowej wymaga
usuniêcia obecnego w niej chloru. Wody powierzchniowe , równie¿ z ujêæ wodoci¹gowych mog¹
zawieraæ szkodliwe zwi¹zki organiczne, m.in. pestycydy, detergenty, fenole. Oczyszczenie wody
z tych niepo¿¹danych substancji wymaga zastosowania filtrów z aktywowanym wêglem.
Dla prawid³owego rozwoju ryb i rolin niezbêdne jest wzbogacanie wody akwaryjnej
w mikro- i makroelementy. Ryby z biotopów lenych i bagiennych potrzebuj¹ tak¿e dodatku
garbników, które wystêpuj¹ w ich naturalnym rodowisku.
Stopieñ szkodliwoci azotanów w zale¿noci od stê¿enia w wodzie akwarium mo¿na
okreliæ nastêpuj¹co:
do 40 mg/l - s¹ nieszkodliwe dla ryb i korzystne dla rolin
40 80 mg/l - niekorzystnie dzia³aj¹ na ryby, powoduj¹ wzrost glonów
80 140 mg/l - s¹ szkodliwe dla ryb, nastêpuje zahamowanie wzrostu rolin
i gwa³towny rozwój glonów
powy¿ej 140 mg/l - s¹ niebezpieczne dla ¿ycia ryb i szkodliwe dla rolin
¸
¸
l
Uzdatnianie wody wodoci¹gowej
Azotany mog¹ pochodziæ nie tylko z przemiany azotowej odpadowych bia³ek, ale zdarza
siê równie¿, ¿e znajduj¹ siê w wodzie u¿ywanej do nape³niania akwarium. Wody studzienne,
a tak¿e wodoci¹gowe z ujêæ powierzchniowych, mog¹ zawieraæ okresowo, zw³aszcza
wiosn¹, znacz¹ce iloci azotanów pochodz¹ce z nawo¿enia gruntów. W przypadku ryb
szczególnie wra¿liwych wskazane jest zatem równie¿ oznaczanie azotanów w wodzie
wie¿ej.
Glony, których rozwój wspomagaj¹ azotany, s¹ organizmami podobnie jak roliny
zdolnymi do fotosyntezy. Przy dobrym nawietleniu i braku lub zbyt ma³ej iloci rolin
a dostatecznej zawartoci substancji nawozowych nastêpuje ich szybki wzrost, co jest
przyczyn¹ nie tylko pogorszenia wygl¹du akwarium, ale tak¿e mo¿e powodowaæ
niepo¿¹dane znaczne dobowe wahania pH. Niektóre rodzaje glonów wytwarzaj¹ toksyny
niebezpieczne dla ryb.
W akwariach s³odkowodnych najprostszym i najtañszym sposobem usuwania nadmiaru
azotanów jest okresowa wymiana odpowiedniej czêci wody.
Woda wodoci¹gowa czêsto zawiera chlor, który mo¿e dzia³aæ
szkodliwie na ¿ywe organizmy w akwarium. neutralizuje
wolny chlor przetwarzaj¹c go w nieszkodliwe chlorki, ponadto wi¹¿e
i unieszkodliwia niepo¿¹dane w wodzie jony metali ciê¿kich. Preparat jest
szczególnie przydatny, gdy konieczne jest natychmiastowe u¿ycie wody
wodoci¹gowej (np. do czêciowej wymiany wody akwarium). 10ml
u uzdatnia 100 l wody wodoci¹gowej. Nie nale¿y stosowaæ
jednoczenie z
ANTYCHLOR
ANTYCHLOR
Antychlor
chroni akwarium przed
chlorem i metalami ciê¿kimi
CHLORAMIN
¹, inne preparaty lecznicze i dezynfekuj¹ce
oraz mikroelementowe jak
KOBALTOSAN AQUAVIT AQUAFLORA
ANTYCHLOR
,
,
mo¿na zastosowaæ po kilku godzinach od dodania
u.
Filtry z wêglem aktywowanym
Do oczyszczania wody z substancji organicznych s³u¿¹ woreczki prze-
p³ywowe oraz wêgiel aktywowany do wype³niania
filtrów. Produkty te pozwalaj¹ usun¹æ z wody m. in. toksyny, resztki
pestycydów i detergentów, pozosta³oci leków oraz wiele innych substancji
niepo¿¹danych w akwarium. Zu¿yty wêgiel nie podlega regeneracji.
AQUAFIX C
FILTRAX C
Aquafix C, Filtrax C
wêgiel aktywny do celów
akwarystycznych.
Preparat garbnikowy
Do hodowli ryb z biotopów lenych i bagiennych , o wodach miêkkich
i lekko kwanych przeznaczony jest , preparat zawieraj¹cy
naturalne garbniki rolinne. Lekko zakwasza wodê i stabilizuje odczyn pH,
dzia³a przeciwbakteryjnie i przeciwpierwotniakowo, zapobiega rozwojowi
glonów. Wytr¹ca zanieczyszczenia organiczne, dziêki czemu klaruje wodê.
Stosuje siê 10 ml na 100 l wody raz w miesi¹cu i przy ka¿dej wymianie
wody. Preparat pomaga zachowaæ w³aciwe warunki ¿ycia m.in. dla
skalarów, neonów Inessa, pielêgniczek z dorzecza Amazonki i bardzo wielu
innych ryb. Przed zastosowaniem preparatu nale¿y upewniæ siê
na podstawie literatury akwarystycznej, ¿e ryby w akwarium pochodz¹ ze
wskazanych rodowisk.
BIOTORFIN
Aquatest NO 3 -
sprawd - ponad 40 mg/l to du¿y problem z glonami
Biotorfin
naturalny rodek
przeciwdzia³aj¹cy glonom
6
7
l
l
l
13253902.019.png 13253902.020.png 13253902.021.png 13253902.022.png 13253902.023.png 13253902.024.png 13253902.025.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin