Karta_Narodow_Zjednoczonych.pdf

(175 KB) Pobierz
Microsoft Word - Karta_Narodow_Zjednoczonych.rtf
KARTA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
My, Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane
- uchronić przyszłe pokolenia od klęsk wojny, która dwukrotnie za naszego życia wyrządziła ludzkości
niewypowiedziane cierpienia,
- przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość człowieka, w
równouprawnienie mężczyzn i kobiet, w równość narodów dużych i małych,
- stworzyć warunki umożliwiające utrzymanie sprawiedliwości i poszanowania zobowiązań,
wynikających z traktatów i innych źródeł prawa międzynarodowego, oraz popierać postęp społeczny i
poprawę warunków życia w większej wolności,
- i w tym celu
- postępować tolerancyjnie i współżyć w pokoju jak dobrzy sąsiedzi,
- zjednoczyć swe siły dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
- zapewnić - przez przyjęcie zasad i ustanowienie metod - aby siły zbrojne były używane tylko we
wspólnym interesie,
- korzystać z urządzeń międzynarodowych w celu popierania gospodarczego i społecznego postępu
wszystkich narodów -
- postanowiliśmy zjednoczyć nasze wysiłki dla wypełnienia tych zadań.
Zgodnie z tym Rządy nasze, za pośrednictwem zebranych w mieście San Francisco Przedstawicieli,
którzy okazali swoje pełnomocnictwa, uznane za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodziły się
przyjąć niniejszą Kartę Narodów Zjednoczonych i utworzyć organizację międzynarodową pod nazwą
Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Rozdział I
CELE I ZASADY
Artykuł 1
Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych są następujące:
1. Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując skuteczne środki zbiorowe dla
zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia aktów agresji i innych naruszeń pokoju,
łagodzić i załatwiać - w drodze pokojowej, według zasad sprawiedliwości i prawa międzynarodowego
- spory lub sytuacje mogące prowadzić do naruszenie pokoju.
2. Rozwijać przyjazne stosunki między narodami, oparte na poszanowaniu zasady równouprawnienia i
samostanowienia narodów, i stosować inne odpowiednie środki dla wzmocnienia powszechnego
pokoju.
3. Doprowadzić do współdziałania międzynarodowego w rozwiązywaniu zagadnień o charakterze
gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również popierać i zachęcać do
poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich, bez względu na rasę, płeć,
język lub wyznanie.
4. Być ośrodkiem uzgadniającym działalność międzynarodową, zmierzającą do osiągnięcia tych
wspólnych celów.
Artykuł 2
Dla osiągnięcia celów ustalonych w artykule 1 Organizacja i jej członkowie postępować będą według
następujących zasad:
1. Organizacja opiera się na zasadzie suwerennej równości wszystkich członków.
2. Wszyscy członkowie, w celu zapewnienia sobie praw i korzyści wynikających z członkostwa,
wykonywać będą w dobrej wierze zobowiązania przyjęte przez nich zgodnie z niniejszą Kartą.
3. Wszyscy członkowie załatwiać będą swe spory międzynarodowe środkami pokojowymi w taki sposób,
aby nie dopuścić do zagrożenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości.
4. Wszyscy członkowie powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od stosowania
groźby lub użycia siły przeciwko całości terytorialnej lub niepodległości któregokolwiek państwa.
5. Członkowie Organizacji okażą jej wszelką pomoc w każdej akcji podjętej zgodnie z niniejszą Kartą i
powstrzymają się od udzielenia pomocy jakiemukolwiek państwu, przeciwko któremu Organizacja
zastosowała akcję prewencji lub przymusu.
6. Organizacja zapewni, aby państwa, które nie są jej członkami, postępowały zgodnie z niniejszymi
zasadami w stopniu koniecznym do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
7. Żadne postanowienie niniejszej Karty nie upoważnia Organizacji Narodów Zjednoczonych do
interwencji w sprawach, które z istoty swej należą do kompetencji wewnętrznej któregokolwiek
państwa, ani do żądania od członków, aby przekazywali takie sprawy do załatwienia według
niniejszej Karty. Powyższa zasada nie dotyczy możności zastosowania środków przymusu
przewidzianych w rozdziale VII.
Rozdział II
CZŁONKOWSTWO
Artykuł 3
Pierwotnymi członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych są państwa, które bądź uczestniczyły w
konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco, bądź uprzednio podpisały Deklarację Narodów
Zjednoczonych z dnia 1 stycznia 1942 roku oraz podpiszą niniejszą Kartę i ratyfikują ją zgodnie z
artykułem 110.
Artykuł 4
1. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą być przyjęte wszystkie inne państwa miłujące pokój,
które przyjmą zobowiązania zawarte w niniejszej Karcie i zdaniem Organizacji, zdolne są i pragną
zobowiązania te wykonywać.
2. Przyjęcie takiego państwa do Organizacji Narodów Zjednoczonych nastąpi decyzją Zgromadzenia
Ogólnego, powzięte na zlecenie Rady Bezpieczeństwa.
Artykuł 5
Zgromadzenie Ogólne może, na zlecenia Rady Bezpieczeństwa, zawiesić w korzystaniu z praw i
przywilejów członkowskich członka Organizacji Narodów Zjednoczonych, przeciwko któremu Rada
Bezpieczeństwa zastosowała akcję prewencji lub przymusu. Rada Bezpieczeństwa może korzystanie z
tych praw i przywilejów przywrócić.
Artykuł 6
Zgromadzenie Ogólne może, na zlecenie rady Bezpieczeństwa, wykluczyć z Organizacji Narodów
Zjednoczonych członka, który uporczywie łamie zasady niniejszej karty.
Rozdział III
ORGANA
Artykuł 7
1. Jako główne organa Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanawia się: Zgromadzenie Ogólne,
Radę Bezpieczeństwa, Radę Gospodarczą i Społeczną, Radę Powierniczą, Międzynarodowy
Trybunał Sprawiedliwości oraz Sekretariat.
2. Wolno tworzyć, zgodnie z niniejszą Kartą, organa pomocnicze, jakie okażą się konieczne.
Artykuł 8
Wszelkie stanowiska w głównych i pomocniczych organach Organizacji Narodów Zjednoczonych
dostępne będą dla mężczyzn i kobiet, bez ograniczeń i na równych warunkach.
Rozdział IV
ZGROMADZENIE OGÓLNE
SKŁAD
Artykuł 9
1. Zgromadzenie Ogólne Składa się z wszystkich członków Organizacji narodów Zjednoczonych.
2. Każdy członek może mieć najwyżej pięciu przedstawicieli w Zgromadzeniu Ogólnym.
FUNKCJE I KOMPETENCJE
Artykuł 10
Zgromadzenie Ogólne może omawiać wszelkie zagadnienia lub sprawy wchodzące w zakres niniejszej
Karty albo dotyczące kompetencji i funkcji któregokolwiek organu przewidzianego w niniejszej Karcie, Jak
również może ono, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 12, udzielać w związku z takimi zagadnieniami
i sprawami zaleceń członkom Organizacji Narodów Zjednoczonych albo Radzie Bezpieczeństwa, albo też
członkom Organizacji Narodów Zjednoczonych i Radzie Bezpieczeństwa.
Artykuł 11
1. Zgromadzenie Ogólne może rozważać ogólne zasady współdziałania nad utrzymaniem
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, włączając w to zasady rozbrojenia i regulowania
zbrojeń, oraz w związku z tymi zasadami może udzielać zaleceń członkowskich Organizacji Narodów
Zjednoczonych albo Radzie Bezpieczeństwa, albo też członkom Organizacji Narodów
Zjednoczonych i Radzie Bezpieczeństwa.
2. Zgromadzenie Ogólne może omawiać każdą sprawę dotyczącą utrzymania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa, wniesioną przez członka Organizacji albo przez Radę Bezpieczeństwa,
albo też, zgodnie z ustępem 2 artykułu 35, przez państwo nie będące członkiem Organizacji, może
ono, z zastrzeżeniem przewidzianym w artykule 12, udzielać w tych sprawach zaleceń
zainteresowanemu państwu lub państwom albo Radzie Bezpieczeństwa, albo jednym i drugim.
Każdą sprawę, w związku z którą konieczne jest przeprowadzenie akcji, Zgromadzenie Ogólne
przekaże Radzie Bezpieczeństwa przed jej omówieniem lub po omówieniu.
3. Zgromadzenie Ogólne może zwrócić uwagę Rady Bezpieczeństwa na sytuacje, które mogą zagrażać
międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu. Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego, określone w
niniejszym artykule, nie ograniczają ogólnego zakresu artykułu 10.
Artykuł 12
1. Gdy Rada Bezpieczeństwa pełni w związku z jakimś sporem lub sytuacją funkcje powierzone jej
przez niniejszą Kartę; Zgromadzenie Ogólne nie może udzielać jej żadnych zleceń odnoszących się
do tego sporu lub sytuacji, chyba że Rada Bezpieczeństwa tego zażąda.
2. Sekretarz Generalny za zgodą Rady Bezpieczeństwa zawiadamia Zgromadzenie Ogólne na każdej
jego sesji o wszystkich jego sprawach dotyczących utrzymania międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa, którymi zajmuje się Rada Bezpieczeństwa; gdy tylko Rada Bezpieczeństwa
przestanie się zajmować taką sprawą, Sekretarz generalny zawiadomi o tym niezwłocznie
Zgromadzenie Ogólne, a w przerwach między jego sesjami - członków Organizacji.
Artykuł 13
1. Zgromadzenie Ogólne inicjuje badania i udziela zaleceń w celu:
a) rozwijania współdziałania międzynarodowego i jego kodyfikacji;
b) popierania współdziałania międzynarodowego w dziedzinach gospodarczej, społecznej,
kulturalnej, wychowawczej i zdrowia oraz przyczynienia się do urzeczywistnienia praw człowieka
i podstawowych wolności przez wszystkich, bez różnicy rasy, płci, języka i wyznania.
2. Dalsze obowiązki, funkcje i zadania Zgromadzenia Ogólnego w sprawach wymienionych powyżej w
punkcie 1 b) określone są w Rozdziałach IX i X.
Artykuł 14
Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 12 Zgromadzenie Ogólne może zalecać sposoby pokojowego
załatwienia wszelkich sytuacji, bez względu na źródło ich powstania, które, zdaniem Zgromadzenia,
mogą zaszkodzić powszechnemu dobru lub przyjaznym stosunkom między narodami, nie wyłączając
sytuacji wynikających z naruszenia postanowień niniejszej Karty, określających cele i zasady Organizacji
Narodów Zjednoczonych.
Artykuł 15
1. Zgromadzenie Ogólne otrzymuje roczne i specjalne sprawozdania Rady bezpieczeństwa;
sprawozdania te powinny zawierać zestawienie środków, jakie Rada Bezpieczeństwa postanowiła
zastosować lub zastosowała w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
2. Zgromadzenie Ogólne otrzymuje i bada sprawozdania innych organów Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
Artykuł 17
1. Zgromadzenie ogólne bada i zatwierdza budżet Organizacji.
2. Członkowie Organizacji pokrywają jej wydatki w stosunku ustalonym przez Zgromadzenie Ogólne.
3. Zgromadzenie Ogólne bada i zatwierdza wszelkie układy finansowe i budżetowe z organizacjami
wyspecjalizowanymi, wymienionymi w artykule 57, oraz bada budżety administracyjne tych
organizacji w celu udzielania im zaleceń.
GŁOSOWANIE
Artykuł 18
1. Każdy członek Zgromadzenia Ogólnego ma jeden głos.
2. Decyzje Zgromadzenia Ogólnego w ważnych sprawach zapadają większością dwóch trzecich głosów
członków obecnych i głosujących. Do takich spraw należą: zalecenia dotyczące utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa,
wybór członków Rady Gospodarczej i Społecznej, wybór członków rady Powierniczej w myśl punktu 1
c) artykułu 86, przyjmowanie nowych członków do Organizacji, zawieszanie w korzystaniu z praw i
przywilejów członkowskich, wykluczanie członków z Organizacji, sprawy dotyczące funkcjonowania
systemu powiernictwa i sprawy budżetowe.
3. Decyzje w innych sprawach, włączając w to ustalenie dodatkowych kategorii spraw, wymagających
rozstrzygnięcia większością dwóch trzecich głosów, zapadają większością głosów członków
obecnych i głosujących.
Artykuł 19
Członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zalega z opłatą składek na rzecz Organizacji, nie ma
prawa głosowania na Zgromadzeniu Ogólnym, jeżeli zaległość wynosi lub przekracza sumę składek
Artykuł 16
W zakresie międzynarodowego systemu powiernictwa Zgromadzenie Ogólne pełni funkcje powierzone
mu w Rozdziałach XII i XIII, między innymi zatwierdza układy powiernicze dla obszarów nie uznanych za
strategiczne.
należnych za ostatnie dwa lata. Zgromadzenie Ogólne może jednak zezwolić takiemu członkowi na
głosowanie, jeżeli uzna, że zaległość wynika z przyczyn od danego członka niezależnych.
POSTĘPOWANIE
Artykuł 20
Zgromadzenie Ogólne zbiera się na doroczne sesje zwyczajne, a jeśli wymagają tego okoliczności,
również na sesje nadzwyczajne. Sekretarz Generalny zwołuje sesje nadzwyczajne na żądanie Rady
Bezpieczeństwa lub na żądanie większości członków Organizacji.
Artykuł 21
Zgromadzenie Ogólne uchwala swój regulamin i wybiera przewodniczącego na każdą sesję.
Artykuł 22
Zgromadzenie Ogólne może tworzyć organa pomocnicze, jakie uzna za niezbędne do pełnienia swoich
funkcji.
Rozdział V
RADA BEZPIECZEŃSTWA
SKŁAD
Artykuł 23
1. Rada Bezpieczeństwa składa się z piętnastu członków Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Republika Chińska, Francja, Związek Socjalistycznych Republiki Radzieckich, Zjednoczone
królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stany Zjednoczone Ameryki są stałymi członkami
Rady bezpieczeństwa. Zgromadzenie Ogólne wybiera dziesięciu innych członków Organizacji jako
niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, mając szczególnie na uwadze przede wszystkim zasługi
poszczególnych członków w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w realizacji
innych celów Organizacji oraz słuszny podział geograficzny.
2. Niestałych członków rady bezpieczeństwa wybiera się na okres dwóch lat. W pierwszych wyborach
niestałych członków, po zwiększeniu składu Rady Bezpieczeństwa z jedenastu do piętnastu
członków - czterej dodatkowi członkowie zostaną wybrani na okres jednego roku. Członek ustępujący
nie może być ponownie wybrany na następujące bezpośrednio dwulecie.
3. Każdy członek Rady Bezpieczeństwa ma w radzie jednego przedstawiciela.
FUNKCJE I KOMPETENCJE
Artykuł 24
1. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej akcji Organizacji narodów Zjednoczonych członkowie jej
nakładają na Radę Bezpieczeństwa główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa oraz uznają, że Rada Bezpieczeństwa działa z tytułu tej odpowiedzialności z
ich ramienia.
2. Wypełniając te funkcje Rada Bezpieczeństwa kieruje się celami i zasadami Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Szczególne kompetencje udzielone Radzie w tym zakresie wymienione są w
Rozdziałach VI, VII, VIII i XII.
3. Rada Bezpieczeństwa składa Zgromadzeniu Ogólnemu do rozpatrzenia sprawozdania roczne, a w
razie potrzeby również sprawozdania specjalne.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin