Godzina dziennie z Web Analytics.pdf

(605 KB) Pobierz
Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobrą strategię e-marketingową
Godzina dziennie
z Web Analytics.
Stwórz dobr¹ strategiê
e-marketingow¹
Autor: Avinash Kaushik
T³umaczenie: Tomasz Walczak
ISBN: 978-83-246-1880-4
Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day
Format: 180x235, stron: 496
Czy potrafisz odpowiedzieæ na pytanie, ile osób dziennie odwiedza Twój serwis lub blog?
Jak d³ugo przebywaj¹ w Twoim sklepie i która strona przyci¹ga najwiêcej klientów? Je¿eli
jesteœ w stanie przytoczyæ te dane, z pewnoœci¹ korzystasz z narzêdzi pozwalaj¹cych
na analizê ruchu na Twojej witrynie. Je¿eli jednak nie masz bladego pojêcia, jak interpretowaæ
i wykorzystaæ te informacje, dziêki tej ksi¹¿ce równie¿ i Ty zaczniesz efektywnie korzystaæ
ze statystyk! Analizy ruchu na stronie oferuje wiele Ÿróde³, jednak dopiero us³uga uruchomiona
przez Google Analytics w 2005 roku sprawi³a, ¿e zaawansowane narzêdzia sta³y siê dostêpne
dla przeciêtnego webmastera.
Autor tej niezwyk³ej ksi¹¿ki – Avinash Kaushik, pracownik firmy Google – poka¿e Ci krok
po kroku, jak opracowaæ skuteczn¹ strategiê analizy danych internetowych. Przekonasz siê,
¿e wystarczy zaledwie godzina dziennie z Web Analytics, by znacznie poprawiæ wyniki
ogl¹dalnoœci i dochody Twojego serwisu. Dowiesz siê miêdzy innymi, w jaki sposób zbieraæ
dane do analizy, oraz poznasz dostêpne analizy jakoœciowe. Ponadto zrozumiesz kluczowe
elementy skutecznej strategii analizy danych internetowych oraz nauczysz siê przeprowadzaæ tê
analizê. W kolejnych rozdzia³ach zapoznasz siê tak¿e z dostêpnymi miarami, analiz¹ w obszarze
wyszukiwania, sporz¹dzaniem raportów czy te¿ analizowaniem witryn z nurtu Web 2.0.
Historia analiz danych internetowych
Analizy zachowania, skutków i doœwiadczeñ
Sposoby zbierania danych do analizy
Pozyskiwanie danych na temat konkurencyjnoœci
Dostêpne analizy jakoœciowe
Elementy skutecznej strategii analizy danych internetowych
Najlepsze praktyki w tym zakresie
Wybór optymalnego narzêdzia do prowadzenia analiz
Dostêpne miary w analizie danych internetowych
Pomiar kosztów oraz zwrotu z inwestycji
Ustalanie czytelników serwisu
Analiza w obszarze wyszukiwania
Analiza skutecznoœci kampanii PPC
Analiza skutków marketingu e-mailowego oraz wielokana³owego
Opracowanie skutecznych raportów podsumowuj¹cych
Zastosowanie procesu DMAIC
Analiza stron z nurtu Web 2.0
Mity z obszaru analizy danych internetowych
Obliczanie wspó³czynnika konwersji
Pozyskiwanie konsultantów oraz ekspertów wewnêtrznych
Zwiêksz popularnoœæ swojej witryny dziêki efektywnym analizom danych internetowych!
272604122.001.png 272604122.002.png
Spis treci
Przedmowa ....................................................................................................................19
Wprowadzenie ................................................................................................................23
Rozdział 1. Web Analytics dziś i jutro ........................................................................ 31
Krótka historia analizy danych internetowych ..............................................................32
Obecne warunki i wyzwania .........................................................................................36
Tradycyjna analiza danych internetowych to przeszo ................................................38
Jak powinna wyglda analiza danych internetowych? .................................................40
Pomiar „co” i „dlaczego” ..............................................................................................................43
Metoda Trinity — nastawienie i podejcie strategiczne ................................................................45
11
Rozdział 2. Zbieranie danych — znaczenie i możliwości ............................................. 53
Zrozumienie róde danych ..........................................................................................54
Dane ze strumieni klikni ...........................................................................................56
Dzienniki sieciowe .......................................................................................................................56
Pliki jednopikselowe ....................................................................................................................58
Znaczniki JavaScript ....................................................................................................................61
Przechwytywanie pakietów ..........................................................................................................65
Dane na temat skutków ...............................................................................................70
Sklepy internetowe ......................................................................................................................71
Generowanie list potencjalnych klientów .....................................................................................72
Marka i promowanie produktów oraz pomoc techniczna .............................................................72
Dane z bada ...............................................................................................................74
Nastawienie .................................................................................................................................74
Struktura organizacyjna ...............................................................................................................75
Czas ............................................................................................................................................75
Dane na temat konkurencyjnoci .................................................................................76
Pomiary panelowe .......................................................................................................................77
Pomiary oparte na danych od ISP ................................................................................................78
Dane z wyszukiwarek ..................................................................................................................80
Rozdział 3. Przegląd analiz jakościowych .................................................................. 83
Istota koncentracji na kliencie ......................................................................................84
Laboratoryjne testy uytecznoci ..................................................................................84
Przeprowadzanie testów ..............................................................................................................86
Zalety laboratoryjnych testów uytecznoci .................................................................................88
Na co naley zwróci uwag ........................................................................................................89
12
Ocena heurystyczna .....................................................................................................90
Przeprowadzanie oceny heurystycznej ..........................................................................................91
Zalety stosowania oceny heurystycznej ........................................................................................93
Na co naley zwróci uwag ........................................................................................................94
Wizyty w siedzibie klienta ............................................................................................94
Przeprowadzanie wizyty w siedzibie klienta .................................................................................95
Zalety wizyt w siedzibie klienta ...................................................................................................97
Na co naley zwróci uwag ........................................................................................................97
Ankiety (kwestionariusze) ............................................................................................97
Ankiety wywietlane w witrynie ..................................................................................................98
Ankiety przesyane po wizycie .....................................................................................................99
Tworzenie i przeprowadzanie ankiety ..........................................................................................99
Zalety stosowania ankiet ...........................................................................................................103
Na co naley zwróci uwag ......................................................................................................104
Podsumowanie ...........................................................................................................106
Rozdział 4. Kluczowe elementy skutecznej strategii analizy danych internetowych .... 109
Koncentracja na kliencie ............................................................................................110
Odpowiedzi na pytania biznesowe ..............................................................................113
Regua 10/90 .............................................................................................................115
Zatrudnianie doskonaych analityków internetowych .................................................119
Okrelanie optymalnej struktury organizacyjnej i obowizków ...................................128
Centralizacja ..............................................................................................................................131
Decentralizacja ..........................................................................................................................131
Scentralizowana decentralizacja .................................................................................................132
Rozdział 5. Podstawy analizy danych internetowych ............................................... 133
Zbieranie danych — dzienniki sieciowe czy znaczniki JavaScript? ..............................134
Oddzielenie procesu udostpniania danych od ich zbierania .......................................................135
Rodzaj i rozmiar danych ............................................................................................................135
Innowacje ..................................................................................................................................136
Integracja ..................................................................................................................................136
Wybór optymalnego narzdzia do analizy danych internetowych ...............................137
Dawny sposób ...........................................................................................................................137
Nowy sposób .............................................................................................................................138
Okrelanie jakoci danych ze strumieni klikni .........................................................143
Stosowanie najlepszych praktyk ..................................................................................148
Oznaczanie wszystkich stron .....................................................................................................149
Znaczniki naley umieszcza na kocu (na pierwszym miejscu trzeba stawia klienta!) ..............150
Naley uywa znaczników wewntrzwierszowych ....................................................................150
Okrelanie definicji niepowtarzalnej strony ................................................................................150
Inteligentne uywanie plików cookie .........................................................................................151
Uwzgldnienie problemów z kodowaniem odnoników .............................................................152
Naley uwzgldni przekierowania ............................................................................................153
Walidacja zebranych danych .....................................................................................................156
Prawidowe rejestrowanie operacji w witrynach bogatych w multimedia ....................................157
Trzypoziomowy test „i co z tego?” ..............................................................................157
Kluczowy wskanik wydajnoci: procent wracajcych uytkowników ........................................158
Kluczowy wskanik wydajnoci: gówne strony wyjciowe .........................................................159
Kluczowy wskanik wydajnoci: wspóczynnik konwersji dla najczciej szukanych sów ...........159
Rozdział 6. Miesiąc 1. Zgłębianie najważniejszych zagadnień
z obszaru analizy danych internetowych ................................................ 161
Tydzie 1. Przygotowania do zrozumienia podstaw ....................................................162
Poniedziaek i wtorek: adresy URL ............................................................................................163
roda: parametry adresów URL .................................................................................................164
Czwartek i pitek: pliki cookie ..................................................................................................165
Tydzie 2. Powrót do podstawowych miar .................................................................168
Poniedziaek: odwiedziny i uytkownicy ....................................................................................168
Wtorek i roda: czas w witrynie .................................................................................................172
Czwartek i pitek: liczba wywietle stron .................................................................................176
Tydzie 3. Poznawanie standardowych raportów .......................................................179
Poniedziaek i wtorek: wspóczynnik odrzuce ..........................................................................179
Od rody do pitku: odnoniki wejciowe — róda i szukane wyraenia ...................................182
Tydzie 4. Korzystanie z raportów na temat nawigacji i poziomu zawartoci witryny ...... 187
Poniedziaek i wtorek: listy stron — najczciej ogldanych, wejciowych i wyjciowych ...........187
roda: najpopularniejsze punkty docelowe (odnoniki wyjciowe) ..............................................192
Czwartek i pitek: nakadki na witryny (mapy czstotliwoci klikni) ......................................194
13
Rozdział 7. Miesiąc 2. Analiza danych internetowych — szybki start ......................... 201
Wymagania wstpne i ramy .......................................................................................202
Tydzie 1. Tworzenie podstawowych raportów ..........................................................202
Poniedziaek: najpopularniejsze ródowe adresy URL i najpopularniejsze szukane wyraenia ....204
Wtorek: popularno zawartoci witryny i wizyty na stronie gównej .........................................206
roda i czwartek: czstotliwo klikni (nakadki na witryny) ...................................................208
Pitek: wspóczynnik odrzuce witryny .....................................................................................209
Witryna sklepu internetowego — szybki start ...........................................................210
Tydzie 2. Pomiar skutków dziaa firmy ..................................................................................211
Tydzie 3. Ocena wyników na podstawie celów oraz pomiar skutecznoci marketingowej
i zadowolenia klientów ...........................................................................................................214
Witryna pomocy technicznej — szybki start ..............................................................218
Tydzie 2. Wchodzenie w rol klienta i pomiar wpywu witryny na tradycyjne kanay .................. 219
Tydzie 3. Pomiar sukcesu na podstawie gosu lub ocen klientów na poziomie witryny i stron ...... 223
Pomiar blogów — szybki start ...................................................................................226
Tydzie 2. Przezwycianie zoonoci w celu pomiaru podstaw przy uyciu nowych miar .........226
Tydzie 3. Konkurencyjny punkt odniesienia oraz pomiar kosztów i zwrotu z inwestycji ...........229
Tydzie 4. Refleksje i podsumowanie .........................................................................233
14
Rozdział 8. Miesiąc 3. Analiza w obszarze wyszukiwania
— wyszukiwanie wewnętrzne, SEO i PPC ............................................. 235
Tydzie 1. Analiza wyszukiwania wewntrznego w witrynie ......................................236
Poniedziaek: poznawanie wartoci wyszukiwania wewntrznego ...............................................236
Wtorek: wykrywanie trendów w wyszukiwaniu wewntrznym ..................................................241
roda: analiza czstotliwoci klikni za pomoc nakadki na witryn ........................................242
Czwartek: pomiar efektywnoci wyników wyszukiwania ............................................................243
Pitek: pomiar skutków zwizanych z wyszukiwaniem wewntrznym .......................................244
Tydzie 2. Rozpoczcie optymalizacji witryny pod ktem wyszukiwarek ....................245
Poniedziaek: zrozumienie wpywu odnoników i ich optymalizacja ...........................................247
Wtorek: odnoniki do publikacji prasowych i witryn spoecznociowych ....................................247
roda i czwartek: optymalizacja znaczników i zawartoci na stronach ........................................248
Pitek: dodawanie wskazówek na potrzeby robotów wyszukujcych ..........................................249
Tydzie 3. Pomiar skutków SEO ................................................................................250
Poniedziaek: sprawdzanie poziomu zindeksowania witryny .......................................................250
Wtorek: ledzenie odnoników wejciowych i najpopularniejszych szukanych sów ....................251
roda: oddzielenie naturalnych odnoników wejciowych od PPC ..............................................254
Czwartek: pomiar wartoci naturalnych odnoników wejciowych .............................................255
Pitek: pomiar wpywu optymalizacji na najpopularniejsze strony .............................................255
Tydzie 4. Analiza skutecznoci kampanii PPC ..........................................................257
Poniedziaek: podstawy PPC .....................................................................................................258
Wtorek: pomiar wskaników zwizanych z ofertami ..................................................................259
roda: definiowanie kluczowych miar wpywajcych na wyniki firmy ........................................260
Czwartek: pomiar liczby niepowtarzalnych uytkowników ........................................................260
Pitek: najlepsze praktyki tworzenia raportów na temat PPC ....................................................261
Rozdział 9. Miesiąc 4. Pomiar marketingu e-mailowego i wielokanałowego ............... 263
Tydzie 1. Podstawy (i nie tylko) marketingu e-mailowego ........................................264
Poniedziaek: podstawy marketingu e-mailowego ......................................................................264
Wtorek i roda: pomiar podstawowych wskaników dotyczcych odpowiedzi ............................265
Czwartek i pitek: pomiar skutków ...........................................................................................266
Tydzie 2. Marketing e-mailowy — zaawansowana obserwacja skutków ...................267
Poniedziaek i wtorek: pomiar efektywnoci witryny ..................................................................267
roda: unikanie puapek w analizie kampanii e-mailowych ........................................................268
Czwartek i pitek: integracja kampanii e-mailowej
z narzdziem do analizy danych internetowych .......................................................................269
Tygodnie 3. i 4. Marketing wielokanaowy — ledzenie skutków i analiza .................270
Tydzie 3. Wprowadzenie do marketingu wielokanaowego
i ledzenie tradycyjnych kampanii skoncentrowanych na internecie ........................................270
Tydzie 4. ledzenie i analizowanie marketingu wielokanaowego .............................................275
Zgłoś jeśli naruszono regulamin