Cw.silowe w ksztaltowaniu szybkosci.pdf

(489 KB) Pobierz
(Microsoft PowerPoint - \306w si\263owe w procesie kszta\263towania szybko\234ci)
MarekKamiń ski
ski
OWEW
PROCESIEKSZTA
TOWANIA
SZYBKOŚ CI
CI
OKRESPRZYGOTOWAWCZY
MarekKami
Ć WICZENIASI
WICZENIASIŁ OWEW
PROCESIEKSZTAŁ TOWANIA
SZYBKO
775918.014.png 775918.015.png 775918.016.png
Sił a
a szybko
szybko ść
ść
WYKORZYSTANIEĆ WICZE
WICZEŃ SI
SIŁ OWYCHWKSZT
OWYCHWKSZTŁ TOWANIUSZYBKO
TOWANIUSZYBKOŚ CIPI
CIPIŁ KARZA
KARZA
NIEJESTCELEMSAMYMWSOBIE.JESTTYLKONIEZWYKLEPOMOCNYW
OPTYMALIZACJICZYLIJEST
OPTYMALIZACJICZYLIJESTŚ RODKIEMPOMOCNICZYMSZYBKO
RODKIEMPOMOCNICZYMSZYBKOŚ CIDOKT
CIDOKTÓ REJ
REJ
Ąś YMYPRZYGOTOWUJ
YMYPRZYGOTOWUJĄ CZESP
CZESPÓŁ.
PONIEWAś WIEMY
WIEMYś ESZYBKO
ESZYBKO ŚĆ
ŚĆ JESTNIETYLKOWYPADKOW
JESTNIETYLKOWYPADKOWĄ
TRENINGUALEZAWIERARÓ WNIE
WNIEś INNEUWARUNKOWANIA,
INNEUWARUNKOWANIA,
KTÓ REKA
REKAś DYTRENERMUSIWZI
DYTRENERMUSIWZI ĄĆ
ĄĆ PODUWAG
PODUWAGĘ .(ROBETOMANCINI)
.(ROBETOMANCINI)
Si
WYKORZYSTANIE
NIEJESTCELEMSAMYMWSOBIE.JESTTYLKONIEZWYKLEPOMOCNYW
D Ąś
PONIEWA
TRENINGUALEZAWIERAR
KT
775918.017.png 775918.001.png 775918.002.png
DEFINICJE SI
SIŁA
SIŁ A
A jesttozdolno
jesttozdolno ść
ść dopokonywaniaopor
dopokonywaniaoporó wzewn
wzewnę trznychlub
trznychlub
przeciwstawianiasię imkosztemwysi
imkosztemwysił kumi
kumi ęś
ęś niowego.
niowego.
(R.Kapera;D.Ś ledziewski
ledziewski – PI
PIŁ KANO
KANOś NA.)
NA.)
SIŁ ADYNAMICZNA(si
ADYNAMICZNA(sił aszybka)
aszybka) charakteryzujesi
charakteryzujesię niewielkim
niewielkim
obci ąŜ
ąŜ eniem(do30%do50%wart.maks.).Jesttosi
eniem(do30%do50%wart.maks.).Jesttosił adzia
adział aj
ają caw
caw
jaknajkró tszymczasie,jestzdolno
tszymczasie,jestzdolnoś ci
cią dooptymalnieszybkiego
dooptymalnieszybkiego
wytworzeniasił y.(G.Trucchi
y.(G.Trucchi– F.CJuventusTuryn)
F.CJuventusTuryn)
SIŁ AEKSPLOZYWNA(moc)
AEKSPLOZYWNA(moc)– jesttozdolno
jesttozdolno ść
ść dopokonywania
dopokonywania
maksymalnegoci ęŜ
ęŜ aruwjaknajkr
aruwjaknajkró tszymczasie.
tszymczasie.
(G.Trucchi– F.CJuventusTuryn)
F.CJuventusTuryn)
DEFINICJE
SI
przeciwstawianiasi
(R.Kapera;D.
SI
obci
jaknajkr
wytworzeniasi
SI
maksymalnegoci
(G.Trucchi
775918.003.png 775918.004.png 775918.005.png 775918.006.png
DEFINICJE SZYBKO
SZYBKO ŚĆ
ŚĆ
SZYBKO ŚĆ
ŚĆ – jesttozdolno
jesttozdolno ść
ść dowykonywaniaruch
dowykonywaniaruchó wwjaknajkr
wwjaknajkró tszych
tszych
odcinkachczasu.(J.Talaga– TreningPi
TreningPił kiNo
kiNoŜ nej)
nej)
SKŁ ADOWESZYBKO
ADOWESZYBKOŚ CI:
CI:
Czasreakcji – czasup
czasupł ywaj
ywają cyodzadzia
cyodzadział aniabod
aniabodź cadomomentu
cadomomentu
zapoczą tkowaniaruchu(np.
tkowaniaruchu(np. bodzie
bodzieć sł uchowy,wzrokowy,czuciowy)
uchowy,wzrokowy,czuciowy)
Czaspojedynczegoruchupił karza
karza – wkt
wktó rejniezb
rejniezbę dnajestkoordynacja
dnajestkoordynacja
nerwowo– mi
mi ęś
ęś niowa(organizacjajednostekmotorycznych)
niowa(organizacjajednostekmotorycznych)
Czę stotliwo
stotliwo ść
ść ruch
ruchów – inaczejszybko
inaczejszybko ść
ść pokonaniadanegoodcinka(np.doj
pokonaniadanegoodcinka(np.dojś cie
cie
dopił ki).(J.
ki).(J. Bangsnboo
Bangsnboo ;M.
;M. Mizuno
Mizuno)
DEFINICJE
SZYBKO
odcinkachczasu.(J.Talaga
SK
Czasreakcji
zapocz
Czaspojedynczegoruchupi
nerwowo
Cz
dopi
775918.007.png 775918.008.png 775918.009.png 775918.010.png
KIEDYKSZTAŁ TUJEMYSZYBKO
TUJEMYSZYBKO ŚĆ
ŚĆ
WOKRESIEPRZYGOTOWAWACZYM
Kształ towanieszybko
towanieszybkoś ciwokresieprzygotowawczympowinno
ciwokresieprzygotowawczympowinno
odbywać si
się nabazieprzygotowaniawytrzyma
nabazieprzygotowaniawytrzymałoś ciowegooraz
ciowegooraz
sił owego,copowinnostanowi
owego,copowinnostanowić swoistabaz
swoistabazę.
ciowychodbywasię
wpodokresieprzygotowaniaspecjalnego(wokresiezimowy
towaniezdolnoś ciszybko
ciszybkoś ciowychodbywasi
wpodokresieprzygotowaniaspecjalnego(wokresiezimowy
luty),czyliwnajp
luty),czyliwnajpóź niej2tygodnieprzedrozpocz
niej2tygodnieprzedrozpoczę ciemmecz
ciemmeczów
mistrzowskich.
KIEDYKSZTA
Kszta
odbywa
si
Wpraktycekształ towaniezdolno
Wpraktycekszta
775918.011.png 775918.012.png 775918.013.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin