The.Office.(UK).-.S01E05.-.New.Girl.txt

(21 KB) Pobierz
{1}{75}/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{550}{600}The Office [UK/BBC]|[S1E5-Nowa Dziewczyna]
{613}{675}T�umaczenie - Pytanka & Cortzas|pytanka@gmail.com
{712}{765}Nie my�l� o tym, robi� to.
{768}{820}Odchodz� i wracam na uniwersytet
{823}{945}�eby nauczy� si� wi�cej ni� to, |jaka jest cena papieru do kopiarki laserowej.
{948}{1010}- 298 za gram.|- 240 za gram. Sprawd� na li�cie.
{1013}{1075}Nie s�ysza�em ciebie. |Co b�dziesz studiowa�?
{1078}{1111}Psychologi�.
{1114}{1193}Czemu chcesz by� psychiatr�?|Oni wszyscy s� stukni�ci.
{1196}{1243}Chc� by� psychologiem.
{1246}{1333}�adna r�nica. Je�li jeste� taki m�dry,|to o czym teraz my�l�?
{1336}{1426}My�lisz: "Jak m�g�bym zabi� tygrysa|uzbrojony jedynie w d�ugopis?"
{1429}{1462}- Nie.|- Nie.
{1465}{1567}My�lisz: "Je�li rozbij� si� w d�ungli,|czy mog� zje�� w�asne buty?"
{1570}{1635}- Nie, i nie mo�esz.|- O czym my�lisz?
{1638}{1720}My�la�em sobie: "Czy urodzi si� kiedy� ch�opiec
{1723}{1787}kt�ry b�dzie p�ywa� szybciej ni� rekin?"
{2073}{2106}W porz�dku?
{2109}{2163}O, po�udnie. W�a�nie przysz�a�?
{2166}{2218}Nie. Przyjd� dopiero za godzin�.
{2266}{2324}Za godzin�. Ale ju� tu jeste�.
{2395}{2447}Kim ja jestem? Dixonem |czy Dockiem Greenem?
{2464}{2511}- Co?|- Dobry wiecz�r wszystkim.
{2514}{2571}- Cudownie.|- Przepraszam za sp�nienie.
{2574}{2666}Tym si� tak bardzo nie martwi�,|ale dop�ki zostajesz pod moim dachem,
{2669}{2763}twoi rodzice powierzyli mi |swoj� najcenniejsz� rzecz - ciebie.
{2768}{2801}Tak?
{2804}{2851}Tym samym
{2854}{2995}Zaufanie otrzymane,|odpowiedzialno�� powzi�ta i przyj�ta. Tak?
{3001}{3069}Jestem twoim opiekunem. |Nie by�o ci� ca�� noc.
{3072}{3187}Nocowa�a� u przyjaci�ki, rozumiem.|Denerwuj� si�, dlaczego jej rodzice nie zadzwonili do mnie.
{3190}{3257}- Jego rodzic�w nie by�o w domu.|- To by� facet, wi�c?
{3262}{3344}Daj spok�j. Bo�e. Och�o�my, prosz�.
{3366}{3429}Wiesz... Przyjaci�ka okazuje si� by� ch�opakiem.
{3434}{3495}- Mog�em nocowa� u Dawn...|- Nie, nie mog�e�.
{3498}{3593}- M�g�bym, gdybym wysiada� |na z�ym przystanku autobusowym
{3617}{3712}- M�g�bym. Spa�bym na pod�odze...|- Sp�dzili�my troch� czasu na pod�odze...
{3715}{3778}Z dobrego powodu, prawdopodobnie.
{3781}{3816}Wi�cej miejsca.
{3830}{3894}Id� ju�. No dalej. Jezu.
{3897}{3982}- Ale je�li nocowa�bym u Dawn...|- Czego nie mog�e� zrobi�.
{3985}{4077}- Mo�esz zosta� u mnie, je�li chcesz.|- Nie chc� zostawa� u ciebie.
{4082}{4136}Chodzi mi o to, �e gdybym |nocowa� u Dawn...
{4167}{4234}Nie by�oby w tym nic zabawnego.|Nic by nie by�o, dobrze...
{4237}{4324}Pomijaj�c kwesti� seksu, nast�pnym razem zrobimy to |u ciebie, wi�c nie musisz si� martwi�.
{4370}{4429}To nie by� nikt z biura, prawda?
{4432}{4507}Tak. Spa�am z kim� z biura, s�yszycie?
{4510}{4590}Koniec przedstawienia. Dobrze. �wietnie.
{4593}{4649}Nawet nie... To nie tak...
{4652}{4686}Oh...
{4758}{4795}Oh...
{4805}{4851}Pozwoli�bym ci nocowa� u mnie.
{4981}{5087}Zatrudniam sekretark�, bo mam |tak� potrzeb�. Wi�c...
{5124}{5178}Szcz�liwymi uczestnikami s�...
{5205}{5237}W porz�dku?
{5240}{5296}- To jest Stuart Foot.|- Witaj, Stuart.
{5299}{5348}- Karen Roper.|- Pan Brent.
{5351}{5396}Nie znam �adnego Pana Brenta. David.
{5419}{5477}Rozja�ni troch� to miejsce, prawda?
{5480}{5573}Je�li dostanie t� prac�. Tak jak ty. |Bo oboje macie r�wne prawa.
{5576}{5702}Nic nie jest z g�ry przes�dzone.|Bazujemy na rozmowie kwalifikacyjnej i... zaletach
{5707}{5769}Ostatecznie, to ja decyduj�, ale powodzenia.
{5772}{5847}Postarajcie si� mi zaimponowa�. |Siostro, Polaroid!
{5875}{5913}To tylko dla...
{5918}{6016}Tylko dla... Usi�d�cie. Zrobi� fotk�.
{6019}{6107}To tylko do akt. Ja to zrobi�.
{6123}{6172}Utrwalmy ten pi�kny u�miech...
{6204}{6250}Podejd� bli�ej.
{6253}{6315}�adnie. O, te w�osy...
{6318}{6379}Pi�knie. To wygl�da �adnie. |Pi�kne niebieskie oczy.
{6382}{6420}OK. Wielki u�miech.
{6454}{6531}�adnie. Poczekajmy minutk�.
{6558}{6619}Popatrz na to. Tobie te� zrobi�.
{6645}{6679}Dobrze.
{6695}{6757}- Dobrze.|- Pierwszy b�dzie Stuart.
{6760}{6813}Przyprowad� go. Chod� za mn�.
{7166}{7203}Dobrze.
{7368}{7410}Stuart Foot.
{7601}{7639}Co to jest?
{7642}{7741}Pieni�dze moim �wiatem nie kr�c�.|Wy�sze sprawy mnie n�c�.
{7744}{7823}- To jaki� filozof?|- Desree.
{7838}{7874}Ta piosenkarka?
{8327}{8393}Nie wiem, czy...
{8473}{8532}Dlaczego chcesz tu pracowa�? Strzelaj.
{8555}{8641}Taaa... "Szefowie" panikuj�.
{8644}{8723}M�wi� "Ci�cia, zwolnienia
{8726}{8813}To jest droga prowadz�ca do przodu.|To zaoszcz�dzi pieni�dze". Naprawd�?
{8816}{8955}A kto powiedzia�, �e zatrudnianie ludzi|nie przyniesie oszcz�dno�ci na d�u�sz� met�?
{8958}{9047}Czy maj�cy trudno�ci pehowiec |pokazuje si� na rowerze?
{9050}{9131}Nie. Pokazuje si� w nowszym samochodzie. Percepcja, tak?
{9134}{9203}Musz� mi ufa�.|Prowadz� ich do walki.
{9206}{9256}I sam sobie zszywam dokumenty.
{9259}{9355}Starszy sier�ant szkoli swoich ludzi|na zab�jc�w.
{9358}{9407}Nie poleruje swoich w�asnych but�w.
{9419}{9478}Prawdopodobnie poleruje swoje w�asne buty
{9481}{9537}ale, wiesz, to nie znaczy...
{9555}{9624}To nie znaczy, �e sam |mam sobie uk�ada� dokumenty.
{9749}{9815}Cze��. Mo�esz ju� spotka� si� |z Karen Roper?
{9818}{9850}Tak.
{10674}{10718}- Dzi�ki.|- Cze��.
{10721}{10753}Witam.
{10756}{10799}- Usi�d�.|- OK.
{10802}{10854}Nie. Tu jest dla ciebie krzes�o.
{10931}{10963}Dobrze.
{10966}{11006}Dobrze.
{11009}{11041}W porz�dku.
{11044}{11078}Rozmowa kwalifikacyjna.
{11120}{11188}Co my tu mamy? Hmmm.
{11191}{11231}Karen Roper.
{11264}{11316}Curriculum vitae.
{11369}{11426}Tylko patrz� na to. Sprawdzam.
{11462}{11521}W porz�dku. Powiedz mi co� o sobie.
{11524}{11621}C�, zda�am matur� i...
{11624}{11684}Nuuuda.. Powiedz mi co� o sobie.
{11721}{11841}OK. C�, lubi� filmy i muzyk�.
{11844}{11877}Tak?
{11915}{11947}Desree?
{11950}{12032}- Nie bardzo kojarz�...|- Od��my to na bok.
{12125}{12211}W zesz�ym roku zrobi�am sobie przerw� |i podr�owa�am.
{12214}{12294}- Odkrywa�am...|- Odkrywa�a� siebie.
{12328}{12364}I Azj�.
{12396}{12469}- Z ch�opakiem?|- Nie. Na w�asn� r�k�.
{12472}{12529}Sama w wielkim �wiecie. Wolna.
{12546}{12619}Bra�a� co mog�a�, p�ki jeste� m�oda
{12671}{12716}Nie wiem, kiedy...
{12767}{12844}Oczarowa�a� mnie, tak?|Masz t� prac�.
{12871}{12921}Pomy�l i podejmij decyzj�.
{12924}{13019}Przynie� podanie,|a ja przyjm� ci� na miesi�c pr�by.
{13022}{13085}- Zobaczymy, czy...|- OK.
{13088}{13150}Tak? Dobrze.
{13166}{13237}Pewnie wychodzisz dzi� wieczorem �wi�towa�?
{13240}{13324}Tak. Id� do... Znasz �cigaczy?
{13327}{13368}Nie wierz� w to.
{13371}{13471}Je�li zobaczysz trzech wyuzdanych pijak�w|w rogu, trzymaj si� od nas z daleka!
{13474}{13561}Nie, przyjd�. Drinki b�d� na m�j koszt. |We mnie!
{13585}{13656}- O kt�rej tam b�dziecie?|- Jeszcze tego nie ustalili�my...
{13659}{13737}Nie. Przyjd�. Koniecznie. Jakie drinki lubisz?
{13740}{13788}W�dka z col�.
{13791}{13830}Ja - piwo jasne pe�ne.
{13867}{13969}Finchy - piwo jasne pe�ne.|Gareth - jasne pe�ne, czasem cider. Wi�c...
{13972}{14040}R�ne drinki na r�ne potrzeby.
{14043}{14078}Taaa.
{14084}{14125}Dobrze. �wietnie.
{14128}{14175}- Gratulacje.|- Dzi�ki.
{14331}{14384}Nowa sekretarka. �wietnie.
{14408}{14444}Wydajnie.
{14617}{14718}- Wi�c zrezygnowa�e�?|- Tak. Musz� to jeszcze zrobi� oficjalnie.
{14721}{14798}Zb�a�ni�e� si�, zapraszaj�c Dawn na randk�.
{14801}{14904}Nieprawda. Czemu wszyscy s�dz�....?|Zaprosi�em j� po przyjacielsku.
{14907}{14956}- Jasne.|- Tylko jako przyjaciel.
{15110}{15172}Cze��, Donna. Jak leci? Zadomawiasz si�?
{15261}{15302}Kto to tu zostawi�?
{15305}{15342}Um...
{15345}{15436}Tak.. Potem odb�dzie si� szkolenie BHP
{15439}{15530}i chcia�bym, �eby� uczestniczy�a.|To obowi�zkowe, niestety.
{15533}{15584}Co nie znaczy, �e nie b�dzie zabawnie.
{15587}{15674}Lubi� doda� do szkolenia |szczypt� w�asnego humoru.
{15677}{15731}O drugiej w sali konferencyjnej.
{15759}{15791}Do zobaczenia.
{16051}{16109}Przegl�dasz broszur�?
{16132}{16164}Tak.
{16167}{16240}- Co ogl�da�e� wczoraj w TV?|- Ogl�da�em co� na video.
{16243}{16308}- Ogl�da�em "Peak Practice".|- Nigdy tego nie widzia�em.
{16311}{16390}- Cholerna powt�rka.|- Tak, wkurzaj�ce, prawda?
{16393}{16442}Nie dla mnie. Ja tego nie widzia�em.
{16543}{16672}Nuda, nie? Siedzie� w domu |i ogl�da� "Peak Practice".
{16675}{16741}- No.|- Nie dla mnie. Ja to lubi�.
{16744}{16808}Ta.. Ja po prostu zosta�em w domu i zwali�em konia.
{16877}{16947}- To powinno wystarczy�.|- Tak. �wietnie.
{16950}{17028}- Informacja jest gdzie indziej.|- On jej nie przeczyta.
{17031}{17080}Mimo, �e zrobi�am to dwa razy.
{17083}{17165}B�d� musia�a dosta� m�j formularz podatkowy |z mojej drugiej pracy.
{17168}{17200}OK.
{17203}{17244}Brent, mamy Roper do pokonania!
{17261}{17319}Cholernie lubi� futbol, co nie?
{17330}{17371}Obs�uga, barman.
{17374}{17443}Jasne pe�ne. W�dka z col�. |Da�em jej cha�tur�.
{17446}{17559}Och, ten straszny formularz. Czy jest tam mowa o tym, |czy jeste� m�atk�, czy samotna?
{17562}{17646}To nie ma znaczenia. Przyprowad� dzisiaj swojego ch�opaka.
{17649}{17693}- Nie mam �adnego.|- Niewa�ne.
{17696}{17730}- Och, przepraszam.|- Och.
{17733}{17833}Sorry. To m�ska gra. To jest... To jest... Taaa.
{17836}{17881}- Nic nie widz�.|- Przypadek.
{17884}{17917}Sorry.
{17920}{17988}Dlatego oni nie powinni si� anga�owa�.
{18250}{18290}- Cze��.|- Witaj. W porz�dku?
{18293}{18377}- Tak. Ja w�a�nie...|- Musz� zaraz lecie�.
{18380}{18452}- Nie. Mog� zje�� tutaj.|- Oczywi�cie.
{18705}{18765}Powinni�my si� wybra� na tego drinka.
{18768}{18809}A, tak, tak.
{18812}{18866}- Ty, ja i Lee.|- Nasza tr�jka.
{18869}{18962}Pewnie kogo� przyprowadz� ze sob�. Dobra.
{18965}{19037}- W ci�gu kilku najbli�szych tygodni?|- Zdecydowanie.
{19040}{19135}- Dobrze. Pogadam z Lee.|- Tak. Absolutnie. Oczywi�cie.
{19286}{19336}- Gareth.|- W porz�dku?
{19339}{19391}Jak leci, kole�?
{19455}{1949...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin