Rzeka bez powrotu (River of No Return).txt

(46 KB) Pobierz
{1343}{1387} Nie ma powrotu, nie ma powrotu
{1391}{1459} Nie ma powrotu, nie ma powrotu
{1463}{1527} Jest rzeka
{1582}{1664} Zwana rzek� bez powrotu
{1750}{1828} Czasem jest spokojna
{1846}{1916} A czasem dzika
{2014}{2091} Mi�o�� jest podr�
{2110}{2184} rzek� bez powrotu
{2278}{2352} szeptem na zawsze
{2398}{2505} By� zagubionym na morzu w czasie sztormu
{2517}{2582} Szlochanie!
{2589}{2657} S�ysz� wo�anie rzeki
{2661}{2729} Nie ma powrotu, nie ma powrotu
{2733}{2801} Gdzie krzyk spadaj�cej wody
{2805}{2870} szlochanie!
{2877}{2921} S�ysz� jak wo�a mnie kochanka
{2925}{2969} Przyjd� do mnie
{2973}{3041} Nie ma powrotu, nie ma powrotu
{3045}{3136} Utraci�em sw� mi�o�� na rzece
{3213}{3305} I na zawsze moje serce b�dzie t�skni�
{3309}{3353} Nie ma powrotu, nie ma powrotu
{3357}{3444} odesz�o , odesz�o na wieki
{3477}{3559} w d� rzeki bez powrotu
{3572}{3616} Nie ma powrotu, nie ma powrotu
{3620}{3684} szlochanie
{3692}{3756} szlochanie
{3788}{3870} Nigdy nie wr�ci do mnie
{3932}{4025} Nie ma powrotu, nie ma powrotu
{4124}{4194}(country music)
{4220}{4285}(chattering)
{4388}{4449}(Strza�y)
{5491}{5582}- Twoja biblia ojcze. Nie zgub jej teraz.|- dzi�kuj�.
{5586}{5678}oczekiwa�em �e znajdziemy ma�� stacj� zaopatrzeniow�,
{5682}{5750}a zamiast tego... Sodoma i Gomora.
{5754}{5846}I to wszystko dlatego �e kto� |znalaz� z�oto w tej ziemi.
{5850}{5942}- Ty te� go szukasz ojcze?|- Przyby�em tu by nawraca� Indian.
{5946}{6075}My�l� �e bia�y cz�owiek nie b�dzie mnie ju� potrzebowa�.
{6258}{6356}- Dobrej nocy ojcze.|- Dobrej nocy.
{6402}{6446}Kto rz�dzi tym wszystkim?
{6450}{6493}Pastor twierdzi �e diabe�.
{6497}{6565}A co ze stacj� zaopatrzeniow�? |Diabe� te� j� prowadzi?
{6569}{6637}Nie ci�gle ja.
{6665}{6733}Szukam ch�opca. Ma dziewi�� lat?
{6737}{6805}Mia� go tu zostawi� |cz�owiek zwany Martin.
{6809}{6896}- Widzia�e� go ?|- Byli tu?
{6905}{6949}Widzia�em czy byli?
{6953}{7045}Wydaje mi si� �e on odszed� w g�ry |zaraz po tym jak tu �ci�gn�li.
{7049}{7117}A co z ch�opcem?
{7121}{7213}Prawdopodobni gdzie� si� tu kr�ci .
{7217}{7309}Je�li go zobaczysz |zatrzymasz go dop�ki si� po niego nie zg�osz�?
{7313}{7357}- Jak si� nazywa?|-  Mark Calder.
{7361}{7453}- M�wi�e� �e ile ma lat?|- dziewi��.
{7457}{7500}A jak ty si� nazywasz?
{7504}{7581}Ja si� nie zgubi�am.
{7648}{7722}(raucous laughter)
{8056}{8118}(cheering)
{8344}{8421} Jeden srebrny dolar
{8440}{8507} �wiec�cy srebrny dolar
{8511}{8579} Z r�ki do r�ki
{8583}{8653} Z r�ki do r�ki
{8679}{8747} Kr��y bez ko�ca'
{8751}{8819} Marnowany i kradziony
{8823}{8867} Z r�ki do r�ki
{8871}{8941} Z r�ki do r�ki
{8991}{9061} Wydany na piwo
{9087}{9155} Wygrany w karty
{9159}{9240} Przebity bandyck� kul�
{9279}{9364} I zagubiony w ka�u�y krwi
{9423}{9500} Jeden srebrny dolar
{9518}{9586} Jeden srebrny dolar
{9590}{9634} Z r�ki do r�ki
{9638}{9708} Z r�ki do r�ki
{9734}{9825} Mi�o�� jest �wiec�cym dolarem
{9854}{9952} Jasny jak serce ko�cielnego dzwonu
{9974}{10042} Wygrany i wydany
{10046}{10110} Zmarnowany
{10118}{10203} I zagubiony w kurzu czasu
{10621}{10689} Jeden srebrny dolar
{10693}{10770} Jeden srebrny dolar
{10789}{10857} Zmienia serca
{10861}{10929} zmienia �ycie
{10981}{11048} Zmienia r�ce
{11125}{11183}(Brawa)
{11485}{11552}Zanie� te piwa |w d� ulicy do sklepu.
{11556}{11576}- Wiesz gdzie on jest?|- Tak, prosz� pana.
{11580}{11648}I przynie� zap�at� - got�wk�.
{11652}{11763}I nie rozlej piwa ch�opcze. To p�ynne z�oto.
{12012}{12080}(kobieta) Hey!
{12228}{12287}(�miech)
{12491}{12511}(strza�)
{12515}{12574}(�miech)
{12755}{12823}M�g�by� strzela� do czego� wy�szego?
{12827}{12919}- Na przyk�ad do czego?|- Do mnie.
{12923}{12967}Chcesz mo�e sprawi� sobie bro�?
{12971}{13065}Nie s�dz� �ebym jej potrzebowa�.
{13594}{13686}- Co to za znak na twoim p�aszczu?|- Cz�owiek kt�ry mnie tu przyprowadzi� mia� podobny.
{13690}{13758}Szukam mojego ojca.
{13762}{13806}- Jak on wygl�da?|- Nie wiem.
{13810}{13926}By�em ma�ym dzieckiem kiedy widzia�em go ostatni raz.
{13930}{14022}By�o by dobrze gdyby wygl�da� jak ja?
{14026}{14118}Tak prosz� pana. By�oby dobrze.
{14122}{14190}Ja jestem twoim ojcem.
{14194}{14238}Sk�d mam to wiedzie�?
{14242}{14310}Cz�owiek kt�ry ci� tu przyprowadzi� |nazywa� si� Martin.
{14314}{14382}Zap�aci�em mu 100 dolar�w .|Pochodzisz z  Illinois.
{14386}{14467}Ka�dy m�g� to wiedzie�.
{14625}{14684}Kto to ?
{14697}{14761}Moja matka!
{14841}{14885}W porz�dku synu. Wyno�my si� z t�d.
{14889}{14981}- Musz� po�egna� si� z  Kay.|- Kay? Kto to Kay?
{14985}{15029}To pani kt�ra �piewa w  saloonie.
{15033}{15125}- Musisz ?|- Tak prosz� pana. Musz�.
{15129}{15209}W porz�dku. Zr�bmy to.
{15417}{15502}Kay! Znalaz�em go ! To on!
{15512}{15628}Masz nerwy ze stali. Zostawi� tak dzieciaka |biegaj�cego w miejscu jak to.
{15632}{15724}- Jakim ojcem jeste�?|- Najgorszym.
{15728}{15772}Przynajmniej nie zaprzeczasz.
{15776}{15892}To mi�o �e mu pomog�a� .|Chcia�bym ci... zwr�ci� koszty.
{15896}{15964}Nie dzi�ki mam troch� pieni�dzy.
{15968}{16012}Zatem dzi�kuj�.
{16016}{16060}Cho� ch�opcze.
{16064}{16156}Mam nadziej� �e si� jeszcze spotkamy.
{16160}{16228}- To przyjemno�� spotka� d�entelmena.|- Dzi�kuj�.
{16232}{16342}- Hey, zapomnia�e� o swoich rzeczach.|- Oh!
{16352}{16396}Jeszcze raz dzi�kuj�.
{16400}{16491}- �egnaj, Mark.|- �egnaj, Kay.
{16567}{16629}( Pianino)
{16783}{16891} Przemierzy�am ca�y kraj |w szerz i wzd�u�
{16927}{17025} A to czego pragn�, mog� ju� nazwa�
{17047}{17167} Jest du�y silny i przystojny| i ma 6 st�p wzrostu
{17191}{17283} Mam zamiar zatwierdzi� moj� w�asno��
{17287}{17331} Trafi�am na prawdziw� bonanz�
{17335}{17403} And he's rough and rash
{17407}{17507} But what he's got I'm ready to tame
{17526}{17642} He's worth a fancy fortune|but it's not in cash
{17646}{17728} I'm gonna file my claim
{17766}{17810} I got the fever
{17814}{17882} Ooh, the fever
{17886}{17979} But not for gold in the ground
{18006}{18106} I want the title to something vital
{18126}{18223} That I can throw my fences around
{18246}{18360} A gal should never hustle|with a pick and pan
{18366}{18467} To dig for gold, that isn't her game
{18485}{18529} I'll find the man who's found it
{18533}{18601} Then I'll get that man
{18605}{18703} Who's gonna help me file my claim?
{18725}{18805} I gotta file my claim
{18845}{18903} Ooooh!
{18917}{18961}Lookin' for nuggets?
{18965}{19009}(�miech)
{19013}{19057} Mmm, mush!
{19061}{19120}(�miech)
{19181}{19240} A-B-C-D
{19253}{19350} Who's gonna file me under "love"?
{19373}{19473} There ain't a man, not a single man
{19540}{19632} There ain't a man alive|who wouldn't trade his gold
{19636}{19739} For what it takes to stay in the game
{19756}{19879} So have your fun and spend it|'fore you get too old
{19900}{19992} Who's gonna help me file my claim?
{19996}{20040} Who's gonna help me
{20044}{20112} Help, help me
{20116}{20213} Who's gonna help me file my claim
{20236}{20304} Dzi� wiecz�r?
{20476}{20547}Co ty robisz...?
{20643}{20711}W porz�dku. Gdzie by�e� ca�y dzie�?
{20715}{20807}Jest takie stare powiedzenie, skarbie: "Trzymaj sw�j orzeszek pionowo |je�li nic nie sprzedajesz'."
{20811}{20909}- Czy to twoja wym�wka?|- Tak jest.
{20979}{21047}Kt�rego� dnia wy�uskam ci� |z tej brudnej skorupki.
{21051}{21071}Jestem gotowa.
{21075}{21143}�adnych wi�cej saloon�w ani pokaz�w namiotowych.
{21147}{21263}Dla mnie te�. Mam zamiar zabra� ci� do wszystkich stolic kraj�w na �wiecie.
{21267}{21311}Co ty pi�e�?
{21315}{21383}Diamenty w twoich w�osach |rubiny na palcach.
{21387}{21478}- Dzwonki na moich palcach.|- Per�y. I kr�lewskie suknie.
{21482}{21550}Mam nadziej� �e b�dziesz w nich lepiej wygl�da�.
{21554}{21622}Jak masz zamiar tego dokona�? |Swoj� tali� kart?
{21626}{21707}W�a�nie tego dokona�em.
{21722}{21790}- S�ysza�a� co powiedzia�em? W�a�nie tego dokona�em.|- Dokona�e� czego?
{21794}{21910}W�a�nie wygra�em z�otono�n� dzia�k�, |W sercu najbogatszej �y�y
{21914}{21958}Harry! Od kogo?
{21962}{22054}Co za r�nica? ca�e moje �ycie |gra�em o groszowe stawki
{22058}{22126}Tym razem mia�em szcz�cie! |To jest wielka wygrana, to jest to.
{22130}{22222}- Harry, Co masz zamiar zrobi�?|- Co masz na my�li m�wi�c ja? Ty i ja.
{22226}{22342}Jedziemy do Council City potwierdzi� w�asno�� dzia�ki |zanim co� si� jej stanie lub nam.
{22346}{22438}- Co mo�e si� sta�?|- Kto wie? Kogo to obchodzi?
{22442}{22509}Ten cz�owiek m�g� si� w�ciec, twierdzi� �e to nie by�a uczciwa gra.
{22513}{22557}Oszukiwa�e�?
{22561}{22701}M�wi�em ci skarbie. Mia�em szcz�cie to wszystko. |Po prostu szcz�cie. A teraz zbierajmy si� st�d.
{22705}{22797}Przetrz�sno�em miasto i nie znalaz�em |konia wartego by przewie�� klejnot koronny
{22801}{22917}Ale mam pomys�. Mo�emy zbudowa� tratw� |i pop�yn�� do Council City rzek�.
{22921}{22989}- Masz pieni�dze?|- Troch� mam.
{22993}{23083}W porz�dku. Chod�! Zr�bmy to.
{23329}{23390}10, 20...
{23473}{23578}Wszystko co chcesz od mnie to pieni�dze.
{23664}{23722}Prawda?
{23736}{23804}Zasiejemy pole i b�dziemy �owi� ryby. |Pasuje ci to?
{23808}{23852}- Tylko ty i ja?|- I to wszystko.
{23856}{23924}- W porz�dku.|- Zrobimy to dobrze.
{23928}{24020}Naucz� ci� �apa� ryby w pu�apk�. |B�dziesz tak dobry jak najlepszy z nich.
{24024}{24140}- I nauczysz mnie strzela�?|- Tak strzela� te�.
{24384}{24475}- Co oni robi�?|- Oni po prostu przybyli by obejrze� miasto.
{24479}{24547}- Nie podoba mi si� ich wygl�d.|- Czy wywo�aj� wojn�?
{24551}{24643}Nie oni po prostu poluj�. Kiedy id� na wojn� |maluj� sobie twarze
{24647}{24732}Wi�c oni poluj� na ciebie.
{25199}{25243}Mark!
{25247}{25315}Cho� ch�opcze. Patrz przed siebie! Hey.
{25319}{25363}Oh.
{25367}{25435}Nie mo�esz zawsze i�� przed siebie.
{25439}{25530}Czsem trzeba si� cofn�� i p�j�� dooko�a.
{25534}{25602}- Dobrze mi sz�o.|- Bardzo dobrze ci sz�o
{25606}{25737}Ale nie chcemy po�ama� p�ugu |ani okaleczy� konia, praw...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin