Dystrykt 9 - District 9.2009.txt

(58 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1200}{1323}Wiesz, po zesz�orocznych korporacyjnych,| moja �ona zawsze zach�ca�a mnie.
{1324}{1406}Wiesz, m�wi�a: dobrze ci posz�o,| dobrze ci posz�o w korporacji.
{1406}{1483}Troszk� si� denerwowa�em.| To male�stwo... hello. Sorki.
{1484}{1570}Fajne, co? Dobre t�o| z tymi wszystkimi lud�mi...
{1570}{1656}Jeste�my tu weeee... musz� patrze�..?|- Patrz prosto w obiektyw.
{1656}{1729}Jeste�my tu wee... centrali MNU,
{1730}{1811}Department d/s Obcych.| Nazywam si� Wikus Van De Merwe.
{1812}{1897}A za mn� mo�ecie zobaczy�| pracownik�w departamentu.
{1898}{1973}I to co tu pr�bujemy zdzia�a�...
{1974}{2043}komunikowa� si� z Krewetkami
{2044}{2156}w imieniu MNU i wszystkich ludzi.
{2192}{2282}Ku naszemu zaskoczeniu,| statek si� nie zatrzyma�
{2282}{2356}nad Manhattanem czy Washingtonem| czy te� Chicago,
{2356}{2506}natomiast zacumowa�| bezpo�rednio nad miastem Johannesburg.
{2530}{2632}Drzwi nie otworzy�y si� przez 3 miesi�ce.| Po prostu tak zawisn�� i nikt nie m�g� si� do niego dosta�.
{2632}{2698}Po d�ugich namys�ach, |w ko�cu zdecydowano
{2698}{2848}�e najlepsze co mo�na zrobi�| to fizycznie si� przedrze�.
{2962}{3064}Byli�my na granicy pierwszego spotkania.
{3088}{3157}Ca�y �wiat si� przygl�da�.
{3158}{3217}Oczekiwa�, czego�...
{3218}{3342}...muzyki z nieba| i jasnych �wiate�ek.
{3410}{3462}O m�j Bo�e!
{3656}{3735}Stwory by�y strasznie| niedo�ywione,
{3736}{3823}chore,| bez celu.
{3824}{3899}W tamtym czasie by�a na nas| spora presja mi�dzynarodowa.
{3900}{3961}Ca�y �wiat przygl�da� si�| Johannesburgowi,
{3962}{4017}Wi�c trzeba by�o post�pi� s�usznie.
{4018}{4093}Rz�d za�o�y� wi�c grup� pomocy
{4094}{4215}przewi�z� obcych do tymczasowego| obozu pod statkiem.
{4216}{4325}Nie mieli�my planu.| By�o ich milion.
{4326}{4429}Wi�c z tymczasowego obozu,| zrodzi� si�
{4430}{4539}ob�z strze�ony. I nim si� zorientowali�my,| mieli�my slumsy pod broni�.
{4540}{4621}Ale tak naprawd�, nikt nie wiedzia�| czym to miejsce by�o w rzeczywisto�ci.
{4622}{4727}Jest wiele tajemnic w Dystrykcie 9.
{4924}{5003}Na pocz�tku chciano zapewni�...
{5004}{5094}obcym przyzwoity byt i ochron�.
{5094}{5164}Wydaj� tyle pieni�dzy,| �eby ich tu trzyma�.
{5164}{5242}Kiedy mogliby je wydawa� na co� innego,
{5242}{5376}...ale przynajmniej trzymaj�| ich z daleka od nas.
{5428}{5546}B�d� z wami szczery.| Obcy nie b�d� mogli wr�ci� do domu.
{5546}{5622}S� tu �eby zosta�.
{5624}{5679}By�o dos�ownie tysi�ce innych teorii,
{5680}{5780}na temat "czemu statek jest niesprawny",| i jak spekulowano
{5780}{5855}modu� steruj�cy odczepi� si�| jako� sam od statku,
{5856}{5920}a nast�pnie w cudowny spos�b zagin��.
{5920}{6052}Odpad� sam czy te� by� na to zaprogramowany?| Tego nie wiem.
{6052}{6126}Analiza starych nagra�
{6126}{6266}pokazuje wyra�nie,| �e kawa�ek statku odpada.
{6300}{6360}Szukali�my tego kawa�ka.| Szukali�my wsz�dzie.
{6360}{6427}Ten odpadaj�cy kawa�ek przysporzy�| nam nieliche k�opoty.
{6428}{6486}Znaleziono wi�cej bufor�w broni energetycznej.
{6486}{6555}Jednostki Specjalne przeprowadza�y| najazdy na Dystrykt 9.
{6556}{6640}Tam gdzie bro�, tam zbrodnia.| Napi�cia narasta�y i narasta�y.
{6640}{6734}Ludzie mieli ju� do��,| i tak zacz�y si� zamieszki.
{6734}{6823}Mieszka�cy Tembisy atakowali| przez trzy kolejne noce
{6824}{6974}a�eby usun�� wszystkich obcych| z ich getta.
{7046}{7120}My�l�, �e powinni naprawi� statek| i odej��.
{7120}{7222}Wirus, selektywny,| wypu�ci� go na obcych.
{7222}{7294}Musz� odej��. Oboj�tne gdzie.
{7294}{7354}Gdyby byli z innego kraju| mogliby�my zrozumie�
{7354}{7405}ale oni nie s� nawet z tej planety.
{7406}{7470}Rz�d wprowadzi� godzin� policyjn�| na terenie ca�ego kraju.
{7470}{7551}Obcy, krewetki,| uprowadzili moj� �on�.
{7552}{7640}Uw�aczaj�ca nazwa "Krewetki" odnosi si� do obcych,| i najwyra�niej pochodzi
{7640}{7742}od czego� na podbrzuszu,| co oczyszcza resztki po�ywienia.
{7742}{7798}No wiesz, nie mo�na zaprzeczy�,| �e ich nie przypominaj�.
{7798}{7855}Przecie� tak wygl�daj�, no nie?| Jak krewetki.
{7856}{7969}Obcy poch�on�li nieujawnion� ilo�� pieni�dzy.| Jeden z obserwator�w jest wstrz��ni�ty.
{7970}{8051}To co dla obcego mo�e| wydawa� si� �wietn� rozrywk�,
{8052}{8129}Podpalenie ci�ar�wki,| wykolejenie poci�gu
{8130}{8241}dla nas jest oczywistym| aktem zniszczenia.
{8242}{8325}Zabior� ci nawet tenis�wki,| kt�re masz na stopach.
{8326}{8411}Zabior� cokolwiek masz na sobie.| Kom�rk� czy cokolwiek...
{8412}{8480}...jak ju� Cie zabij�.
{8488}{8574}Teraz, po 20-stu latach,| naciski spo�ecze�stwa, zmusi�y rz�d
{8574}{8651}aby przenie�li obcych poza Johannesburg.
{8652}{8741}Przejad�o im si� i chcieli,| �eby Dystrykt 9 zosta� przeniesiony
{8742}{8801}i by� lepiej strze�ony i kontrolowany.
{8802}{8894}Tak wi�c, aby wymusi� tak�| masow� eksmisj�, rz�d zwr�ci� si� do MNU.
{8894}{8953}Witam wszystkich i dzi�kuj� za przybycie.
{8954}{9027}Bardzo prosz� o uwag�.
{9028}{9158}Dzi� zaczynamy, skomplikowan�| i delikatn� operacj�.
{9158}{9260}To najwi�ksze przedsi�wzi�cie jakie MNU| kiedykolwiek przeprowadzi�o.
{9260}{9365}I wierzymy, �e zako�czy si� ono sukcesem.
{9366}{9449}Przenosimy 1,8 mln Krewetek
{9450}{9564}z ich obecnego siedliska w Dystrykcie 9| do bezpieczniejszego miejsca
{9564}{9662}200 kilometr�w poza Johannesburgiem.
{9662}{9732}Budujemy nowy o�rodek,| do kt�rego mog� si� uda�
{9732}{9805}b�d� bezpieczne,| mog� tam zosta�...
{9806}{9900}ludzie Johannesburga i| p�d. Afryki, b�d� �yli
{9900}{10013}szcz�liwie i bezpiecznie,| wiedz�c, �e krewetki s� daleko st�d.
{10014}{10111}przepisy UIO nakazuj�| aby�my dali obcym
{10112}{10204}24 godziny uprzedzenia o eksmisji.
{10204}{10341}Dzisiaj dostarczycie im formularze I-27| do podpisania.
{10342}{10460}Biurokracja MNU w/s eksmisji| jest zwyczajnie umywaniem r�czek.
{10460}{10590}Wyznacz� prowadz�cego,| do przej�cia dow�dztwa w terenie.
{10590}{10642}Wikus Van De Merwe.
{10642}{10730}Wszyscy zawsze twierdzili, �e| Wikus nie jest zbyt bystrym ch�opcem,
{10730}{10876}ale jest za to cudownym synkiem.| Taki by� m�j Wikus, tylko...
{10894}{10995}jakby �ycie na wielkiej arenie.| Dzi�kuj� Piet... Panie Smith.
{10996}{11109}Musia�em zapomnie�,| �e Wikus by� m�em mojej c�rki.
{11110}{11208}Nie mia�o to wp�ywu na moj�| decyzj� o jego awansie.
{11208}{11330}Prawie tak du�e jak m�j �lub.| No mo�e nie, a� tak du�e.
{11330}{11389}Wikus zawsze co� dla mnie robi�.
{11390}{11463}Twierdzi�, �e ten spos�b, wi�cej| s� warte.
{11464}{11539}Raz zostawi� tak� papierow� kul� na sofie
{11540}{11652}nie zauwa�y�am jej i zgniot�am| j� siadaj�c na niej.
{11652}{11747}Zabrali wszystkie jego rzeczy do �ledztwa...
{11748}{11811}Kaza�am im wszystko przynie�� spowrotem.
{11812}{11876}Hej, gratulacje !| -Dzi�ki stary.
{11876}{11962}Ok, pojedziesz do P7.| - Wikus! - Jak leci stary?
{11962}{12029}Trzymaj. P9 dla Ciebie. -Dzi�ki.
{12030}{12098}nie twierdze, �e to co zrobi� by�o s�uszne, ale...
{12098}{12170}wybra� spo�r�d tego co mu poddano.
{12170}{12244}To jest Trent. Fundiswa, Trent.| -Cze��.
{12244}{12316}Fundiswa to cz�owiek,| kt�rego wybra�em na swoje zast�pstwo.
{12316}{12391}Je�li tylko da rade, co?| -Dam rade.
{12392}{12468}Chc�, a�eby ka�dy to obejrza� teraz...
{12468}{12557}aby wynie�� z tego lekcje.| -Kto by pomy�la�...
{12558}{12688}co� takiego przytrafi�oby si� komu�| innemu, nie mnie.
{12688}{12781}Jak leci stary??| Kupa czasu co, masz towar?
{12782}{12846}Hej, szefie! -Jak leci?| -W porz�dku szefie.
{12846}{12913}To dobrze, to jest Fundiswa.| Dzi� si� z nami szkoli.
{12914}{12983}My�l�, �e obrzydza� mnie spos�b| w jaki pracowa�.
{12984}{13057}Zawsze by�a odrobina czego� nie koszernego
{13058}{13127}z panem Van De Merwe.| - Nikt tego nie przewidzia�.
{13128}{13197}Nikt z nas nie mia� poj�cia co on wyprawia�.
{13198}{13258}My�l�, �e to �wietna sprawa to zobaczy�...
{13258}{13313}tym razem to nie wojskowi rz�dz�.
{13314}{13369}Nie �eby Koobus i jego| kowboje nie byli ch�tni.
{13370}{13424}Wy ch�opcy zawsze jeste�cie ch�tni.
{13424}{13518}Widzisz, to s� kowboje.
{13522}{13605}Wpierw strzelaj�,| a p�niej odpowiadaj� na pytania.
{13606}{13681}Sorka, ale czy to jest powy�ej| przyznanej ilo�ci amunicji?
{13682}{13737}Bo widz�, �e masz wszystko wypchane, ale...
{13738}{13820}My�l�, �e lepiej jak pogadasz z pu�kownikiem.
{13820}{13913}F.A.G. tutaj oznacza, �e masz| zbyt du�o amunicji.
{13914}{13977}Nie, tylko ,| Koobus, czy to, wiesz...
{13978}{14052}poszukaj sposob�w na zwi�kszenie wydajno�ci...
{14052}{14107}Pos�uchaj mnie, przydupasie!
{14108}{14167}Zabierzcie go st�d.
{14184}{14270}S� pewne zasady, a my wszyscy wg nich �yjemy.
{14270}{14353}C�, nie s�dz�, �eby mo�na mu by�o| przebaczy�,
{14354}{14428}bo to jak zdrada.| - Musz� ju� i��, Les.
{14428}{14578}My�l�, �e ju� przerwiemy t�| rozmow� bo musimy ju� i��...
{14784}{14862}12 KILOMETR�W OD DYSTRYKTU 9
{15086}{15188}We�cie swoje magazynki ludziska i idziemy!
{15188}{15293}Krewetki nie bardzo pojmuj� zasady| w�asno�ci gruntu.
{15294}{15381}Wi�c musimy im to wyt�umaczy�:| "S�uchajcie, to nasza ziemia".
{15382}{15446}Prosimy, p�jdziecie ju� sobie?
{15522}{15582}To do�� trudne samemu za�o�y� kamizelk�.
{15582}{15633}Thomas, pomo�esz mi?| -Jasne szefie.
{15634}{15698}Powiedzieli mi, �e dostan� kamizelk�.
{15698}{15768}Thomas, mo�esz spojrze� czy jest tam kamizelka?
{15768}{15848}Martwi� si� o rodzin�.| - Nie przejmuj si� kamizelk�, b�dzie w porzo.
{15848}{15926}Grupy ochrony praw za��dali, aby| najemnicy zastosowali si�
{15926}{16010}do wszystkich zalece� UYO w Dystrykcie 9.
{16010}{16090}Nadajemy z wej�cia do Dystryktu 9
{16090}{16184}jako �e dzi�, Multi National| United (Zjednoczenie Mi�dzynarodowe)
{16184}{16282}rozpoczyna relokacj� ok. 1.8 milion obcych.
{16282}{16355}Grupy Obrony Praw cz�owieka,| bacznie si� temu przygl�daj�
{16356}{16447}gdy� mo�e wyst�pi� wiele nadu�y�.
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin