Ustawa Prawo działalności gospodarczej.pdf

(73 KB) Pobierz
(Prawo dzia\263alno\234ci gospodar...)
Prawo dziaþalnoĻci gospodarczej
http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=76&lang=&adate=200...
Ustawa Prawo dziaþalnoĻci gospodarczej
z dnia 19 listopada 1999
Dz.U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178
stan prawny na dzieı 26 listopada 2009 roku
Art. 7a
1. Ewidencjħ dziaþalnoĻci gospodarczej prowadzi gmina wþaĻciwa dla miejsca zamieszkania przedsiħbiorcy, jako
zadanie zlecone z zakresu administracji rzĢdowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowoĻę, w ktrej przebywa
przedsiħbiorca z zamiarem staþego pobytu.
1a. Dla zachowujĢcych miejsce staþego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) obywateli polskich,
2) obywateli paıstw, o ktrych mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaþalnoĻci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z pŅn. zm.), zwanej dalej "ustawĢ",
3) obywateli paıstw, z ktrymi Rzeczpospolita Polska zawarþa umowy miħdzynarodowe, o ktrych mowa w art.
13 ust. 3 ustawy
- podejmujĢcych dziaþalnoĻę gospodarczĢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wþaĻciwoĻę miejscowĢ gminy
dla celw ewidencyjnych okreĻla siħ wedþug gþwnego miejsca wykonywania tej dziaþalnoĻci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ewidencja dziaþalnoĻci gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegajĢ przepisom
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271).
3. Wniosek o wpis oraz zmianħ wpisu do ewidencji dziaþalnoĻci gospodarczej nie podlega opþacie.
Art. 7b
1. Wjt, burmistrz albo prezydent miasta, zwany dalej "organem ewidencyjnym", dokonuje wpisu do ewidencji
dziaþalnoĻci gospodarczej.
2. Wniosek o wpis do ewidencji dziaþalnoĻci gospodarczej zawiera:
1) oznaczenie przedsiħbiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
1a) numer NIP przedsiħbiorcy, o ile taki posiada,
2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiħbiorcy, a jeŇeli stale wykonuje dziaþalnoĻę poza miejscem
zamieszkania - rwnieŇ wskazanie tego miejsca i adresu zakþadu gþwnego, oddziaþu lub innego miejsca, o
ktrym mowa w art. 11 ust. 1,
3) okreĻlenie przedmiotu wykonywanej dziaþalnoĻci gospodarczej zgodnie z PolskĢ KlasyfikacjĢ DziaþalnoĻci
(PKD),
4) wskazanie daty rozpoczħcia dziaþalnoĻci gospodarczej,
5) numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiħbiorca posiada.
3. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji dziaþalnoĻci gospodarczej niezwþocznie po otrzymaniu
podpisanego wniosku i z urzħdu dorħcza przedsiħbiorcy zaĻwiadczenie o wpisie.
4. Wniosek o wpis do ewidencji dziaþalnoĻci gospodarczej jest jednoczeĻnie wnioskiem o wpis do krajowego
rejestru urzħdowego podmiotw gospodarki narodowej (REGON), zgþoszeniem identyfikacyjnym albo
aktualizacyjnym, o ktrym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i pþatnikw,
zgþoszeniem pþatnika skþadek albo jego zmiany w rozumieniu przepisw o systemie ubezpieczeı spoþecznych
albo zgþoszeniem oĻwiadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia spoþecznego rolnikw w rozumieniu przepisw o
ubezpieczeniu spoþecznym rolnikw. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek dotyczy zmiany danych nieobjħtych
1 of 2
26/11/2009 13:20
Prawo dziaþalnoĻci gospodarczej
http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=76&lang=&adate=200...
wpisem do ewidencji dziaþalnoĻci gospodarczej.
5. Dane z wniosku o wpis do ewidencji dziaþalnoĻci gospodarczej, organ ewidencyjny niezwþocznie, nie pŅniej niŇ
w ciĢgu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyþa do wskazanego przez przedsiħbiorcħ naczelnika urzħdu
skarbowego, wþaĻciwego urzħdu statystycznego oraz wþaĻciwej jednostki terenowej Zakþadu Ubezpieczeı
Spoþecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoþecznego wraz z kopiĢ zaĻwiadczenia o wpisie w
ewidencji dziaþalnoĻci gospodarczej.
6. JeŇeli przedsiħbiorca skþadajĢcy zgþoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji dziaþalnoĻci gospodarczej nie ma
nadanego numeru NIP, organ gminy przesyþa zgþoszenie pþatnika skþadek w rozumieniu przepisw o systemie
ubezpieczeı spoþecznych albo zgþoszenie oĻwiadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia spoþecznego rolnikw w
rozumieniu przepisw o ubezpieczeniu spoþecznym rolnikw po otrzymaniu od wþaĻciwego naczelnika urzħdu
skarbowego nadanego numeru NIP i uzupeþnieniu wniosku o ten numer.
7. Wniosek o wpis do ewidencji dziaþalnoĻci gospodarczej moŇe byę przesþany na adres wþaĻciwego urzħdu
gminy listem poleconym. W takim przypadku wniosek opatrzony jest wþasnorħcznym podpisem wnioskodawcy,
ktrego wþasnorħcznoĻę poĻwiadczona jest przez notariusza.
8. Wniosek o wpis do ewidencji dziaþalnoĻci gospodarczej przedsiħbiorca moŇe zþoŇyę rwnieŇ w wersji
elektronicznej za poĻrednictwem formularza dostħpnego na stronie internetowej urzħdu gminy. JeŇeli wniosek
zostaþ podpisany podpisem elektronicznym, stosuje siħ odpowiednio przepisy o informatyzacji dziaþalnoĻci
podmiotw realizujĢcych zadania publiczne.
9. JeŇeli wniosek o wpis do ewidencji dziaþalnoĻci gospodarczej nie zostaþ podpisany podpisem elektronicznym,
organ gminy zawiadamia przedsiħbiorcħ o terminie i miejscu podpisania wniosku, nie pŅniej niŇ w terminie 3 dni
roboczych od zþoŇenia wniosku lub wskazanej we wniosku daty rozpoczħcia dziaþalnoĻci gospodarczej. W takim
przypadku dniem zþoŇenia wniosku jest dzieı, w ktrym przedsiħbiorca wniosek podpisaþ.
10. Rada Ministrw okreĻli, w drodze rozporzĢdzenia, wzr, w tym elektroniczny, wniosku o wpis do ewidencji
dziaþalnoĻci gospodarczej uwzglħdniajĢc:
1) zakres danych podlegajĢcych wpisowi do ewidencji i innych rejestrw urzħdowych;
2) warunki powszechnej dostħpnoĻci formularzy;
3) zakres danych niezbħdnych dla uzyskania albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzħdowego podmiotw
gospodarki narodowej (REGON), zgþoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o ktrym mowa w
przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i pþatnikw, zgþoszenia pþatnika skþadek albo ich
zmiany w rozumieniu przepisw o systemie ubezpieczeı spoþecznych albo zgþoszenie oĻwiadczenia o
kontynuowaniu ubezpieczenia spoþecznego rolnikw w rozumieniu przepisw o ubezpieczeniu spoþecznym
rolnikw.
Art. 7d
1. Przedsiħbiorca jest obowiĢzany zgþaszaę organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego
odnoszĢce siħ do przedsiħbiorcy i wykonywanej przez niego dziaþalnoĻci gospodarczej, w zakresie danych
zawartych w zgþoszeniu, o ktrym mowa w art. 7b ust. 2, powstaþe po dniu dokonania wpisu do ewidencji
dziaþalnoĻci gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a takŇe informacjħ o zaprzestaniu
wykonywania dziaþalnoĻci gospodarczej. Do zgþoszenia zmian stosuje siħ odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1-3
oraz art. 7c.
1a. Do zmian, o ktrych mowa w ust. 1, stosuje siħ odpowiednio przepisy art. 7b.
2. Zmiana miejsca zamieszkania przedsiħbiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, ktry byþ wþaĻciwy
przed zmianĢ. Po dokonaniu zmiany wpisu organ ewidencyjny dotychczas wþaĻciwy przesyþa zaĻwiadczenie o
wpisie do organu wþaĻciwego ze wzglħdu na nowe miejsce zamieszkania przedsiħbiorcy. WþaĻciwy organ
ewidencyjny dokona z urzħdu wpisu przedsiħbiorcy do prowadzonej ewidencji dziaþalnoĻci gospodarczej.
<< poprzednie 1 nastħpne >>
2 of 2
26/11/2009 13:20
189897239.001.png 189897239.002.png 189897239.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin